Pupujian Sunda Beserta Arti Terjemahannya Lengkap!

By | Juli 27, 2022

Pupujian sunda jika dilihat dari sisi media pendidikan, menurut yus rusyana memiliki fungsi sosial yang cukup tinggi, karena dalam isi pupujian mempunyai beberapa nasehat serta pengajaran apabila dihafalkan diluar kepala atau di nyanyikan.

Karena hapalan yang berisi nasehat di masa kecil itu sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa seorang anak apabila sudah dewasa nanti, sebagai bekal dalam ilmu agama yang dimilikinya.

Golongan Isi Pupujian

Apabila dilihat dari isi pupujian sunda itu sendiri, dapat dibagi-bagi menjadi beberapa golongan, diantaranya seperti pupujian untuk:

  • Sholawat kepada Rosullullah
  • Untuk memuji keagungan Allah SWT
  • Sebagai Do’a serta taubat kepada Allah
  • Untuk meminta safa’at kepada Rosulullah
  • Untuk memberi pelajaran tentang ahlak, rukun islam, keimanan, fikih, tafsir Qur’an, dan sebagainya.
  • Dan sebagai nasihat dalam melakukan ibadah serta amal soleh dan menjauhi kemasiatan

Baca juga: Kumpulan Nadhoman Bahasa Sunda Sholawat dan Pepeling

Pupujian Sunda dan Terjemahannya

Pupujian sunda

Dibawah ini adalah beberapa contoh pupujian sunda yang didalamnya berisikan pepeling atau pengingat, sholawat, memuji keagungan allah, nasehat yang berhubungan dengan ajaran agama islam yang sudah dilengkapi dengan arti atau terjemahannya.

Qolielun

Qolielun ‘umruna fie daarid dunya

Éling-éling ka jalma nu sok sarolat
geuwat-geuwat masing gancang ka musholla

Supaya meunang darajatna berjama’ah
berjama’ah anu tujuh likur téa

Arapalkeun ku sadayana umat Islam
Arapalkeun ku sadaya umat Islam

Terjemahan:

Ingat-ingat kepada orang yang suka sholat
Cepat-cepatlah ke mushola

Supaya dapat pahala berjama’ah
berjama’ah yang berjumlah dua puluh tujuh itu

Hapalkanlah untuk semua umat Islam
Hapalkanlah untuk semua umat Islam

Allah Anu Maha Akbar

Allah anu Maha akbar
Nu rohmatna Maha jembar
Nu Maha Welas ngaganjar
Ka jalma nu to’at sabar

Bumi langit jeung eusina
Allah anu ngadamelna
Miara ngurus mahlukna
Ngatur hirup jeung rijkina

Sim abdi muji ka Allah
Resep jeung isin ku Allah
Neda pitulung ka Allah
Ngaharep rohmat ti Allah

Mahluk Allah pangmulyana
Muhamad jenenganana
Nabi anu pang ahirna
Abdi kelebet umatna

Nabi Muhamad utusan
Allah anu Maha Heman
Ngawartosan jeung ngajakan
Umat kana kabagjaan

Abdi resep ka anjeuna
Sarta ngantos sapaatna
Mugi diangken umatna
Surga pitempateunana

Terjemahan:

Tuhan yang Maha besar
Yang rahmatnya maha luas
Yang maha Pengasih dalam memberi ganjaran
Kepada orang yang ta’at sabar

Bumi langit dan isinya
Tuhan yang membuatnya
Memelihara dan mengurus semua makhluknya
Mengatur kehidupan dan rizkinya

Aku memuji kepada Allah
Suka dan malu oleh Allah
Minta pertolongan kepada Allah
Mengharap rahmat dari Allah

Makhluk Tuhan yang paling mulia
Muhammad itu namanya
Nabi yang paling akhir
Aku termasuk umatnya

Nabi Muhammad utusan Allah
yang sering memberi
Memberitahukan dan mengajak umatnya
Mencapai kebahagiaan

Aku cinta kepadanya
Serta menanti syafa’atnya
Semoga diakui umatnya
Surga sebagai pertempatannya

Solawat Udzma

Lumpat sakabéh jalma
Muruna ka Kangjeng Nabi
Nyungkeun tulung jeung sapa’at

Kangjeng Nabi teras nangis
Sujud kanu Maha agung
Nyuhunkeun sapa’at Gusti
Gusti Allah téh nembalan
Pék ku anjeun sapa’atan

Cengkat tina sujud
Kangjeng Nabi téh ngoréjat
Ngudag naraka nu galak
Naraka ampun careurik

He Allah Gusti Yang Widi
Abdi seja tumut diri
Serah badan nu sajati
Lahir batin diri abdi

Terjemahan:

Berlari semua orang
Mencari kepada Kangjeng Nabi
Meminta tolong dan safa’at

Kangjeng Nabi terus menangis
Sujud kepada Yang Maha Agung
Meminta syafa’at Allah
Gusti Allah lalu menjawab
Berilah olehmu syafa’at nya

Sesudah bangkit dari sujud
Kangjeng Nabi segera berdiri
Mengejar neraka yang ganas
Neraka meminta ampun menangis

