Nadoman Sunda Kumpulan Pupujian, Sholawat, Pepeling dll

Nadom Shalawat Nabi Sunda

Nadoman Sunda – Nadom atau nadhom, adalah rangkaian kalimat yang dituliskan dan isinya berupa pupujian, do’a kepada tuhan, sholawat nabi, nasehat kepada umat islam, atau pengajaran tentang keagamaan.

Dalam budaya sunda, nadoman ini merupakan karya sastra tradisi turun temurun yang berupa puisi, namun hampir selamanya berbentuk syair yang relatif pendek. Syair-syair ini berisi tentang pupujian terhadap kebesaran tuhan, sholawat, nasehat atau pepeling, serta ajakan untuk menjalankan ibadah.

Oleh karena itu nadoman sering dilantunkan di masjid-masjid, pesantren, seperti dalam menunggu waktu shalat berjamaah, pembukaan atau penutup dalam acara pengajian dan lain sebagainya. Namun, kebanyakan nadoman terutama yang berbahasa sunda ini tidak diketahui nama pengarang aslinya.

Baca juga: Pupujian Sunda Beserta Arti dan Terjemahannya Lengkap!

Nadomanan sebagai Karya Seni

Nadomanan sebagai Karya SeniIstilah kata nadom atau nadhom sendiri berasal dari bahasa arab yaitu “Nadham” yang memiliki arti sistem. Dalam pengertian lebih luasnya kata nadom adalah susunan kata atau kalimat yang sistemik yang tersusun dan terkonsep dengan baik secara teks maupun secara konteks.

“Nadoman merupakan sebuah karya sastra yang lebih dekat dengan bentuk puisi lama.”


Nadoman menjadi satu bentuk yang menyerupai puisi satra lama yang sangat terpola, misalnya pada jumlah kata dalam satu barisnya, jumlah baris dalam satu baitnya yang bisa terdapat 2, 4 atau bahkan lebih, dan banyaknya suku kata yang digunakan.

Pola ini terus berulang serta tidak memiliki aturan batas akhir, melaikan jika nadoman tersebut dirasa sudah cukup untuk diakhiri. Karena tidak memiliki batasan inilah, sehingga setiap orang berhak untuk menciptakannya.

Contoh rima dan irama yang terdapat dalam setiap baitnya biasanya disusun dengan akhiran yang sama dan berulang, misalnya a-a-a-a. Nadoman tidak memiliki susunan tangga nada atau laras tertentu, lagu-lagu yang digunakan biasanya meniru dari lagu yang sudah ada dalam teks nadoman lainya.

Keindahan Pada Nadom Sunda

Keindahan Pada Nadom

Didalam nadoman sunda terdapat dua aspek keindahan (estetika) yaitu: keindahan yang terpadu dengan kebaikan (estetika yang terintegrasi dengan etika) dan “harmonis” keindahan estetik berdasarkan pendengaran. Keindahan yang terpadu dengan kebaikan ini biasanya terdapat pada larik-larik nadoman tentang nilai ajaran hidup.

Contoh:

Ilaahii lastu lil firdausi ahlaa
wa laa aqwaa ‘alaa naaril jahiimi
Fa hablii taubatan waghfir zunuubii
fa innaka ghaafirudzdzambil ‘azhiimi

Aduh Gusti abdi sanés ahli surga
Tapi henteu kiat nandangan naraka
Dosa abdi sapertos keusik seueurna
Mugi Gusti kersa ngahapunten sadayana

Ari Gusti éta anu ngahampura
Kana dosa-dosa abdi sadayana
Dosa ageung sareng dosa nu alitna
Mugi Gusti ngahapunten sadayana

Keindahan pertama, yang terpadu dengan kebaikan pada nadoman diatas secara langsung pengarang ingin mengajak kepada masyarakat untuk kembali sadar bahwa sesungguhnya manusia mahluk yang banyak dosa dan hanya tuhan yang dapat memberikan maap atau ampunan, pada nadoman sunda diatas jelas mengingatkan kita untuk bertaubat.

