Babad Sumedang Bahasa Sunda dan Unsur Intrisiknya Lengkap

Di desa Kutamaya yang kini menjadi Desa Padasuka, Kacamatan Sumedang utara terdapat pohon hanjuang yang konon katanya di tanam langsung oleh Eyang Jaya Perkasa. Dalam cerita babad sumedang kali ini akan ditulis kedalam bahasa sunda beserta versi dalam bahasa indonesianya.

Cerita Babad sumedang bahasa sunda

Dan selain itu, dalam cerita sumedang larang ini juga tidak lupa juga sudah dilengkapi beserta dengan unsur intrinsiknya seperti tema, tokoh, latar, sudut pandang, gaya bahasa, serta amanatnya. Lengkap banget bukan? Hee

Baca juga: Kumpulan Dongeng Sunda Legenda Sasakala Jawa Barat

Babad sumedang bahasa sunda dan terjemahannya dilengkapi dengan unsur intrinsik

Babad Sumedang – Kisah Hanjuang, Waruga Jagat bahasa sunda

Tangkal hanjuang mangrupakeun lambang kajayaan karajaan sumedang larang. Eyang Jaya Perkasa mangrupakeun senopati nu terahir di sumedang samemeh runtuhna karajaan Pakuan Padjajaran. Eyang jaya perkasa bisa nyalametkeun Mahkota Karajaan (Binokasih) jeung atribut karajaan sejenna sarta dipasrahkeun ka raja Sumedang Larang, ti saprak pangiriman mahkota anjeunna jadi Senopati ti Karajaan Sumedang Larang.

Aya béja Putri Harisbaya jeung Pangeran Geusan Ulun jadi paséa antara Cirebon jeung Sumedang Larang, nepi ka Cirebon ngirim pasukan pikeun nyerang ka Kutamaya sumedang.

Sanajan kitu, pasukan Cirebon gagal, sabab dicegat ku pasukan Sumedang Larang anu dipingpin ku Senopati Eyang Jaya Perkasa. Kacaritakeun samemeh Eyang Jaya Perkasa rék nyanghareupan pasukan Cirebon, anjeuna melak tangkal Hanjuang di Kutamaya, tuluy nitipkeun béja:


“Lamun ieu tangkal hanjuang masih seger tur hirup kénéh, hartina kuring masih kénéh hirup jeung ulah ninggalkeun Kutamaya,” ceuk Éyang Jaya Perkasa. Numutkeun carita keur perang, Éyang Jaya Perkasa téh papisah jeung tilu lanceukna nu milu perang.

Salah sahiji dulurnana nu ngaranna Nangganan, curiga yén Éyang Jaya Perkasa téh geus gugur dina peperangan, tuluy mutuskeun balik ka Kutamaya pikeun mamatahan Pangeran Geusan Ulun pikeun mindahkeun puseur pamaréntahan Sumedang Larang ti Kutamaya ka Dayeuh Luhur, minangka pertahanan anu pohara strategis.

Seserahan wéwéngkon Sindangkasih (Majalengka) minangka pangmayaran talak ka raja Cirebon sarta nikahna Putri Harisbaya jeung Pangeran Geusan Ulun kungsi ngadamaikeun pacékcok antara Cirebon jeung Sumedang Larang.

Dilain waktu, Senopati Éyang Jaya Perkasa mulang ti medan perang manggihan Kutamaya téh geus ditinggakeun. Tangtu waé anjeunna kaduhung kana kalakuan Pangeran Geusan Ulun. Sateupina di Dayeuh Luhur anjeunna maéhan Nangganan dulurna, kusabab kasalahanana.

Kacaritakeun, kucéwana Éyang Jaya Perkasa anu sabenerna nyaéta ngaharepkeun pikeun mulangkeun kaagungan jeung kamulyaan Karajaan Pakuan Padjajaran ngaliwatan karajaan Sumedang Larang geus gagal. Samentara éta tangkal Hanjuang anu dipelak ku Éyang Jaya Perkasa masih kénéh mekar seger di Kutamaya (ayeuna Désa Padasuka, Kacamatan Sumedang Kalér).

Kucéwa jeung Ngéwana ka musuh ogé di isarahkeun ka turunanna engké, lamun jarah ka kuburanna teu meunang maké baju batik, anu dina pamadeganna mangrupakeun ciri has tina baju musuh-musuhna.

Babad Sumedang Versi bahasa indonesia

Diceritakan bahwa pohon hanjuang adalah sebagai lambang dari kejayaan Kerajaan Sumedang Larang. Eyang Jaya Perkasa merupakan senopati terakhir sebelum runtuhnya kerajaan Pakuan Padjajaran.

