Kamus Undak Usuk (Tatakrama) Basa Sunda Lengkap

Kamus Undak-Usuk (Tatakrama) Bahasa Sunda Lengkap, A sampai Z

     
Basa Loma Basa lemes keur ka sorangan Basa lemes keur ka batur
     
abus lebet lebet
acan teu acan teu acan
adi (pun) adi (tuang) rai, (tuang) rayi
adi beuteung (pun) adi, adi beuteung (tuang) rai, (tuang) rayi
adu aben aben
ais ais emban
ajang kanggo haturan, kanggo
ajar ajar wulang, wuruk
aji aji aos
aju ajeng ajeng
akang akang engkang
aki (pun) aki (tuang) éyang
aku angken angken
ali ali, cingcing lélépén
alo (pun) alo kapiputra
alus saé saé
ambéh supados supados
ambek ambek bendu, wera
ambeu ambeu ambung
amit permios permios
amitan permios permios
amprok tepang tepang
anak (pun) anak (tuang) putra
anco cawis cawis
anggang tebih tebih
anggel bantal bantal, kajang mastaka
anggeus atos, parantos, réngsé atos, parantos
angir kuramas kujamas
angkir ulem, haturanan calik ulem, haturanan calik
anjang deuheus tatamu
antara antawis antawis
anteur jajap sarengan
anti antos antos
anyar anyar anyar
anyaran nembéan nembéan
arang awis, awis-awis awis, awis-awis
arék badé, seja badé, seja
arep ajeng ajeng
ari dupi, upami dupi, upami
asa raos raos
asal kawit awit, kawit
aso aso leleson
astana makam, pajaratan, pasaréan makam, pajaratan, pasaréan
asup lebet lebet
atawa atanapi atanapi
ati-ati ati-ati atos-atos
atoh bingah bingah
awak awak salira
awéwé awéwé istri
aya aya aya
babantu babantu babantos
babari gampil gampil
babatang mayit layon
babaturan réréncangan réréncangan
baca aos aos
badag ageung ageung
badami badanten badanten
badan badan salira
badarat badarat nyacat
badéga réncang réncang
baé sawios, teu sawios, wios sawios, teu sawios, wios
baganti bagentos bagentos
bagéa haturan haturan
bagéan bagéan hancengan
bageur bageur saé manah
bagilir bagentos bagentos
baheula kapungkur kapungkur
baju baju anggéan,anggoan, raksukan
bakal badé, seja badé, seja
bakti baktos baktos
balik wangsul mulih
balur balur lulur, pupur
bangga abot, sesah abot, sesah
bangun bangun sapertos
bantu bantu bantos
bapa (pun) bapa (tuang) rama
baraya réréhan, sadérék wargi
barempug barempug barempag
bareng sareng sareng
baréto kapungkur kapungkur
basa nalika, waktos nalika, waktos
batuk batuk gohgoy
batur réncang réncang
bawa bantun candak
bawirasa bawiraos, ku émutan bawiraos, ku émutan
béak séép séép
bébéja nyanggem, popoyan, unjukan, wawartos nyarios, pupulih, unjukan, wawartos
béda bénten bénten
begang begang langsip, langsit
begéng begang langsip, langsit
béja wartos wartos
belah palih palih
bendo bendo udeng
bener leres leres
bengék asma ampeg
béré pasihan haturan(an), lélér, paparin
berekah aya hibar, pangésto, pangéstu damang, wilujeng
bésan bésan warang
beubeur beubeur, sabuk beulitan
beuheung beuheung tenggek
beuki seneng sedep
beulah palih palih
beulah (Jadi 2) beulah beulah
beuli pésér galeuh
beunang kénging kénging
beungeut beungeut pameunteu, raray
beurang siang siang
beurat abot abot
beuteung beuteung, padaharan lambut, patuangan
bibi (pun) bibi (tuang) ibu
bijil medal medal
bikeun paparinkeun, pasihkeun haturkeun, lélérkeun, sanggakeun
bilang étang étang
bingung éwed éwed
bireungeuh bireungeuh, tingal tingali
birit birit, bujur imbit
bisa tiasa iasa
bisa jadi tiasa janten tiasa janten
bisi bilih bilih
bisul bisul gambuh
bitis bitis wentis
biwir biwir lambé, lambey
boa tiasa janten tiasa janten
boga gaduh kagungan
bolonan kareseban, udur sasih kareseban
boro bujeng bujeng
boro-boro bujeng-bujeng bujeng-bujeng
buang piceun beuratan
bubuang miceun kabeuratan
budak budak murangkalih
bujal bujal udel, puser
bujur birit, bujur imbit
buka (puasa) buka bobor
bukti buktos buktos
bulan sasih sasih
bulan puasa sasih siam sasih siam
bungah bingah bingah
bungsu bungsu putra pangalitna
burit sonten sonten
buru buru, énggal buru, énggal
butuh peryogi peryogi
buuk buuk rambut

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (C-G)

     
Basa Loma Basa lemes keur ka sorangan Basa lemes keur ka batur
     
cabak cabak cepeng
cacangkir cacangkir tangkepan
cageur pangésto, pangéstu damang
calana calana lancingan
can teu acan teu acan
candung wayuh wayuh
caneut caneut leueut
cangkéng cangkéng angkéng
cangkeul cangkeul pegel
cangkir cangkir tangkep
capé capé palay
cara sapertos sapertos
caram carék, caram wagel
carang awis, awis-awis awis, awis-awis
carécét saputangan salempay
carék carék, caram wagel
carékan carékan seuseulan
carita sanggem carios
caritaan sanggeman cariosan
cécéwok obéh, ombéh obéh, ombéh
cekel cekel cepeng
celuk saur gentra
cenah cenah saurna
ceuk sanggem saur
ceuli ceuli cepil
ceurik ceurik nangis, tangis
cici cici pair
cicing calik, matuh calik, linggih
ciduh ciduh ludah
cik cobi cobi
cikal cikal putra pangageungna
cikiih cikahampangan cikahampangan
ciling jamban jamban
cing cobi cobi
cipanon cipanon cisoca
ciri tawis tawis
cium cium ambung
coba cobi cobi
cocoba cocobi cocobi
cokot bantun candak
cukup cekap cekap
cukur cukur paras
cumpon caos, cumpon caos
cunduk dongkap rawuh, sumping
daék purun kersa
dagang dagang icalan
dago antos antos
dahar neda, teda tuang
dangdan dangdan dangdos
dapur dapur pawon
datang dongkap rawuh, sumping
déngé kuping dangu
deukeut caket caket
deungen réncang réncang
deungeun-deungeun (nu) sanés (nu) sanés
déwék abdi, sim kuring
diangir dikuramas dikujamas
diangkir diondang, disaur disaur, diulem
dicukur dicukur diparas
didik atik tutur, wejang, wuruk
didikan atikan pitutur, piwejang, piwuruk
digusar digusar dipeper
dikubur dikaluat dikurebkeun
dilétak dilétak diilat
dipalar dipalar dipambrih, dipamrih
dipaparah dikinten-kinten dikinten-kinten
diri diri salira
disalin (di)salin (di)gentos
ditaranjang ditaranjang diwuwuda
diuk diuk calik, linggih
dosa kalelepatan kalelepatan
dubur dubur palawangan
dudukuy dudukuy, topi langgukan, tudung
duga kinten kinten
duit artos artos
dulur réréhan, sadérék wargi
duméh jalaran, (ku) margi (ku) margi, réh(ing)
éléh éleh kawon
éling émut émut
emang (pun) paman (tuang) rama
émboh tambih tambih
embung alim, narah (awéwé) alim, teu kersa
emét kedik kedik
encan teu acan teu acan
endeng lami paos
éndong éndong kulem
enggeus atos, parantos, réngsé atos, parantos
enggon pamondokan pajuaran, pangkuleman
entong teu kénging teu kénging
enya leres, muhun, sumuhun, yaktos leres, muhun, sumuhun, yaktos
enya-enya leres-leres leres-leres
éra isin lingsem
éstu ésto ésto
eukeur nuju nuju
eungap sesek ampeg
eusi lebetan lebetan
eusian lebetan lebetan
euweuh teu aya teu aya
gado gado angkeut
gagancangan énggal-énggalan énggal-énggalan
gampang gampil gampil
gancang énggal énggal
gancangan énggalan énggalan
gandék réncang réncang
gandéng baribin baribin
ganti gentos gentos
gardéng gardéng lalangsé
gawé damel damel
gedé ageung ageung
gégél gégél landep
gelung gelung sanggul
genah raos raos
gering udur teu damang
gering parna udur répot teu damang wales
gero saur gentra
getol kersaan kersaan
geuing émutan émutan
geulang geulang pinggel
geura geura, mangga mangga
geus atos, parantos, réngsé atos, parantos
geuwat énggal, énggal-énggal énggal, énggal-énggal
gigir gigir gédéng
gigireun gigireun gédéngeun
gilir gilir gentos
gimir gimir rentag manah
goda cobi cobi
gogoda cocobi cocobi
goréng awon, teu saé awon, teu saé
gugu tumut tumut
guguling guguling pepedek
gumbira bingah bingah
gura-giru gura-giru énggal-énggalan
gusar gusar peper
     

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (H-J)

     
Basa Loma Basa lemes keur ka sorangan Basa lemes keur ka batur
     
haben haben teras-terasan
hadé saé saé
hadir tungkulan, nungkulan (nga)luuhan
hal perkawis perkawis
halangan pambengan pambengan
halis halis kening
hampura hapunten haksama, haksami, hapunten
handeueul gegetun gegetun
hanjakal gegetun gegetun
harega pangaos pangaos
hareup payun payun
harga pangaos pangaos
harita waktos éta waktos éta
hariwang salempang rejag manah, salempang
harti hartos hartos
haté haté manah, galih
hawatir hawatos hawatos
hayang hoyong palay
hayu mangga mangga
héd kareseban, udur sasih kareseban
hég geura, mangga mangga
hélok hémeng hémeng
héran hémeng hémeng
hésé sesah sesah
heuay heuay angob
heubeul lami lami
heug mangga mangga
hili liron gentos
hina laip laip
hirup hirup jumeneng
hitut bobos, kabobosan bobos, kabobosan
hudang hudang gugah
huntu huntu waos
hutang piétangan, sambetan piétangan, sambetan
iber wartos wartos
idin widi widi
igel ibing ibing
iket iket, totopong totopong, udeng
ilik tingal tingali
ilikan tingalan tingalian
ilu iring iring
imah rorompok bumi
impi impén impén
imut imut mésem
incu (pun) incu (tuang) putu
indit mios angkat, jengkar
indung (pun) biang (tuang) ibu
inget émut émut
inggis rémpan rémpan
injeum tambut tambut
inum leueut leueut
irung irung pangambung
isuk énjing, énjing-énjing énjing, énjing-énjing
isukan énjing énjing
isuk-isuk énjing, énjing-énjing énjing, énjing-énjing
iteuk iteuk teteken
itung itung étang
iwal anging, (ka)jabi anging, (ka)jabi
jaba anging, (ka)jabi anging, (ka)jabi
jadi janten janten
jaga jagi jagi
jajaka nonoman nonoman
jalma jalmi jalmi
jang kanggo haturan, kanggo
jauh tebih tebih
jawab walon waler
jelema jalmi jalmi
jero lebet lebet
jeung miwah, sareng miwah, sareng
jeungna deui sareng deui sareng deui
jieun damel damel
jiga sapertos sakarupi, sapertos, sarupi
jima sapatemon sapatemon, saresmi
jinah jinah ngalambang sari
joré goréng awon
jual ical ical
jugjug bujeng bujeng
juru lahir babar
jurung jurung piwarang

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (K-L)

     
Basa Loma Basa lemes keur ka sorangan Basa lemes keur ka batur
     
kabar wartos wartos
kabéh sadaya sadaya
kabéhanana sadayana sadayana
kabur minggat (nga)lolos
kaburu kabujeng kabujeng
kacamata kacasoca kacasoca
kacaritakeun kacaritakeun kacaritakeun
kacida kalintang kalintang, teu kinten
kaciri katawis katawis
kadang wargi wargi
kadang warga kadang wargi wargi-wargi sadayana
kadé ati-ati atos-atos
kadudukan kadudukan kalungguhan
kagegeringan kaleleban kaleleban
kagok (ka)pambeng (ka)pambeng
kajaba kajabi kajabi
kajeun sawios, teu sawios, wios sawios, teu sawios, wios
kakara nembé nembé
kakus jamban jamban
kalan-kalan sawaktos-waktos sawaktos-waktos
kalarung kalangkung kalangkung
kalenger kapiuhan kapidara
kamar pamondokan pajuaran, pangkuleman
kamar mandi jamban jamban
kanyeri kanyeri kasawat
kapaéhan kapiuhan kapidara
kapalang (ka)pambeng (ka)pambeng
kapegat kapegat kaandeg
kapilih kapeto kaselir
karasa karaos karaos
karék nembé nembé
karémbong karémbong kekemben
karesep karesep kalangen, kaseneng, kasedep
kari kantun kantun
karunya hawatos hawatos
kasakit kasakit kasawat
kasanding kasanding kasumpingan
kasurupan kasarumahan kacalikan
katangén katangén kauninga
katara katawis katawis
katuhu katuhu tengen
kawantu kawantos kawantos
kawas sapertos sakarupi, sapertos, sarupi
kawilang kaétang kaétang
kawin jatukrami, ngadahup, nikah, réndéngan jatukrami, ngadahup, nikah, réndéngan
kédé kénca kiwa
kedeng kedeng ébog
kéjo sangu sangu
kélék kélék déhé, ingkab
kénca kénca kiwa
keris duhung duhung
késang késang karinget
keun baé sawios, teu sawios, wios sawios, teu sawios, wios
keur nuju nuju
keur (pikeun) kanggo haturan, kanggo
kiih kahampangan kahampangan
kira kinten kinten
kira-kira kinten-kinten kinten-kinten
kirim kintun kintun
kocap kacaritakeun kacaritakeun
kocapkeun kacaritakeun kacaritakeun
kolot kolot sepuh
komo sumawonten sumawonten
kongkorong kongkorong kangkalung
kop mangga mangga
kotoran kareseban, udur sasih kareseban
kuat kiat kiat
kubur kaluat kureb
kudu kedah kedah
kuku kuku tanggay
kukumbah wawasuh wawasuh
kulawarga kulawargi kulawargi
kuluwut nguluwut, nguyung ngangluh
kumbah kumbah wasuh
kumis kumis rumbah
kumpul kempel kempel
kungsi kantos kantos
kurang kirang kirang
kuren rimbit rimbit
kurenan rimbitan rimbitan
kuring abdi, sim kuring
kuring saréréa abdi sadayana
kuru begang langsip, langsit
kutu kutu puntang
labuh labuh geubis
lahun pangkon pangkon
lain sanés sanés
laju lajeng, teras lajeng, teras
laki lalaki pameget
laku pajeng pajeng
lalajo nongton nongton
lalaki lalaki pameget
lamun upami upami
lanceuk (pun) lanceuk (tuang) raka
langka awis, awis-awis awis, awis-awis
lantaran jalaran, (ku) margi (ku) margi, réh(ing)
lapar hoyong neda, lapar palay tuang
laris pajeng pajeng
larung langkung langkung
laun lami lami
laun-laun lami-lami lami-lami
lawas lami lami
lebah leresan leresan
lebaran boboran (siam) boboran (siam)
lého umbel umbel
léngoh léngoh, teu ngabantun nanaon teu nyandak nanaon
létah létah ilat
létak létak ilat
leumpang leumpang angkat
leungeun leungeun panangan
leungit leungi ical
leutik alit alit
leuwih langkung langkung
leuwih hadé langkung saé langkung saé
lila lami lami
liwat langkung langkung
loba seueur seueur
luput lepat lepat

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (M)

     
Basa Loma Basa lemes keur ka sorangan Basa lemes keur ka batur
     
maap hapunten haksama, haksami, hapunten
maca maca maos
magahan mapagahan miwejang, ngawurukan
mahal awis awis
mahi cekap cekap
maju majeng majeng
maké nganggo nganggo
maksud maksad maksad
malah malih malih
malahmandar mamanawian mamanawian
malarat jalmi teu gaduh teu kagungan nanaon
malem wengi wengi
malik malik mayun
maliré maliré merhatoskeun
mamayu mamayu mamajeng
mandéan mandéan mapadani, nyamian
mandi mandi siram, ngebak
manéh anjeun, salira
manéhna anjeunna
manggih mendak mendak
mangka mugi mugi(a)
mangku mangku mangkon
mangkuk kantos kantos
maot nilar, tilar dunya, ngantunkeun pupus
mapagahan mapagahan miwejang, ngawurukan
marak marak munday
marga jalaran, (ku) margi (ku) margi, réh(ing)
marhum jenatna, marhum marhum, suargi, suwargi
mariksa mariksa marios
marukanana pangintenna pangintenna
matuh matuh linggih
mawa ngabantun nyandak
mayit layon layon
mecak nyobi nyobi
megat megat ngandeg
melang deudeupeun deudeupeun
méméh sateuacan sateuacan
mencét meuseul meuseul
mencétan meuseulan meuseulan
mending langkung saé langkung saé
menerkeun ngalereskeun ngalereskeun
mengi asma ampeg
ménta neda, nyuhunkeun mundut
méré masihan maparin, ngahaturan(an), ngalélér
meujeuhna cekap cekap
meuli mésér ngagaleuh
meunang kénging kénging
meureun panginten panginten
miang mios angkat, jengkar
mihapé ngawiat ngawewerat(an)
mikeun maparinkeun, masihkeun ngahaturkeun, nyanggakeun
milang ngétang ngétang
milu ngiring ngiring
mimiti kawit awit, kawit
mimitina kawitna awitna, kawitna
minangka étang-étang étang-étang
minantu minantu mantu
mindeng sering sering
minggat minggat (nga)lolos
minyak lisah lisah
mireungeuh mireungeuh, ningal ningali
miskin jalmi teu gaduh teu kagungan nanaon
mitoha mitoha mertua
montok montok ageung
moro moro bubujeng
muga mugi mugi(a)
muga-muga mugi-mugi mugi-mugi
mulang wangsul mulih
mun upami upami
mungguh menggah menggah(ing)
mupakat mupakat, rempug rempag
murah mirah mirah
muriang muriang nyenyepan
muru ngabujeng ngabujeng

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (N-O)

     
Basa Loma Basa lemes keur ka sorangan Basa lemes keur ka batur
     
najan sanaos sanaos
naker kalintang kalintang, teu kinten
naksir nginten nginten
nandatangan nandatangan nawis
nangtung nangtung ngadeg
nanya naros naros
naséhat naséhat, papatah piwejang, piwuruk
nataku kalintang kalintang, teu kinten
nawar nawis mundut
néang milari milari
nedunan nyaosan, nyumponan nyaosan
nembang nembang mamaos
nénjo ningal ningali
nepi dugi dugi
ngadagoan ngantosan ngantosan
ngadéngé nguping ngadangu
ngadidik ngatik mitutur, miwejang, miwuruk, ngawuruk(an)
ngadu ngadu ngaben
ngageroan nyauran ngagentraan
ngageuing ngageuing ngémutan
ngagugu nurut tumut
ngahadéan (ngalusan) nyaéan nyaéan
ngahadéan (ngoméan) ngalereskeun ngalereskeun
ngahadiran nungkulan ngaluuhan
ngahalang-halang magak magak
ngahilian ngalironan ngagentosan
ngais ngais ngemban
ngajar ngajar ngawulang
ngajawab ngawalon ngawaler
ngaji ngaji ngaos
ngajual ngical ngical
ngajugjug ngabujeng ngabujeng
ngajuru ngalahirkeun babar
ngaku ngaku ngangken
ngalahun mangkon mangkon
ngalusan ngalereskeun ngalereskeun
ngambeu ngambeu ngambung
ngan mung, namung mung, namung
nganjang ngadeuheus natamu
nganteur ngajajap(keun) nyarengan, nyarengkeun
nganti ngantos ngantos
ngaran nami, wasta jenengan, kakasih
ngaranyéd ngaranyéd ngalambang sari
ngarep-ngarep ngajeng-ngajeng ngajeng-ngajeng
ngaroko ngaroko, udud ngalelet, nyesep
ngaso ngaso leleson
ngawaro tumut tumut
ngedeng ngedeng ébog
ngéndahkeun ngéstokeun, nurut ngéstokeun
ngéndong mondok, ngéndong kulem, ngawengi
ngéstukeun ngéstokeun, nurut ngéstokeun, tumut
ngeunah raos raos
ngeusian ngalebetan ngalebetan
ngéwa ceuceub ceuceub
ngigel ngigel ngibing
ngilikan ningalan ningalian
ngilu ngiring ngiring
ngimpi ngimpén ngimpén
nginjeum nambut nambut
nginum ngaleueut ngaleueut
ngira nginten nginten
ngising miceun kabeuratan
ngitung ngitung ngétang
ngogan ngondang ngulem
ngoméan ngalereskeun ngalereskeun
ngomong nyanggem nyarios
ngora anom anom
ngubur ngaluat ngurebkeun
nguluwut nguluwut, nguyung ngangluh
ngumbah ngumbah ngawasuh
nguruskeun ngalereskeun ngalereskeun
nguyung nguluwut, nguyung ngangluh
nimu mendak mendak
nincak nincak ngadampal
nini (pun) nini (tuang) éyang
nitah ngajurung(an) miwarang(an)
nohonan nyaosan, nyumponan nyaosan
nu matak nu mawi nu mawi
nungkulan nungkulan ngaluuhan
nurut ngéstokeun, nurut ngéstokeun, tumut
nutu nutu meuseul
nyaba nyaba angkat-angkatan
nyabak nyabak nyepeng
nyaho terang uninga
nyampak nyampak kasondong, nyondong
nyana nginten nginten
nyaneut ngaleueut ngaleueut
nyangka nginten nginten
nyaram nyaram, nyarék ngawagel
nyarék nyaram, nyarék ngawagel
nyarékan nyarékan nyeuseul(an)
nyaring nyaring, teu acan mondok teu acan kulem
nyarita nyanggem nyarios
nyekel nyekel nyepeng
nyéléhkeun masrahkeun ngahaturkeun, nyanggakeun
nyéléwer midua haté midua manah
nyeluk nyauran ngagentraan
nyepah nyeupah ngalemar
nyerahkeun mirak mirak, ngésér
nyeri nyeri kasawat
nyeupah nyeupah ngalemar
nyiar milari milari
nyician nyician mairan
nyium nyium ngambung
nyoba nyobi nyobi
nyokot ngabantun nyandak
nyolowédor nyolowédor midua manah
nyukuran nganuhunkeun nganuhunkeun
nyumponan nyumponan nyaosan
nyunatan ngaberesihan nyepitan
obat obat, ubar landong
ogan ondang ulem
oléh-oléh kaémutan, kagegelan kaémutan, kagegelan
omé leres leres
omong sanggem carios, lahir
omongan sanggeman cariosan, lahiran
ondang ulem, haturanan calik ulem, haturanan calik

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (P-R)

     
Basa Loma Basa lemes keur ka sorangan Basa lemes keur ka batur
     
pacilingan jamban jamban
paéh nilar, tilar dunya, ngantunkeun pupus
paham paham, ngartos ngartos
pahili paliron pagentos
paju pajeng pajeng
paké anggo anggo
palangan kareseban, udur sasih kareseban
palangsiang tiasa janten tiasa janten
palar palar pambrih, pamrih
palebah leresan leresan
paliré paliré perhatoskeun
pamajikan (pun) bojo (tuang) istri, (tuang) rai/rayi, geureuha
paman (pun) paman (tuang) rama
pancuran jamban jamban
pandé pandé padan, sami
pandé (rupa) rupi rupi
pandeuri pengker pengker
pang nu mawi nu mawi
pangaweruh kauninga kauninga
panggih pendak, tepang pendak, tepang
pangkat kadudukan kalungguhan
pangku pangkon pangkon
pangna nu mawi nu mawi
pangraksa pangraksa panangtayungan
panitih panitih sanggétan, sangkétan
panon panon soca
pantar pantar sayuswa
pantég kalintang kalintang, teu kinten
papacangan tunangan tunangan
paparah kinten-kinten kinten-kinten
papatah naséhat, papatah piwejang, piwuruk
parak parak punday
parandéné sanaos sanaos
paribasa paripaos paripaos
pariksa pariksa parios
parna répot wales
paro palih palih
parok sami sami
pasti kantenan, tangtos kantenan, tangtos
pati patos patos
patuh patuh linggih
payu pajeng pajeng
payung payung pajeng
pecak cobi cobi
pédah jalaran, (ku) margi (ku) margi, réh(ing)
pegat pegat andeg
pék geura, mangga mangga
pelik sesah sesah
pencét peuseul peuseul
pénta teda, suhunkeun pundut
penting peryogi peryogi
pepegatan pipisahan pipisahan
percaya percanten percanten
perelu peryogi peryogi
perkara perkawis perkawis
perlu peryogi peryogi
permata sosoca sosoca
permisi permios permios
peuting wengi wengi
pianakan pianakan wewetengan
pias pucet pucet
pidato biantara biantara
pihapé wiat wewerat, wiat
pikeun kanggo haturan, kanggo
pikir pikir manah
piligenti piligentos piligentos
pilih peto selir
pindah pindah ngalih
pingping pingping paha
pipi pipi damis
pirang-pirang pinten-pinten pinten-pinten
pireungeuh pireungeuh, tingal tingali
pitulung pitulung pitandang
poé dinten dinten
pohara kalintang kalintang, teu kinten
poho hilap lali
popotongan patilasan patilasan
potong tilas tilas
pribadi pribados ku anjeun
prihatin prihatin prihatos
puasa puasa saum
puguh kantenan, tangtos kantenan, tangtos
pukul tabuh tabuh
pupulih nyanggem, popoyan, unjukan, wawartos nyarios, pupulih, unjukan, wawartos
purun purun kersa
raat lirén lirén
rajin kersaan kersaan
raket caket caket
raksa raksa tangtayungan
ramo ramo réma
rampés mangga mangga
ranyéd ranyéd lambang sari
rarabi rarabi garwaan
rarasaan raraosan raraosan
rasa raos raos
réa seueur seueur
récéh récéh artos alit
rék badé, seja badé, seja
remen sering sering
rempug mupakat, rempug rempag
rérégan gardéng lalangsé
resep resep langen, seneng, sedep
reujeung sareng sareng
reuneuh kakandungan bobot, ngandeg
reureuh reureuh ngaso
rieut rieut puyeng
rikip rikip rencep
ripuh répot répot
ririkipan ririkipan rerencepan
risi risi rémpan
robah robih robih
roko roko sesepeun
rongkah ageung ageung
rua rupi rupi
rugi rugel rugel
rujuk rempug rempag
rumasa rumaos rumaos
rupa rupi rupi
rurusuhan énggal-énggalan énggal-énggalan
rusuh énggal-énggalan énggal-énggalan