Sedangkan nilai keindahan yang kedua, dalam nadoman diatas adalah ke harmonisan. Istilah rima dan irama sangat kental digunakan dalam pola penyusunan nadoman tersebut, sehingga jika dibacakan atau di lagukan akan menjadi suatu keharmonisan teks sekaligus konteks dalam makna.

Jadi, nadoman merupakan karya seni yang memiliki nilai-nilai estetika dan etika, mulai dari cara penyusunannya sampai pemaknaan yang mendalam yang dapat mengarahkan manusia kepada hal-hal kebaikan.

Proses Penciptaan Nadoman

Proses Penciptaan Nadoman

Dalam proses membuat atau menciptakan nadoman, tentu saja harus dibantu dengan daya intelegensi yang tinggi, pengetahuan terhadap nilai-nilai keagamaan dan ahlak atau moralitas, karena hal ini harus benar-benar dikuasai dengan sangat mendalam. Sehingga tidak semata-mata hanya tertuang pada teks kitab kuning saja yang diajarkan.

Jadi, dalam proses penciptaannya kita sebaiknya perlu melakukan tafsir yang mendalam terlebih dahulu terhadap apa yang akan di ajarkan melalui nadoman tersebut.

Kumpulan Nadoman Sunda Pepeling, Sholawat Nabi, Nadom Sedih

Nadom sunda

Setelah kita megetahui sedikit materi terhadap karya seni yang terdapat pada nadoman, baik itu unsur keindahan, moral dan proses penciptaan nadoman itu sendiri secara singkat.

Berikut ini kumpulan lirik-lirik nadoman pupujian dalam bahasa sunda yang sudah dikumpulkan, seperti nadom yang berisi tentang nasehat, pepeling, pupujian sholawat nabi, nadoman sunda sedih, nadhom sunda pendek atau pondok dan lain sebagainya.

Nadhom Pepeling Bahasa Sunda

PEPELING

Bismilah abdi ngawitan
macakeun ieu nadoman
mugi janten kasaéan
ulah janten kaawonan

Maksadna ieu nadoman
ngemula kanu lalieun
hapunten ka nu can terang
abdi seja ngawartosan

Éling-éling para istri
masing nyaah kana diri
tutup orat mah sing buni
éta téh paréntah gusti

Katerangan tina qur’an
nutup orat kawajiban
pikeun istri anu islam
pameget gé teu kasingsal

Oratna kapara istri
sadaya badan tutupan
dampal panangan jeung raray
éta mah wios katinggal

Upami nganggo raksukan
kaéna sing serba lébar
teu kengeng ngapas keun badan
éta paréntah pangeran

Ayeuna tos akhir zaman
seueur istri kaleuwihan
nutup badan suka kahayang
nganggo acuk dapon nyangsang

Istri dijaman kiwari
niru-niru ka lalaki
nganggo acuk mani nyéksi
narik birahi lalaki

Teu saalit para santri
kabawa masa kiwari
kana aturan parantos lali
nutup orat henteu buni

Taya hukum nu miwarang
nutup orat sakahayang
nganggo calana paspasan
orat kapéndékan

Lamun pareng nganggo tudung
ngan ukur jadi hiasan
lamun pareng nganggo tudung
pedah rék pangaosan

Sing hawatos kana badan
sing émut kana ancaman
jahanam téh tos ngantosan
mun uran tos di maotan

AHLI SUNAH

Kangjeng nabi tos nerangkeun
dina hadits tos nerangkeun
umat islam akhir zaman
janten 73 golongan

Ari anu 72
ku alloh jeung ku rosulna
teu di aku teu ditarima
da bongan salah tekadna

Ari anu diakuna
ku alloh jeung ku rosulna
hiji agama nu mulya
sunah waljam’ah namina

Ari sunah waljama’ah
cicingna teu saga wayah
najan islam teu ngaku kabéh
islam jama’ah tetep misah

