Materi Biantara Kelas 10, Maca Teks jeung Nyieun Biantara Sorangan

Dina kahirupan sapopoé, urang mindeng ngabandungan nu biantara. Dina rupa-rupa kagiatan éta téh. Aya nu ditepikeun kalawan resmi, aya ogé anu henteu. Biantara téh lain ngan sakadar nepikeun omongan hareupeun balaréa. Malah teu sakabéh jalma bisa biantara kalawan hadé. Éta téh lantaran biantara mikabutuh kaparigelan. Cindekna aya senina.

Baca juga: 32+ Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Lengkap Berbagai Tema

Munasabah mun di batur mah biantara téh sok disebut “art of speech” atawa seni nyarita. Dina ieu pangajaran hidep bakal diwanohkeun kana rupa-rupa biantara jeung unakanikna. Dipiharep hidep wanoh kana struktur biantara, bisa ngalarapkeun basa Sunda anu merenah dina biantara, apal téhnik nepikeun biantara, sarta antukna bisa prakték biantara hareupeun kelas.

A. Maca Téks Biantara

Ieu aya conto téks biantara. Pék baca!

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]Assalamu’alaikum wr. wb. Sampurasun! Puji teu kendat urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Puja salawasna urang sangggakeun ka Allah Nu Maha Kawasa. Solawat sinareng salam, mugi langgeng ngocor ngagolontor ka jungjunan alam, nabi anu mulya, Muhammad saw.

Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun réwu nuhun, réh tos dipasihan kasempetan kanggo ngadugikeun biantara di payuneun Bapa miwah Ibu, ogé sadérék sadayana. Dupi anu badé didugikeun dina biantara sim kuring téh nyaéta perkara “Pamuda Hébat Anti Narkoba”.

Hadirin hormateun sim kuring.

Nonoman, atanapi pamuda téh sok disebat generasi emas. Naon pangna disebat kitu? Margi nya pamuda anu bakal nuluykeun kahirupan ka payun, ngagentos generasi sepuh. Mangga émutan, saupama para pamudana ruksak, bakal kumaha bangsa urang pikahareupeunana? Namung hanjakalna, kanyataanana seueur nonoman urang anu geus ruksak méméh anjeunna jadi déwasa. Lir kembang muguran saméméh mekar. Di antara anu jadi sababna, aranjeunna kajiret kana narkoba!

Numutkeun hasil survéy Badan Narkotika Nasional atanapi BNN, kiwari kacatet aya 921.695 urang, atawa 4,7% jumlah tina total pelajar jeung mahasiswa di Indonésia ngagunakeun narkoba. Padahal urang terang, sakali anjeunna kajiret ku narkoba, bakal hésé ngubaranana. Ku hal éta, taya jalan deui pikeun urang keur leupas tina jiret narkoba, lian ti ngajauhan nu disebut narkoba.

Nu matak salempang ayana anggapan di lingkungan nonoman urang yén ngagunakeun narkoba téh bagian tina gaya hirup. Ngarasa yén ku cara kitu aranjeunna ‘gaol gitcuh lokh’. Padahal nu saéstuna, aranjeunna téh satemenna keur ngaruksak dirina sorangan. Badan Pusat Statistik nyebatkeun yén rata-rata umur urang Indonésia téh 63 taun.

Mun dina umur wewelasan atawa dua puluhan taun urang geus kajiret narkoba, hartina urang geus ngamubadirkeun hirup. Leuwihna ti éta, saenyana urang geus ngamubadirkeun kasempetan pikeun milu ngabagjakeun kulawarga, milu ngamajukeun bangsa, sarta milu nanjeurkeun agama. Sabalikna, lamun urang geus kajiret narkoba, teu kurang teu leuwih saenyana urang geus jadi runtah masarakat.

Ku hal éta, jelas yén pamuda anu hébat téh nyaéta pamuda anu anti narkoba. Lantaran pamuda anu anti narkoba, saéstuna pamuda anu sadar yén lalampahan hirupna panjang kénéh. Pamuda anu anti narkoba sadar yén dirina boga kasempetan pikeun ngamajukeun bangsana, jeung nanjeurkeun agamana. Pamuda anu anti narkoba, sadar embung jadi runtah masarakat.

Pamuda anti narkoba, boga visi anu jelas keur pikahareupeun hirupna. Hadirin hormateun sim kuring. Di antara masalah nu disanghareupan ku urang téh nyaéta lobana gogoda ka nonoman nu antukna nonoman urang tigebrus kana narkoba. Di antarana dicontoan ku public figure atawa sélébriti nu ngagunakeun narkoba.

