Materi Biografi Kelas 10, Wanda Téks, Unsur Jeung Mangpaat Biografi

Biografi téh sok disebut ogé riwayat hirup (bio: hirup; grafi: catetan atawa tulisan). Eusina ngadadarkeun riwayat hirup hiji jalma, boh nu jumeneng kénéh atawa nu geus maot. Ti mimiti brolna ka alam dunya, kumaha keur leutikna, kumaha sakolana, karierna, préstasina, karyana, jeung sajabana. Téks-téks biografi téh sok diperlukeun keur ruparupa kaperluan.

Baca juga: Kumpulan Contoh Biografi Bahasa Sunda Pahlawan, Tokoh Terkenal Dll

Di antarana baé keur ngalamar pagawéan, pangéling-ngéling kana jasa hiji jalma, atawa keur jadi dokuméntasi sajarah. Réa buku-buku biografi anu tuluy kasohor lantaran eusina ngungkabkeun gagasan, lalampahan, jeung ketak hiji inohong atawa jalma nu dianggap penting. Upamana baé biografi Mahatma Gandhi, biografi Anne Frank, biografi Ir. Sukarno, Biografi Présdién Suharto, jeung sajabana.

A. Maca Téks Biografi

Materi Biografi Kelas 10 Maca Téks

Dina ieu pangajaran urang bakal mikawanoh wanda téks biografi, ngaanalisis unsur-unsur biografi, neuleuman mangpaat biografi, jeung nyusun karangan biografi. Sangkan leuwih paham kana wanda téks biografi, titénan contona ieu di handap.

Conto ka-1:

Ti Kebon kana Carpon

Ngaran lengkepna Cécép Burdansyah. Nénéhna mah Cécép. Anjeunna lahir di Ciwidéy, tanggal 23 Séptémber 1963. Mimiti ngarang ti keur SMP kénéh. Karya-karyana anu mimiti dimuat dina mingguan Giwangkara jeung Mingguan Pelajar. Tuluyna mah Cécép leuwih loba ngarang dina basa Sunda. Carponna anu mimiti dijudulan “Kaleleban’, dimuat dina majalah Manglé. Harita Cécép téh sakolana di SMA kénéh.

Kungsi digawé di perkebunan entéh Patuha, meunang opat taun. Salila digawé di perkebunan, Cécép tetep nulis carpon. Sakapeung-kapeungeun turun gunung ka Bandung, ruang-riung jeung papada pangarang Sunda. Taun 1987, Cécép digawé di majalah Manglé. Meunang sapuluh taun. Undur ti dinya, anjeunna kungsi jadi wartawan di sababaraha surat kabar.

Di antarana di majalah Tiras jeung tabloid Detak di Jakarta. Ayeuna Cécép jadi Wakil Pingpinan Rédaksi Koran Tribun Jabar. Carita pondokna anu dijudulan “Bilatung” dilélér Hadiah Sastra Lembaga Basa jeung Sastra Sunda (LBSS) taun 1990. Carpon séjénna anu kungsi dilélér hadiah LBSS nyaéta “Tilu Potrét Jalma dina Albeum Kuring”, “Nu Luncat tina Beus Maleman Taun Baru”, jeung “Sangkakala”.

(Dicutat jeung diropéa tina buku Anak Jadah, Penerbit Kiblat Buku Utama Bandung, 2002)

Conto ka-2

Antara Karir jeung Rumah Tangga

Nénéng SD-na di Wangisagara, SMP Muhammadiyah di Majalaya, neraskeun ka SMKI di Bandung lulus taun 1982. Sakola téh lancar, rupina kalebet golongan murid nu berpréstasi. Lebet ka SMKI – ku yasana Bapa Djudju Sa’in – bakat sareng karesep kana kasenian téh asa kasalurkeun. Malih tos ngawitan sering minton bari mitembeyan ningkatkeun diri dina widang galindeng.

Asana harita tos ngawitan gaduh kelompok fans. Teu heuleut sataun sabada lulus ti SMKI, sabada wangsul ti Thailand, aya nu daria ngalamar. Batu turun keusik naék, pruk baé nikah taun 1983. Seueur guru, réréncangan, para sepuh sareng wargi nu nganaha-naha, ku naon Nénéng buru-buru rumahtangga, padahal nuju ngawitan napak karir. “Si Nénéng mah gancang teuing payuna,” réréncangan ngagaronjak.

