Paguneman Bahasa Sunda Kelas 7 Ulasan Materi

Pada artikel kali ini akan sedikit mengulas mengenai materi tentang paguneman bahasa sunda kelas 7. Karena ini hanya ulasan, jadi untuk materi lebih lengkapnya sebaiknya kamu membacanya langsung pada buku siswa tentang pamekar diajar bahasa sunda dibawah ini.

Baca juga: Buku Paket Bahasa Sunda Kelas 7 Baca dan Download Gratis

Ringkasan Materi Paguneman Bahasa Sunda Kelas 7

Ringkasan Materi Paguneman Bahasa Sunda Kelas 7

Paguneman Dina Kahirupan Sapopoe

Paguneman téh geus jadi bagian tina kahirupan urang sapopoé. Di mana waé asal amprok jeung nu wawuh sok terus ngobrol, komo jeung sobat nu geus heubeul teu panggih mah kadang terus uplek.

Tah, ngobrol téh paguneman lisan, sakapeung teu ngaleunjeur, tampolana téma obrolan téh sok uclag-aclog tara jejem dina hiji téma. Béda deui jeung paguneman dina tulisan, boh basana boh kalimah-kalimahna, sok museur kana hiji téma.

Dina pangajaran kahiji ayeuna diwanohkeun rupa-rupa paguneman, saperti paguneman sapopoé, paguneman dina naskah drama, paguneman dina diskusi, jeung saterusna, kaasup sagala rupa nu aya patalina jeung éta paguneman.

Baca juga: Contoh Paguneman Bahasa Sunda 2 3 4 5 Orang, Lengkap!

Medar Paguneman

Dina paguneman, lentong (luhur handapna sora) jadi karasa pentingna, malah bagian tina tatakrama ogé. Salian ti lentong, dina paguneman kudu diperhatikeun ogé tatakrama basana nu ngawengku basa lemes jeung basa loma.

Basa atawa kekecapan nu dipaké dina paguneman bisana ngagunakeun basa lemes atawa loma,, gumantung jeung saha urang ngobrolna. Ari ngobrol jeung babaturan nu geus dalit mah meunang maké basa loma saperti indit, saré, dahar ogé.

Dina harti, sok sanajan tatakrama basa téh tujuanana pikeun silih ajénan, lain hartina maké basa loma teu ngajénan. Salian ti kudu merhatikeun lentong jeung tatakrama basa (undak-usuk basa), dina paguneman ogé kudu dibarengan ku rengkuh jeung pasemon anu merenah. Ieu ogé diluyukeun kana waktu jeung situasina.

Cindekna, jeung saha urang ngobrol (babaturan, sahandapeun, atawa saluhureun) kaasup dina situasi kumaha-kumahana kudu diluyukeun kana rengkuh katut pasemon anu merenah. Situasi urang keur ambek tangtu boh basa boh rengkuhna bakal béda upama dibandingkeun jeung situasi séjén, upamana waé dina diskusi.

Paguneman dina Diskusi

Paguneman lisan dina diskusi mah béda jeung paguneman dina obrolan biasa, najan kedal lisan tapi leuwih ngaleunjeur lantaran kaiket ku hiji téma. Atuh dina prungna gunem catur antara pangjejer (narasumber) jeung pamilon (peserta diskusi) aya nu ngatur ku panumbu catur (moderator). Upama urang nyarita méngpar tina téma, geus tangtu bakal dieureunkeun ku panumbu catur.

Baca juga: Paguneman Untuk 2 Orang Tentang Kerja Kelompok Singkat

Kalimah Langsung dina Paguneman

Ari nu dimaksud kalimah langsung, nyaéta kalimah anu diucapkeun ku nu nyarita ka jalma nu diajak nyaritana. Ciri kalimah langsung, upama dituliskeun, ngagunakeun kekenteng (tanda kutip).