Beliau berhasil menyelamatkan Mahkota Kerajaan (Binokasih) dan atribut dari kerajaan lainnya serta diserahkan kepada raja Sumedang Larang. Sejak diserahkannya mahkota tersebut, beliau menjadi Senopati di Kerajaan Sumedang Larang.

Persoalan Putri Harisbaya dengan Pangeran Geusan Ulun menjadi sebuah perselisihan antara Cirebon dengan Sumedang, hingga Cirebon mengirim pasukan tempurnnya untuk menyerang ke Kutamaya Sumedang.

Namun, pasukan Cirebon tidak berhasil mencapai maksud dan tujuannya tersebut karena dihadang oleh pasukan dari Sumedang Larang yang berada di bawah pimpinan Senopati Eyang Jaya Perkasa.

Diceritakan, sebelum Eyang Jaya Perkasa pergi untuk menghadang pasukan Cirebon, beliau sebelumnya menanam pohon Hanjuang di Kutamaya dan meninggalkan amanat : “Apabila Pohon hanjuang ini masih hidup dan segar, ini menandakan aku masih hidup dan jangan kalian tinggalkan Kutamaya,” begitulah amanat dari Eyang Jaya Perkasa.

Menurut cerita, pada saat pertempuran, Eyang Jaya Perkasa terpisah dari ketiga saudaranya yang ikut dalam peperangan tersebut. Salah satu dari saudaranya yang bernama Nangganan, mengira bahwa Eyang Jaya Perkasa tersebut sudah tewas dalam pertempuran tersebut, hingga mereka memutuskan untuk kembali ke Kutamaya dan menyarankan Pangeran Geusan Ulun untuk memindahkan pusat Pemerintahan Sumedang Larang dari Kutamaya ke Dayeuh Luhur sebagai tempat pertahanan yang lebih strategis.

Penyerahan daerah Sindangkasih (Majalengka) sebagai pembayaran talak kepada raja Cirebon, dan perkawinan antara putri Harisbaya dengan Pangeran Geusan Ulun telah mendamaikan perselisihan antara Cirebon dengan Sumedang Larang.

Dilain waktu, senopati Eyang Jaya Perkasa yang sudah kembali dari medan peperang menemukan bahwa Kutamaya sudah di tinggalkan. Ini tentu saja membuat beliau sangat marah dan menyesal karena tindakan Pangeran Geusan Ulun. Sesampainya di Dayeuh Luhur, beliau membunuh Nangganan, yang merupakan saudaranya atas kesalahannya tersebut.

Kekecewaan Eyang Jaya Perkasa yang sebenarnya itu mengharapkan untuk dapat mengembalikan kebesaran serta kejayaan Kerajaan Pakuan Padjajaran melalui kerajaan Sumedang Larang sudah gagal.

Sementara itu pohon Hanjuang yang ditanam oleh Eyang Jaya Perkasa hingga sampai saat ini masih hidup dan tumbuh subur di Kutamaya (yang Sekarang menjadi Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara).

Kekecewan dan kebencianya terhadap musuhnya juga tersebut, diisyaratkan kepada keturunannya nanti. Apabila pergi berziarah ke makamnya tidak boleh memakai baju batik, yang menurut pendapatnya adalah merupakan ciri khas dari baju musuh-musuhnya.

Baca oge: Kumpulan Contoh Carita Babad Sunda Sejarah Patempatan di Jawa Barat

Unsur intrinsik dari cerita Babad Sumedang

Tema:

 • Tema dari Babad Sumedang yakni bertemakan kerajaan.

Tokoh:

 • Tokoh dalam cerita “Babad Sumedang” : Eyang Jaya Perkasa, Putri Harisbaya, Pangeran Geusan Ulun, Raja Sumedang Larang, Nangganan.

Alur :

 • Alur cerita pada “Babad Sumedang” yakni alur mudur. Karena cerita ini mengingatkan terhadap peristiwa yang terjadi dahulu di sumedang.

Latar:

Latar waktu:

 • Jaman kerajaan dahulu di sumedang

Latar tempat:

 • Kerajaan Pakuan Padjajaran, Daerah Sindangkasih (Majalengka), Daerah Sumedang Larang, Daerah Kutamaya (Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara)

Latar suasana:

 • Kecewa
 • Menyesal
 • Damai
 • Tegang

Sudut Pandang:

 • Sudut pandang pada cerita Babad Sumedang adalah sudut pandang orang ketiga

Gaya Bahasa:

 • Gaya bahasa yang dipergunakan cukup mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga pembaca dapat memahami cerita tersebut.

Amanat:

 • Amanat pada cerita Babad Sumedang ini adalah janganlah menilai sesuatu dengan cepat, tanpa mengetahui terlebih dahulu kebenaran yang terjadi. Sebaiknya dilakukan pengujian dari kebenaran yang terjadi pada suatu peristiwa.

Populer

Flashnews