Definisi Sejarah, Ciri-Ciri Carita Babad Jeung Conto Babad Limbangan

Definisi Babad – Mun ditilik tina kamus kaluaran LBSS (1979) ditétélakeun yén nu disebut carita babad téh nyaéta dongéng anu ngandung unsur-unsur sajarah. Ari Iskandar wassid dina bukuna “Kamus Istilah Sastra” nerangkeun yén carita babad téh nyaéta carita wanda heubeul anu medar riwayat luluhur atawa kajadian kajadian anu parenting di jaman baheula nu aya di salah sahiji daérah, biasana ti mimiti muka atawa ngabedah éta wéwéngkon.

Dina kamus éta ogé ditétélakeun yén nu karep nyusun carita babad téh bangun rék nulis sajarah. Malah sawaréh mah judulna ogé aya nu tandes maké kecap “Sajarah”. Tapi teu sakabeh carita babad diaku jadi sajarah, lantaran di jérona sok ka asupkeun hal-hal anu pamohalan atawa rékaan. Lian ti éta hungkul, teu bisa dianggap sajarah téh lantaran tacan katarima ku panguji disiplin (élmu) sajarah saméméhna.

Sajarah Nyusun Carita Babad

Sabenerna, ari tradisi nulis atawa nyusun carita babad téh geus aya ti baheula kénéh, malah tina nu geus kapaluruh ku para ahli, carita babad geus kapanggih ti jaman tradisi nulis naskah kénéh. Éta tradisi manjang nepi ka abad ka-20. Ditulisna aya nu dina wangun prosa aya ogé nu ditulis dina wangun puisi. Utamana mah dina wangun wawacan.

Conto Carita Babad

Sedengkeun ari conto carita babad téh di antarana nyaéta Babad Bogor, Babad Cikundul, Babad Galuh, Babad Panjalu, Babad Sumedang, Babad Limbangan, Sajarah Lampah Para Wali Kabéh, jeung lain sajabana.

Baca juga: Kumpulan Contoh Carita Babad Sunda Sejarah Patempatan di Jawa Barat

Ciri-Ciri Carita Babad

1. Ngadung unsur pamohalan
2. Eusina nyaritakeun asal-usul hiji patempatan atawa lalampahan para Wali, Jalma nu kasohor, nu Legendaris, jeung sajabana.
3. Pangarangna teu kapaluhur
4. Sumebarna tatalépa

Conto Teks Carita Babad :

Babad Limbangan Dina Basa Sunda

Fakta:

Dijaman baheula, kacaturkeun Karajaan Pajajaran, rajana Prabu Siliwangi. Ieu raja téh kongas kagagahanana. Anjeunna boga pangiring nu kacida satiana, katelahna Aki Haruman. Unggal poé, Aki Haruman ku Prabu Siliwangi sok diparéntahkeun pikeun moro maké sumpit atawa jamparing.

Hiji poé, Aki Haruman indit ka belah wétan pikeun moro. Tapi nepi ka panon poé manceran téh manéhna tacan beubeunangan baé, sanajan geus turun unggah gunung. Sato héwan siga tilem, teu kapanggih sahulu-hulu acan.

Jog, Aki Haruman nepi ka puncak hiji gunung. Ti dinya katempo ku manéhna aya cahya nu moncorong ti sisi Walungan Cipancar. Puguh baé anjeunna hémengeun. Barang disampeurkeun, singhoréng éta cahya téh kaluar ti awak hiji putri nu keur mandi. Barang ditanya, éta putri ngaku anakna Sunan Rumenggong, nu ngawasa di wéwéngkon Limbangan.

Patepungna Aki Haruman jeung putri ti Limbangan éta téh ditepikeun ka Prabu Siliwangi. Dumasar kana éta kajadian, gunung tempat Aki Haruman ningali putri nu moncorong cahyaan éta téh dingaranan Gunung Haruman.

Barang ngadéngé carita ti Aki Haruman, dina haté Prabu Siliwangi bet jorojoy aya niat pikeun mileuleuheungkeun éta putri keur pipamajikanna. Enya gé teu kungsi patepung, tapi Prabu Siliwangi geus bisa nyipta-nyiptakeun kumaha kageulisan éta putri.

