Lirik Pupujian Basa Sunda yang Biasa di Perdengarkan di Masjid

Pupujian Sunda di Masjid dan Tempat Pengajian

Pupujian atau nadhoman dalam bahasa sunda yang biasanya diperdengakan dimasjid itu sebenarnya ada banyak sekali. Contohnya seperti seperti misalnya: Eling-eling umat, Anak Adam, Nabi urang sadaya, kakupung suara adzan, kanjeng nabi dan lain sebagainya. Untuk contoh pupujian selengkapnya bisa dibaca pada artikel berikut: Kumpulan contoh pupujian sunda beserta arti terjemahannya, lengkap!

Dilihat dari bentuknya, pupujian itu termasuk kedalam karya sastra bentuk puisi atau ugeran, isi lirik pupujian itu seperti berisi memuji Allah SWT, pupujian yang berisi shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, do’a dan taubat kepada Tuhan, peringatan, dan tentang ajaran agama Islam.

Berikut ini salah satu contoh pupujian yang sangat populer yang biasa diperdengarkan dimasjid sebelum shalat berjama’ah di wilayah tatar Sunda (Jawa Barat):

Eling-eling Umat

Eling-eling umat, muslimin-muslimat
(Ingatlah-ingatlah wahai umat muslimin dan muslimat)

Hayu urang berjama’ah shalat…
(Mari kita berjama’ah shalat… (diisi sesuai shalat ketika pupujian ini dilantunkan)

Estu kawajiban urang keur di dunya
(Karena merupakan kewajiban kita ketika di dunia)

Kanggo pibekeleun jaga di akherat
(Untuk bekal kita untuk di akherat)

Pupujian Sunda di Masjid dan Tempat Pengajian


Pupujian di masjid biasanya dilantukan sebelum shalat berjama’ah, namun ternyata tidak hanya di tradisi sastra lisan dalam bahasa Sunda saja, namun juga banyak ditemukan pupujian yang berbahasa Arab baik yang diambil dari Al-Qur’an, Hadits, maupun kesusastraan Arab yang kemudian disertai terjemahnya dengan bahasa Sunda, sebagaimana contoh pupujian berikut ini:

Pupujian Yang di Ambil dari Al-Qur’an, Hadits, Sastra Arab, Yang Kemudian disertai Terjemahan Dengan Bahasa Sunda

ربنا اي رب نا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن
من اخلاسرين.

Duh Gusti nu Maha Suci,
abdi zholim kana diri
mun Gusti teu ngahampura
tangtu abdi rugi kacida

إهلي لست للفردوس أهال : والأقوى على النار اجلحيم
ّ فهب يل توبة ك غافر الذنب العظيم
واغفر ذنويب : فإن

Ya Allah Gusti abdi sanes ahli surga
Namung teu kiat nandangan naraka
Mugi Gusti kersa maparinan tobat
Ngahapunten dosa tingkah anu lepat

Pupujian (Shalawatan) Sebelum Shalat Berjama’ah

Pupujian (Shalawatan) Sunda sebelum Shalat Berjama'ah di Masjid

Qolielun ‘umruna fie daarid dunya

1. Eling-eling ka jalma nu sok sarolat
geuwat-geuwat masing gancang ka musholla

2. Supaya meunang darajatna berjamaah
berjamaah am tujuh likur tea

3. Arapalkeun ku sadayana umat Islam
Arapalkeun ku sadaya umat Islam

Terjemahan

1. Wahai orang yang suka salat
cepat-cepatlah ke musala

2. Agar mendapat pahala berjamaah
berjamaah yang berjumlah dua puluh tujuh

3. Hapalkanlah oleh semua umat Islam
Hapalkanlah oleh semua umat Islam

Pupujian Allah Anu Maha akbar

1. Allah anu Maha akbar
Nu rohmatna Maha jembar
Nu Maha Welas ngaganjar
Ka jalma nu to ‘at sabar

2. Bumi langit jeung eusina
Allah am ngadamelm
Miara ngurus mahlukna
Ngatur himp jeung rijkina

3. Sim abdi muji ka A llah
Resep jeung isin ku A llah
Neda pitulung ka Allah
Ngaharep rohmat ti Allah

4. Mahluk Allah pangmulyana
Muhamad jenenganana
Nabi anu pangahirna
Abdi kelebet umatna

5. Nabi Muhamad utusan
Allah anu Maha Heman
Ngawartosan jeung ngajakan
Umat kana kabagjaan

6. Abdi resep ka anjeuna
Sarta ngantos sapaatna
Mugi diangken umatna
Surga pitempateunana

Terjemahan

1. Tuhan yang Maha besar
Besar dengan segala rokiimatnya
Maha Pengasih dalam memberiganjaran
Kepada orang yang taat sabar

