20+ Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas 12 Tentang Wawacan

Kumpulan Soal Bahasa Sunda Kelas 12 Tentang Wawacan

Setelah kita sama-sama belajar dan membahas mengenai materi tentang wawacan bahasa sunda, sebagai latihan dibawah ini ada beberapa contoh soal tentang wawacan yang biasanya muncul dalam lembar kerja ulangan soal bahasa sunda kelas 12.

Contoh soal dibawah ini sudah dilengkapi beserta dengan jawabannya, seperti biasa untuk melihat jawabannya silahkan block pada bagian pilihan jawaban teksnya, seperti pada contoh dibawah ini.

Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas 12 Tentang Wawacan

Latihan Soal Bahasa Sunda Kelas 12 Tentang Wawacan

1. Wawacan salasahiji karya sastra wangun?

A. prosa
B. puisi (Benar)
C. lancaran
D. panjang

2. asupna wawacan ka tatar Sunda kira-kira abad ka…

A. 16
B. 17 (Benar)
C. 18
D. 19

3. Gelarna wawacan lantaran pangaruh ti…

A. Balanda
B. banten
C. jawa (Mataram) (Benar)
D. arab

4. Seni nembangkeun wawacan sok disebut …

A. Seni haleuang
B. Seni nembang
C. Seni sajen
D. Seni beluk (Benar)

5. Di handap ieu nya éta pupuh nu biasana loba dipaké dina wawacan, iwal…

A. Dangdanggula
B. Sinom
C. Balakbak (Benar)
D. Kinanti

6. Sanduk-sanduk ménta idin ka nu Maha Kawasa, aya dina bagian…

A. Kolofon
B. Eusi
C. Manggalasastra (Benar)
D. panutup

7. Titimangsa ditulis atawa disalinna éta wawacan, sok aya dina bagian…

A. kolofon (Benar)
B. eusi
C. manggalasastra
D. alofon

8. Di handap ieu mangrupa judul-judul wawacan anu kungsi populér, iwal…

A. Wawacan Panji Wulung
B. Wawacan Suryaningrat
C. Wawacan Praméswari (Benar)
D. Wawacan Bandungsari

9. Pintonan Wawacan sok ditanggap pikeun acara, iwal…

A. salametan khatam (Benar)
B. salametan tujuh bulanan
C. ngaruat lembur
D. salametan budak sunatan

10. Wawacan biasa dipintonkeun…

A. sapoé jeput
B. sapeuting jeput (Benar)
C. paling lila 3 jam
D.teu nepi ka sa-jam

11. Dina ringkesan carita wawacan Panji Wulung, ngaran Indung Panji Wulung téh nya éta…

A. Praméswari
B. Bandungsari
C. Déwakéswari
D. Tunjungsari (Benar)

12. Panji Wulung téh anak ti Raja…

A. Nagara Sokadana (Benar)
B. Nagara Cempa
C. Nagara Gilibatangan
D. Nagara Gilingwesi

13. Raja nu sakaligus Bapana Panji Wulung téh ngaranna…

A. Tunjungsari
B. Déwakéswari (Benar)
C. Ajar Guna Wisésa
D. Suryaningrat

14. Andayaningrat téh pamajikanana Panji Wulung nu asalna ti karajaan…

A. Sokadana
B. Gilingwesi
C. Cempa (Benar)
D. Banuringsit

15. Janggala jeung Janggali téh nya éta…

A. musuhna Panji Wulung
B. Rajana Panji Wulung
C. Sobatna Panji Wulung (Benar)
D. Lain sasahana Panji Wulung

16. Wawacan asal kecap tina…

A. Wacan
B. Waca (Benar)
C. Baca
D. Kaca

17. Dina Wawacan Bandungsari aya nu kasarung di leuweung luwang-liwung, ngaranna…

A. Manuk Ciung
B. Syekh Abdul Qodir
C. Raden Kuda Gambar Sari (Benar)
D. Aki-aki