Keur ngalaksanakeun niatna, Prabu Siliwangi ngutus Gajah Manggala jeung Arya Gajah, dua-nana gé pangagung ti Pajajaran, pikeun ngalamar putri ti Limbangan éta. Inditna dibarengan ku Aki Haruman jeung para pangiring anu samagréng ku pakarang. Prabu Siliwangi ngawawadian yén éta utusan téh teu meunang balik deui saméméh hasil ngalamar Nyi Putri.

Teu kacaturkeun di jalanna. Sanepina ka hareupeun Sunan Rumenggong Gajah Manggala nepikeun maksudna, yén manéhna diutus ku Prabu Siliwangi pikeun ngalamar putri Limbangan. Ku Sunan Rumenggong éta kahayang Prabu Siliwangi téh ditepikeun deui ka Nyi Putri.

Barang nguping pamaksudan utusan Prabu Siliwangi, Nyi Putri téh katingal henteu bérag. Pokna, “Ama, hapunten anu kasuhun, abdi teu tiasa nampi panglamar ti Prabu Siliwangi.” Sunan Rumenggong teu kurang-kurang kagétna. Pokna, “Naha?” “Ama nyalira uninga, apan Sang Prabu téh tos kagungan istri langkung ti 100 jalmi…” Saur nyi Putri.

Sanajan dipapaksa ku ramana, carékna embung dikawin téh keukeuh embung. Ari utusan tetep pageuh nyekel timbalan Prabu Siliwangi yén maranéhna kudu hasil ngalamar Nyi Putri. Tungtungna, ku habén dipapaksa, Nyi Putri téh ngaleungit, leungit tanpa karana.

Bur-ber ditétéangan ogé weléh teu kapanggih, ngan seungitna baé nu ka angseu ngahiliwir. Tempat Nyi Putri ka angseu seungitna téh katelah “Lembur Buni Wangi“.

Sunan Rumenggong henteu cicing baé, bur-ber néangan putrina anu ngaleungit téa. Ber ka hilir, ber ka girang, ngalér ngidul ngétan ngulon. Lantaran nempo kolotna sakitu susahna, Nyi Putri ahirna némbongan deui di hiji imah anu nyempil. Manéhna teu tégaeun ningali kolot dirungrum ku kabingung jeung kanalangsa anu pohara. Lembur tempat Nyi Putri némbongan di imah anu nyempil téh dingaranan “Kampung Sempil“.

Ku Sunan Rumenggong Nyi Putri dipapatahan sangkan daék dikawin ku Prabu Siliwangi, sabab lamun henteu, bakal terus dipapaksa. Bari ngagelendut putrina, Sunan Rumenggong ogé nepikeun naséhat, “Aya lima jalma nu ku urang wajib dihormat jeung dijungjung, nyaéta guru, raja, kolot, mitoha, jeung lanceuk nu cikal.” Lian ti éta hungkul, Sunan Rumenggong ogé nepikeun harepanana, sugan baé jadi anak-anak Nyi Putri téh jadi turunan raja.

Ahirna, Nyi Putri daék dikawin ku Prabu Siliwangi. Sapuluh taun ti harita, Nyi Putri dipaparinan dua putra pameget, nyaéta Basudéwa jeung Liman Sanjaya. Éta dua putrana ti Prabu Siliwangi téh dibawa ka Limbangan ku Sunan Rumenggong sarta tuluy dijenengkeun jadi prabu di dua tempat anu béda, luyu jeung amanat Prabu Siliwangi.

Prabu Basudéwa ngawasa di wéwéngkon Limbangan, sarta Prabu Liman Sanjaya ngawasa di wéwéngkon Dayeuh Luhur di kiduleun-nana.

BABAD LIMBANGAN Versi Bahasa Indonesia

Ringkasan cerita

Dijaman dahulu Prabu Siliwangi sebagai Raja Pajajaran, mempunyai seorang pengawal setia yang bernama Aki Haruman. Setiap hari Aki Haruman diberi tugas berburu binatang dengan menggunakan alat sumpit (panah) dan busur.