Nanging da tos jadi pilihan sareng putusan pribadi, teu tiasa dihalang-halang. Malah kalayan gedé haté diniatan badé janten ibu rumahtangga sagemblengna, satia manutan ka salaki, ngarojong karirna sareng jadi indung nu ngagolontorkeun kanyaah ka barudak. Kana seni gé cul baé dikantunkeun kawas nu pundung.

Nu ngarajak manggung gé sering teu ditedunan. Aya opat taun lamina absén tina kasenian téh, katungkulkeun ku anteng ngurus rumahtangga. Nanging rupina ku kiatna bakat seni, taun 1987 mah ancrub deui ngagabung ka “Jugala” nyarengan Ibu Euis Komariah nu kaleresan Nénéng mah kapi bibi ka anjeunna téh.

(Dicutat tina buku Béntang Tembang, Fragmén Kahirupan Nénéng Dinar, disusun ku H.D. Bastaman, diterbitkeun ku Kiblat taun 2011, kaca 34-35)

B. Biografi, Autobiografi, jeung Otobiografi

Mun maca conto téks kahiji urang jadi apal kumaha riwayat hirup jalma anu ngaranna Cécép Burdansyah. Kaitung istiméwa lalakon hirupna téh. Di SMA kénéh geus bisa ngarang sarta karanganana dimuat dina majalah. Sanajan ukur sakola semet SMA, tapi anjeunna bisa jadi wartawan jeung rédaktur koran.

Préstasina gé kaitung istiméwa, kungsi dileler hadiah sastra sababaraha kali lantaran karya-karyana dianggap punjul. Lalakon atawa riwayat hirup kitu téh disebutna biografi. Dina kamus basa Sunda nu ayeuna, teu kapanggih kecap biografi téh, da asalna tina basa deungeun. Biografi téh tina basa nggris (biography) anu hartina tulisan sajarah ngeunaan hirupna hiji jalma.

Baca oge: Kumpulan Contoh Autobiografi Bahasa Sunda Lengkap

Tuluy éta kecap téh diaku ku basa Indonésia sarta ejahanana diluyukeun jadi biografi. Sanajan teu kapanggih dina kamus basa Sunda, kiwari kecap biografi geus biasa digunakeun ku urang Sunda keur nuduhkeun lalakon hirup hiji jalma. Dina conto kahiji di luhur, biografi Cécép Burdansyah téh dicaritakeun deui ku jalma séjén.

Hartina, lain Cécép Burdansyah sorangan anu nulis éta riwayat hirupna téh. Dina téks biografi mah hal nu kitu téh lumrah, riwayat hirup hiji jalma dicaritakeun deui ku jalma séjén. Tapi nyatana mah aya éta téh anu ditulis ku sorangan, ngan saolah-olah jinisna nyaritakeun batur dina medar riwayat hirup sorangan téh.

Ayeuna titénan conto nu kadua. Di dinya mah riwayat hirup téh dicaritakeun ku jalmana sorangan, nyaéta ku Nénéng Dinar, juru mamaos nu kaitung sohor. Malah ngabasakeunana ogé ‘Nénéng’. Dicaritakeun yén anjeunna kungsi sakola di SMKI sarta asa kasalurkeun bakat senina. Hanjakal waktu karirna mimiti naék anjeunna kaburu nikah nepi ka opat taun absén tina dunya kasenian. Tapi antukna anjeunna mutuskeun ancrub deui kana dunya kasenian.

Lalakon hirup anu ditulis atawa dicaritakeun sorangan ku jalmana modél kitu téh disebut autobiografi atawa otobiografi. Umumna jalma anu sok nulis atawa ditulis biografina téh inohong-inohong anu geus moyan. Utamana jalma anu gedé pangaruhna kana sajarah, samodél présidén hiji nagara atawa tokoh pulitik. Lian ti éta aya ogé biografi wartawan, birokrat, pengusaha, tentara, penemu, jeung sajaba ti éta. Sakapeung aya biografi jalma biasa, tapi jadi luar biasa lantaran kungsi ngalaman hiji kajadian nu istiméwa.

