Abi milari pangarti
Supaya bisa ngabakti
Ka allah pangeran abdi
Nu ngadamel diri abdi

Sim abdi hoyong manfaat
Pikeun kasasama umat
Najan di dunia aherat
Jadi jalma nusalamet

Amal nyantel kana elmu
Amal sepi tina elmu
Ganjaran moal pinemu
Balukarna kengeng bendu