Naskah & Tata Cara Sungkeman Pernikahan Adat Jawa dan Sunda

Diposting pada

Dalam artikel kali ini basasunda.com akan menuliskan secara singkat beberapa tata cara sungkeman dan contoh naskah teks sungkeman pernikahan yang dilakukan baik dalam adat sunda dan adat jawa, dan juga makna yang terkandung dalam proses sungkeman dan hal apa saja yang harus diingat dalam menjalani sungkeman tersebut.

Makna yang terkandung dalam sungkeman pernikahan

Kegiatan sungkeman ketika saat pernikahan tidak bisa dipisahkan dari budaya Sunda maupun budaya Jawa, jadi sungkeman ini pasti dilakukan saat acara pernikahan dilakukan. Makna utama yang terkandung dari sungkeman pernikahan ini adalah meminta restu dalam membangun keluarga yang baru.

Karena restu dari orang tua inilah yang akan menjadi syarat penting untuk menerima keridhoan dari Tuhan, yang tidak dapat dilepaskan dari pandangan yang menyatakan bahwa restu dari orang tua adalah Restu Tuhan juga. Sehingga, apabila orang tua menyetujui, maka Tuhan juga akan menyetujui hubungan maupun ikatan keluarga yang akan dibangunnya.

Dengan demikian, restu dari orang tua harus menjadi dasar dalam menjalin hubungan pernikahan, jadi bukan hanya Cinta Semata. Makna kedua dari sungkeman pernikahan ini ialah untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada ibu dan bapak atau orang tua yang sudah membesarkan mereka berdua dari kedua si calon pengantin, pengantin perempuan maupun calon laki-laki dari kecil.

Prosesi Sungkeman Pernikahan Adat Jawa

Naskah & Tata Cara Sungkeman Pernikahan Adat Sunda dan Jawa

Sebagai calon pengantin, mungkin kita harus tahu bagaimana sebenarnya proses sungkeman ini berlangsung serta hal apa saja yang harus diingat dalam menjalani prosesi sungkeman tersebut. Berikut dibawah ini ada beberapa hal yang perlu diingat dan diperhatikan ketika prosesi sungkeman pernikahan dalam adat jawa berlangsung.

A. Proses sungkeman akan berlangsung sesudah prosesi dahar kembul

Prosesi dahar kembul sendiri merupakan proses dimana dari kedua pengantin tersebut saling menyuapi atau makan sepiring berdua, simbol dari prosesi ini ialah kebersamaan dan diharapkan kedua pengantin tersebut dapat selalu bersama-sama, baik dalam susah maupun senang.

B. Melepaskan Kris

Sesudah prosesi dahar kembul ini selesai, maka akan dilanjutkan dengan melaksanakan prosesi sungkeman, dalam adat Jawa sebelum melakukan prosesi sungkeman ini keris yang dibawa oleh calon pengantin laki-laki harus dilepaskan terlebih dahulu, hal ini dapat mengisaratkan bahwa pengantin akan menghadap orang tua.

B. Sungkeman orang tua pengantin perempuan

Hal pertama yang dilakukan, pihak yang akan disungkemi oleh kedua pengantin tersebut adalah pengantin perempuan. Kemudian, secara bergantian pengantin melakukan sungkeman kepada ayah dan ibu dari pengantin perempuan, selanjutnya baru pengantin melakukan sungkeman kepada kedua orang tua pengantin pria.

Nah, itulah bentuk tradisi yang ada dalam sebuah proses sungkeman pada acara pernikahan adat jawa, di sini menggambarkan bahwa filosofi ataupun makna yang ada dalam sebuah tradisi Jawa ini memiliki makna yang luar biasa yang sangat menjunjung akan nilai menghormati orang tua.

Naskah Prosesi Sungkeman Pernikahan Adat Sunda

Tidak hanya dalam adat Jawa saja, suku dan bangsa lain juga memiliki nilai makna dan filosofi yang luar biasa seperti ini, contohnya saja seperti sungkeman pada masyarakat adat Sunda. Sudah banyak sekali artikel yang sudah dituliskan tentang pernikahan adat sunda ini seperti susunan acara, kidung sawer panganten dan sebagainya yang dapat dibaca dibawah ini.

Baca juga:

Dan dibawah ini adalah contoh naskah teks sungkeman yang dilakukan oleh masyarakat adat Sunda, untuk full naskah teksnya dapat kamu unduh nanti di akhir artikel karena cukup panjang naskah teks bahasa sundanya.

Naskah Sungkeman Pernikahan adat sunda

Ka dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah, sim kuring sateuacan ngiring jabung kumalaku, lumampah cumarita seja wakca balaka, wiréh sim kuring sanés pujangga anu ahli ngaréka basa, sanés sastrawan anu ahli dina ngaraéh caritaan.

Kumargi kita paralun maklum anu kasuhun, hampura anu diteda, boh bilih dina ngadadar ieu acara kirang nyorang kana kakedahannana.Ka para ahli ngukir sya’ir, pujangga ahli sastra mugia ulah haru ulah ganggu, sawios sim kuring ned a widi paralun maklum sakedapan hoyong dikoréksi, diropéa, ogé dioméan manawi tiasa nyampurnakeun kana curat-corét sim kuring.

Ngawitan

Bismillahirrohmanirrohim…

Kalayan nyebat Asma Pangeran, Dzat anu Mahawelas tur Mahaasih. Seja kaula ngawitan mituturan dua pasang manusa anu kiwari parantos ngahiji kalayan widi Gusti Nu Mahasuci ngalangkungan jalan jatukrami. Dina ngawitan ngambah ngabaladah sagaraning kahirupan, teu pisan-pisan urang samudayana anu sami kersa sumping, kalayan ridlo lillahi ta’ala ngagebregkeun jiad pangdu’a ka dua mempelai. Ngalangkungan du’ana Rasululloh SAW.

Mangga urang ‘aos sasarengan: Bismillah…. Baarokallohu laka wabaroka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khoiir (Mugia kabarokahan sareng kasinugrahaan Alloh tumetep euntreup, nyanding mipir ngabanding, lamokot geugeut ka hidep duaan, sareng pamudah-mudahan hidep duaan dikumpulkeunana ku Alloh téh sinanding jeung kasaean, amin).

Mangga ka pasang panganten, geura lumampah nyaketan kana pangkonan ibu rama

A’udzubillahi minasy syaithonirrojim Wawashshoinal insaana biwaalidaihi hamalathu ummuhu wahnan ‘ala wahniw wafishooluhuu fii ‘aamaini anisykurlii waliwaalidaika ilayyal mashiir (Luqman: 14)

“Jeung Kami geus marentahkeun ka manusa (pikeun ngabakti) ka indung bapana. Indungna geus ngakandung manéhna dina kaayaan lemah anu kalangkung-langkung lemahna, jeung indungnangasuh manéhna salila dua taun. Kudu syukuran ka Kami jeung ka indung bapa manéh, ngan ka Kamiwungkul manéh mulang ka asal. (Luqman : 14)

Kasép, Geulis.. Heup eureunkeun lengkah anjeun duaan dipayuneun ibu rama. Teuteup kalawan geugeut pameunteumarantenna. Sawang ku hidep duaan ka alam ka tukang anu jauh narawangan. Pék patepungkeun paneuteup ajeun jeung paneutep indung bapa. Bayangkeun kua hidep yén dina satétés getih anungalémpéréh, sahégak nafas anu ngadami dina angen.

Pék rarasakeun ku hidep ratugna jajantung, rénghap ranjugna rarasaan. Tamperkeun dina sirah, seuseup ngaliwatan napas lalaunan singreupalon-alon, kalayan rarasakeun yén hidep téh keur nyeuseup kanyaah jeung kahémanna indung bapa.

Naskah selengkapnya silahkan diunduh disini

Nah mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai sungkeman, baik sungkeman yang dilakukan dalam adat pernikahan Jawa maupun Sunda, beserta contoh teks naskah sungkeman pernikahan bahasa Sunda. Semoga dapat menjadi referensi dan bermanfaat terutama bagi calon pengantin.