Ya Allah Gusti Yang Widi
Aku akan menyerahkan diri
Menyerahkan badan yang sejati
Lahir batin diri ku

Baca juga: Pribahasa Bahasa Sunda TRADISIONAL Warisan Kolot Baheula

Pupujian Muji ka Kanjeng Nabi (Sajarah Nabi)

Gusti urang sarerea
Kangjeng nabi anu mulya
Muhammad jenenganana
Arab kuraisy nya bangsana

Ramana Gusti Abdulloh
Ibuna siti Aminah
Dibabarkeunna di Mekkah
Wengi senen taun gajah
Rabiul awal bulanna

Tanggal kadua belasna
April bulan masehina
Tanggal kadua puluhna
Ari bilangan taunna
Lima ratus cariosna
Tujuh puluh panambihna
Sareng sahiji punjulna

Siti Aminah misaur
Waktos babarna kacatur
Ningal cahya mani ngempur
Di bumina hurung mancur

Babar taya kokotoran
Orok tos kenging nyepitan
Soca alit kenging nyipatan
Sarta harum seuseungitan
Medal nabi ahir jaman
Pirang-pirang kaanehan

Terjemahan:

Tuhan semua umat
Nabi yang Mulia
Muhammad namanya
Arab quraisy bangsanya

Ayahnya Abdullah
Ibunya siti Aminah
Lahir di Mekkah
Di malam senin tahun gajah
Rabiul awal bulannya

Tanggal dua belasnya
April bulan masehinya
Tanggal dua puluhnya
Dalam bilangan tahunnya
Lima ratus katanya
Tujuh Puluh Penambahnya
Dengan satu peambahnya

Siti aminah berkata
Waktu kelahirannya
Melihat cahaya sangat berkilau
di rumahnya terang berderang
Sama sekali tidak ada kotoran
Bayi sudah dicubit
Matanya berbinar dengan air mata
Serta Harum wangi-wangian
Terbit nabi akhir zaman
Banyak sekali keanehan

Contoh Pupujian Pondok

Pupujian Pondok

Adapun contoh bentuk puisi pupujian sunda pondok yang biasanya dikenal atau disebut sebagai dua seuntai, empat seuntai, lima seuntai, dan delapan seuntai seperti pada contoh berikut ini.

Akur jeung Papada Batur

Ari tolab kudu akur jeung batur
silih tanya ulah sok paluhur-luhur
Eling-eling ka sakabeh nu neangan
kana elmu poma ulah rek ngurangan

Sabada Maot

Sabada arwah ka luar
di tengah imah ngagoler
kulawarga ting galoar
bari ceurik humandeuar
Kulawarga nyeungceurikan
si mayit dimarandian
teras dibungkus ku kapan
geus beres disaralatan

Doa jeung toubat

Duh pangeran abdi sanes ahli surga
Namung henteu kiat nandangan naraka
Mugi gusti masih kersa nyalamatkeun
Tina siksa seneu naraka

Artinya:
ya Allah Aku bukan ahli surga
Namun tidak kuat akan siksa Api neraka
Semoga Allah masih bersedia menyelamatkan
Dari siksa api neraka

Ajaran Agama (Pardu wudu)

Pardu wudu aya genep sadayana
Hiji niat
Kadua ngumbah beungeutna
Tilu ngumbah leungeun dua jeung sikuna
Opat ngusap saeutik tina sirahna
Lima ngumbah suku dua nepi kana Mumuncangan
Tartib rukun ka genepna

Artinya:

Fardhu wudhu ada enam semuanya
Pertama niat
Kedua membasuh wajahnya
Ketiga membasuh kedua tangan dan sikunya
Empat mengusap sedikit dari kepalanya
Lima membasuh kedua kaki hingga ke mata kaki
Tertib dan rukun Ke-enamnya

Eling-eling umat (Pupujian Pepeling)

Eling-eling umat muslimiin muslimat
Hayu urang solat berjamaah Magrib
Estu kawajiban urang keur di dunya
Pibeukeuleun jaga urang di aherat.

Artinya:

Eling-eling ummat muslimin muslimat
Mari kita sholat berjamaah Maghrib
Sebagai kewajiban kita di dunia.
Bekal untuk kita di akhirat.

Baca juga: Kumpulan Pepatah Sunda Kolot Baheula dan Artinya Lengkap

Di jaman seperti sekarang ini mungkin penggunaan puisi pupujian sunda sudah berkurang, baik itu di masjid-masjid, pesantren ataupun pengajian. Karena mungkin ada pengaruh dari kebudayaan modern seperti sekarang ini. Namun dibeberapa tempat pupujian masih sering dipergunakan, terutama saat memperingati hari besar umat islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Rajaban, dan lainnya.

Mengingat fungsi dari pupujian sunda ini cukup besar, alangkah baiknya kita harus terus lestarikan, karena memiliki fungsi sosial yang tinggi. Sebab di dalam isi pupujian mempunyai beberapa nasehat serta pengajaran penting tentang agama yang penting bagi kehidupan, ini merupakan hal yang baik bagi perkembangan jiwa seseorang.