Anjeunna siga teu sadar yéh posisi jeung kalakuanana minangka public figure bisa nimbulkeun balukar nu awon ka masarakat. Popularitas jeung harta, saolah-olah nutupan akal séhatna pikeun jauh tina narkoba. Harepan urang taya lian, saha baé, boh institusi nagara boh masarakat biasa, kudu ngalawan usaha-usaha nu bakal ngaruksak nonoman akibat narkoba.

Urang kudu perang! Nonoman kudu jadi garda panghareupna pikeun ngalawan bandar jeung nyebarna narkoba. Lantaran mun teu kitu, nonoman anu bakal jadi korban pangheulana! Tuduhkeun, yén urang lain nonoman anu heureut pikir. Lain generasi anu teu boga visi, ogé lain generasi anu prustasi.

Urang generasi anu sadar yén hirup kudu dieusi ku pikiran séhat, hirup kudu dieusi ku gawé rancagé, hirup kudu dieusi ku amal soléh, saméméh urang cumpon nyangking pancén jadi manusa di alam dunya minangka mahluk Alloh Swt. Hayu! Hayu! Hayu! Perangan narkoba! Sakitu nu kapihatur, hapunten bilih aya nu pondok nyogok panjang nyugak, bobo sapanon carang sapakan, langkung saur bahé carék, hapunten anu kasuhun, jembar pangampura anu diteda.

Wassalamu’alaikum wr. wb![/asap_note]

Pék diskusikeun!

1. Mana nu kaasup kana bubuka, eusi, jeung panutup biantara di luhur? Tangtukeun atawa tandaan paragrafna. Upamana:

a. Bubuka
Paragaraf ka ….
Paragaraf ka ….
Jst.

b. Eusi
Paragaraf ka ….
Paragaraf ka ….
Paragaraf ka ….
jst.

c. Panutup
Paragaraf ka ….
Jst.

Analisis Biantara

B. Nyangkem Struktur Biantara

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]Biantara téh umumna mah diomongkeun (dilisankeun). Tapi aya ogé anu ditulis tuluy dibacakeun. Boh anu ditulis boh anu dilisankeun, runtuyan babagianana mah sarua baé, nyaéta aya bubuka, eusi, jeung aya bagian panutupna. Dina bagian bubuka, dimimitian ku nepikeun salam pamuka. Bisa ku assalamu’alaikum atawa ku salam kawilujengan.

Aya ogé anu sok ditambahan ku sampurasun. Ti dinya ditéma ku mukadimah, kitu gé mungguh keur muslim, nyaéta bubuka anu dieusi ku omongan muji ka Pangéran jeung nepikeun solawat ka Rosululloh (da mun ngabandungan urang Barat biantara mah geuning sok sarwa singget). Ti dinya ditéma deui ku nepikeun panghormat ka hadirin anu ngaluuhan acara sarta ngahaturkeun nuhun ka girang acara anu geus méré kasempetan ka dirina pikeun nepikeun biantara.

Ari dina bagian eusi mah ngadadarkeun saniskara maksud nu biantara. Contona, lamun biantara anu ditulis ku urang keur ditepikeun dina acara paturay-tineung kelas IX, eusina bisa ngawilujengkeun ka nu rék ninggalkeun sakola, ngadu’akeun sangkan bisa neruskeun sakola ka nu leuwih luhur, atawa bisa ogé nembrakkeun rasa sedih pédah rék papisah.

Biantara dipungkas ku bagian panutup anu biasana ngawengku sanduk-sanduk bisi salila cacarita aya kekecapan anu salah atawa teu merenah. Tuluy ditéma ku ngahaturkeun nuhun ka hadirin anu geus saregep ngabandungan biantara. Ti dinya nepikeun du’a jeung salam panutup. Aturan anu didadarkeun di luhur téh runtuyanana teu salawasna kudu matok siga kitu. Sok aya biantara anu nyokot singgetna baé. Conto biantara di luhur, kaasup biantara anu nyokot singgetna baé [/asap_note]

Geura urang imeutan deui conto omonganana:

Struktur Biantara

C. Neuleuman Padika Biantara

Biantara téh sok dipatalikeun jeung seni nyarita. Naon sababna? Sabab, dina biantara téh sakapeung merlukeun gaya jeung omongan nu matak narik jalma réa nu ngabandunganana. Aya sawatara faktor anu ngalantarankeun biantara hiji jalma dipikaresep ku balaréa. Éta faktor téh urang sebut baé T-A-M-A-N, singgetan tina: Tatag nyaritana Hartina dina nepikeun biantara téh urang kudu nyarita bari tatag atawa tétéla, henteu kararagok atawa loba ngarandeg.

