Contoh Carita Babad Sunda Sejarah Patempatan di Jawa Barat

Carita babad sunda Adalah salah satu jenis cerita yang isinya mengandung unsur sejarah, biasanya cerita ini berhubungan dengan suatu tempat yang dipercayai oleh masyarakat di jawa barat memiliki sebuah sejarah pada jaman dahulunya.

Naon ari carita babad téh? “Carita Babad nyaéta carita nu aya patalina jeung hiji petempatan nu dipercaya ku masyarakat ngarupakeun sajarah”.

Babad adalah bentuk cerita yang mengandung nilai sejarah atau sebuah cerita yang kental sekali hubungannya dengan sejarah. Dalam pustaka budaya sunda sendiri sebenarnya dulu tidak ada istilah dari kata babad, hanya disebut sebagai cerita sejarah saja misalnya carita Parahiyangan, carita Ratu Pakuan dan sebagainya, istilah babad ini berasal dari daerah jawa.

Isi dalam Cerita Babad

Isi cerita babad umumnya berupa cerita yang ada hubungannya dengan suatu tempat-tempat serta dipercaya sebagai sejarah. Kebanyakan cerita babad ditulis dalam bentuk wawacan beberapa contohnya misalnya seperti pada cerita Babad Banten, Babad Cerbon, Babad Galuh, Babad Pajajaran, dan lain sebagainya.

Carita babad termasuk kedalam salah satu bentuk dari cerita dongeng atau karya sastra dalam bentuk prosa lama atau lancaran. Seperti yang kita ketahui, bahwa ada beberapa jenis dongeng yang diantaranya adalah dongeng fabel, parabel, mite, legenda dan juga dongeng babad atau sage.

Ciri Ciri Carita Babad

Cerita babad biasanya menceritakan mengenai suatu tempat yang memiki sejarah, atau tentang peperangan dijaman dahulu, tentang kepahlawanan, keberanian, kesaktian, keajaiban seaeoram dan tentang orang yang tersohor yang legendaris. Di dalam isi cerita babad atau sage ini juga biasanya panjang tapi banyak juga yang ceritanya pendek.

Baca juga: Contoh Carita Wawacan Bahasa Sunda dan Unsur Instrinsik Panji Wulung

Unsur Cerita Babad

Apasaja yang struktur yang ada dalam cerita babad itu? Nah, unsur yang ada dalam cerita babad sendiri umumnya memiliki unsur seperti di bawah ini:

  • Jejer (Ide pokok carita)
  • Latar (Tempat, Waktu, jeung suasana dina carita)
  • Galur (Galur atawa alur carita)
  • Galur maju (Merélé)
  • Galur mundur
  • Galur maju – mundur
  • Amanat atawa pesan dina carita
  • Tokoh atawa palaku

Carita Babad Sunda

Carita Babad Sunda

Naskah pada cerita babad pada umumnya biasanya sangat panjang sekali bisa ditulis sampai beberapa halaman bahkan hingga ratusan, untuk itu perlu sekali untuk diringkas supaya lebih mudah memahami isi ceritanya.

Carita babad sunda yang ada di jawa barat memang jumlahnya terbilang banyak, bisa terdapat puluhan judul cerita bahkan bisa lebih, ada yang mudah di temukan dan ada juga yang sulit. Nah, dibawah ini adalah beberapa contoh cerita babad sunda pendek yang menceritakan bebepa sejarah tempat-tempat dijawa barat.

Carita MAJA KIDUL, DALEM SUKAHURANG Cirebon Jawa Barat

Carita DALEM SUKAHURANG Babad Cirebon Jawa Barat

Kira-kira dina abad ka-16 Masehi di wéwéngkon Maja Kidul aya hiji pilemburan dekeut sisi walungan Cilongkrang. Harita mah walungan Cilongkrang téh estu jadi tempat pangjugjugan balaréa, sabab salian ti caina canembrang herang turta beresih ogé kasohor loba laukan, kayaning lauk beunteur, tawés, jeung pangpangna panglobana mah nyaéta lauk hurang.

Ari anu mingpin éta kampung téh nyaéta hiji jalma anu luhung ku élmu jembar ku pangabisa, nu asalna ti Cirebon. Jenenganana Syekh Abdul Jalil. Anjeunna diutus pikeun nyebarkeun agama Islam di wéwéngkon pakidulan.

Kusabab anjeunna reseup tuang jeung hurang, nya ti harita katelah ngarana jadi “Dalem Sukahurang” nu ayeuna makamna aya di Blok Salasa Desa Maja Selatan. Dina mancen tugasna, Dalem Sukahurang téh dibaturan ku réncangna nya éta Bapa Kelindur. Ari Bapa Kelindur téh nyaéta muridna Pangeran Cakrabuana ti Cirebon.

Dina hiji waktu, Syekh Abdul Jalil ngawangkong jeung Bapa Kelindur. “Héh Pa Kelindur, asana téh kacida alusna lamun di ieu pilemburan urang ngadegkeun hiji pasantrén pikeun ngajarkeun bagbagan élmu ka islaman?” saur Syekh Abdul Jalil.

“Ih atuh nya kantenan waé saé mah, abdi ogé panuju pisan upami Pangersa aya maksad ngadegkeun pasantrén mah, margi tempatna garenah, hawana tiis, atuh ka cai tempat susuci ogé caket bari caina herang sareng beresih.” témbal Pa Kelindur. “Nya sok atuh mun kitu mah ti ayeuna kénéh urang bismillahan, urang kukumpul bahan-bahanna, bari ajakan sapangeusi lembur sugan aya nu daék mantuan?” Saur Syeh Abdul Jalil deui.

