Materi Wawacan Kelas XII (12) Medar Struktur Carita Wawacan

Karya sastra wangun wawacan téh baheula mah ngabogaan fungsi jeung kalungguhan anu kawilang penting dina kahirupan urang Sunda. Wawacan téh karangan panjang lantaran suasana carita anu béda-béda tur ngagunakeun patokan pupuh. Lebah midangkeunana, wawacan téh sok dibaca heula terus ditembangkeun (dibelukkeun), nu matak pagelaran maca wawacan téh sok disebut ogé pintonan beluk, malah di sawatara tempat mah pintonan beluk téh aya nu nyebut pintonan gaok.

Ari pintonan wawacan sok ditanggap pikeun kapentingan salametan (ritual) jeung kalangenan (hiburan). Malah geus jadi kalumbrahan lamun umur orok geus manjing 40 poé sok disalametkeun ku cara nanggap wawacan. Kitu deui pikeun salametan imah, tulak bala lembur, sok nanggap wawacan deuih. Lian ti pikeun salametan, wawacan ogé sok dijadikeun pidangan mandiri (pikeun hiburan).

Kapan masarakat jaman harita mah can ceuyah sarana hiburan cara kiwari, hayang meunang hiburan ku cara ngabandungan eusi (jejer) carita ku cara dipangmacakeun, lantaran harita mah jalma nu mampuh maca téh kawilang saeutik. Kiwari mah pagelaran maca wawacan (beluk) téh bisa disebutkeun geus carang pisan lantaran ceuyahna ku rupa-rupa hiburan nu antukna ngagésér kalungguhan wawacan.

Tah dina ieu pangajaran hidep baris diwanohkeun kana wangun jeung struktur wawacan. Hidep ogé kudu bisa ngaidentifikasi jeung mikapaham eusi carita wawacan nu dibaca sarta méré tanggapan (aprésiasi) kana karya wawacan. Ieu di handap kapidangkeun conto wawacan.

Cutatan tina Wawacan Panji Wulung

Cutatan tina Wawacan Panji Wulung

Asmarandana . . . .

Sambatna Nyi Tunjung Sari, ku raja henteu dimanah, enggeus dimeureunkeun baé, tangtu nampik kana dosa, jeung lumbrah manusa, di mana nu maling ngaku, enggeus kudu nampik dosa. Nya kitu deui Panolih, sasambatna teu paédah, caturkeun geus nepi baé, ka pakuwon kapatihan, Ki Patih langkung susah, tina watirna kalangkung, ka éta Nyi Tunjung téa. Ku Ki Patih geus kajudi, yén dijerum ku maruna, sanajan Ajar gé bohong, ku Ki Patih geus katingal, enggeus meunang dongdonan, nu matak Ajar sakitu, diupah ku Praméswara. . . . .

Kinanti . . . .

Laju lampah Panji Wulung, diiring ku Jayapati, Ki Janggali Ki Janggala, jeung baturna Jayapati, ngaran Ki Kebo Manggala, kalima Kebo Rarangin. Turun gunung unggah gunung, nyorang lebak nyukang pasir, ngaliwat kana bubulak, sampalan badak jeung sapi, jauh cunduk anggang datang, sumping damping ka basisir. Radén ngantosan parahu, calikna dina kikisik, disasarap dangdaunan, daun bakung jeung badori, tamba kesel sasauran, nyaritakeun Ajar tadi.

Radén Panji Wulung nyaur, kula inget omong tadi, baréto paman bébéja, lampahna ajar nu tadi, basana dihaturanan, ka Sokadana ku Gusti. Keur norah seliran ratu, nu dituding pajar julig, selir téh saha ngaranna, jeung saha lawanna julig, Jayapati ngawalonan, sumuhun kanyaho kuring. Eukeur caturing pitutur, ngaranna Nyi Tunjungsari, asal urang Balangbangan, lalakina pun Panolih, cariosna dipaéhan, malah katut pun Panolih.

Pangkur . . . .

Seja nyaba ngalalana, ngitung lembur ngajajah milangan kori, henteu puguh nu dijugjug, balik Paman sadayana, nu ti mana tiluan semu rarusuh, lurah bégal ngawalonan, aing ngaran Jayapati. Cikénéh mentas dibégal, tujuh jalma modar taya nu ngari, bangkéna tujuh patumpuk, balik manéh ayeuna, lamun masih kénéh manéh hayang hirup, kadieukeun banda sia, ku aing moal dipeuncit.