Pada suatu hari, Aki Haruman pergi berburu ke arah timur. Sampai tengah hari ia belum juga mendapatkan hasil buruan, padahal sudah banyak bukit dan gunung yang dia daki.

Sesampainya di puncak salah satu gunung, ia melihat sesuatu yang bersinar disebelah utara di Sungai Cipancar. Ternyata sinar itu keluar dari badan seorang putri yang sedang mandi, yang mengaku putra Sunan Rumenggong, penguasa di daerah Limbangan.

Peristiwa pertemuan dengan Nyi Putri dari Limbangan tersebut diceritakan oleh Aki Haruman kepada Prabu Siliwangi. Berdasarkan peristiwa tersebut, Prabu Siliwangi menamai gunung itu dengan nama Gunung Haruman. Kemudian, Prabu Siliwangi bermaksud memperistri putri dari Limbangan tersebut.

Ia mengutus Gajah Manggala dan Arya Gajah (keduanya pembesar Pajajaran). Beserta Aki Haruman serta sejumlah pengiring bersenjata lengkap untuk meminang sang putri, dengan pesan lamaran itu harus berhasil dan jangan kembali sebelum berhasil.

Gajah Manggala menyampaikan lamaran dari Raja Pajajaran kepada Sunan Rumenggong secara lisan dan tertulis untuk meminang putrinya. Lamaran itu pun disampaikan kepada putrinya, akan tetapi Nyi Putri menolaknya dengan alasan bahwa Prabu Siliwangi sudag mempunyai istri lebih dari 100 orang.

Nyi Putri kemudian menghilang begitu saja dari pandangan manusia. Meskipun sudah dicari kemana-mana, tetapi tidak seorangpun yang mampu menemukannya, hanya bau harum saja yang tercium. Karena peristiwa itu, timbul nama sebuah kampung yang bernama Buniwangi.

Pencarian Nyi Putri kemudian dilanjutkan ke berbagai tempat. Di sebuah kampung, Nyi Putri memperlihatkan diri kepada orang tuanya, karena tak sampai hati orang tuanya menanggung kesedihan yang tiada terkira. Ia menampakan diri di sebuah rumah sempit dan kecil, sehingga dinamailah Kampung Sempil.

Nyi Putri diberi nasehat oleh ayahnya agar mau menerima kehendak Raja Pajajaran, sebab kalau tidak ia akan memaksanya. Guna memperkuat nasihatnya itu, dikatakan pula ada lima pihak yang wajib dijunjung tinggi, yaitu guru, raja, orang tua, mertua, dan saudara kandung yang sulung.

Pernikahan dengan Raja Pajajaran tersebutpun diharapkan oleh orang tuanya dapat melahirkan keturunan raja. Akhirnya, Nyi Putri bersedia menerima lamaran Prabu Siliwangi.

Selang 10 tahun lamanya, Nyi Putri mempunyai dua orang putra dari Raja Pajajaran, yang bernama Basudewa dan Liman Sanjaya. Kedua anak tersebut dibawa ke Limbangan oleh Sunan Rumenggong, dan kemudian dijadikan sebagai prabu disana sesuai dengan amanat Raja Pajajaran di dua tempat yang berbeda.

Basudewa menjadi penguasa Limbangan dengan gelar Prabu Basudewa sedangkan Liman Sanjaya menguasai daerah Dayeuh luhur disebelah selatan dengan gelar Prabu Liman Sanjaya.

Amanat:

“Aya lima jalma nu ku urang wajib dihormat jeung dijungjung luhur nyaéta guru, raja, kolot, mitoha, jeung lanceuk nu cikal.”

Penutup:

Dina artikel nu ngeunaan kana Babad Limbangan diluhur, mudah-mudahan bisa dijadikeun salaku kagiatan diajar mengajar ngeunaan kana carita sajarah atawa babad sunda boh tina nganalisis isi, struktur, unsur teks babad jeung memperhatikeun unsur kabahasaan-nana.

Sakitu bae bahasan singket kana wangenan, sejarah, jeung ciri ciri carita Babad jeung contona dina basa sunda, mugia tiasa mangpaat. Referensi: (Diraéh tina buku “Naskah Sunda Lama Kelompok Babad”, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, 1985)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *