Pdf Buku Paket Bahasa Sunda Kelas 11 Kurikulum 2013

Konten pembelajaran yang terdapat dalam buku paket bahasa Sunda berupa file pdf kelas 11 kurikulum 2013 ini mengutamakan kepada keunggulan daerah dan kearifan daerah dengan terus mengacu kepada kompetensi yang akan dicapai. Dalam pengembangan kemampuan berbahasa Sunda yang mengacu pada pengetahuan bahasa baik dalam bentuk tata bahasa maupun kosakata serta dalam keterampilan berbahasa lisan dan menulis.

Pembelajaran dalam buku paket bahasa Sundai mengandung isi struktur teks kebahasaan dan konteks, struktur teks dan kebahasaan yang diajarkan di sekolah ini sebagai bentuk dasar dari keterampilan dalam berbahasa, sedangkan pada struktur teks dan kesastraan dipelajari di sekolah sebagai bentuk dasar keterampilan bersastra Sunda.

Materi Pembelajaran Buku Paket Bahasa Sunda Kelas 11 Kurikulum 2013

Konten pembelajaran yang terdapat dalam buku paket bahasa Sunda berupa file pdf kurikulum 2013 ini meliputi pembelajaran tentang kawih, sajak, mantra, novel, pakeman bahasa, wawancara, warta, serta memperdalam pengetahuan terhadap budaya Sunda. Berikut adalah beberapa materi yang terdapat dalam buku paket tersebut selengkapnya.

Materi Bahasa Sunda Kelas 11

Materi 1: KAWIH

A. Maca Rumpaka Kawih
B. Nyangkem Unsur Rumpaka Kawih
C. Neuleuman Wangun jeung Gaya Basa dina Rumpaka Kawih
D. Nyusun Paraprase tina Rumpaka Kawih Ngalengkepan Rumpaka Kawih

Materi 2: SAJAK

A. Nyangkem Eusi Sajak
B. Neuleuman Ajén Estétika dina Sajak
C. Mintonkeun Sajak dina Wangun Deklamasi
D. Ngarang Sajak
E. Maham Wanda Sajak

Materi 3: MANTRA

A. Maca Mantra
B. Nengetan Purwakanti dina Mantra
C. Nganalisis Gaya Basa dina Mantra
D. Nengetan Wirahma dina Mantra
E. Ngabandingkeun Papasingan Mantra

Baca juga: Contoh Mantra Peninggalan Karuhun Ilmu Sunda Buhun Lengkap

Materi 4: NOVEL

A. Maca Sempalan Novel
B. Nyangkem Unsur Novel
C. Neuleuman Unsur-unsur Novel
D. Nganalisis Tingkesan Novel
E. Nulis Sempalan jeung Tingkesan Novel

Materi 5: BAHASAN PAKEMAN BASA

A. Nyangkem Babasan jeung Paribasa
B. Nyangkem Kapamalian
C. Nyangkem Kila-kila
D. Mikaweruh Cacandran
E. Mikaweruh Uga
F. Étos Urang Sunda

Materi 6: PEDARAN BUDAYA SUNDA

A. Maca Wacana Pedaran
B. Nganalisis Maca Wacana Pedaran
C. Nulis Pedaran

Materi 7: WAWANCARA

A. Maham Pedaran Ngeunaan Wawancara
B. Nyusun Kalimah Bahan Wawancara
C. Nuliskeun Bahan jeung Laporan Hasil Ngawawancara

Materi 8: WARTA

A. Warta Tulis
B. Warta Lisan
C. Maca Warta

Download Buku Paket Sunda Kelas 11

Buku Siswa Basa Sunda Kelas 11

Download Silabus Kelas 11

Silabus Buku Guru Basa Sunda Kelas 11

Pelajaran Tingkat SMA Lainya:

Penutup:

Pembelajaran bahasa Sunda yang terdapat dalam buku paket bahasa Sunda untuk tingkat sekolah SMA/MA/SMK kelas 11 kurikulum 2013 pdf ini semoga dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan dalam belajar ditahun ini, dan agar kita lebih dapat mengembangkan dan membina kemampuan bahasa, budaya, sastra, serta cara berpikir.

Populer

Flashnews