Teks Kidung Sawer Panganten Adat Sunda Lucu dan Sholawat

Di bawah ini basasunda.com akan menuliskan beberapa macam contoh teks kidung sawer panganten adat sunda, teks sawer panganten sunda lucu, sholawat sawer panganten, dan beserta dengan contoh audio berupa videonya lengkap yang dapat didengarkan secara langsung.

Untuk audio pernikahan sunda lainnya seperti pada saat bubuka acara, mapag panganten, serah terima, sawer panganten, huap lingkung, dan lain sebagainya, dapat di lihat pada artikel sebelumnya disini: Rekaman Audio Visual Adat Upacara Panganten Sunda (MP3)

Upacara Nyawer Panganten Ciri Khas Kebudayaan Sunda

Upacara Nyawer Panganten

Di beberapa tempat, mungkin kidung sawer panganten ini ada sedikit perbedaan dalam penggunaan kata-katanya namun meskipun demikian makna atau intinya tetaplah sama. Upacara nyawer panganten sendri merupakan salah satu ciri khas kebudayaan yang biasa dilakukan di kalangan suku Sunda apabila sedang mengadakan acara pernikahan.

Pada kidung sawer panganten ini akan menggunakan bentuk puisi sawer dengan cara dinyanyikan atau tembangkan oleh juru sawer bisa laki-laki maupun perempuan, dan ketika dilantunkan biasanya pula diiringi dengan lagu-lagu atau alat musik khas Sunda seperti kecapi, suling dan sebagainya.

Beberapa pada teks kidung Sawer Panganten bisa berisi sholawat, bahkan ada yang terkesan lucu, namun pada dasarnya puisi saweran pengantin dalam acara pernikahan ini pada umumnya berisi tentang nasehat-nasehat untuk  para pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga nantinya. Berikut adalah contohnya.

Contoh Teks Kidung Sawer Panganten Adat Sunda

Contoh Teks Kidung Sawer Panganten Adat Sunda

Nyukcruk galur ti karuhun
Nutur lacak para wali
nyambuang ka bala rea
Titinggal ti nini aki
Ngawaris kabudayaan
Seni sunda sawe asli

Seni sunda pikeun suluk
Gambaran siloka diri
Hirup ulah kajongjonan
Mawa diri sing taliti
Satincak make pikiran
Pikiran ieu pepeling

Pepeling jalan pituduh
Nuduhkeun diri sing lilir
Hahalang lugay disinglar
Mun hayang salamet diri
Di dunya ukur ngumbara
Peupeujeuh sing repeh rapih

Repeh rapih nu salembur
Ka cai jadi saleuwi
Ka darat jadi salogak
Pageuh pakuat-pakait
Ulah ingkah bali-lahan
Anrubna ngajadi hiji

Ngahiji ngajadi dulur
Sadaya mahlukna Gusti
Hubungan sabilulungan
Kedalkeun katineung ati
Ka ibu sareng ka rama
Neneda ka Maha Suci

Neda agung cukup lumur
Neda jembar pangaksami
Bilih aya kalepatan
Wireh ayeuna sim kuring
Nyawer anu pangantenan
Nyanggakeun mugi ditampi.

Diatas merupakan salah satu dari contoh teks pada kidung sawer panganten adat sunda. Sekarang dibawah merupakan contoh audio berupa videonya ketika sedang melaksanakan upacara saweran tersebut dengan audio yang numayan jernih yang ditembangkan atau dinyanyikan oleh juru sawer, cocok sekali dijadikan untuk audio pengiring maupun referensi pada saat acara pernikahan jika diperlukan.

Nyanyian Kidung Sawer Panganten Sunda Lainya

1. Teks Kidung Sawer Panganten Seni Sunda

Kapara tamu sadayana
Warga wargi nu araya
Abah nyelang nyawer heula
Antosan da moal lila

Ujang nyai sami gandang
Sami calik dina ranjang
Ujang masih keneh bujang
Nikah kanu geulis lenjang

Ujang teh perlu bisa
Siga cara abah ka ema
Ayeunamah geus waktuna
Mindeng ge moal doraka

Lamun meneran parawan
Rada hese mamatahan
Ku Sabab can pangalaman
Ujang kudu lalaunan

Tapi mun ujang ka randa
Tangtu moal lila-lila
Molompong moal sulaya
Lantaran urut baheula

Bisi bojo udah-aduh
Mangkade ulah geruh
Hudang bae subuh-subuh
Da moal karasa tunduh

Mun si nyai geus ngalempreh
Ujang omat ulah leweh
Sanajan nepi kasoeh
Can aya nu tuluy paeh

Lamun bojo keur bungkiang
Omat ujang ulah hariwang
Keureuyeuh wae titukang
Dedetkeun wae sing tenang

Nyai teh kedah ngartikeun
Mun caroge geus hayangeun
Ku nyai geuwat berekeun
Bari rada diburukeun

Lamun nyai keur di gawe
Mangkade sing hade gawe
Itung-itung mayar gawe
Ngarah ngeunah kana hate

Mimiti mah rada nyeri
Nepi kana sirah nyai
Tapi mun enggeus sakali
Tangtu matak menta deui

Poman nyai ulah talangke
Kudu emut ka caroge
Kujalan masihan gawe
Najan caroge tas balik gawe

Sakitu bae ti abah
Mangkade ulah gareuwah
Tangetkeun ulah gagabah
Ngarah caroge teu seuhah

2. SAWER PANGANTEN “Geulis kasep ieu regepkeun”

“Geulis kasep ieu regepkeun”

(Rajah)

Bismillah ngawitan ngidung
Sumalindung ka illahi
Ka Allah nu maha heman
Ka asep geulis sarimbit
Nu nuju kasinugrahan
Rahmat nikmat maha widi

(Kidung)

Dijurung ngandung rahayu
Dijiad berkah tinu asih
Indung bapa nu miheman
Nu munajat siang wengi
Sangkan sang putra waluya
Waluya lahir batin

Aduh eneng anu ayu
Sing tapis ngawisik diri
Tekad ucap paripolah
Sing nastiti titi rintis
Ka caroge kumawula
Palias mo lanca linci

Sing jadi bapa nu tangguh
Jadi salaki luhur budi
Ngapalaan rumah tangga
Nyiar kipayah nu halal
Rizki milik ti pangeran
Sangkan salamet nya diri

Sakitu nu kahatur..
Pepeling mangrupi dangding
Khususna keur panganten anyar
Umumna mah da keur urang
Pikeun ngambah kahirupan

“Amin ya robal alamin mugi gusti nangtayungan”

3. Contoh Sawer Panganten (Lagu Kentar Ajun)

Amit widi neda asih haksami
Jisim kuring neda pangaksama
Bade nyelang heula nyawer
Tumut galur karuhun
Titis waris ti nini aki
Karya bujangga baheula
Pun sampun paralun
Sanes pinton katiasa
Mung sakadar hariring tambi pamali
Keur tawis pakaulan

Ngaraoskeun bingah tanpa tanding
Reh pun anak hasil nu dimaksad
Anjog waktosna ngajodo
Kersaning Maha Agung
Dugi wanci nu mustari
Karujuk ibu rama
Muga panjang punjung
Dirahmat nikmat pangeran
Kabagjaan, kamulyaan lahir bathin
Tengtrem rumah tanggana

Pencipta: Amir BA
Lagam: Degung
Laras: Pelog
Bapak Sobirin, Bandung

Contoh Berbagai Macam Contoh Teks Sawer Panganten Sunda Lainya

Dibawah ini berbagai macam contoh teks kidung sawer panganten adat sunda Lainya seperti teks sawer panganten sunda lucu,  sholawat sawer panganten dan lain sebagainya berupa file dokumen yang dapat di save atau di print yang tersimpan dalam google drive.

4. Sawer Panganten Rarépéh Pameget Istri

Rarépéh pameget istri,
ieu rék ngawruruk putri,
piwuruk terus jeung santri,
supaya jadi pamatri.

Kuring isin mah kantenan,
ku sadaya nu mayunan,
disebatkeun nanaonan,
ngalilakeun kaoganan.

Tapi neda suka lillah,
da ieu rék ngawér heula,
nyukakeun pada kaula,
sakieu mah moal lila,

Ngalungkeun sakieu mah,
padamelan nu di imah,
mokaha lain percumah,
ngalap ganjaran walimah

Download/View File Document Lengkap

5. Contoh Teks Sawer Panganten (Amit Paralun)

Pun sapun amit paralun
ka batara ka batari
nu di luhur nu dihandap
nu ngageugeuh bumi langit
di buana panca tengah
nu ngajaring beurang peuting

Kula amit paralun
nitiskeun kandungan ati
medarkeun kandungan rasa
marepehan hirup hurip
papaes pamageuh rasa
panungkus aci birahi

Neda angung nya tawakup
hampura nu caralik
darana dagoan heula
mokaha kesel saeutik
regepkeun ku sadayana
sepuh anom menak kuring

Download/View File Document Lengkap

Baca juga: Lirik Sawer Panganten Bismillah, Teks Kidung Adat Sunda

Penutup:

Teks kidung dengan judul sawer pengantin merupakan kesenian khas sunda yang digunakan ketika acara pernikahan dan teksnya berisi tentang nasehat-nasehat yang diarahkan kepada kedua mempelai, salah satunya misalnya agar sepasang suami istri tersebut dapat menjalani kehidupan rumah tangga serta saling menyayangi dan saling memahami sehingga tidak ada keributan maupun perselisihan sehingga menjalani kehidupan rumah tangga.

Populer

Flashnews