Ciri islam waljama’ah
aqidahna henteu goyah
najan godaan manglimpah
batan nurut kajeun payah

UMAT ISLAM

Umat islam ahir zaman
seueur anu kasasaran
ucap lampah patékadan
seueur pisan pamusyrikan

Musyrik kufur pamurtadan
tos jadi kabiasaan
teu iyeuh jadi pikiran
matak ruksak kana iman

Syahadat sok di ucapkeun
sholat ogé dilakukeun
majarkeun téh cukup iman jeung ngaku ka islaman

Najan laku teu napakan
kana aturan pangéran
teu gaduh rasa nyalahan
éta téh pangajak setan

Ari ngaku umat islam
ari lampah siga sétan
mabok zinah perjudian
anu jadi pisdamelan

Seueur ulama diancam
pedah ngajak lebet islam
da kuring mah enggeus iman da cukup islam turunan

Ulama dipika ngéwa nerangkeun aturan hakna
ngajak sholat jeung zakatna
majar bosen ngadengena

Seueur ajengan nerangkeun
kana hukum ti pangeran
seueur anu ngabalieur
bongan jauh jeung kahayang

Seueur ucap pagawéan
teu sesuai jeung aturan
jiga hadé sareng iman
padahal mah kasasaran

Kana sholat ngahir-ngahir
majar pameng pidamelan
nyiar dunya séséépan
sholatna rék di qodoan

Seeur paréntah pangeran
anu kedah dilakonan
kalakah seueur alasan
majarkeun téh karepotan

Éling-eling umat islam
sing éling kana aturan paréntah alloh lakonan
paréntah setan singkahan

Mun hirup hoyong salamet
iman urang mah sing kuat
perintah alloh sing taat
sanajan karaosna berat

Al-qur’an tong dijauhan hadits ulah disisihkeun
ayatna jadi bacaan
maknana geura lenyepan

Hayu dulur urang tobat
meumpeung urang masih sempat
ibadah urang sing ningkat
meungpeung tacan kena maot

Nadoman Shalawat Nabi Bahasa Sunda

Nadom Shalawat Nabi Sunda

Allahumma Shalli wa sallim ‘ala
Sayyidinaa wa maulanaa muhammad
‘adadama fi ‘ilmillahi shalatan
Da imatan bidawami mulkillahi

Mugi Allah Kersa Maparinan Rahmat
Sareng salam kanjeng Nabi Muhammad
Ka kulawargi sareng para sahabat
Sareng kanu anut ka Nabi Muhammad

Mugi Allah maparinan kabagjaan
Kanjeng Nabi Muhammad rosul pilihan
Salamina aya dina kasalametan
Aya dina panangtayungan pangeran

Kanjeng Nabi Muhammad nu ngagaduhan
Akhlaq budi keperti nu saé pisan
Sifat Nabi tawado teu kumagungan
Ka papada jalmi salmina sopan

Kanjeng Nabi Muhammad henteu takabur
Sumawona adigung jeung kumaluhur
Teu marasa dirina lebih ti batur
Najan Anjeuna pangkat nabi jeung rosul

Urang sadaya sing tiasa nurutan
Kana Akhlaq Nabi Muhammad Jungjunan
Anu saé basa saé kalakuan
Nabi anu bijaksana tur budiman

Mugi kanjeng Nabi maparin syapaat
Ka urang sadaya di poé kiamat
Mugi urang sadaya di aku umat
Janten golongan umat Nabi Muhammad

Lirik Pupujian Nadom Sunda Pendek (Pondok)

Babawaan ka Jéro Kubur

Anu ngucur ka alam kubur tilu dina hadis rosul
Hiji sodakoh jariah iklas karna Allah

Dua gaduh élmu mangpaat sarta dialap mangpaat
Tilu gaduh putra anu soléh ngadoakeun teu weléh-weléh

Allah huma soli ala sayidina Muhammad
Yarobi soli alaihi wasalim.