Rahadén Panji ngandika, bari mésem Paman takabur teuing, pati batur diganggu, mangké caralik heula, ieu catang nu malang sumangga panggul, lamun kapanggul ku paman, kaula sumeja ngiring. Jeung nyanggakeun babandaan, tapi lamun ku paman teu kaindit, ku kula meureun dipanggul, éta minangka tanda, jadi éléh saha nu teu kuat manggul, melengek ki lurah bégal, pikirna geus rada risi.

Neuleu catang nu malang, gedé pisan tangtu moal kaindit, maksakeun manéh pék nangtung, catang tuluy dipundak, teu kabawa késangna datang ka ngucur, henteu obah-obah acan, mésem leleb Radén Panji. Ki Jayapati nyentak, manéh ogé moal enya kaindit, lamun ku manéh kajungjung, kami seja kumawula, rék nuturkeun ka mana anu dijugjug, ngadeg Radén Panji dangdan, catang dipanggul kaindit.

Medar Struktur Carita Wawacan

Medar Struktur Carita Wawacan

Wawacan téh mangrupa carita anu didangding, ditulis dina wangun puisi pupuh. Bédana jeung guguritan, wawacan mah mangrupa lalakon. Pupuh anu dipakéna ogé henteu hiji baé, tapi gunta-ganti, tur loba. Nurutkeun para ahli gelarna wawacan dina sastra Sunda téh lantaran pangaruh tina sastra Jawa. Asupna kana sastra Sunda kira-kira dina mangsa kadua abad ka-19.

Harita tatar Sunda dieréh ku karajan Mataram (Islam). Parabupati Sunda, utamana anu aya di wewengkon Priangan, wajib séba ka Mataram. Ayana di Mataram téh tara sakeudeungsakeudeung. Balikna mawa sawatara adat-cahara di ditu ka tatar Sunda. Salian ti éta, teu saeutik deuih pangagung urang Mataram anu ditempatkeun di urang. Éta kaayaan téh beuki nguatan adat-cahara anyar para ménak Sunda.

Pangaruhna dina widang sastra, urang Sunda mimiti wanoh kana guguritan jeung wawacan. Lain para ménak baé deuih anu gedé andilna asupna wawacan kana sastra Sunda téh. Paraulama ogé gedé andilna. Kalolobaan ulama atawa ajengan anu boga pasantrén di urang, saméméhna kungsi masantrén di Wétan. Teu béda ti parabupati, balikna mawa adat cahara ti ditu. Nya di antarana mawa wangun guguritan jeung wawacan. Malah nerekabna para ajengan.

Salah sahiji buktina, nepi ka kiwari masih kénéh kapanggih wawacan-wawacan anu ditulis ku aksara Arab (Pégon) di pilemburan. Eusina mangrupa da’wah Islamiyah. Mekarna wawacan di urang téh ngaliwatan sababaraha tahap. Dina tahap kahiji lalakon-lalakon wawacan tina sastra Jawa téh langsung disalin, henteu disundakeun, mangrupa naskah. Tahap kadua, témbong usaha narjamahkeun (nyalin) kana basa Sunda, sangkan eusina kaharti ku balaréa.

Tahap katilu, lain narjamahkeun, tapi nyipta carita-carita nu geus nyampak ti baheula dina wangun wawacan, saperti tina dongéng, hikayat, jeung babad. Tahap kaopat, sabada aya téknologi citak, wawacan anu tadina mangrupa naskah téh réa anu diterbitkeun mangrupa buku; dibarengan ku ciptaan-ciptaan anyar, sarta wandana ogé anyar. Karya sastra wangun wawacan umumna ngabogaan unsur struktur nu maneuh, nyaéta manggalasastra (alofon), eusi, jeung panutup atawa kolofon.

Manggalasastra eusina sanduk-sanduk papalaku (ménta idin) ka Nu Maha Kawasa jeung ka karuhun, sarta ménta panghampura kana kahéngkéran nu nulis atawa nu nyusun éta wawacan. Panutup (kolofon) kauni dina akhir carita nu eusina titimangsa ditulis atawa disalinna éta wawacan, bari sakalian ménta panghampura nu nulis kana sagala katunaanana. Umumna nu nulis wawacan sok dépé-dépé tur ngarumasakeun. Geura ieu di handap kapidangkeun conto manggalasastra jeung kolofon wawacan.

Manggalasastra:

Kasmaran kaula muji,
ka Gusti Ajawajala,
nu murah ka mahluk kabéh,
jeung muji utusanana,
Kangjeng Nabi Muhammad,
nyaéta Nabi panutup,
miwah muji sahabatna (Wawacan Rengganis)

Kolofon:

Tamatna kaula ngarang
Pukul tujuh malem Kemis
di tanggal tujuh welasna,
kaleresan bulan April,
taun Kangjeng Maséhi,
saréwu dalapan ratus,
jeung genep puluh dua,
marengan hijrahna Nabi,
saréwu dua ratus tujuh puluh dalapan (Wawacan Panji Wulung)

Wawacan téh ditepikeun ku cara ditembangkeun nga-gunakeun sora anu ngelewung tarik pisan nu disebut beluk atawa gaok. Seni beluk biasana dipintonkeun dina acara salametan, upamana dina acara salametan orok, khitanan, gusaran, kawinan, jeung salametan sabada panén.