Dina basa Sunda, aya sawatara buku biografi jeung otobiografi inohong. Hanjakal jumlahna tacan réa siga dina basa Indonésia atawa asing. Di antarana baé:

1. Hurip Waras, Dua Panineungan, ditulis ku Ajip Rosidi taun 1988.
2. Mulangkeun Panineungan, ditulis ku Prof. Drs. H. Muchtar Affandi taun 1997.
3. Buméla ka Bangsa, ditulis ku R.S. Hardjapamekas taun 2005.

buku biografi jeung otobiografi inohong

Sagédéngeun éta aya anu nulis biografi singket keur rupa-rupa kaperluan. Upamana biografi pangarang buku, biografi nu nulis karya ilmiah (makalah, skripsi, tésis), jeung sajaba ti éta.

C. Unsur-unsur Biografi

Dina karangan biografi téh biasana didadarkeun kumaha lalakon hiji jalma ti lahir nepi ka kolotna. Malah réa biografi anu ditulis sanggeus jalmana maot. Di antarana anu sok diterangkeun dina biografi téh:

1. Ngaran, lalandian, atawa jujulukna.
2. Kalahiran jeung asal-usul kulawargana.
3. Bentuk fisik jeung pasipatanana.
4. Riwayat pendidikan jeung pagawéanana.
5. Pikiran atawa gagasanana.
6. Karya atawa hasil gawé.
7. Préstasi jeung pangajén (penghargaan) nu kungsi katarima.

Titénan geura contona:

Conto Unsur-unsur Biografi

D. Mangpaat Biografi

Maca’an biografi téh loba mangpaatna. Di antarana baé:

a. Diajar jeung ngeunteung kana pangalaman hirup hiji inohong.

Hirup hiji jalma nepi ka jadi inohong téh kalankalan merlukeun hiji prosés. Malah perjuangan hirupna ogé sakapeung lain bantrak-bantrakeun, lantaran kudu nyang-hareupan halangan harungan. Ku hal éta, ku maca biografi hiji inohong, urang bisa diajar atawa ngeunteung kana lalampahan hirupna, yén pikeun suksés atawa bisa ngahontal naon anu dicita-citakeun téh butuh perjuangan, sumanget, jeung gawé anu tohtohan.

Atawa, urang bisa ngeunteung kumaha cara anjeunna bisa ngaréngsékeun jeung ngungkulan rupa-rupa masalah kahirupan. Aya kalana, nu kararitu téh bisa jadi panyumanget keur urang anu maca dina ngalakonan kahirupan.

b. Bisa maca gagasan/pikiran hiji tokoh.

Sakapeung, inohong anu ditulis biografina téh nyaéta jalma anu gagasan jeung pikiranana téh istiméwa. Éta gagasan téh aya kalana diwujudkeun dina karya gawé anu rancagé, atawa ngahasilkeun hiji ciciptaan anu saméméhna teu kagarap ku batur. Biografi inohong-inohong anu kungsi nimukeun rupa-rupa barang jeung karancagéan, upamaha Thomas Edison, Christopher Columbus, Mahatma Gandhi, B.J. Habibie, éta téh conto biografi jalma anu gagasan, karancagéan, jeung pikiranana kacida majuna.

c. Biografi hiji tokoh bagian tina dokumen sajarah.

Hiji inohong kadang-kadang boga peran penting dina sajarah. Ku kituna biografina téh bisa dianggap dokumén sajarah anu penting. Conto biografi modél kieu téh di antarana baé biografi Présidén, biorgafi tokoh politik, atawa biografi jalma anu kabeneran jadi saksi penting hiji babak sajarah. Contona baé biografi Anne Frank nu kapanggih tina catetan poéanana nu dijudulan The Diary of Young Girl (terbit taun 1952). Anjeunna téh mojang Yahudi ti Jerman anu jadi salah saurang korban kabengisan tentara Nazi di Walanda dina Perang Dunya II.

d. Maham hiji kajadian/peristiwa tina sawangan anu béda-béda.

Hiji kajadian sajarah kalan-kalan disawang bédabéda ku jalma-jalma nu kalibet atawa ngalaman éta kajadian. Béda sawangan téh timbul lantaran aya kapentingan-kapentingan. Upamana baé, peristiwa politik taun 1998 nu kawentar ku sebutan jaman Reformasi disawang béda-béda ku tilu tokoh sajarah anu kalibet langsung dina éta kajadian. Éta tilu tokoh téh nyaéta Présidén B.J. Habibie, Jéndral Wiranto, jeung Létjén Prabowo Subianto.

Tiluanana ngahaja nyusun biografi séwang-séwangan tur boga sawangan jeung pamadegan nu béda-béda kana perstiwa nu sarua. Malah dina sawatara bagianana, éta tilu inohong téh pabéntar paham dina nyaritakeun hiji peristiwa.

E. Nyusun Téks Biografi

Pék diajar nyusun karangan biografi. Anu kudu dijieun ku urang nyaéta biografi babaturan urang sorangan. Carana, pék wawancara jeung jieun téks biografina babaturan téh, ngaruntuy baé tina susunan absén siswa. Upamana A nyieun biografi B, B nyieun biografi C, C nyieun biografi D, jeung saterusna nepi ka nu panungtung nyaéta Z kudu nyieun biografi A.

Dina nyusun biografi babaturan gunakan gaya jalma katilu (“manéhna” atawa “anjeunna”). Karangan biografi nu ku urang ditulis téh ulah panjang teuing, cukup sakacaeun kertas A4, rék diketik dina komputer atawa rék ditulis leungeun teu jadi soal. Asal, dina nulis téh urang ngéstokeun éjahan jeung tanda baca. Judulan masing alus, siga judul-judul biografi dina conto-conto di luhur.

Nyusun téks biografi

Leuwih alus lamun éta biografi urang diilustrasian ku foto. Mun geus bérés, sarta geus diparios ku Ibu/Bapa Guru, karangan téh hijikeun. Jilid jadi buku kumpulan biografi. Dina jilid hareupna bisa ditulisan siga gambar diluhur ieu.


Diterjemahkan oleh Google:Biografi disebut juga riwayat hidup (bio: kehidupan; grafi: catatan atau tulisan). Isinya menggambarkan riwayat hidup seseorang, baik hidup maupun mati. Dari awal hidupnya hingga dunia, bagaimana dia waktu kecil, bagaimana dia bersekolah, karirnya, prestasinya, pekerjaannya, dll. Teks biografi selalu dibutuhkan untuk berbagai keperluan.Diantaranya, ia melamar pekerjaan, mengenang jasa seseorang, atau menjadi dokumentasi sejarah. Ada banyak buku biografi yang terkenal karena isinya mengungkapkan gagasan, perjalanan, dan tulisan seorang tokoh atau orang yang dianggap penting. Misalnya biografi Mahatma Gandhi, biografi Anne Frank, biografi Ir. Soekarno, Biografi Presiden Soeharto, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini kita akan mengenal suasana teks biografi, menganalisis unsur-unsur biografi, mempelajari manfaat biografi, dan menyusun esai biografi. Untuk lebih memahami suasana teks biografi, lihat contoh di bawah ini.

Contoh 1:

Nama lengkapnya adalah Cécép Burdansyah. Ibuku Cecep. Ia lahir di Ciwidéy, 23 September 1963. Ia mulai mengarang sejak masih duduk di bangku SMP. Karya-karyanya pertama kali diterbitkan di mingguan Giwangkara dan Student Week. Kemudian Cécép lebih banyak menulis dalam bahasa Sunda. Laporannya yang pertama berjudul “Kaleleban” dimuat di majalah Manglé. Cécép masih duduk di bangku SMA.

Bekerja di perkebunan Patuha selama empat tahun. Selama bekerja di perkebunan, Cécép tetap menulis carpon. Kadang ia turun gunung ke Bandung, berkumpul bersama pengarang Sunda. Pada tahun 1987, Cécép bekerja di majalah Manglé. Dapatkan sepuluh tahun. Setelah keluar dari sana, ia pernah menjadi jurnalis di beberapa surat kabar.

Diantaranya di majalah Tiras dan tabloid Detak di Jakarta. Kini Cécép menjadi Wakil Pemimpin Redaksi Koran Tribun Jabar. Cerpennya yang berjudul “Bilatung” mendapat penghargaan dari Masyarakat Bahasa dan Sastra Sunda (LBSS) Sastra pada tahun 1990. Kartun lain yang pernah mendapatkan penghargaan LBSS adalah “Tiga Potret Orang dalam Albumku”, “Nu Luncat tina Beus Leman Baru Tahun”, dan ” Terompet”.

Contoh 2

Antara Karir dan Rumah Tangga

Neneng bersekolah di SD Wangisagara, SMP Muhammadiyah di Majalaya, melanjutkan ke SMKI di Bandung dan lulus tahun 1982. Sekolahnya berjalan lancar, ia termasuk siswa berprestasi. Masuk SMK melalui yayasan Romo Djudju Sa’in, bakat dan minat di bidang seni diharapkan bisa diwariskan. Lagi-lagi ia mulai sering mencoba mengembangkan diri di bidang pertambangan.

Asana kemudian mulai memiliki sekelompok penggemar. Kurang dari setahun setelah lulus SMKI, sekembalinya dari Thailand, ada yang berani melamar. Batu-batu jatuh dan pasir naik, hingga dia menikah pada tahun 1983. Banyak guru, teman, tetua, dan warga bertanya mengapa Néneng begitu terburu-buru menikah, padahal dia baru memulai karirnya. “Si Neneng terlalu cepat,” temannya menyemangati.

Tapi itu pilihan dan keputusan pribadi, tidak bisa dihentikan. Dengan besar hati pun, ia akan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, setia patuh pada suami, menunjang karir dan menjadi ibu yang mencurahkan kasih sayang pada anak-anaknya. Jika Anda seorang seniman yang buruk, Anda akan diusir seperti orang yang putus asa.

Mereka yang tampil seringkali tidak diikuti. Sudah empat tahun absen dari kesenian, ditundukkan dengan mengurus rumah tangga. Namun karena bakat seninya, pada tahun 1987 ia bergabung dengan “Jugala” bersama Ibu Euis Komariah, yang sebenarnya adalah tante Neneng.

B. Biografi, Otobiografi, dan Otobiografi

Jika kita membaca contoh teks pertama, kita akan mengingat riwayat hidup seseorang bernama Cécép Burdansyah. Menghitung peristiwa khusus dalam hidupnya. Di sekolah menengah, dia bisa mengarang dan esainya diterbitkan di majalah. Meski hanya duduk di bangku SMA, ia bisa menjadi wartawan dan redaktur surat kabar.

Prestasinya dinilai istimewa, beberapa kali mendapat penghargaan sastra karena karya-karyanya dianggap unggul. Kisah atau riwayat hidup disebut biografi. Dalam kamus bahasa Sunda saat ini tidak ditemukan kata biografi, melainkan berasal dari bahasa asing. Biografi berasal dari bahasa Inggris (biography) yang berarti tulisan sejarah tentang kehidupan seseorang.

Kemudian kata tersebut dikenali dengan bahasa Indonesia dan ejaannya disesuaikan menjadi biografi. Meskipun tidak terdapat dalam kamus bahasa sunda, saat ini kata biografi sudah umum digunakan oleh masyarakat sunda untuk menyebut riwayat hidup seseorang. Pada contoh pertama di atas, biografi Cécép Burdansyah diceritakan kembali oleh orang lain.

Artinya, bukan Cécép Burdansyah sendiri yang menulis riwayat hidupnya. Dalam teks biografi, hal seperti itu wajar, riwayat hidup seseorang diceritakan kembali oleh orang lain. Tapi faktanya ada sesuatu yang saya tulis sendiri, seolah-olah saya menceritakan kisah hidup saya sendiri kepada orang lain.

Sekarang lihat contoh kedua. Di sana riwayat hidup diceritakan oleh orangnya sendiri, yaitu oleh Neneng Dinar, seorang juru bahasa terkenal. Bahkan membacanya sebagai ‘Ibu’. Dikatakan bahwa ia pernah belajar di SMKI dan berharap dapat menularkan bakat seninya. Sayangnya, ketika karirnya mulai menanjak, ia menikah dan absen dari dunia seni selama empat tahun. Namun akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke dunia seni.

Kisah hidup yang ditulis atau diriwayatkan oleh orang teladan disebut otobiografi atau otobiografi. Umumnya, orang yang selalu menulis atau biografinya ditulis adalah tokoh yang sudah meninggal. Terutama orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah, seperti presiden suatu negara atau tokoh politik. Selain itu, ada juga biografi jurnalis, birokrat, pengusaha, tentara, penemu, dan selain itu. Terkadang ada biografi orang biasa, tetapi menjadi luar biasa karena mengalami peristiwa khusus.

Dalam bahasa Sunda, terdapat beberapa biografi dan otobiografi tokoh. Sayangnya, jumlahnya tidak sebesar bahasa Indonesia atau bahasa asing. Diantaranya adalah:

Selain itu, ada juga yang menulis biografi singkat untuk berbagai keperluan. Misalnya biografi penulis buku, biografi penulis karya ilmiah (makalah, tesis, tesis), dan selain itu.

C. Unsur Biografi

Dalam esai biografi, biasanya digambarkan bagaimana seseorang berperilaku sejak lahir hingga orang tuanya. Bahkan banyak biografi yang ditulis setelah orang tersebut meninggal. Di antara mereka yang sering disebutkan dalam biografi adalah:

D. Kegunaan Biografi

Membaca biografi sangat bermanfaat. Diantaranya adalah:

A. Pelajari dan renungkan pengalaman hidup seorang tokoh.

Kehidupan seseorang untuk menjadi sosok adalah sebuah proses yang membutuhkan proses. Bahkan pergumulan hidup pun terkadang bukan perkelahian, karena harus menghadapi rintangan. Dalam hal itu, dengan membaca biografi seorang tokoh, kita dapat belajar atau merenungkan perjalanan hidupnya, bahwa untuk menjadi sukses atau untuk dapat mencapai apa yang kita cita-citakan diperlukan perjuangan, semangat, dan kerja keras. Atau, kita bisa merenungkan bagaimana dia bisa memecahkan dan menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Terkadang, bisa menjadi pengingat bagi kita yang membacanya dalam menjalani kehidupan.

B. Dapat membaca ide/pemikiran tokoh.

Terkadang, sosok yang biografinya ditulis adalah orang yang ide dan pemikirannya istimewa. Ide tersebut terkadang diwujudkan dalam sebuah karya yang sulit, atau menghasilkan sebuah karya yang sebelumnya tidak pernah digarap oleh orang lain. Biografi tokoh-tokoh yang telah menemukan berbagai hal dan penemuan, seperti Thomas Edison, Christopher Columbus, Mahatma Gandhi, B.J. Habibie, itu adalah contoh biografi seseorang yang ide, kreatifitas, dan pemikirannya sangat maju.

C. Biografi tokoh adalah bagian dari dokumen sejarah.

Seorang tokoh terkadang memiliki peran penting dalam sejarah. Oleh karena itu, biografinya dapat dianggap sebagai dokumen sejarah yang penting. Contoh biografi model ini antara lain biografi Presiden, biografi tokoh politik, atau biografi orang yang kebetulan menjadi saksi penting suatu peristiwa sejarah. Misalnya, biografi Anne Frank ditemukan dari catatan hariannya yang berjudul The Diary of Young Girl (terbit tahun 1952). Ia adalah gadis Yahudi asal Jerman yang menjadi salah satu korban kebrutalan tentara Nazi di Belanda saat Perang Dunia II.

D. Memahami suatu kejadian/kejadian dari sudut pandang yang berbeda.

Sebuah peristiwa sejarah terkadang dipandang berbeda oleh orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa tersebut. Perbedaan pandangan muncul karena ada kepentingan. Misalnya, peristiwa politik 1998 yang terkenal dengan masa Reformasi dipandang berbeda oleh tiga tokoh sejarah yang terlibat langsung dalam peristiwa itu. Ketiga tokoh tersebut adalah Presiden B.J. Habibie, Jenderal Wiranto, dan Lt. Prabowo Subianto. Ketiganya sengaja menyusun biografi masing-masing dan memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda pada peristiwa yang sama. Bahkan di beberapa bagian, ketiga tokoh tersebut dipahami dengan baik dalam menceritakan sebuah peristiwa.

E. Menyusun Teks Biografi

Pelajari cara menulis esai biografi. Yang harus kita buat adalah biografi teman kita sendiri. Caranya dengan mewawancarai dan membuat teks biografi teman. Misalnya A membuat biografi B, B membuat biografi C, C membuat biografi D, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Z yang harus membuat biografi A.

Saat menulis biografi seorang teman, gunakan orang ketiga (“dia” atau “dia”). Esai biografi yang kita tulis tidak boleh terlalu panjang, cukup kertas A4, tidak masalah untuk diketik di komputer atau ditulis tangan. Awalnya, dalam menulis kami memperhatikan ejaan dan tanda baca. Setiap judul bagus, seperti judul biografi pada contoh di atas.

Lebih baik jika biografi diilustrasikan dengan foto. Jika sudah selesai, dan sudah dicek oleh Ibu/Bapak Guru, karangan sudah jadi. Volume adalah kumpulan buku biografi. Di jilid berikutnya bisa ditulis seperti gambar di atas.

Populer

Flashnews