18. Kecap “Nyaur” sarua hartina jeung…

A. Nyair
B. Syair
C. Ngomong (Benar)
D. Ceurik

19. Di handap ieu mangrupa ngaran patempatan, iwal…

A. pasir
B. gunung
C. leuweung
D. kenong (Benar)

20. Di handap ieu mangrupa struktur nu aya dina wawacan, iwal…

A. Alofon
B. Kolofon
C. manggalasastra
D. rajah (Benar)

Baca juga: Kumpulan Soal Pilihan Ganda Bahasa Sunda Tentang Wawancara


Terjemahan Otomatis:
1. Membaca karya sastra berupa?A. prosa
B. puisi (Benar)
C. lancar
D.panjang2.masuknya bahasa tatar sunda sekitar abad ke 10…

A.16
B.17 (Benar)
C.18
D.19

3. Judul kuliah tersebut karena pengaruh…

A.Belanda
B
C. Jawa (Mataram) (Benar)
D.Arab

4. Seni menyanyi pidato sering disebut…

A. Kesenian Haleuang
B. Seni menyanyi
C. Seni lainnya
D. Seni (Benar)

5. Di bawah ini adalah ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan dalam perkuliahan, kecuali…

A. Dangdanggula
B. Sinom
C. Balakbak (Benar)
D. Kinanti

6. Peti mohon izin Yang Maha Kuasa, ada di bagian…

A. kolofon
B.Konten
C. Manggalasastra (Benar)
D.penutup

7. Tanggal penulisan atau penyalinan kuliah, selalu ada di bagian…

A. colophon (Benar)
B.isi
C. Mangalasastra
D.alofon

8. Di bawah ini adalah judul-judul kuliah yang populer, kecuali…

A. Wakan Panji Wulung
B. Pidato Suryaningrat
C. Pidato Prameswari (Benar)
D. Pidato Bandungsari

9. Pertunjukan pidato selalu diterima untuk acara, kecuali …

A. pesta khatam (Benar)
B. hari raya tujuh bulanan
C.bekerja lembur
D. Pesta anak laki-laki yang disunat

10. Pembacaan reguler ditampilkan…

A.hari yang singkat
B. satu malam (Benar)
C. paling lama 3 jam
D. tidak sampai satu jam

11. Dalam ringkasan cerita Panji Wulung, nama ibunda Panji Wulung adalah…

A.Prameswari
B.Bandungsari
C.Dewakeswari
D.Tunjungsari (Benar)

12. Panji Wulung adalah putra Raja…

A. Negara Sokadana (Benar)
B. Negeri Cempa
C. Negara Bagian Gilibatangan
D. Negeri Gilingwesi

13. Raja yang juga ayah dari Panji Wulung bernama…

A.Tunjungsari
B.Dewakeswari (Benar)
C. Mengajar dengan Bijaksana
D. Suryaningrat

14. Andayaningrat adalah istri Panji Wulung yang berasal dari kerajaan…

A. Sokadana
B. Gilingwesi
C.Cempa (Benar)
D. Banuringsit

15. Janggala dan Janggali adalah…

A. Musuh Panji Wulung
B.Miami Panji Wulung
C. Temannya Panji Wulung (Benar)
D. Satu lagi adalah Panji Wulung

16. Membaca asal kata dari…

A.Membaca
B. Baca (Benar)
C.Baca
D.kaca

17. Di Wawacan Bandungsari, ada seorang laki-laki di hutan Luwang-liwung, namanya…

A.Kolibri
B. Syekh Abdul Qodir
C. Raden Kuda Gambar Sari (Benar)
D.Baterai

18. Kata “Nyaur” memiliki arti yang sama dengan…

A. Menyanyi
B.Puisi
C. Berbicara (Benar)
D.Menangis

19. Di bawah ini adalah nama-nama tempat, kecuali…

A.pasir
B.gunung
C. hutan
D. kenong (Benar)

20. Di bawah ini adalah susunan materi kuliah, kecuali…

A. Alofon
B.Kolofon
C. Mangalasastra
D. diagram (Benar)

Populer

Flashnews