Materi Laina:

 


Diterjemahkan secara otomatis: Karya sastra berbentuk tuturan pada masa lalu memiliki fungsi dan peran yang relatif penting dalam kehidupan masyarakat Sunda. Pidatonya adalah esai yang panjang karena suasana ceritanya berbeda dan standar puisi yang digunakan. Dalam pertunjukan lebah, tuturan dibacakan terlebih dahulu kemudian dinyanyikan (dibeluk), oleh karena itu pertunjukan melafalkan tuturan kadang disebut juga pertunjukan beluk, bahkan di beberapa tempat pertunjukan beluk disebut pertunjukan gaok.Pelaksanaan ceramah selalu dipersepsikan untuk kepentingan hajatan (ritual) dan keabadian (hiburan).

Malah jadi mubazir kalau usia bayi sudah lebih dari 40 hari, kadang dihemat dengan kuliah. Dan lagi untuk pesta rumah, tulak bala lembur, selalu ambil kuliah lagi. Selain untuk pesta, ceramah juga digunakan sebagai pertunjukan mandiri (hiburan).Ketika masyarakat pada masa itu belum memiliki sarana hiburan yang cukup seperti saat ini, mereka ingin mendapatkan hiburan dengan meliput isi (subjek) cerita dengan cara membacanya, karena pada saat itu relatif sedikit orang yang bisa membaca. Saat ini pertunjukan pengajian (beluk) bisa dikatakan sangat populer karena ragam hiburan yang akhirnya menggeser peran pengajian.

Maka pada pelajaran kali ini, kita akan dikenalkan dengan bentuk dan struktur perkuliahan. Hidep juga harus mampu mengidentifikasi dan memahami isi cerita kuliah yang dibacakan dan memberikan feedback (apresiasi) terhadap karya kuliah tersebut. Di bawah ini adalah contoh ceramah.

Kutipan dari Wacanji Panji Wulung

Asmarandana. . . .

Nyi Tunjung Sari meratap, raja tidak pergi kemana-mana, setelah dihentikan, dia akan mengingkari dosa, dan umat manusia, dimana pencuri mengaku, maka dia harus mengingkari dosa. Sama lagi Panolih, percuma menangis, dia sudah masuk penjara, Ki Patih lebih susah, karena sudah tua, Nyi Tunjung. Ki Patih sudah berjudi, ditusuk oleh Maruna, kalaupun Ajar berbohong, Ki Patih sudah melihatnya, setelah memenangkan dongdon yang membuat Ajar sakit, disewa oleh Prameswara. . . . .

Segera. . . .

Langkah Panji Wulung yang didampingi oleh Jayapati, Ki Janggali Ki Janggala, dan temannya Jayapati, bernama Ki Kebo Manggala, kelima Kebo Rarangin. Menuruni gunung naik gunung, melewati lembah di balik pasir, melewati bubulak, sepetak badak dan sapi, jauh sekali, langangang datang, datang terpincang-pincang menuju pantai. Raden menunggu perahu, duduk di kikisik, makan daun, daun teratai dan badori untuk sarapan, obat sakit perut, cerita Ajar tadi.

Raden Panji Wulung berkata, Saya ingat apa yang saya katakan sebelumnya, paman saya memberi tahu saya, cara dia mengajar, bahasa itu diturunkan, ke Sokadana oleh Sang Bhagavā. Adapun selir ratu yang dituduh julig, siapa nama selirnya, dan siapa lawan julig, Jayapati menjawab, ya saya tahu. Nasihat caturing Eukeur, namanya Nyi Tunjungsari, dia berasal dari Balangbangan, suaminya Panolih, katanya dibunuh, dan Panolih juga dibunuh.

Pangkur. . . .

Begitu berjalan, dia menghitung lembur untuk menjelajahi kori milangan, dia tidak menunggu diserang, dia kembali ke Paman, di mana mereka bertiga rusuh, jawab lurah, nama saya Jayapati. Cikeneh baru saja dirampok, tujuh orang tidak punya uang, bangkunya tujuh tumpukan, kembali sekarang, jika kamu masih ingin hidup, datang ke sini untuk apa-apa, aku tidak akan membunuhmu.

