Mukadimah & Teks Mc Walimatul Khitan Bahasa Sunda

Tradisi khitanan atau walimatul khitan sendiri di indonesia merupakan salah satu tradisi adat Sunda, tradisi ini merupakan percampuran antara hukum Islam yang mewajibkan pada setiap anak laki-laki untuk di sunat atau dikhitan serta tradisi lokal pada masyarakat Sunda.

Baca juga: Download Contoh Susunan Acara Khitan Adat Sunda

Dulunya masyarakat Sunda sendiri memakai jasa Bengkong, disebut demikian karena alat yang digunakan untuk mengkhitan tersebut memakai alat yang terbuat dari bambu untuk melakukan khitan. Nah, dibawah ini merupakan contoh susunan acara dan mukadimah tek mc walimatul khitan dalam bahasa Sunda.

Teks Mc khitanan Bahasa Sunda

Mukadimah & Teks Mc Walimatul Khitan Bahasa Sunda

Assalamualaikum wr.wb.

Nu ku simkuring dipikahormat shohibul hajjah bapa Rifan Fauzi sareng ibu Wulan Zahratunnisa sinareng sadaya kulawargana. Nu ku simkuring dipikahormat para sepuh, kiyai, asatid wal asatidah, sareng tokoh masarakat Desa Ciherang Sarta hadirin sadaya bapa ibu tamu undangan nu sami-sami ku simkuring dipikahormat

Hadirin nu ku simkuring dipikahormat

Langkung tipayun sumangga urang sanggakeun puji sinareng sukur ka gusti nu maha suci, rehna Alhamdulillah ku rahmat sareng inayah mantenna, dina danget ayeuna urang sadaya dipaparin kasehatan sareng ni’mat Islam dugi ka tiasa kempel ngarium, patepung lawung paamprok jonghok di ieu patempatan dina acara Walimatul Khitan putrana bapa Rifan Fauzi sareng ibu Wulan Zahratunnisa, nyaeta Muhammad Fakih Fauzi.

Salawat miwah salam mugia salmina ngocor ka jungjunan urang Nabi Agung Muhammad SAW, ka kulawargana, ka para sahabatna dugi ka urang salaku umat mantenna, mugia di yaumil ahir kenging sapaat ti mantenna Hadirin nu ku simkuring dipikahormat Nepangkeun wasta pun M. Irfan Fauzi, simkuring ngadeg cumarios dupayuneun hadirin sadaya wireh kapancenan salaku panata acara dina ieu acara, nyaeta Walimatul Khitan Muhammad Fakih Fauzi.

Simkuring neda widi tina kaweningan galih neda jembar setra manah seja nyanggakeun wilujeng sumping ka hadirin sadaya nu parantaos kersa ngaluuhan ieu acara, sewu nuhun laksaketi kabingahan. Sumangga lalinggih dina tempat nu parantos disayogikeun. Diantawisna runtuyan acarana nyaeta:

1. Bubuka
2. Ngaoskeun ayat suci Alquran
3. Sambutan ti Shohibul hajjah
4. Ceramah agama
5. Doa
6. Panutup

Hadirin nu ku simkuring dipikahormat

Supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga ieu acara urang buka ku maos basmalah sasarengan, Bismillahirrahmanirrahim. Mugia ku ngalangkungan aosan basmalah ieu acara kenging barokah sareng ridho Allah SWT. Salajengna, simkuring ngahaturanan ka kersana bapa Apud kanggo ngaoskeun ayat suci Alqruan. Waktos sinareng tempat dihaturanan.

(Ngaoskeun ayat suci Alquran)

Hatur nuhun ka kersana bapa Apud anu parantos ngaoskeun ayat suci Alquran. Mugia urang sadaya kenging barokahna. Amin Acara salajengna nyaeta sambutan ti shohibul hajjah. Sumangga ka kersana bapa Rifan Fauzi dihaturanan.

(Sambutan ti Shohibul hajjah)

Hatur nuhun ka kersana bapa Rifan Fauzi anu parantos ngadugikeun sambutanana. Hadirin nu ku simkuring dipikahormat. Salajengna sumangga urang ngabandungan ceramah agama ti kersana K.H. Saepudin Zaenal. Waktos sinareng tempat dihaturanan.

(Ceramah agama)

Hatur nuhun ka kersana K.H. Saepudin Zaenal anu parantos ngadugikeun ceramah agama. Mugia janten mangpaat sareng urang sadaya tiasa ningkatkeun kaimanan sareng kataqwaan urang.

Hadirin nu ku simkuring dipikahormat

Acara nu salajengna nyaeta doa tutup, nu Insya Allah baris dipingpin ku kersana bapa Ustad Mahmud Ramli, sumangga ka bapa Ustad Al Gazali dihaturanan.

(Doa)

Hatur nuhun ka kersana bapa Ustad Al Gazali nu parantos mingpin doa tutup, mugia doa urang dikobul ku Allah SWT. Amin. Hadirin nu ku simkuring dipikahormat. Alhamdulillah acara demi acara parantos lekasan. Sumangga ieu acara ditutup ku maos hamdalah sasarengan.

(Panutup)

Alhamdulillah. Simkuring atas nami keluarga shohibul hajja nyuhunekun dihapunten dina sagala kakirangan sareng ngahaturkeun rewu-rewu nuhun ka sadayana nu parantos ngaluuhan ieu acara. Salajengna nyuhunkeun doa restu ti hadirin sadaya, mugia murangkalih bapa Rifan Fauzi sareng ibu Wulan Zahratunnisa nu parantos disepitan sing janten murangkalih nu sholeh, nu tiasa kumawula kanu janten ibu ramana, babakti ka gusti Nu Maha Suci, bangsa, sareng nagara. Amin

Hadirin nu ku simkuring dipikahormat

Simkuring salaku panata acara, nyuhunkeun dihapunten dina sagala kalepatan. Bobok sapanon carang sapakan, luhur saur bahe carek. Mugia kersa ngahapunten sagala kalepatan simkuring. Hatur nuhun kana perhatosanana Wassalamualaikum Wr.Wb.

Baca juga: Undangan Khitanan Bahasa Sunda (Contoh Kata Kata Surat)

Nah mungkin itu saja contoh susunan acara dan mukadimah teks mc walimatul khitan dalam bahasa Sunda, semoga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk para orang tua yang akan mengkhitan putranya. Semoga bisa bermanfaat.

Populer

Flashnews