2. Bumi langit beserta isinya
Tuhan jugalah yang inembuatnya
Memelihara dan mengurus semua makhluknya
Mengatur kehidupan dan penghidupannya

3. Hamba memuji kepada-Mu ya Tuhan
Cinta dan segan pada-Mu ya Tuhan
Minta pertolohgan kepada-Mu jua ya Tuhan
Rokhmat dafi-Mu aku harapkan

4. Makhluk Tuhan y ang paling mulia
Muhammad itulahn^anya
Beliau Nabi terakhir
Hamba ini termasuk umatnya

5. Nabi Muhammad adalah utusan Allah
Tuhan yang pengasih dan penyayang
Memberitahu dan mengajak umatnya
Mencapai kebahagiaan dirinya

6. Hamba cinta kepadamu ya Nabi
Selalu menantikan safaatmu
Semoga hamba diakui umatmu ya Nabi
Agar surga menjadi tempatku

Pupujian Ka kuping suara adzan

Kakuping suara adzan
Di masjid ti kateubihan
Singhoreng teh ngawartosan
Ngajak solat babarengan

Ulah sok solat di imah
Salagi aya masjid mah
Pribumi atawa semah
Hayu urang berjama’ah

Terjemahan

Terdengar suara Adzan
Dari masjid yang cukup jauh
Ternyata itu memberitahu
Mengajak kita Sholat berjamaah

Jangan suka Sholat di Rumah
Selagi ada Masjid
Mau warga pribumi atau pendatang
Ayo kita berjamaah

Pupujian (Shalawatan) sebelum Shalat Berjama’ah


Pupujian dibawah ini  berisi tentang jenis amalan yang tidak akan terputus pahalanya ketika seseorang telah meninggal. Pada pupujian ini disebutkan dengan tegas rujukannya adalah hadits Nabi Muhammad SAW..

Eling-eling dulur kabeh

Eling-eling dulur kabeh
Ibadah ulah campoleh
Beurang peuting ulah weleh
Bisina kaburu paeh

Sabab urang bakal mati
Nyawa dipundut ku gusti
Najan raja nyakrawati
Teu bisa nyingkiran pati

Karasana keur sakarat
Nyeurina kaliwat-liwat
Kana ibadah diliwat
Tara ngalakukeun solat

Kaduhung liwat kalangkung
Tara nyembah ka Yang Agung
Sakarat nyeri kalangkung
Jasadna teu beunang embung

Terjemahan:

Ingatlah saudara sekalian
Ibadah jangan gegabah
Senantiasa siang malam
Nanti keburu mati

Karena kita akan meninggal
Nyawa akan diambil oleh Yang Maha Kuasa
Walau seorang raja yang sangat perkasa
Takkan bisa menghindarinya

Karena akan terasa ketika sakaratul maut
Sangat sakit sekali
Jika (banyak) ibadah yang terlewat
(terutama) tidak melakukan shalat
Penyesalan yang telah lalu
Karena tidak menyembah yang Maha Kuasa

Anu ngocor ka alam kubur

Anu ngocor ka alam kubur
Tilu pidawuh hadits Rasul:
Hiji, sodakoh jariyah bari ikhlas karena Allah

Dua, elmu nu manfaat sarta dialap manfaat
Tilu, putra anu soleh ngaduakeun teu weleh-weleh

Terjemahan:

(Pahala) yang (selalu) mengalir ke alam kubur
Ada tiga sebagaimana hadits Rasulullah:
Pertama: sedekah jariyah dengan ikhlas karena Allah

Dua, ilmu yang bermanfaat serta dimanfaatkan
Ketiga, anak saleh yang senantiasa mendoakan