Rahadén Panji berkata, sambil tersenyum Paman terlalu sombong, ada orang lain yang mengganggunya, dia akan menjadi yang pertama, ini orang miskin yang akan bahagia, jika Paman senang, saya akan mengikutinya. Dan menunggu keluarga, tetapi jika paman saya tidak pergi, saya mungkin akan membawanya, itu pertanda, jadi dia kalah yang tidak cukup kuat untuk membawanya.

Catang malang itu sangat besar, dia tidak mau pergi, dia memaksamu untuk berdiri, lalu dia mengangkatmu, dia tidak membiarkan keringatnya bercucuran, dia tidak bergerak, Raden Panji tersenyum. Bentak Ki Jayapati, kamu juga tidak akan pergi, jika kamu datang, kami hanya budak, kami akan mengikuti kemana kamu pergi.

struktur cerita Wawacan

Wacan adalah cerita yang dinyanyikan, ditulis dalam bentuk puisi. Tidak seperti puisi, pidato saya adalah drama. Tongkat yang digunakan juga tidak satu orang, tetapi banyak, dan banyak. Menurut para ahli, judul tuturan dalam sastra Sunda disebabkan pengaruh sastra Jawa. Ia memasuki sastra Sunda sekitar paruh kedua abad ke-19.

Peta Tatar Sunda dibuat oleh kerajaan Mataram (Islam). Para bupati Sunda, khususnya yang berada di wilayah Priangan, harus ke Mataram. Kehadirannya di Mataram bisa disamakan dalam waktu singkat. Dia kembali dengan beberapa adat di sana ke Sunda. Selain itu, tidak sedikit orang Mataram yang ditempatkan di kita. Situasi itu memperkuat adat baru masyarakat Sunda.

Pengaruhnya dalam bidang sastra, masyarakat Sunda mulai menulis puisi dan pidato. Menak bae duih lainnya yang berjasa besar dalam masuknya bacaan ke dalam sastra Sunda. Paraulama juga memainkan peran besar. Sebagian besar ulama atau guru yang memiliki pesantren di negara kita, sebelumnya pernah bersekolah di pesantren di Timur. Tidak berbeda dengan bupati, mereka kembali membawa bekal makanan dari sana. Diantaranya berupa puisi dan ceramah. Bahkan, itu bukan agengan.

Salah satu buktinya, sampai saat ini kita masih bisa menemukan ceramah yang ditulis dengan aksara Arab (Pégon) di filmburan. Isinya adalah dakwah Islam. Perkembangan wacana di negara kita melewati beberapa tahapan. Pada tahap pertama, lakon tuturan dari sastra Jawa langsung ditiru, bukan ditiru, melainkan naskah. Tahap kedua adalah mencoba menerjemahkan (copy) ke dalam bahasa sunda, agar isinya dapat dipahami oleh masyarakat.

Tahap ketiga bukan menerjemahkan, tetapi membuat cerita yang pernah muncul di masa lalu dalam bentuk ceramah, seperti dari dongeng, dongeng, dan kronik. Tahap keempat, ketika ada teknologi percetakan, banyak ceramah yang semula manuskrip diterbitkan menjadi buku; seiring dengan kreasi baru, dan mood juga baru. Karya sastra berbentuk ceramah pada umumnya memiliki unsur struktur yang tetap, yaitu mangalasastra (alofon), isi, dan sampul atau colophon.

Manggalasastra berisi papalaku (meminta izin) kepada Yang Maha Kuasa dan para leluhur, serta mohon ampun atas kebesaran penulis atau yang mengarang ceramah tersebut. Penutup (colophon) adalah bagian akhir cerita yang memuat tanggal pidato ditulis atau disalin, sambil meminta maaf kepada penulis atas segala kesalahannya. Pada umumnya penulis pidato selalu depe-depe dan dirumuskan. Di bawah ini adalah contoh mangalasastra dan kolofon pidato.

Mangalasastra:

Cinta aku memuji,
kepada Tuhan Ajawajala,
yang murah bagi semua makhluk,
dan memuji utusannya,
Nabi Muhammad,
adalah nabi terakhir,
dan memuji temannya (Wawacan Rengganis)

Tanda penerbit:

Akhir tulisan saya
Pukul tujuh Kamis malam
pada tanggal tujuh belas,
kebenaran april,
tahun Masehi,
seribu delapan ratus,
dan enam puluh dua,
seiring dengan hijrahnya Nabi,
seribu dua ratus tujuh puluh delapan (Wawacan Panji Wulung)

Pidato disampaikan dengan cara bernyanyi menggunakan suara yang sangat keras yang disebut beluk atau gaok. Kesenian beluk biasanya ditampilkan dalam acara-acara kemeriahan, seperti baby shower, khitanan, pernikahan, dan pesta panen.

Populer

Flashnews