Materi Paguneman Kelas 10, Nyusun Jeung Ngabedakeun Paguneman, Jsb!

Paguneman téh obrolan antara dua jalma atawa leuwih. Sok disebut ogé guneman. Aya deui gunem catur, hartina ngobrol. Sipatna aya nu resmi, siga dina diskusi atawa sawala, aya ogé anu teu resmi siga urang ngobrol jeung indung bapa atawa jeung babaturan waktu keur ulin. Paguneman téh cara manusa ngayakeun komunikasi jeung nu lian. Nya dina paguneman urang bisa nembrakkeun pikiran, rasa, atawa kahayang. Tur ti batur, urang bisa apal kumaha pikiranana, rasana jeung kahayangna.

Baca oge: Kumpulan Contoh Paguneman Bahasa Sunda 2, 3, 4, 5 Orang, Lengkap!

Wacana paguneman lain baé kapanggih dina basa lisan, tapi ogé bisa kapanggih dina basa tulisan. Contona paguneman nu sok kabaca ku urang dina karya sastra atawa naskah drama. Dina ieu pangajaran urang bakal diajar rupaning perkara nu patali jeung paguneman. Di antarana basa jeung tatakrama dina paguneman, suasana paguneman, paguneman dina karya sastra, nyusun téks paguneman, sarta mintonkeun paguneman hareupeun babaturan.

Materi Paguneman Kelas 10 Pelajaran Bahasa Sunda

Materi Paguneman Kelas 10, Nyusun Maca Jeung Ngabedakeun Paguneman Resmi Teu Resmi

A. Maca Téks Paguneman

Ieu sawatara conto téks paguneman. Pék baca masing gemet!

Paguneman ka-1

Kang Dadan : Damang, Bi?
Bi Téti : Pangésto, Dan. Aya hibar. Sawangsulna, kumaha wartosna?

Kang Dadan : Alhamdulillah abdi ogé. Nuju naon Bi Téti di dieu?
Bi Téti : Numawi nuju ngantosan pun anak. Nembé téh wawartosna mah moal lami, badé milari salédri. Nanging dugi ka ayeuna diantosantos tacan jebul kénéh baé. Ari Dadan, nuju naon bet los-los ka pasar?

Kang Dadan : Nu mawi, sami abdi ogé badé mésér salédri. Itu pun biang, badé ngadamel sayur sop saurna.
Bi Téti : Kutan. Atuh punten sakanténan pangmilariankeun pun anak upami teu kaabotan mah. Manawi pendak di tukang salédri, wartoskeun diantos ku Ibi kituh di dieu.

Kang Dadan : Atuh urang sareng abdi wé nguriling ka pasar. Ongkoh abdi kirang terang nu mana tuang putra téh?
Bi Téti : Ih nyasat atuh ari kitu mah. Apan tadi teu ngiring sareng pun anak ogé hoyong reureuh Ibi téh, da tos ti tatadi balanja. Hayoh wé kukurilingan di pasar.

Kang Dadan : Euh, paingan atuh sapertos nu lungsé kitu. Mangga, tuang putra téh ké urang pilari. Saha jenenganana?
Bi Téti : Namina Odang. Diacuk konéng, rambutna rada jabrig.

Kang Dadan : Insya Alloh dipilari. Mangga atuh Bi, dikantun heula.
Bi Téti : Mangga. Nuhun nya, Dan.
Kang Dadan : Sawangsulna.

Paguneman ka-2

Mimin : Assalamu’alaikum wr. wb. Sateuacanna sim kuring ngahaturkeun nuhun ka réréncangan anu parantos kersa ngaluuhan ieu sawala. Mugi-mugi ku hadirna sadérék langkung seueur gagasan anu tiasa dikapayunkeun. Diskusi ayeuna téh badé madungdengkeun pancén pangajaran basa Sunda kanggo kelom-pok urang anu dipasihkeun ku Ibu Guru.

Sapertos kauninga, kelompok urang téh kabagéan nganalisis puisi anu judulna “Aki jeung Balon” yasana Ami Raksanagara. Anu kedah didiskusikeun ku urang sadaya téh nyaéta naon témana, kumaha suasanana, sareng naon amanatna. Anu kahiji, urang diskusikeun heula témana. Manawi aya ti antara réréncangan anu tos gaduh gambaran, kira-kirana naon téma éta sajak téh?

Dindin : Ari numutkeun sim kuring mah, témana téh kahirupan akiaki tukang balon anu sok diheureuyan ku barudak. Éta akiaki téh pikaru-nyaeun pisan, tapi barudak téh kalah hayoh wé ngaheureuyan.

Umar : Hapunten, naon anu didugikeun ku Didin numutkeun sim kuring mah panjang teuing. Apan kalimah téma mah kedah singget.
Mimin : Muhun Din, cing langkung singget.
Dindin : Kumaha upami kieu, témana téh nyaéta aki-aki tukang balon nu hirupna pikawatireun.

Susi : Ké, Din. Upami teu lepat mah sanés tukang balon Si Aki téh. Da apan di dinya aya kalimah “deudeuh teuing kasép di aki mah henteu aya, niupna gé aki mah geus teu kawasa”. Hartosna Si Aki téh teu kagungan balon. Upami badé ogé Si Aki téh tukang icalan kaulinan barudak.

Umar : Tah kitu, leres Susi.
Dindin : Muhun nya, hilap!

Mimin : Janten urang cindekkeun wé nya, témana téh “aki-aki tukang dagang kaulinan barudak anu hirupna pikawatireun”. Tah, ayeuna cing emutan deui kumaha suasana anu aya dina sajak “Aki jeung Balon” téh?

Umar : Numutkeun sim kuring mah pikasebeleun? Susi : Naon anu pikasebeleun téh? Puguh pikawatireun, atanapi pikasediheun.
Umar : Éta barudak anu ngaheureuyan aki-aki, pikasebeleun apan. Terang tos sepuh Si Aki téh, kalah hayoh dilejokeun!

Mimin : Atuh éta mah teu ngawakilan suasana sajak. Manawi nu sanés aya kamandang?
Dindin : Sim kuring sapamadegan sareng Susi, upami teu pikawatireun suasanana téh pikasediheun.

Umar : Muhun atos wé duanana. Da kitu kanyataanana.
Mimin : Heug urang seratkeun duanana wé nya.

2. Sangkan leuwih paham kana paguneman di luhur, pek jawab pertanyaan dina tabél ieu di handap!

Tabel pertanyaan soal paguneman

B. Nganalisis Paguneman

1. Paguneman Resmi jeung Teu Resmi

Paguneman téh aya nu resmi jeung teu resmi. Éta téh gumantung kana suasana atawa kaayaanana. Contona, paguneman kahiji di luhur, antara tokoh Bi Téti jeng Kang Dadan, kagolong paguneman dina suasana anu teu resmi. Kang Dadan jeung Bi Téti téh tina omonganana mah geus wanoh pisan. Silih sebut ngaran atawa nga-“abdi’-keun. Antara Bi Téti jeung Kang Dadan téh henteu ngarasa kagok deui keur ngobrolkeun perkara-perkara anu pribadi.

Upamana, Bi Téti nyaritakeun soal anakna anu teu datang-datang, sarta ménta tulung ka Kang Dadan pikeun milu néangan. Dina situasi siga kitu, obrolan téh bisa ngalér ngidul, bisa sakarepna, tur teu kawatesanan ku aturan-aturan anu tangtu. Upamana teu diwatesanan ku waktu, ku jejer obrolan, atawa ku tempat di mana paguneman lumangsung.

Ari dina paguneman kadua mah béda deui. Di dinya mah anu ngobrol téh salian ti silih sebut ngaran sorangan ogé nyebut dirina “sim kuring”. Ari sababna, dina paguneman kadua mah situasina téh rada formal atawa resmi, nyaéta sawala (diskusi). Dina sawala biasana kauger ku aturan-aturan, henteu sagawayah.

Upamana kawatesanan ku waktu, kadang-kadang nu nyararitana ogé henteu salawasna silihpikawanoh, atawa kauger ku jejer obrolan. Dina situasi-situasi samodél kitu, biasana anu nyararita téh nyebut dirina “sim kuring”. Sangkan paham kecap gaganti jalma dina situasi anu teu resmi jeung resmi, titénan tabél ieu di handap:

Ngabedakeun Paguneman Resmi jeung Teu Resmi

2. Undak-usuk Basa dina Paguneman

Lantaran situasi deuih sakapeung nu paguneman téh kudu bisa milih-milih ragam basa anu digunakeun. Aya kalana ragam basana cohag atawa loma, aya kalana kudu maké ragam basa hormat atawa lemes. Dina paguneman kahiji, ragam basana téh lemes. Boh Bi Téti boh Kang Dadan dina nyarita téh ngagunakeun basa lemes.

Aya basa lemes keur sorangan aya basa lemes keur ka batur. Bisa jadi antara Bi Téti jeung Kang Dadan téh hayang silih hormat. Dina paguneman nu kadua mah béda deui. Nu sawala téh maké ragam basa loma baé. Bisa jadi nu sawala téh ngarasa geus deukeut atawa nyobat, jadi teu asa-asa deui nyarita ku basa cohag. Éta gé gumantung kana situasina, henteu kurang-kurang anu nyarita dina sawala maké basa lemes lantaran hayang ngahormat ka batur.

Dina paguneman nu maké ragam hormat, tangtu baé kudu niténan kekecapan nu luyu jeung aturan undak-usuk basa. Contona, dina paguneman kahiji Bi Téti nyebut anakna téh “pun anak”. Ari Dadan nyebut anakna Bi Téti téh “tuang putra”. Cara milih kekecapan kitu téh diluyukeun jeung aturan undak usuk basa téa.

Titénan geura sawatara conto kecap dina undak-usuk basa Sunda nu sok dipaké dina paguneman sapopoé:

conto kecap dina undak-usuk basa Sunda nu sok dipaké dina paguneman

Baca oge: Kamus Undak Usuk (Tatakrama) Basa Sunda Lengkap

Pék titénan deui conto paguneman kahiji. Cirian ku hidep kecap-kecap nu patali jeung aturan undak usuk basa nu kapanggih ku urang dina éta paguneman. Contona:

kecap-kecap nu patali jeung aturan undak usuk basa

C. Cara Nyusun Téks Paguneman

Urang diajar nyieun paguneman geura. Kahiji, urang diajar nyieun paguneman dina wangun prosa. Paguneman dina wangun prosa téh bisa digunakeun pikeun ngarang carita pondok (carpon), dongéng, atawa novel. Polana nyaéta maké paragraf-paragraf kalimah langsung nu ditandaan ku kekenteng téa.

Mun perlu ditambahan katerangan sautak-saeutik keur ngajelaskeun kontéks pagunemanana. Contona, urang rék nyieun paguneman ngeunaan dua jalma nu kasarung di leuweung. Éta dua jalma keur ka gunung. Di satengahing jalan papisah jeung babaturanana tur leungiteun tapak.

Pagunemanana bisa kieu:

Nyusun Téks Paguneman

Pék teruskeun éta paguneman téh nepi ka éta dua jalma bisa balik deui ka jalan nu mimiti kaliwatan sarta tepung deui jeung batur-baturna nu saméméhna pisah. Bisa waé hidep nyieun paguneman anu topikna béda deui. Susun pagunemanana siga conto di luhur, ngagambarkeun hiji kaayaan atawa masalah nu karandapan ku dua urang tokoh atawa leuwih.


Diterjemahkan oleh Google:Percakapan adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Namanya juga percakapan. Ada lagi gunem chatur yang artinya berbicara. Sifatnya resmi seperti dalam diskusi atau diskusi, ada juga yang informal seperti berbicara dengan orang tua atau teman sambil bermain.

Percakapan adalah cara manusia berkomunikasi dengan orang lain. Dalam percakapan kita dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, atau keinginan kita. Dan dari orang lain, kita bisa mengingat apa pikiran, perasaan, dan keinginan mereka.

Wacana percakapan tidak ditemukan dalam bahasa lisan, tetapi juga dapat ditemukan dalam bahasa tulis. Misalnya, percakapan yang sering kita baca dalam karya sastra atau naskah drama. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan percakapan.
Diantaranya adalah bahasa dan tata krama dalam percakapan, suasana percakapan, percakapan dalam karya sastra, menyusun teks percakapan, dan menampilkan percakapan di depan teman.

Materi Percakapan Kelas 10 Pelajaran Bahasa Sunda

A. Membaca Teks Percakapan

Berikut adalah beberapa contoh teks percakapan. Harap baca dengan seksama!

percakapan pertama

Kang Dadan: Apa kabar, Nona?
Bu Teti: Terima kasih, Dan. Ada kesenangan. Sebagai gantinya, bagaimana kabarnya?

Dadan : Alhamdulillah saya juga. Sedang apa Bu Teti disini?
Bu Teti: Numawi sedang menunggu anak itu. Aku baru dengar tidak akan lama, aku akan mencari seledri. Namun hingga saat ini belum berhasil. Ari Dadan, apa yang akan Anda pertaruhkan los los ke pasar?

Kang Dadan: Benar, saya juga akan membeli seledri. Ini juga pedas, saya akan membuat sup sayuran, katanya.
Nona Teti: Kutan. Saya minta maaf bahwa saya mencari anak jika tidak terlalu banyak. Kalau ketemu di toko seledri, suruh Ibi tunggu di sini.

Kang Dadan: Aku dan aku berkeliling pasar. Saya tidak tahu di mana harus makan anak saya?
Bu Teti: Saya salah. Tapi dia tidak ikut dengan saya dan anak-anak juga mau menunggu Ibi, karena dia sudah pergi berbelanja. Mari kita pergi ke pasar.

Kak Dadan : Eh maaf ya jadinya gitu. Tolong, makan anak yang kita cari. Siapa namanya?
Nona Teti: Namanya Odang. Rambutnya kuning, dan rambutnya agak berantakan.

Pak Dadan : Insya Allah akan dicari. Tolong, Nona, biarkan aku pergi dulu.
Nona Teti: Silakan. Terima kasih, Dan.
Kang Dadan: Selamat datang kembali.

percakapan ke-2

Mimin: Assalamu’alaikum wr. wb. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah bersedia berpartisipasi dalam diskusi ini. Saya berharap dengan kehadiran Anda, lebih banyak ide dapat diajukan. Diskusi hari ini akan mengakhiri tugas mengajar bahasa sunda untuk kelompok kami yang diberikan oleh guru.

Seperti diketahui, kelompok kami dengan senang hati menganalisis puisi berjudul “Aki dan Balon” yang ditulis oleh Ami Raksanagara. Yang harus dibahas oleh kita semua adalah apa temanya, apa suasananya, dan apa pesannya. Pertama, kita bahas temanya dulu. Jika ada teman Anda yang punya ide, apa tema puisi itu?

Dindin : Hari ini menurut sim saya temanya adalah kehidupan seorang penerbang balon yang sering di goda oleh anak-anak. Dorongan itu sangat menyedihkan, tetapi anak-anak tidak mau takut.

Umar: Maaf, apa yang dikatakan Didin terlalu panjang menurut saya. Tapi kalimat tema harus pendek.
Mimin: Nah, Din, lebih pendek.
Dindin : Bagaimana ini, temanya baterai pembuat balon yang hidupnya memprihatinkan.

Susi: Hai, Dekan. Kalau tidak salah, Si Aki bukanlah pembuat balon. Da tapi ada ungkapan “terlambat baterainya tidak ada, baterainya tidak akan bisa meledak”. Artinya Si Aki tidak punya balon. Si Aki juga penjual mainan anak.

Umar: Benar, Susi.
Dindin : Sudahlah, lupakan saja!

Mimin : Jadi mari kita simpulkan, temanya adalah “Aki-aki penjual mainan anak yang hidupnya memprihatinkan”. Nah, sekarang masih ingat seperti apa suasana dalam puisi “Aki dan Balon” itu?

Umar: Menurut sim saya, saya membosankan? Susi: Apa yang mengganggu? Kemalasan mengkhawatirkan, atau sedih.
Umar: Anak-anak itu yang mengolok-olok baterainya, itu menyebalkan. Aku tahu Si Aki sudah tua, dia tidak mau dipermainkan!

Mimin: Menurut saya itu tidak mewakili suasana puisi itu. Jika tidak ada gema?
Dindin: Saya setuju dengan Susi, kalau tidak khawatir suasananya sedih.

Umar: Baiklah, kita berdua sudah selesai. Itulah kenyataannya.
Mimin: Mari kita bahas keduanya.

B. Menganalisis Percakapan

1. Percakapan Formal dan Informal

Percakapan itu resmi dan tidak resmi. Tergantung mood atau situasi. Misalnya, percakapan pertama di atas antara tokoh Bi Teti dan Kang Dadan adalah percakapan dalam suasana informal. Pak Dadan dan Bu Teti dari apa yang sudah mereka katakan. Ucapkan nama satu sama lain atau “Saya akan melakukannya”. Antara Bu Teti dan Pak Dadan, mereka tidak lagi canggung membicarakan masalah pribadi.

Misalnya, Bu Teti bercerita tentang anaknya yang tak kunjung datang, dan meminta bantuan Pak Dadan untuk ikut mencari. Dalam situasi seperti itu, percakapan bisa dari utara ke selatan, bisa sesuka hati, dan tidak dibatasi oleh aturan tertentu. Misalnya, tidak dibatasi oleh waktu, topik pembicaraan, atau tempat terjadinya percakapan.

Pada percakapan kedua, itu berbeda. Di sana, orang-orang yang berbicara tidak hanya memanggil satu sama lain dengan nama mereka sendiri, tetapi juga menyebut diri mereka “sim saya”. Pasalnya, pada percakapan kedua, situasinya cukup formal atau resmi, yaitu diskusi. Dalam diskusi biasanya sesuai aturan, tidak asal-asalan.

Misalnya, karena keterbatasan waktu, terkadang para pembicara tidak selalu saling mengenal, atau tidak setuju dengan topik pembicaraan. Dalam situasi seperti ini, biasanya orang yang berbicara menyebut dirinya “sim saya”. Untuk memahami kata ganti orang dalam situasi informal dan formal, lihat tabel di bawah ini:

2. Langkah Bahasa dalam Percakapan

Karena situasinya, terkadang percakapan harus bisa memilih ragam bahasa yang digunakan. Ada kalanya bahasanya kasar atau murah hati, ada kalanya harus menggunakan bahasa hormat atau lembut. Pada percakapan pertama, bahasanya lembut. Baik Bu Teti maupun Pak Dadan menggunakan bahasa yang lembut saat berbicara.

Ada bahasa lembut untuk diri sendiri, ada bahasa lembut untuk orang lain. Bisa jadi Bu Teti dan Pak Dadan ingin saling menghargai. Dalam percakapan kedua, itu berbeda. Pembahasan menggunakan berbagai bahasa. Mungkin percakapannya terasa dekat atau mencoba, jadi tidak ada harapan untuk berbicara dalam bahasa Cohag. Itu akan tergantung pada situasi, tidak kurang dari mereka yang berbicara dalam diskusi menggunakan bahasa yang lembut karena ingin menghormati orang lain.

Dalam percakapan yang menggunakan tata krama, tentunya ia harus memperhatikan kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasanya. Misalnya, pada percakapan pertama Bu Teti menyebut anaknya “pun anak”. Ari Dadan menyebut putrinya Ibu Teti “menantu”. Cara pemilihan kosa kata tersebut disesuaikan dengan kaidah bahasa.

Coba lihat beberapa contoh kata dalam bahasa sunda yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari:

C. Cara Menyusun Teks Percakapan

Kami belajar untuk membuat percakapan segera. Pertama, kita belajar membuat percakapan dalam bentuk prosa. Percakapan dalam bentuk prosa dapat digunakan untuk mengarang cerita pendek (carpon), dongeng, atau novel. Polanya menggunakan paragraf kalimat langsung yang diberi tanda teh ketengten.

Jika perlu tambahkan sedikit penjelasan untuk menjelaskan konteks pembicaraan. Misalnya, kami ingin bercakap-cakap tentang dua orang di hutan. Kedua orang itu pergi ke gunung. Di tengah jalan, ia berpisah dari teman-temannya dan kehilangan jejak.

Mari kita lanjutkan pembicaraan sampai kedua orang itu bisa kembali ke awal dan bertemu lagi dengan teman mereka yang berpisah sebelumnya. Dimungkinkan untuk melakukan percakapan dengan topik yang berbeda. Atur percakapan seperti contoh di atas, mewakili situasi atau masalah yang dihadapi oleh dua karakter atau lebih.

Sumber: Pamekar Diajar BASA SUNDA Pikeun Murid SMA/MA/SMK/MAK Kelas X

Populer

Flashnews