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (S)

     
Basa Loma Basa lemes keur ka sorangan Basa lemes keur ka batur
     
saba saba angkat-angkatan
sabab jalaran, (ku) margi (ku) margi, réh(ing)
sabalikna sawalerna, sawangsulna sawalerna, sawangsulna
sabot waktos waktos
sabuk beubeur, sabuk beulitan
sadia sayagi, sayogi sayagi, sayogi
sadu tamada tamada, tomada
saemét sakedik sakedik
saendeng-endeng salamina sapaosna, sapapaosna
saeutik sakedik sakedik
sagala sagala saniskanten
sakapeung sawaktos-waktos sawaktos-waktos
sakeudeung sakedap sakedap
sakit sakit kasawat
sakuduna sakedahna sakedahna
sakur sadaya, sugri sadaya, sugri
salah lepat lepat
salah saurang salahsawios salahsawios
salaki (pun) lanceuk, salaki carogé, (tuang) raka
salamet salamet wilujeng
salat netepan, sambéang, sambiang netepan
salempang salempang rejag manah, salempang
salésma salésma pileg
salin salin gentos
samak amparan amparan
samarukna pangintenna pangintenna
saméméh sateuacan sateuacan
sampak sampak sondong
samping sinjang sinjang
sanajan sanaos sanaos
sanding sanding sumpingan
sanggeus saparantos saparantos
sanggup sanggem kersa
sangka kinten kinten
sangkan supados supados
sangu sangu sangu
saniskara saniskanten saniskanten
sapantar sapantar sayuswa
saparo sapalih sapalih
sapédah ku margi, jalaran réhing
saperti sapertos sakarupi, sapertos, sarupi
saputangan saputangan salempay
saré mondok kulem
saréréa sadayana sadayana
sarta sareng sareng
sarua sami, sarupi sami, sarupi
sasadu tamada tamada, tomada
sasarap neda (énjing-énjing), sasarap tuang (énjing-énjing)
sawadina sakedahna sakedahna
sawah sérang sérang
sawaréh sapalih sapalih
sawatara sawatawis sawatawis
sayaga sayagi sayagi
sebut sebat sebat
sedih sedih sedih, sungkawa
séjén sanés sanés
séléh pasrah hatur, sangga
séléwér pidua haté pidua manah
sémah (ta)tamu (ta)tamu
semet dugi ka, wangkid dugi ka, wangkid
senang senang raos mahan
serah késér, pirak késér, pirak
serahkeun késér, pirak késér, pirak
sérédan rorodan rorodan
seret wangkid wangkid
sésa kantun kantun
seubeuh wareg sesek
seug mangga mangga
seupah lemar lemar
seuri seuri gumujeng, kahaturan
siar pilari pilari
sibanyo sibanyo tamas, wawasuh
sim kuring sim abdi
simbut simbut kampuh
simpang sindang sindang
sing mugi mugi(a)
sirah sirah mastaka
siram sébor sébor
sirit larangan, rarangan larangan, rarangan
sisig sisig susur
sisir pamérés pamérés
soara sora soanten
solat netepan, sambéang, sambiang netepan
sono sono honeng, oneng
sora soanten soanten
sorangan sorangan nyalira
soré sonten sonten
sugan manawi manawi
suku suku sampéan
sukur nuhun nuhun
sumawon sumawonten sumawonten
sumawona sumawonten sumawonten
sunat beresihan sepitan
sungut cangkem baham
supaya supados supados
surat serat serat, tétésan
surup sarumah calik
susah sesah sesah
susu pinareup pinareup
suweng kurabu, suweng giwang, sumber
suwung seweng, suwung seweng, suwung