“Sae, mangga. Keun abdi nu badé ngajakanna mah susuganan aya nu kersaeun ngabantuan.” Saur Pa Kelindur daria naker. Ti harita Syekh Abdul Jalil jeung Bapa Kelindur kalayan dibantuan ku sababaraha urang jalma pangeusi éta lembur babarengan ngumpulkeun bahan-bahan bangunan pikeun ngadegkeun pasantrén, kayaning kayu, batu, awi jeung sajabana.

Tapi anéh, bahan anu sakitu lobana téh unggal peuting ngurangan saeutik-saeutik nepi ka béakna. Sanggeus ditalungtik, singhoreng aya nu déléka. Bahan bangunan téh dipalingan ku pasukan jin buntung anu ngarasa teu panuju tempat éta dijadikeun pasantrén.

Hiji waktu, Bapa Kelindur ngintip hayang nyaho kumaha carana para pasukan jin buntung malingan éta bahan bangunan. Anjeunna naék kana tangkal maja. Tapi ngadadak ngalakukeuna bari ku hawa tunduh nepi ka saréan tilu poé tilu peuting dina tangkal maja téh, lantaran kasirep ku ajian jin buntung.

Ku ngaleungitna Pa Kelindur, Syekh Abdul Jalil hariwang sok sieun aya bahaya. Sanggeus ditéangan ka ditu ka dieu teu kapanggih, hop waé anjeunna boga sangka’an, moal boa diheureuyan ku jin buntung. Nya ti dinya anjeunna terus naék kana tangkal dahu, di dinya anjeunna ngadu’a ka Gusti Nu Maha Suci sangkan Bapa Kelindur bisa gancang kapanggih deui kalayan salamet.

Ku kersaning Gusti Yang Widi, ahirna Pa Kelindur bisa kapanggih deui malahan dialanteurkeun ku pasukan jin buntung, nu ngarasa taluk ku panasna hawa du’a Syeh Abdul Jalil. Pingpinan jin buntung ogé gancang serah bongkokan bari pokna: “Aduh ampun Kangjeng Syeh!  Ti mimiti ayeuna pasukan kaula moal rék ngaganggu deui, jeung malahan siap bakal ngabantu kana pamaksadan Kangjeng Syekh ngadegkeun pasantren!”

Geus kitu mah hawa panas leungit, atuh tangkal “dahu” jadi pugur. Pugur hartina daunna maruragan, anu ahirna tangkalna ogé jadi paéh. Tah ti harita éta pasantrén nu diadegkeun ku Syekh Abdul Jalil téh dingaranan “Pasantrén Dahu Pugur” tepikeun ka ayeuna. Wallohu a’lam bishawab.

Carita Babad Kabupaten Bandung

Carita Babad Kabupaten Bandung

Baheula seueur sepuh nu ngawitan kagungana ngadamel ngabukbak leuweung, keur pikotaeun diantarana nya éta R. Indradiredja nu nganggo gelar R. Adipati Wiranatakusumah, Dalem Bandung anu ngasta Kabupaten Bandung ti taun 1794 nepi ka taun 1829. (Baca Salengkepna..)

Ringkasan Carita Babad Kabupaten Jeung Kota Tasikmalaya Pendek

Carita Babad Kabupaten Jeung Kota Tasikmalaya Pendek

Dina abad ka-8 nepi ka abad 12, di Tasikmalaya téh aya pamaréntahan dina wangun kabataraan, pusat pamaréntahanna di Tawang atawa Galunggung. Anu kungsi jadi batara waktos harita téh nyaéta Sang Batara Sempak Waja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Wastu Hayu, Hyang Ratu Galunggung. (Baca Salengkepna..)

Carita Babad Sajarah Cijulang

Carita Babad Sajarah Cijulang

Ari Aki jeung Nini Gedé anu ngalalakon dina “Sajarah Cijulang”, lanceuk pangedéna nya éta Jang Langas, urang Kedung randu, ayeuna éta tempat aya kénéh, jadi ngaran hiji désa di Kacamatan Patikraja Kabupatén Banyumas. (Baca Salengkepna..)

Carita Babad Kuningan

Cerita Babad Kuningan

Sateuacana taun 1740, Cipanas mangrupakeun Cantilan ti dayeuh Cigadung. Cipanas anu mangrupakeun Cantilan ti Cigadung ngagaduhan kahayang nya éta ngatur pamaréntahan sorangan. Alésanana élmu anu dipiboga ku tokoh-tokoh masyarakar di dayeuh Cigadung sarua jeung anu dipiboga di daérah Cantilan. (Baca Salengkepna..)

Nah, itulah beberapa cerita dari beberapa tempat dan tokoh yang dipercayai masyarakat sunda sebagai sejarah babad yang dapat dituliskan, dan sekilas materi mengenai carita babad tentang ciri-ciri, unsur cerita, dan juga beberapa contoh cerita babad sunda yang ada di jawa barat.

Sebenarnya banyak sekali cerita babad yang ada di jawa barat, namun tidak mungkin dituliskan semuanya, jadi ini hanya beberapa saja sebagai contoh, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan artikel diatas, semoga bermanfaat.

One thought on “Contoh Carita Babad Sunda Sejarah Patempatan di Jawa Barat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *