Materi Carpon Bahasa Sunda Kelas 10 (Pamekar Di Ajar Basa)

Materi Carpon Bahasa Sunda – Carita pondok sok disingget carpon, asalna éta istilah téh tina basa Inggris, short story. Dina basa Indonésia disebut cerita péndék. Nepi ka ayeuna carpon téh populér kénéh. Loba kénéh pangarang anu ngarang wangun carpon, réa média massa anu méasih kénéh ngamuat carpon, jeung réa kénéh masarakat anu maca jeung mikaresep carpon. Minangka karya sastra, carpon Sunda kabuktian geus ngébréhkeun rupaning aspék sosial masarakat Sunda.

Boh kahirupanana, masalahna, boh angen-angenna. Aya sawatara carpon malah kaasup pinunjul tur dileler hadiah sastra. Hadé lamun urang réa macaan carpon Sunda, sangkan apal jero-jerona batin urang Sunda. Apan cenah karya sastra téh gambaran hirupna hiji bangsa. Tinangtu, mun réa macaan carpon Sunda ogé urang bisa loba nyaho ngeunaan kahirupan urang Sunda jeung masalah-masalah sosialna.

Dina ieu pangajaran hidep bakal diajar mikawanoh wangun carita pondok, ngaanalisis jeung mikapaham unsur-unsur caritana, sarta mugamuga ahirna bisa ngarang carpon nu basajan. Baca: Kumpulan Contoh-Contoh Carpon Carita Pondok Bahasa Sunda dan Artinya

A. Unsur-Unsur Carita Pondok

Carpon téh singgetan tina carita pondok. Pangna disebut carita pondok lantaran ukuran caritana kaitung pondok. Béda upamana jeung carita novel anu umumna paranjang. Ukuran pondok di dinya téh kirakira ngawengku 5.000 nepi ka 10.000 kecap, atawa bisa ditamatkeun dina waktu memenitan. Misalna, carpon ogé apan mun ku urang dibaca mah bisa ditamatkeun dina waktu kurang ti sapuluh menit. Komo lamun dibacana bari gancang.

Lantaran pondok, dina carpon mah kajadian téh biasana tunggal. Biasana kajadian dina hiji waktu jeung di hiji tempat. Malah sakapeung mah ahir caritana ogé ngahaja digantungkeun, henteu ditamatkeun siga novel. Dina carpon palakuna biasana mah henteu réa, sarta konflikna basajan, henteu ngarancabang siga carita nu panjang. Carpon téh ka’asup golongan carita atawa prosa. Dina prosa, unsur-unsurna téh aya téma, palaku, latar (setting), puseur sawangan (point ov view), galur, jeung amanat.

B. Kamekaran Carpon

Ayana wangun carita pondok (carpon) dina sastra Sunda téh pangaruh ti Éropa. Pangpangna pangaruh ti Walanda, nu kungsi ngajajah urang. Harita mah istilahna bisa disebut henteu pati tétéla, da masih disaruakeun jeung dongéng. Munculna kira-kira katompérnakeun abad ka-19. Di Éropa jeung di Amérika, disebutna short story. Dina buku Soendanesche Bloemlezing, susunan G.J. Grashuis nu terbit taun 1881 kamuat dua carita karangan R.H. Moehamad Moesa, anu mun ditilik eusi caritana mah geus nyumponan pikeun disebut carpon nu geus béda jeung wangun dongéng.

Kamekaran Carpon

Éta dua carita téh judulna “Hibat” jeung “Santri Gagal”. “Hibat nyaritakeun anak nu keukeuh ménta warisan ti bapana, ari “Santri Gagal” nyaritakeun kahirupan dua sadulur nu béda nasib lantaran kalakuanana séwang-séwangan. Awal abad ka-20 beuki réa nu nulis carita pondok, utamana sabada medal majalah Papaos Nonoman jeung Parahiyangan.

Dina éta majalah sering kapanggih karangan nu mangrupa carpon. Dina majalah Parahiyangan mah réréana dimuat dina édisi lebaran. Taun 1930, terbit buku kumpulan carita pondok anu munggaran ku alpukahna Balé Pustaka. Judulna Dogdog Pangréwong, ngamuat dalapan carita, karangan jalma anu maké inisial G.S.

Baca oge: Bedana Dongeng Jeung Cerita Pondok Cerpen atau Carpon

Sabada nagara urang merdéka, beuki réa baé nu ngarang carita pondok téh. Henteu ngalaman aya pagedrug paham deuih. Teu siga wangun sajak nu kungsi teu diaku jadi banda budaya urang Sunda. Malah dina taun 1960-an mah kamekaran wangun carpon téh kacida suburna sabada medal rupa-rupa majalah Sunda, di antarana Warga, Sunda, Manglé, Sari, Langensari, jeung sajaba ti éta. Buku kumpulan carpon ogé réa diterbitkeun.

Di antarana baé Carita Biasa karangan RAF (1959), Papacangan karangan Rusman Sutiasumarga (1960), Hujan Munggaran karangan Ayat Rohaédi (1960), Néangan karangan Caraka (1962), Di Luhureun Jukut Reumis karangan Yus Rusyana (1965), jeung sajaba ti éta. Nepi ka kiwari carpon Sunda terus mekar sarta ditulis ku pangarang nu leuwih ngarora. Kitu deui majalah jeung koran Sunda tuluy ngamuat karangan carpon.

Buku kumpulan carpon ogé masih diterbitkeun saban taun. Rupa-rupa hadiah sastra ogé dipasrahkeun ka pangarang-pangarang carpon pinunjul. Di antarana baé hadiah sastra Rancagé nu dipasrahkeun saban taun keur buku sastra Sunda pinunjul. Ieu di handap sawatara pangarang Sunda nu kungsi dilélér hadiah sastra Rancagé keur buku kumpulan carponna.

Kumpulan Judul Buku jeung Ngaran Pangarang Carpon

Judul-Judul Buku jeung Ngaran Pangarang Carpon

C. Fiksimini Sunda

Dina materi carpon bahasa sunda ieu urang bahas oge carita nu lewih pondok. Lian ti carpon anu ngagambarkeun carita nu réalistik, aya deui carita anu leuwih pondok. Ngaranna fiksimini. Éta istilah téh tina basa Inggris: mini fiction. Lantaran karanganana anu pondok pisan (aya nu diwangun kurang ti 300 kecap, malah aya nu kurang ti 50 kecap) sok disebut ogé micro fiction, flash fiction, jeung five minute fiction.

Biasana tungtungna téh ngandung rénjagan atawa dipungkas ku hal anu teu disangka-sangka. Ku hal éta fiksimini sok disebut ogé sudden fiction (fiksi ujug-ujug). Ieu wangun karangan téh mimiti populér sabada Nunu Nazarudin Azhar nyieun grup fiksimini Sunda dina ramatloka facebook, taun 2011. Réa anu nulis fiksimini Sunda di dinya malah aya anu geus dibukukeun.

Nepi ka taun 2013, teu kurang ti 10 judul buku fiksimini Sunda anu geus diterbitkeun. Singhoréng, galagat resep nulis jeung maca fiksimini téh lain di urang baé. Katompérnakeun, fiksimini populér di mana-mana, kaasup di mancanagara. Sigana baé, wangun fiksimini cocog keur kahirupan manusa kiwari anu sarwa sibuk jeung sarwa hayang ringkes.

Ieu di handap sawatara conto fiksimini Sunda nu kungsi ditulis dina grup fiksimini Sunda di ramatloka facebook. Tiluanana dicutat tina www.fikminsunda.com. Titénan geura!

Conto Fiksimini Sunda

Baca juga: Unsur Unsur Dalam Cerita Carpon Bahasa Sunda Dan Contohnya

D. Ngarang Carpon atawa Fiksimini (Materi Carpon Bahasa Sunda)

Sabada hidep macaan sawatara judul carpon jeung fiksimini, sarta ngaanalisis eusina, tangtu hidep jadi leuwih paham naon anu disebut carita pondok atawa fiksimini téh. Ayeuna cing cobaan ngarang hiji carita pondok atawa fiksimini. Minangka karya nu rék dikarang, duanana gé boga kaunggulan jeung kahéngkéran.

Mun urang milih carpon kaunggulanana téh laluasa ngagambarkeun atawa medar carita, sedengkeun dina fiksi mini mah heureut pisan lahanna. Sabalikna, ku fiksimini anu lahanna heureut urang bisa nyieun carita anu pepel atawa nyiptakeun rénjagan.

Boh ngarang carpon boh ngarang fiksimini aturanana mah sarua baé. Ieu di antara padika keur ngarang carpon atawa fiksimini.

1. Téma carpon atawa fiksimini urang bisa naon baé. Bisa téma kulawarga, sosial, réligi, cinta, kateuadilan, jeung sajabana.

2. Ulah dimimitian siga dongéng. Maksudna, ulah maké kalimah “jaman baheula” atawa “kacaturkeun aya….”. Urang bisa ngamimitian ngarang carpon ku ngalukiskeun suasana, medar sipat tokohna, atawa nerangkeun kajadian nu keur lumangsung. Contona, “Dangdaunan téh aralum, siga haténa harita nu keur sedih…..”, jeung saterusna. Atawa, “Teu disangka-sangka éta kajadian téh kudu kaalaman ku manéhna…,” jeung saterusna.

3. Dina carpon mah ulah sagala dicaritakeun. Pokopokona baé, atawa nu pentingna baé. Masing inget, lahan carpon mah heureut. Kajadianana kudu tunggal sarta konflikna ogé kudu basajan. Papadaning kitu, masalahna mah bisa gedé atawa rohaka.

4. Hésé ngamimitian ngarang? Euweuh ilham? Cenah bahan karangan keur carpon urang nu pangbabarina nyaéta pangalaman pribadi. Tapi lain hartina ukur catetan poéan atawa siga nulis dina buku diary. Carpon mah – sanajan bahanna tina nu katempo, kaalaman, atawa karasa ku urang – angger kudu diréka deui minangka fiksi (hayalan).

5. Sangkan carpon atawa fiksimini urang henteu monoton, selapan ku dialog antara tokoh-tokohna. Dialogna ogé cokot baé anu perluna.

6. Ulah aya unsur-unsur pamohalan siga dina dongéng. Carpon atawa fiksimini mah kudu réalistik.

7. Judulan karangan urang masing alus tur éta judul téh bisa ngahudang kapanasaran batur pikeun maca karangan urang.

8. Aya piwuruk Barnéji, pangarang sohor ti India, cenah “seuneu téh dilahirkeun ku seuneu, mustahil urang hayang ngahurungkeun obor ku cara ngabebeskeun éta obor kana lebu anu tiis”. Hartina, mun hayang bisa ngarang carita anu hébat, urang kudu loba macaan karya-karya anu hébat. Ku kituna, méméh ngarang alusna mah macaan heula carpon-carpon atawa fiksimini anu hébat.

Prak pigawé. Alusna engké karya ti unggal siswa téh diihijikeun sarta dijilid, nepi ka urang boga antologi atanapi kumpulan karya carita pondok meunang babaturan sakelas.


Diterjemahkan Oleh Google:Materi Pelajaran carpon dalam bahasa sunda. Carita Pondok pura-pura carpon, asal mula istilah teh dalam bahasa inggris, singkat cerita. Dalam bahasa Indonesia disebut cerita pendek. Hingga saat ini teh carpon masih populer. Masih banyak penulis yang menulis formulir karpon, banyak media massa yang masih harus mengunggah karpon, dan masih banyak masyarakat yang membaca dan menerima karpon. Karya sastra Minangkabau, sunda carpon terbukti telah terekspresikan dalam aspek sosial masyarakat Sunda.

Baik hidupnya, masalahnya, maupun keinginannya. Beberapa Carpon bahkan pergi ke toko suvenir sastra. Lebih baik kita punya banyak karpon sunda yang enak, agar kita bisa mengingat orang sunda yang paling dalam. Setiap karya sastra yang mencerminkan kehidupan dan sejarah bangsa. Tentunya jika kera sunda banyak dan kita bisa mencoba memanfaatkan nyawa orang sunda untuk masalah sosial.

Dalam pelajaran Hidep ini akan diajarkan dengan Mengenal Bentuk Cerpen, menganalisis dan memahami unsur-unsur Cerpen, akhirnya mampu menyusun Carpon Sederhana.

A. Unsur-unsur Cerita Pendek

Carpon adalah singkatan dari cerita pendek. Disebut cerpen karena ukuran ceritanya pendek. Berbeda misalnya dengan cerita novel yang umumnya panjang. Ukuran pendeknya ada kurang lebih 5.000 sampai 10.000 kata, atau bisa selesai dalam satu menit. Misalnya, carpon itu bagus tapi kalau kita membacanya, bisa selesai dalam waktu kurang dari sepuluh menit. Bahkan jika Anda membacanya dengan cepat.

Karena pendek, di carpon saya kejadiannya biasanya tunggal. Ini biasanya terjadi pada satu waktu dan di satu tempat. Bahkan terkadang akhir cerita juga sengaja ditunda, tidak selesai seperti sebuah novel. Dalam cerita pelaku biasanya tidak banyak, dan konfliknya sederhana, tidak bercabang seperti cerita yang panjang. Carpon termasuk dalam kelompok cerita atau prosa. Dalam prosa, unsur-unsurnya adalah tema, pelaku, latar, sudut pandang, ketegangan, dan amanat.

B. Pengembangan Carpon

Kehadiran cerpen (carpon) dalam sastra Sunda merupakan pengaruh dari Eropa. Pengaruh terbesar adalah dari Belanda yang pernah menjajah kita. Meski istilahnya bisa dikatakan tidak jelas, namun tetap disamakan dengan dongeng. Itu muncul sekitar akhir abad ke-19. Di Eropa dan Amerika disebut cerita pendek. Dalam buku Soendanesche Bloemlezing, aransemen G.J. Grashuis terbitan tahun 1881 memuat dua cerita yang ditulis oleh R.H. Moehamad Moesa, yang dilihat dari isi ceritanya, telah bertemu untuk disebut carpon yang berbeda dari bentuk cerita.

Kedua cerita itu berjudul “Hibat” dan “Santri Galal”. Hibat bercerita tentang seorang anak yang bersikeras untuk mendapatkan warisan dari ayahnya, sedangkan Santri Galal menceritakan kehidupan dua bersaudara yang memiliki nasib berbeda karena perilaku mereka satu sama lain. Pada awal abad ke-20, semakin banyak orang yang menulis cerpen, terutama ketika majalah Papaos Nonoman dan Parahiyangan diterbitkan.

Di majalah itu, Anda sering menemukan esai yang bersifat carpon. Di majalah Parahiyangan terbit edisi Lebaran. Pada tahun 1930, kumpulan cerpen pertama diterbitkan oleh Balé Pustaka. Judulnya Dogdog Pangréwong, berisi delapan cerita yang ditulis oleh orang yang menggunakan inisial G.S.

Setelah negara kita merdeka, semakin banyak orang menulis cerpen. Tidak ada pagedrug untuk dipahami. Bukan seperti bentuk puisi yang tidak pernah diakui sebagai aset budaya masyarakat Sunda. Bahkan pada tahun 1960-an, perkembangan bentuk karpon sangat subur dengan terbitnya berbagai majalah Sunda, di antaranya Warga, Sunda, Manglé, Sari, Langensari, dan selain itu. Buku koleksi Carpon juga banyak diterbitkan.

Diantaranya Carita Biasa ditulis RAF (1959), Betrothal ditulis Rusman Sutiasumarga (1960), First Rain ditulis Ayat Rohaédi (1960), Mencari ditulis Caraka (1962), Di Luureuen Jukut Reumis ditulis Yus Rusyana (1965) , dan selain itu . Hingga saat ini, carpon Sunda terus berkembang dan ditulis oleh penulis-penulis yang lebih berbakat. Demikian pula majalah dan surat kabar Sunda kemudian menerbitkan esai carpon.

Buku koleksi Carpon juga diterbitkan setiap tahun. Berbagai hadiah sastra juga diberikan kepada para penulis karpon berprestasi. Diantaranya adalah hadiah sastra Rancagé yang diberikan setiap tahun untuk buku-buku sastra Sunda yang berprestasi. Di bawah ini adalah beberapa sastrawan Sunda yang dianugerahi penghargaan Sastra Rancagé untuk koleksi buku mereka.

C. fiksimini Sunda

Di materi carpon sunda ini juga kita bahas cerita pendek. Selain carpon yang menggambarkan cerita realistik, ada juga cerita pendek lainnya. Namanya fiksi. Istilah itu dari bahasa Inggris: fiksi mini. Karena esai mereka sangat pendek (ada yang kurang dari 300 kata, ada yang kurang dari 50 kata) terkadang disebut fiksi mikro, fiksi kilat, dan fiksi lima menit.

Biasanya bagian akhir mengandung twist atau diakhiri dengan sesuatu yang tidak terduga. Itu sebabnya fiksi terkadang disebut fiksi mendadak. Bentuk esai ini mulai populer ketika Nunu Nazarudin Azhar membuat grup fiksi Sunda di situs Facebook pada tahun 2011. Ada banyak orang yang menulis fiksi Sunda di sana dan beberapa sudah menerbitkan buku.

Hingga tahun 2013, tak kurang dari 10 judul buku fiksi Sunda telah terbit. Singhoreng, suka menulis dan membaca fiksi berbeda dengan kita. Dimodernisasi, fiksi populer di mana-mana, termasuk di luar negeri. Sepertinya bentuk fiksi ini cocok untuk kehidupan masyarakat masa kini yang sibuk dan ingin singkat.

D. Karangan Karpon atau Fiksi (Bahan Karpon dalam Bahasa Sunda)

Setelah menyimak beberapa judul carpon dan fiksi, serta menganalisis isinya, Anda akan lebih memahami apa yang disebut cerpen atau fiksi. Sekarang cobalah untuk menulis cerita pendek atau fiksi. Sebagai sebuah karya yang akan dikomposisikan, keduanya akan memiliki kelebihan dan kehebatan.

Jika kita memilih carpon, keuntungannya adalah dapat dengan mudah menggambarkan atau menyebarkan cerita, sedangkan dalam fiksi mini, areanya sangat sempit. Sebaliknya, dengan fiksi yang sempit, kita bisa membuat cerita yang membosankan atau menimbulkan konflik.

Aturan penulisan carpon dan penulisan fiktif adalah sama. Ini adalah salah satu metode untuk mengarang carpon atau fiksi.

1. Tema carpon atau fiksi bisa apa saja. Itu bisa bertema keluarga, sosial, agama, cinta, ketidakadilan, dll.

2. Jangan mulai seperti dongeng. Dengan kata lain, jangan gunakan kata “di masa lalu” atau “disebutkan di sana…”. Kita bisa mulai mengarang carpon dengan mendeskripsikan suasana, mendeskripsikan ciri-ciri tokoh, atau menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi. Misalnya, “Daunnya aralum, sedihnya hati waktu itu…”, dan seterusnya. Atau, “Tanpa diduga, kejadian itu harus dialami olehnya…” dan seterusnya.

3. Jangan ceritakan semuanya di carpon saya. Yang utama adalah orangnya, atau orang yang penting. Ingat, lahan carpon itu sempit. Acaranya harus tunggal dan konfliknya juga harus sederhana. Namun, masalahnya bisa besar atau kecil.

4. Sulit untuk mulai mengarang? Tidak ada inspirasi? Dia mengatakan bahwa materi terpenting untuk esai carpon kami adalah pengalaman pribadi. Tapi bukan berarti hanya sekedar catatan harian atau seperti menulis di buku harian. Carpon saya – sekalipun bahannya dari apa yang kita lihat, alami, atau rasakan – selalu harus didesain ulang sebagai fiksi (imajinasi).

5. Agar carpon atau fiksi kita tidak monoton, sembilan dengan dialog antar tokoh. Dialog juga mengambil orang yang diperlukan.

6. Tidak boleh ada unsur misrepresentasi seperti dalam dongeng. Karpon atau fiksi harus realistis.

7. Judul setiap esai kita bagus dan judul tersebut dapat membangkitkan rasa ingin tahu orang lain untuk membaca esai kita.

8. Ada nasehat dari Barnéji, seorang penulis terkenal dari India, katanya “api lahir dari api, tidak mungkin menyalakan obor dengan melepaskan obor ke dalam abu yang dingin”. Artinya, jika kita ingin bisa menulis cerita yang hebat, kita harus memiliki banyak karya hebat. Jadi, sebelum menulis cerita yang bagus, saya ingin menulis cerita atau fiksi yang bagus.

Praktek kerja. Ada baiknya nanti karya masing-masing siswa digabungkan dan dikumpulkan, hingga kita memiliki antologi atau kumpulan cerpen karya untuk memenangkan teman sekelas.

Sumber: Pamekar Diajar BASA SUNDA

Populer

Flashnews