Fungsi Pupujian Bahasa Sunda, Pengertian, Sejarah, dan Contohnya

Pada artikel sebelumnya kita sudah membahas tentang sisindiran sunda. Sekarang kini saatnya kita lanjutkan tentang pupujian dalam bahasa sunda. Agar teman-teman mengenali hasil karya sastra tersebut, yang berguna untuk pendidikan muatan lokal bahasa sunda disekolah.

Pupujian adalah puisi yang berisi puja-puji, doa, nasihat, dan pelajaran yang berjiwakan agama Islam. Pupujian termasuk puisi keagamaan dan seni keagamaan (religius art) yang berfungsi untuk pendidikan, sejarah khotbah.

Baca juga: Kumpulan Pepeling Bahasa Sunda Sedih Bikin Merinding

Pengertian, Sejarah, dan Fungsi Pupujian

Pupujian yaitu puisi yang isinya mengenai puja-puji, doa, nasihat, dan ajaran yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jenis karya sastra ini pada awalnya hidup di lingkungan pesantren dan tempat-tempat pengajian yang memiliki hubungan erat dengan ajaran Islam. Munculnya pondok pesantren pun sejalan dengan masuknya agama Islam ke Jawa Barat.

Pada periode awal masa penyebaran agama Islam, para ulama atau kiyai mempergunakan berbagai cara termasuk pupujian untuk menarik orang memasuki dan mempelajari agama Islam. Hal demikian itu sebagaimana dilakukan Sunan Kali Jaga ketika memasukkan ajaran Islam ke dalam seni wayang Di Jawa Barat.

Baca juga: Kumpulan Pupujian Sunda Beserta Arti dan Terjemahannya

Contoh Pupujian Bahasa Sunda

KAUM MUSLIMIN

Hai dulur kaum muslimin
regepkeun ieu syiiran
manawi tamba lumayan
malahmandar-malahmandar

janten jalan kabagjaan
Lamun aya waktu lowong
enggal eusi ulah lowong
pilari elmu nu luhung

ulah embung-ulah embung
meungpeung umur acan nungtung
Tong nganggur ngahurun balung
bisi di ahir kaduhung

hirup ngaguru kaembung
geura eling-geura eling
ka jalan Allah Nu Agung

Terjemahan:

Wahai saudara kaum muslimin
perhatikanlah syiiran ini
barangkali ada fadahnya
agar supaya-agar supaya

menjadi jalan kebahagiaan
Bila ada waktu senggang
isilah jangan sampai kosong
carilah ilmu utama

jangan segan-jangan segan
selagi umur belum berakhir
Jangan menganggur jangan termenung
nanti akhirnya menyesal

hidup menuruti enggan
segera sadar segera sadar
ke jalan Tuhan Yang Maha agung

BABAWAAN KA JERO KUBUR

Anu ngucur ka alam kubur tilu dina hadis rosul
Hiji sodakoh jariah iklas kerna Allah
Dua gaduh elmu manfaat sarta dialap manfaat
Tilu gaduh putra anu soleh ngadoakeun te weleh-weleh
Allah huma soli ala sayidina Muhammad
Yarobi soli alaihi wasalim.

TOBAT KA GUSTI

ila hilas tulil pirdaus si ahlaa
Walaa akwaa alannaril jahiimii
Fahabli taubataw wagfir dunubi
Fainnaka gofilunnaril jahiimii

Duh pangeran abdi sanes ahli surga
Lamun teu kiat ka naraka teu ka duga
Lain tobat abdi teh hampura dosa
Da gusti nu sok ngahampura dosa-dosa.

SARAT WAJIB SAUM

Ari sarat wajib saum
Sing apal heh sepuh anom
Aya lima hiji islam
Dua mukalap multalajam
Katiluna kudu kuat
Opat cageur teu madorot
Lima cicing teu angkat
Lalakon dua marhalat.

MUJI JEUNG SHOLAWAT KA NABI

Nabi urang sarerea
Kanjeng Nabi anu mulya
Muhammad jenengannana
Arab kures nya bangsana

Ramana Sayid Abdullol
Ibuna Siti Aminah
Dibabarkeub di Mekah
Wengi senen tauh gajah

Medal Nabi akhir jaman
Pisan-pisan ka anehan
Sesembahan bangsa setan
Kabeh pada raruksakan

Ari bilangan taunna
Lima ratus cariosna
Tujuh puluh panambahna
Sareng sahiji punjulna.

DJAT ANU KUAT

Ya djat anu lewih kuat
Nu gagah nu perkasa
Mugia gusti ngajaga
Ti jalma anu dolim dosa

He Allah anu Maha Mulia
Ka anjeun abdi sadaya
Ibadah sakuat daya
Sareng nyuhunkeun pang raksa

Ya Allah anu ngamankeun
Ka abdi tina kasieun
Mugi gusti nyalametkeun
Ka abdi tinu kasiksa

Gusti Allah anu Maha Suci
Abdi seja pasrah diri
Mugi anjeun kersa nampi
Amal jeung ibadah abdi

ANAK ADAM

Anak adam di dunia mayeuna ngumbara
Hirup anjeun di dunia teh moal lila

Anak adam umur anjeun teh ngurangan
Saban poe saban peuting di centangan

Anak adam paeh anjeun teu nyarengan
Ku anak salaki jeung babandaan

Anak adam paeh euweuh nu dibawa
Ngan asiwah jeung boeh anu dibawa

Anak adam pasaran teu lolongseran
Saban poe saban peting gegeroan

Anak adam ayena kaluar ti imah
Digarotong dina pasaran tugenah

Aduh bapa aduh ema abdi keeng
Rup kapandang rupkutaneh abdi sien

Anak adam di kubur the poek pisan
Nu nyaangan di jero kubur teh maca quran.