Pupujian nu sok di Nadhomkeun di Madrasah atawa Pangajian

Pupujian nu sok di Nadhomkeun di Madrasah atawa Pangajian

Pupujian Yaa robbi bil-Mustofa

“Yaa robbi bil-Mustofa
balligh maqooshidanaa
Waghfirlanaa maamadho
yaa waasi’al karomi

nun gusti pangeran abdi
ku ka agungan kang jeung nabi
mugi gusti ngajadikeun
sugri anu disuhunkeun

sareng mugi ngahampura
gusti ka abdi sadaya
tina lampah anu salah
eh allah nu maha murah

ma sya allah matak kelar
di akherat kabeh gelar
tina pakuburan mencar
karumpul di alam mahsyar

ari ngaran mahsyar eta
palataran anu rata
panasna waktu harita
panon poe tujuh nyata

teu jauh tujuhanana
pirasatar antarana

ngarojol kabehanana
ka jalma goreng amalna

eling2 dulur kabeh
ibadah ulah sampoleh
beurang peuting ulah weuleh
bisina kaburu paeh

sabab urang bakal mati
nyawa dipundut ku gusti
mangka kudu ati2
kaibadah sing gumati

karasana keur sakarat
nyeurina kaliwat liwat
ka ibadah sok ngaliwat
tara ngalampahkeun solat

sanajan teu boga sarung
solat mah teu meunang embung
teu meunang sumput salindung
kana dawuhan yang agung.”

Pupujian Kaimanan

1) Mun kakuping sora adzan
Aweuhan ti katebihan
Manahoreng ngawartosan
Yu ibadah babarengan

2) Hayu batur urang nyembah ka Yang Agung
Ka Gusti Allah nu sipat Gofururokhim
Sanajan keur betah cicing
Nyoo dunya tingkirincing

3) Jalma mu’min tangtu eling
Iman ka nu Maha Luhung
Ya Allah biha ya Allah bihusnul hotimah
Muga tetep iman islam sareng sae panungtungan

4) Yakin Allah pangmulyana
Wajib diagungkeunana
Mun teu taqwa ka Mantenna
Tangtu kaduhung ahirna

5) Amin ya Allah amiin ya Robal’alamin
Mugi Gusti nyubadanan kana doa abdi sadaya

Terjemahan

1) Bila terdengar suara azan
Yang mengalun dari jauh
Itu adalah pemberitahuan
Marilah ibadah bersama-sama

2) Mari kawan kita menyembah Yang Agung
Tuhan kita yang bersifat Gofururokhim
Meskipun sedang enak duduk-duduk
Mempermainkan harta yang banyak

3) Orang mukmin pasti sadar
Iman kepada Tuhan Yang Maha kuasa
Ya Allah biha ya Allah bihusnulhotimah
Semoga tetap iman Islam dan baik pada akhirnya

4) Yakin bahwa Allah itu Yang Maha mulia
Wajib mengagungkannya
Bila tidak takwa kepada-Nya
Pasti menyesal di akhir

5) Amin ya Allah amin ya Robulalamin
Semoga Tuhan mengabulkan doa kita sekalian

Pupujian Solawat Singkat

La lllaha Ilallah
Aal Malikul La Kulmubi
Muhammadur Rasulullah
Sodiqul Waduamiin

Ya Robbi Pangeran abdi
Nabi Muhammad Nabi abdi
Agama Islam agama abdi
Kitab Qur’an panutan abdi

Terjemahan:

Ya Allah Ya Tuhanku
Nabi Muhammad adalah Nabiku
Agama Islam adalah agamaku
Kitab Quran adalh panutan ku

Baca juga: Nadoman Sunda Kumpulan Pupujian, Sholawat, Pepeling dll

 

Pupujian Keur Barudak Mangkat Ka Masjid

Contoh pupujian lainnya yaitu pupujian yang diajarkan oleh guru ngaji kepada anak-anak, yang biasanya dilantunkan sebelum salat magrib. Isi dalam pupujian ini memberitahukan bahwa sudah datang waktu magrib, sehingga anak-anak harus berhenti bermain dan berangkat ke masjid, pujian di masjid ini dapat disampaikan atau dikomunikasikan, contohnya seperti di bawah ini:

Tah sora bedug, batur
tanda geus magrib
geus nitah eureun ulin
ngajak ka masjid
beulah kulon hibar layung
ngajak muji ka Yang Agung

Pupujian diatas hanya beberapa contoh saja yang biasanya diperdengarkan di masjid-masjid khususnya di daerah tatar pasundan jawa barat (pupujian nu mindeng di nadomkeun di masjid atawa di pangajian) tentunya masih banyak yang lainnya, nanti insya allah akan ditambahkan kembali yang lainnya.

Oh ya, kamu juga bisa tulis untuk pupujian sunda yang lainnya yang juga sering di lantunkan di masjid di tempat tinggal mu lewat kolom komentar dibawah, biar sekalian ditulis di artikel ini, oke? Hatur nuhun, dan terimakasih atas waktunya

Populer

Flashnews