Kamus Undak Usuk Basa Sunda (T-Y)

     
Basa Loma Basa lemes keur ka sorangan Basa lemes keur ka batur
     
tabéat adat panganggo
tacan teu acan teu acan
tadina awitna, kawitna awitna, kawitna
tai kokotor kokotor
taksir kinten kinten
taktak taktak taraju
talatah wiat saur wiat saur
tambah tambih tambih, wuwuh
tampa tampi tampi
tampolong tampolong, tempat ludah pangludahan
tanaga tanagi tanagi
tanda tawis tawis
tandatangan tandatangan tawis
tangén nyaho uninga
tangga tanggi tanggi
tanggal (ka)ping (ka)ping
tanggung tanggel tanggel
tanggung jawab tanggel waler tanggel waler
tangtu kantenan, tangtos kantenan, tangtos
tangtung tangtung adeg
tanwandé tangtos tangtos
tanya taros parios, taros
tapi nanging nanging
tarang tarang taar
taranjang taranjang wuwuda
tarima tampi tampi
tasma kacasoca kacasoca
tatangga tatanggi tatanggi
taun warsih warsih
tawar tawis pundut
tayoh rupi rupi
tayohna rupina rupina
téang pilari pilari
tedun caos caos
teleg teleg, teureuy telen
tembang tembang mamaos
tempo tingal tingali
témpo sarantos sarantos
ténjo tingal tingali
tepi dugi dugi
tepung tepang tepang
téré téré kawalon
téréh énggal énggal
terus lajeng, teras lajeng, teras
téték wincik wincik
teu lumrah yaktos yaktos
teu mangkuk teu kantos teu kantos
teu parok teu sami teu sami
teu pati teu patos teu patos
teundeun simpen simpen
teureuy teleg, teureuy telen
ti heula ti payun ti payun
timu pendak pendak
tincak dampal dampal
tinggal kantun kantun
titah jurung piwarang
toa (pun) ua (tuang) rama
tonggong tonggong pungkur
topi dudukuy, topi langgukan, tudung
torék teu nguping teu ngadangu
tukang pengker, pungkur pengker, pungkur
tukeur liron gentos
tulis serat serat
tulisan seratan seratan
tulung tulung tandang
tulus cios cios
tuluy lajeng, teras lajeng, teras
tumpak tumpak tunggang
tunda simpen simpen
tunduh tunduh palay
tunggu antos antos
tungkulan tungkulan luuhan
turun lungsur lungsur
turut tumut tumut
tutu tutu peuseul
tuur tuur deku, teku
ua (pun) ua (tuang) rama
ubar obat, ubar landong
ucap ucap kedal, lisan
udud ngaroko, roko, udud ngalelet, nyesep, sesep
ududeun rokoeun, ududeun sesepeun
udul kaluron kaluron
ulah teu kénging teu kénging
ulin ulin ameng
umur yuswa yuswa
unina ungelna, unggelna ungelna, unggelna
upama upami upami
urang abdi, sim kuring
urus lereskeun lereskeun
urut tilas tilas
usep pancing pancing
utah utah luga
utama utami utami
waktu waktos, wangkid waktos, wangkid
waluya wilujeng wilujeng
wani wantun wantun
waras cageur damang
waréh palih palih
warga wargi wargi
warna rupi rupi
warta wartos wartos
waspada waspaos waspaos
watara watawis watawis
watir hawatos hawatos
wawuh kenal, wanoh kenal, wanoh
wedak pupur pupur
wedal wedal weton
wilang étang étang
wudu wudu, wulu abdas
wulu wudu, wulu abdas
yakti yaktos yaktos
yén wiréh wiréh