KAUTAMAAN SOLAT

Eling-eling ka jalma nu sok sarolat
Geuwat-geuwat masing gancang ka masigit
Supaya menang darajat berjamaah

Berjamaah anu tujuh likur tea
Arapalkeun ku sadaya umat islam
Arapalkeun ku sadayana umat islam

Ari solat gagancangan
Geus solat tara wiridan
Tara sunat-sunat acan
Nu kitu ajaran setan.

ELING-ELING DULUR KABEH

Éling-éling dulur kabeh
ibadah ulah campoléh
beurang peuting ulah weléh
bisina kaburu paéh

Sabab urang bakal mati
nyawa dipundut ku Gusti
najan raja nyakrawati
teu bisa nyingkirkeun pati

Karasana keur sakarat
nyerina kaliwat-liwat
kana ibadah diliwat
tara ngalakukeun solat

Kaduhung liwat kalangkung
tara nyembah ka Yang Agung
sakarat nyeri kalangkung
jasadna teu beunang embung.


Pupujian dalam bahasa Sunda terkadang disebut juga nadoman, yaitu untaian kata-kata yang terikat oleh padalisan (larik, baris) dan pada (bait). Kadang-kadang istilah pupujian dibedakan dengan istilah nadoman. Pupujian diartikan sebagai puisi yang isinya puja-puji kepada Allah, sedang nadoman diartikan sebagai  puisi yang isinya mengenai ajaran keagamaan.

Baca juga: Kumpulan Nadoman Sunda Kumpulan Pupujian, Sholawat, Pepeling dll

Pembagian Sesuai Isi Pupujian

Pupujian Basa sunda dan ContohnyaMenurut Rusyana (1971: 9) isi pupujian itu terbagi menjadi enam golongan yaitu (1) memuji keagungan Tuhan, (2) selawat kepada Rasulullah, (3) doa dan taubat kepada Allah, (4) meminta safaat kepada Rasulullah, (5) menasehati umat agar melakukan ibadat dan amal saleh serta menjauhi kemaksiatan, dan (6) memberi pelajaran tentang agama, seperti keimanan, rukun Islam, fikih, akhlak, tarikh, tafsir Alquran, dan sorof.

Selain itu ada pula isi pupujian yang tidak termasuk ke dalam enam kategori tersebut karena isinya berupa mantra dan etika dalam pergaulan. Sebagai contoh, pupujian cara melawat orang sakit, cara menulis surat, sikap yang baik terhadap pemerintah, dan cara bertamu.

Sejarah lahirnya puisi pupujian

Sejarah lahirnya puisi pupujian bersamaan dengan masuk dan menyebarnya agama Islam di Jawa Barat, kira-kira pada tahun 1580, setelah Kerajaan Pajajaran runtuh, terus tunduk kepada kerajaan Islam.

Adapun  puisi pupujian yang tumbuh dan berkembang di pusat-pusat penyebaran agama Islam tersebut merupakan salah satu media pendidikan pengajaran agama, dan  ajaran kesusilaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dilihat dari segi fungsinya, puisi pupujian itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekspresi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi sosial puisi pupujian sangat menonjol dibandingkan dengan fungsi ekspresi pribadi

Sejarah puisi pupujian

Dahulu pada masa-masa sebelum Perang Dunia II, puisi pupujian sering dikumandangkan di lingkungan pesantren dan madrasah, mesjid, langgar, ataupun tempat-tempat pengajian lainnya. Puisi pupujian ini dialunkan pada saat-saat menjelang salat subuh, magrib, dan isya.

Pada masa sekarang ini frekuensi pemakaian puisi pupujian di tempat-tempat tersebut itu sudah agak berkurang, sekalipun masih ada, tetapi fungsinya sudah berubah. Kalau sebelumnya diutamakan menjadi media pendidikan, sekarang menjadi salah satu ajang kegiatan kesenian yang bersifat seremonial saja.

Misalnya hanya dipakai pada acara kesenian dalam kegaiatan memperingati Maulud Nabi, Rajaban, musabaqoh tilawatil Quran, atau intihan. Akan tetapi puisi pupujian ini masih tetap berfungsi sebagai media pendidikan untuk mempermudah penyampaian ajaran agama Islam kepada anak-anak.

Pemakaian puisi pupujian

Puisi pupujian dipakai untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku manusia, selain digunakan untuk menyampaikan berbagai ajaran agama. Sebagai media pendidikan, puisi pupujian disampaikan dengan cara dinyanyikan yang dihafalkan di luar kepala.

Dengan cara seperti itu, anak didik dan masyarakat akan tergugah dan mempunyai keinginan untuk mengikuti nasihat serta ajaran agama yang dikumandangkan melalui puisi pupujian itu.

Nah, Mungkin itu saja sekilas mengenai pengertian, sejarah, fungsi dan tujuan dari puisi pupujian dalam bahasa sunda beserta contohnya, semoga dapat bermanfaat sebagai referensi untuk media belajar.

Populer

Flashnews