Jadi, nu dimaksud kalimah teu langsung téh nyaéta kalimah anu eusina nepikeun omongan jalma séjén ka jalma nu diajak nyarita kalawan bébas, henteu saujratna. Tah, dina kalimah teu langsung mah bébas rék dikurangan atawa ditambahan ogé, anu penting eusi omongan atawa kalimah jalma séjén nu ditepikeunana henteu robah.

Lamun kalimah langsung maké kekenteng, dina kalimah teu langsung mah henteu. Naha wacana paguneman kudu salilana ditulis dina jero kekenteng? Tangtu baé bisa henteu maké kekenteng ogé.


Materi Percakapan Atau Paguneman – Dalam Kehidupan Sehari-hari Percakapan telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ke mana pun saya lari, saya selalu berbicara dengan orang yang saya kenal, dan terkadang saya berbicara dengan teman yang sudah lama tidak saya temui.Nah, berbicara itu percakapan yang lisan, kadang tidak lurus, tema pembicaraan sering kali uclag-aclog par jejem pada satu tema. Berbeda dengan percakapan secara tertulis, baik bahasa maupun kalimatnya selalu fokus pada satu tema.Pada pembelajaran pertama diperkenalkan berbagai jenis percakapan, seperti percakapan sehari-hari, percakapan naskah drama, percakapan dalam diskusi, dan lain sebagainya, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan percakapan tersebut.

Dalam percakapan, lentong (suara tinggi dan rendah) dirasa penting, bahkan menjadi bagian dari tata krama. Selain lentong, dalam percakapan juga harus diperhatikan tata krama bahasa yang meliputi bahasa lembut dan bahasa murah hati.

Bahasa atau kosa kata yang digunakan dalam percakapan mungkin lembut atau murah hati, tergantung dengan siapa kita berbicara. Ketika saya berbicara dengan teman dekat saya, saya menggunakan banyak bahasa seperti pergi, tidur, dan makan.

Dalam artian, walaupun tujuan tata krama berbahasa adalah untuk saling menghormati, namun bukan berarti menggunakan bahasa yang murah hati berarti tidak hormat. Selain memperhatikan bahasa dan tata krama (langkah-langkah berbahasa), pembicaraan juga hendaknya disertai dengan ungkapan dan perumpamaan yang sesuai. Hal ini juga disesuaikan dengan waktu dan situasi.

Yang pasti, dengan siapa kita berbicara (teman, bawahan, atau atasan) termasuk dalam situasi bagaimana caranya harus disesuaikan dengan angle dan perumpamaan yang tepat. Situasi kita sedang marah tentu saja baik bahasa maupun kunci inggrisnya akan berbeda jika dibandingkan dengan situasi lainnya, misalnya saja dalam sebuah diskusi.

Percakapan dalam Diskusi – Percakapan lisan dalam diskusi berbeda dengan percakapan dalam percakapan biasa, walaupun bersifat lisan tetapi lebih lancar karena terikat pada satu tema. Pada awal perbincangan catur antara pembicara (narasumber) dan peserta (peserta diskusi) terdapat penghubung catur (moderator). Kalau bicara tema pasti akan mampir ke link caturnya.

Kalimat Langsung dalam Percakapan – Yang dimaksud dengan kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan oleh penutur kepada orang yang diajak berbicara. Ciri-ciri kalimat langsung jika ditulis menggunakan kenkenteng (tanda kutip).

Jadi, yang dimaksud dengan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang isinya menyampaikan perkataan orang lain kepada orang yang diajak berbicara secara bebas, tidak secara langsung. Jadi pada kalimat tidak langsung anda bebas menambah atau mengurangi, yang penting isi ucapan atau kalimat lawan bicara tidak berubah. Jika kalimatnya langsung, maka tidak digunakan dalam kalimat tidak langsung. Mengapa wacana pembicaraannya harus selalu tertulis di dalam? Tentu saja dia tidak bisa menggunakan kenteng juga.

Populer

Flashnews