Ciri nu Ngabakti ka Yangwidi

Sorban sanés ciri haji, sanés ciri pa kiai
Tapi sorban ciri lalaki nu ngabakti ka yangwidi

Jilbab sanés ciri santri, sanés ciri bias ngaji
Tapi jilbab ciri istri nu ngabakti ka yangwidi

Allah huma soli ala sayidina Muhammad
Yarobi soli alaihi wasalim.

Dosa abdi pami ditimbang ibarat budah lautan
Ibarat gunung anu luhur sarta meni ageung pisan

Saenyana éta malaikat ngabébérkeun dua jangjangna
Maka éta digampilkeun asup ka surga nu langgeng.

Di Jéro Pakuburan

Allahumma shali wassalim ala
Sayyidina wa maulana muhammadin
Adadama fi’ilmilahi sholatan
Daimatan bida’wami mulkillahi

Dawuh nabi, Ari dina pakuburan
Éta pasti nalangsa sabab nyorangan
Sareng deui di kubur téh poék pisan
Nu nyaangan di kubur – ku maos qur’an
Nu moékan di kubur – ku dosa urang

Do’a Nabi Adam

Robbana ya robbana
Dolamna anfusana
Wailam tagfirlana
Watarhamna lanakulana minal khosirin

Duh gusti pangéran abdi
Abdi dolim kana diri
Pami gusti teu ngahapunteun
Tangtos abdi
Janten jalmi anu rugi

Éling-Éling Umat

Éling-éling umat
Muslimin muslimat
Hayu urang sholat berjama’ah maghrib
éstu kawajiban
urang keur hirup di dunya
kanggo pibeukeuleun
Urang jaga di akherat
dua puluh tujuh
ganjaran nu berjama’ah
lamun sorangan
hiji gé mun bener fatihah

Gusti Ngahampura Dosa

Yaro bibil mustopa
Balig makol sidana
Wagfirlana mamado
Yawa siar karomi
Gusti muga kanjeng Nabi
Maksud abdi dugikeun
Dosa abdi hampura
Sipat nu berehan pisan

Ka kuping Suara Adzan

Ka kuping suara adzan
Di masjid ti kateubihan
Singhoréng téh ngawartosan
Ngajak solat babarengan

Ulah sok solat di imah
Salagi aya masjid mah
Pribumi atawa sémah
hayu urang berjama’ah

Tobat Dosa Ka Gusti

Ila hilas tulil pirdaus si ahlaa
Walaa akwaa alannaril jahiimii

Duh pangeran abdi sanes ahli surga
Namung teu kiat ka naraka teu ka duga

Lain tobat abdi téh hampura dosa
Da gusti nu sok ngahampura dosa-dosa

Baca juga: Teks Nadhoman Pernikahan, Berisi Nasihat Untuk Calon Pasangan Sunda

Kumpulan Judul Nadom Pupujian Laina

Baca juga: Kumpulan Pepeling Bahasa Sunda Sedih Bikin Merinding

Nadoman merupakan salah satu satra yang terlahir yang memiliki keindahan moral dan intelektual. Moral yang indah tentulah moral yang baik, dan intelek yang indah tentulah intelek yang benar. Dengan disertai tutur bahasa sunda yang indah dan halus ditambah nilai moral ajaran islam membuat nadoman sunda lebih terasa harmonis untuk didengarkan.

Nah, demikianlah beberapa kumpulan nadoman sunda. Oh ya, semua pupujian atau nadom sunda diatas yang sudah dituliskan dan di kumpulkan semuanya berdasarkan dari berbagai sumber di internet seperti google, untuk lebih mempermudah saja dalam penyebarannya.

Mungkin kamu juga mengenal salah satu nadom diatas atau bahkan sering dilantunkan disebuah pengajian atau bahkan pondok pesantren dulu? Ya, karena nadoman ini sebagian besar mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, karena sering dilantunkan sejak dari dahulu.

Populer

Flashnews