Materi Bahasa Sunda Kelas 10 Referensi Semester 1 & Semester 2

Pada materi bahasa Sunda yang akan dipelajari di sekolah, baik di semester 1 maupun semester 2 untuk tingkat SMA kelas 10 diantaranya yaitu untuk menambah kemampuan berbahasa Sunda dengan baik dan benar, dan juga agar siswa dapat terampil dalam bertutur kata, serta menambah kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam belajar dan kehidupan sehari-hari, serta untuk menambah kecintaannya terhadap budaya Sunda.

Materi Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1 dan Semester 2

Dalam setiap buku paket pembelajaran bahasa sunda sebenarnya tidak hanya untuk menambah kemampuan dalam hal bahasa saja, namun tetapi dipelajari pula tentang akhlak mulia yakni dengan cara menggunakan basa sunda dengan santun, peduli terhadap pelestarian serta pertumbuhan budaya Sunda agar dapat berkontribusi sebagai masyarakakat dijawa barat.

Selain itu, agar siswa dapat bertutur kata dengan santun, mencintai perdamaian dengan bersikap silih asih, silih asah, dan silih asuh, serta untuk menambah kepercayaan diri dalam berekspresi menggunakan bahasa Sunda sebagai individu yang mandiri, bergotong-royong dan juga bertanggung jawab.

Materi Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1 dan Semester 2

Pelajaran bahasa sunda yang dipelajari di sekolah kelas 10

Berikut di bawah ini adalah beberapa pengajaran atau materi-materi yang dapat dipelajari siswa untuk referensi di semester 1 dan 2 kasusnya pada mata pelajaran muatan lokal bahasa Sunda kelas 10 SMA/MA/SMK/MAK.

Materi 1: BIANTARA

A. Maca Téks Biantara………
B. Nyangkem Struktur Biantara
C. Neuleuman Padika Biantara
D. Nganalisis Téks Biantara
E. Nepikeun Biantara

Materi 2: PAGUNEMAN

A. Maca Téks Paguneman
B. Nganalisis Paguneman
C. Paguneman dina Karya Sastra
D. Nyusun Téks Paguneman
E. Metakeun Paguneman

Materi 3: BIOGRAFI

A. Maca Téks Biografi
B. Biografi, Autobiografi, jeung Otobiografi
C. Unsur-unsur Biografi
D. Mangpaat Biografi
E. Nganalisis Biografi
F. Nyusun teks biografi

Materi 4: NGAGUNAKEUN AKSARA SUNDA

A. Maca Téks Aksara Sunda
B. Mikawanoh Aksara Sunda
C. Paham Sajarah Aksara Sunda
D. Nyalin Téks kana Aksara Sunda
E.Ngagunakeun Aksara Sunda

Materi 5: DONGÉNG

A. Warna-warni Dongéng
B. Papasingan Dongéng
C. Ciri-ciri Dongéng
D. Nganalisis Téks Dongéng
E. Ngadongéng

Materi 6: CARITA WAYANG

A. Mikawanoh Carita Wayang
B. Pedaran Carita Wayang
C. Ngabédakeun Carita Wayang jeung Dongéng
D. Ngaanalisis Carita Wayang

Materi 7: CARITA PONDOK

A. Maca Carpon
B. Unsur-unsur Carita Pondok
C. Nganalsisi Carpon
D. Kamekaran Carpon
E. Ngabédakeun Carpon jeung Dongéng
F. Fiksimini Sunda
G. Ngarang Carpon atawa Fiksimini

Materi 8: GUGURITAN

A. Maca Téks Guguritan
B. Mikawanoh Puisi Guguritan.
C. Nganalisis Puisi Guguritan
D. Ngarang jeung Nembangkeun Guguritan

Materi 9: SISINDIRAN

A. Mikawanoh Sisindiran
B. Nyangkem Sisindiran
C. Nganalisis Sisindiran
D. Ngarang Sisindiran

Untuk mempelajari materi-materi bahasa Sunda yang sudah disebutkan di atas, kamu dapat membacanya dalam buku paket untuk siswa, sehingga oleh karena itu di bawah ini saya siapkan buku paket berbahasa Sunda dengan menggunakan kurikulum 2013 yang dilengkapi juga dengan buku untuk guru yang dapat digunakan untuk mengembangkan pelajaran-pelajaran bahasa Sunda diatas.

Buku Siswa Bahasa Sunda Kelas 10 (Kurikulum 2013) Pdf


Buku Guru (Tuturus Guru Bahasa Sunda Kelas 10 Pdf

Kesimpulan:

Mata pelajaran bahasa Sunda merupakan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri. Ketetapan kebijakan ini berdasarkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan teknologi pada nomor 371/M/ 2021 dan 165/M/2021 mengenai program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan.

Yang menegaskan bahwa satuan pendidikan atau pemerintah daerah itu dapat mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal berbahasa daerah di daerahnya masing-masing yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler dengan mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik satuan pendidikan dan daerah kebutuhan peserta didik dan dunia kerja.

Baca juga:  20+ Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas 12 Tentang Wawacan

Mudah-mudahan saja referensi yang ada dalam buku-buku pembelajaran bahasa Sunda baik untuk siswa maupun buku tutrus untuk guru di atas dapat memberikan manfaat untuk kita semua sebagai upaya dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah melalui jalur pendidikan di Jawa Barat.

Populer

Flashnews