Aktual témana

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]Hartina téma biantara nu ku urang ditepikeun téh kudu aktual, lain téma-téma nu geus basi.[/asap_note]

Munel eusina

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]Hartina, biantara nu ditepikeun ku urang téh eusina loba pulunganeunana, atawa loba mangpaatna.[/asap_note]

Alus basana

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]Biantara téh seni nyarita. Ku sabab kitu, basa nu dipaké ku urang dina biantara téh alusna mah direumbeuy ku mamanis basa. Upamana diselapan ku babasan jeung paribasa, atawa bisa ogé ku sisindiran. Malah mun bisa mah diselapan ogé ku kalimah-kalimah pinilih (kata-kata mutiara atawa kuotasi) nu kungsi ditepikeun ku hiji tokoh.[/asap_note]

Ngandung wirahma

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]Hartina, dina biantara téh omongan urang kudu diatur gancang kendorna, tarik halonna, atawa luhur handapna. Tegesna, dina nepikeun biantara téh kudu maké lentong (lagu kalimah) anu hadé.[/asap_note]

Titénan baganna:

Bagan Biantara nu merenah

Nepikeun Biantara Hidep gé kudu diajar nepikeun biantara, ngarah wantér jeung paséh dina ngagunakeun basa Sunda. Pék saurang-saurang nepikeun biantara di hareupeun babaturan. Urang bisa nyonto cara-cara batur nepikeun hiji biantara. Utamana nyonto ka jalma-jalma anu salila ieu dianggap punjul nepikeun biantara. Éta jalma téh sok disebut orator. Di urang teu réa orator téh.

Anu kawentar antarana baé Présidén Républik Indonésia anu munggaran, Ir. Sukarno. Para mubalég deuih nu sok alus biantara téh. Da puguh anjeunna mah pancénna nepikeun da’wah anu kudu dipikaresep ku balaréa. Antarana baé di Sunda mah aya almarhum K.H. A.F. Ghazali jeung K.H. Abdullah Gymnastiar.

D. Nyieun Biantara Sorangan (Pancen)

Pék tepikeun biantara hidep. Sangkan biantara anu rék ditepikeun ku urang hadé jeung tartib, boh prak prakanana boh basana, alusna maké léngkah-léngkah kagiatanana ieu di handap.

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]• Pilih topik atawa téma biantara anu aktual kalawan bébas. Cara milih topik bisa dititénan dina gambar ieu di handap:[/asap_note]

Cara milih topik biantara

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]• Susun heula téksna, apalkeun, sarta engkéna ditepikeun dina biantara.[/asap_note]

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]• Dina biantara urang kudu ngéstokeun unsur-unsur T-A-M-A-N. Upamana: seselan biantara urang ku babasan, paribasa, sisindiran, atawa kalimahkalimah pinilih (kata-kata mutiara). Kitu deui sangkan munel eusina, hadéna maké rujukan (referensi), bisa nyutat ayat Kur’an atawa hadis, bisa diémbohan ku data tina koran, majalah, atawa internét.[/asap_note]

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]• Biantarana ulah panjang teuing. Mun bisa mah saeutik tapi patri. Durasina cukup 2-3 menit baé. Engké ditepikeun bagilir di hareupeun babaturan.[/asap_note]


Diterjemahkan oleh Google:

Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering berhenti berbicara. Dalam semua jenis kegiatan itu. Beberapa dari mereka adalah teman resmi, beberapa tidak. Pidato hanyalah cara lain untuk menyampaikan pidato orang banyak. Padahal, tidak semua orang bisa menjadi lawan bicara yang baik. Itu karena Mika membutuhkan keterampilan.

Ada seni pasti.Masuk akal tetapi dalam Batur Mah Biantara kadang disebut “speech art” atau seni nyata. Dalam studi ini, para siswa akan sempurna untuk berbagai biksu dan biksu. Diharapkan bisa hidup dalam struktur binatang, bisa berbahasa sunda di kelas menengah, memiliki teknik penyampaian yang baik, bisa juga dipraktekkan di kelas menengah.

A. Membaca Teks Pidato

Berikut adalah contoh teks pidato. Silahkan baca!

Assalamu’alaikum wr. wb. Salam! Kami memberikan pujian tanpa akhir kepada Tuhan Yang Kudus. Kami selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Shalawat dan salam, semoga mengalir abadi ke kepala dunia, nabi yang mulia, Muhammad saw.

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk berbicara di depan ayah dan ibu saya, serta kalian semua. Yang ingin saya bicarakan dalam pidato saya ini adalah tentang “Pemuda Hebat Anti Narkoba”.

Hadirin yang saya hormati..

Pemuda, atau pemuda sering disebut sebagai generasi emas. Mengapa disebut demikian? Ini adalah jalur anak muda yang akan melanjutkan hidup mereka di masa depan, menggantikan generasi yang lebih tua. Harap diingat, jika pemuda dikorupsi, bagaimana bangsa kita di masa depan? Namun sayangnya, kenyataannya banyak dari masa muda kita yang telah rusak sebelum mereka menjadi dewasa. Seperti bunga yang layu sebelum mekar. Di antara alasannya, mereka kecanduan narkoba!

Menurut hasil survei Badan Narkotika Nasional atau BNN, hari ini tercatat ada 921.695 orang atau 4,7% dari total jumlah pelajar di Indonesia yang menggunakan narkoba. Padahal kita tahu, begitu dia terjerat narkoba, akan sulit mengobatinya. Dalam hal itu, tidak ada jalan lain bagi kita untuk lepas dari jerat narkoba, selain menjauhi apa yang disebut narkoba.

Yang memprihatinkan adalah adanya anggapan di lingkungan remaja kita bahwa penggunaan narkoba adalah bagian dari gaya hidup. Merasa seperti itu mereka adalah ‘gaol gitcuh lokh’. Padahal sebenarnya mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa usia rata-rata orang Indonesia adalah 63 tahun.

Jika pada usia dua belas atau dua puluh tahun kita sudah kecanduan narkoba, berarti kita telah menyia-nyiakan hidup kita. Lebih dari itu, kita telah menyia-nyiakan kesempatan untuk ikut membahagiakan keluarga, ikut memajukan bangsa, dan ikut serta memajukan agama. Sebaliknya, jika kita tertangkap dengan narkoba, kita telah menjadi sampah masyarakat.

Dalam hal itu, jelas bahwa pemuda yang hebat adalah pemuda yang anti narkoba. Karena para pemuda yang anti narkoba, para pemudalah yang menyadari bahwa perjalanan hidup masih panjang. Generasi muda anti narkoba menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memajukan bangsanya, dan memajukan agamanya. Anak muda anti narkoba, menyadari bahwa waduk adalah pemborosan masyarakat.

Pemuda anti narkoba, memiliki visi yang jelas untuk masa depan kehidupan mereka. Hadirin menghormati saya. Di antara permasalahan yang kita hadapi adalah banyaknya godaan terhadap kaum muda yang pada akhirnya menggiring kaum muda kita pada narkoba. Diantaranya dicontohkan oleh public figure atau selebritis yang menggunakan narkoba.

Ia seolah tak sadar bahwa posisi dan perilakunya sebagai figur publik bisa menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Popularitas dan kekayaan, seolah menutupi akal sehatnya untuk menjauhi narkoba. Harapan kita semua, baik lembaga negara maupun rakyat biasa, harus melawan upaya-upaya yang akan merusak generasi muda akibat narkoba.

Kita harus bertarung! Pemuda harus menjadi garda terdepan untuk memerangi bandar dan penyebaran narkoba. Karena jika tidak, para pemuda akan menjadi korban pertama! Tunjukkan pada kami bahwa kami bukanlah pemuda yang berpikiran sempit. Ini adalah generasi lain yang tidak memiliki visi, dan juga generasi lain yang praktis.

Kita adalah generasi yang menyadari bahwa hidup harus diisi dengan pikiran yang sehat, hidup harus diisi dengan kerja keras, hidup harus diisi dengan amal saleh, sebelum kita dapat menunaikan tugas sebagai manusia di dunia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Swt. Ayo! Ayo! Ayo! Bagian narkoba! Itu yang saya minta maaf, saya minta maaf jika ada suap pendek, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf.

Wassalamu’alaikum wr. wb!

B. Memahami Struktur Pidato

Pidato umumnya diucapkan (diucapkan). Tapi ada juga yang ditulis lalu dibaca. Baik tertulis maupun lisan, urutan bagiannya sama, yaitu ada bagian pendahuluan, isi, dan ada bagian penutup. Pada bagian pembukaan diawali dengan salam. Bisa assalamu’alaikum atau salam.

Ada juga yang sering ditambahkan sampurasun. Dari situ, temanya adalah kata pengantar, begitulah bagi umat Islam, yaitu pembukaan diisi dengan kata-kata pujian kepada Tuhan dan mengirimkan salawat kepada Rasululloh (dan jika untuk orang Barat, pidatonya lebih baik singkat). . Dari situ, tema tersebut diulangi dengan memberi hormat kepada hadirin yang hadir dalam acara tersebut dan berterima kasih kepada penyelenggara acara yang telah memberinya kesempatan untuk menyampaikan pidato.

Hari ini, di bagian konten, saya menjelaskan arti pembicara. Misalnya, jika pidato yang ditulis oleh kita sedang disampaikan pada acara pidato perpisahan kelas IX, isinya bisa berupa ucapan selamat kepada mereka yang akan meninggalkan sekolah, meratapi agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, atau bisa juga menyampaikan rasa duka cita. cara berpisah.

Pidato diakhiri dengan bagian penutup yang biasanya dilengkapi dengan kotak-kotak jika dalam cerita terdapat kata-kata yang salah atau tidak tepat. Kemudian temanya adalah mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menyambut pidato tersebut dengan penuh semangat. Dari sana ia mengucapkan doa terakhir dan salam. Aturan yang disebutkan di atas tidak selalu harus sama. Selalu ada pidato yang singkat. Contoh pidato di atas termasuk pidato yang mengambil orang pendek

C. Latihan Berbicara

Pidato selalu dikaitkan dengan seni berbicara. Apa alasannya? Sebab, dalam berpidato terkadang perlu memiliki gaya dan tuturan yang menarik banyak orang yang menyukainya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tuturan seseorang disukai orang banyak. Faktor itulah yang kita sebut dengan T-A-M-A-N, kependekan dari : Speak Tegas Artinya dalam berpidato kita harus berbicara dengan tegas atau jelas, tidak banyak slurring atau slurring.

Tema sebenarnya

Artinya, tema pidato yang kita hadirkan harus aktual, bukan tema yang sudah basi.

Konten Bermanfaat

Artinya, pidato yang kita sampaikan sangat bermanfaat, atau bermanfaat.

Bahasa yang bagus

Pidato adalah seni berbicara. Oleh karena itu, bahasa yang kita gunakan dalam tutur kata kita memang baik, tetapi penuh dengan bahasa yang manis. Misalnya dicampur dengan ungkapan dan peribahasa, atau bisa juga sarkasme. Kalaupun bisa, juga dijelaskan dengan kata-kata pilihan (kata-kata mutiara atau kutipan) yang diungkapkan oleh seorang tokoh.

Mengandung irama

Artinya, dalam berbicara, ucapan kita harus disesuaikan dengan cepat, kendur, tarik, atau tinggi rendah. Tegasnya dalam menyampaikan pidato harus menggunakan lentong (kalimat) yang baik.

Menyampaikan pidato Hidep harus belajar menyampaikan pidato, memimpin percakapan dan meneruskan menggunakan bahasa Sunda. Mintalah setiap orang memberikan pidato di depan teman-temannya. Kita bisa meniru cara orang lain menyampaikan pidato. Terutama meniru orang-orang yang dianggap unggul dalam berpidato. Orang itu terkadang disebut orator. Kami tidak memiliki banyak orator.

Yang paling terkenal antara lain Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno. Para pembicara pandai berbicara. Tugasnya adalah menyampaikan khotbah yang harus disukai orang banyak. Di kalangan masyarakat Sunda ada almarhum K.H. A.F. Ghazali dan K.H. Pesenam Abdullah.

D. Membuat Pidato Anda Sendiri (Sungguh)

Agar pidato yang ingin kita sampaikan baik dan teratur, baik dari segi latihan maupun bahasanya, ada baiknya menggunakan langkah-langkah kegiatan di bawah ini.

• Susun teks terlebih dahulu, hafalkan, lalu presentasikan dalam pidato.

• Dalam pidato kita, kita harus memperhatikan unsur-unsur T-A-M-A-N. Misalnya: akhiri ucapan kita dengan ungkapan, peribahasa, sarkasme, atau kalimat pilihan (kata-kata mutiara). Sekali lagi, agar konten lebih menarik, lebih baik menggunakan referensi (referensi), bisa mengutip ayat-ayat Alquran atau hadits, bisa menambahkan data dari surat kabar, majalah, atau internet.

• Pidato tidak boleh terlalu panjang. Kalau bisa sih agak kotor. Durasinya cukup 2-3 menit. Nanti dipresentasikan di depan teman-teman.

*  Sumber: Pamekar Diajar BASA SUNDA Pikeun Murid SMA/MA/SMK/MAK Kelas X

Populer

Flashnews