25+ Contoh Dongeng Bahasa Sunda Singkat, Sasatoan Lengkap!

Kumpulan contoh cerita dongeng bahasa sunda singkat dan lengkap, dongeng fabel atau sasatoan basa sunda

Dongeng sunda merupakan salah satu kekayaan sastra budaya dari masyarakat sunda. Dongeng sendiri merupakan cerita yang tidak masuk akal dan tidak benar-benar terjadi kejadiannya, ada juga dongeng yang sifatnya hanya untuk menghibur.

Biasanya, pada cerita dongeng itu menceritakan tentang kejadian-kejadian di jaman dahulu. Sedangkan, jenis dongeng bahasa sunda itu ada banyak sekali, beberapa diantaranya adalah seperti:

  • Dongeng Sasatoan (Fabel)
  • Dongeng Babad (Sage)
  • Dongeng Kahirupan Jalma Biasa (Parabel)
  • Dongeng Mite (Mitos)
  • Dongeng Sasakala (Legenda)

Baca juga: Macam-macam jenis dongeng sunda.

Dari beberapa jenis dongeng sunda, jenis dongeng fabel inilah yang banyak diminati baik dikalangan remaja dan anak. Fabel sendiri merupakan jenis dongeng tentang binatang atau dalam bahasa sundanya sato atau sasatoan yang dalam cerita tersebut seakan dapat berbicara atau bertingkah laku seperti layaknya manusia.

Dongeng sasatoan memang merupakan salah satu dongeng yang sangat disenangi oleh anak-anak pada jaman dahulu, sebelum adanya alat hiburan yang modern seperti sekarang ini seperti radio, televisi, termasuk gadget dan komputer.

Baiklah dibawah ini adalah kumpulan dongeng-dongeng bahasa sunda singkat dan lengkap.

KUMPULAN DONGENG BAHASA SUNDA SINGKAT Dan LENGKAP

Dongeng Sunda Singkat Gagak Jadi Hideung dan Pesan Moralnya

Jaman baheula aya oray sanca keur nawu balong. Sungutna ngégél kana tangkal huni, buntutna beulah dieu dibeulitkeun kana pancuh tambakan. Awakna dina balong téa, tuluy diayunkeun … geblok, geblok wé caina ditawu, cara nawu ku gobag panjang. Teu pati lila ogé balong téh geus méh saat. Laukna geus tingkocopok réa naker, sawaréh mah tinggolépak di nu saat.

Jol datang gagak ka dinya. Harita mah gagak téh buluna bodas ngeplak. Ujug-ujug corokcok baé lauk téh dipacokan, nepi ka méh béak nu baradagna mah. Ku oray sanca katempoeun gagak malingan lauk, geuwat digeunggeureuhkeun, tapi gagak jongjon baé, malah beuki ngahajakeun. Atuh oray sanca téh ambek, sebrut baé diudag. Gagak téh hiber. Ku oray haben diobrot. gagak téh bingung da dibeberik baé, sieunenu katéwak.

Kabeneran manggih nu keur neuleum, gebrus baé gagak téh nyelupkeun manéh kana jero pijanan. Atuh ari muncul deui téh geus lestreng. Barang jol oray sanca panglingeun, da jadi hideung lestreng. Ceuk oray sanca, “Mahluk hideung, sampéan henteu manggih gagak bieu ka dieu?” Gagak téh sorana digedékeun, ngomongna ogé basa Betawi, da sieuneun katara, ”Engga, gaaak!” Tah, kitu sasakalana nu matak gagak buluna hideung meles, sarta disadana: Gaaa, gaaak! Gaaa, gaaak! Gaaa, gaaak!

Sumber: Ki Umbara. 2006. Dongéng-Dongéng Sasakala.

Rincian Dongeng:

– Judul Dongeng : Gagak Jadi Hideung
– Ragam Bahasana : Kasar
– Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca
– Watek palakuna :
Gagak = Badeur, sok daek nyopet, te bisa digenggereuhkeun.
Oray Sanca = Getol, daek usaha, rajin.
– Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan

Eusi atawa hikmah nu bisa di cokot : “Ari jadi jalma teh kudu getol daekan, ulet, usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca. Ulah jiga Gagak baong, haying ngenah doing embung gawe.”

Dongeng Kelenci Buluna Jadi Bodas Basa Sunda Pendek

Baheula mah kelenci téh buluna hideung semu soklat. Dina hiji soré ngalamun bari neuteup langit, ”Bagja méga, boga awak bodas nyacas kawas kapas. Hayang teuing aing boga awak bodas. Keun ah, rék ditanyakeun,” gerentesna bari alak-ilik néangan tempat anu luhur, nu sakira bisa dipaké ngobrol jeung méga.

Sangeus manggihan gunung nu luhur, kelenci naék ka puncakna. Pasosoré méga némbongan deui. Pok wé sakadang kelenci téh nyarita, ”Yeuh méga, resep teuing nempo awak anjeun mani ngeplak bodas kitu. Cing kuring tulungan, hayang boga bulu bodas kawas anjeun,” ceuk kelenci ngalengis. ”Ieu mah geus takdir baé, sakadang kelenci. Tapi mun manéh hayang bodas atuh gampang.” ”Kumaha carana?” ”Urang tukeur wé.” ”Jadi. Tapi kumaha carana?”

”Engké mun hujan, manéh kudu huhujanan nepi ka baseuh saawak-awak.” ”Nuhun méga, engké pituduh anjeung rék dilaksanakeun. Ayeuna mah kuring rék balik.” ”Heueuh, jig!” Sababaraha bulan geus kaliwat, hujan teu embol-embol. Sakadang kelenci geus keseleun nganti-ngati hujan. Dina hiji poé, langit ceudeum, pihujaneun ngagayot di langit.

Teu lila der hujan kawas anu dicicikeun ti langit. Kelenci atoheun liwat saking. Manéhna huhujanan bari ajrag-ajragan. Beuki lila hujan beuki orot, tungtungna ret saat. Nu kari méga nu warnana robah jadi hideung semu soklat. Barang nénjo méga rupana robah, rét sakadang kelenci kana awakna sorangan. Manéhna ajrag-ajragan bakating ku bungah, lantaran awakna bodas kawas kapas. Ti harita, nepi ka turunanana kiwari buluna barodas.

Sumber: Ki Umbara. 2006. Dongéng-Dongéng Sasakala.
Bandung: CV Geger Sunten.

Dongeng Sakadang Beurit Telenges

Hiji mangsa sakadang puyuh kacida sediheunnana, sabab anakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna. Padahal can lila diparaban. Sabot indung jeung bapak puyuh ka luar tina sayang rek neangan hakaneun keur anakna, ari balik anakna geus teu aya. Nu aya teh ngan ukur getih ucrat-acret. Puyuh curiga ka beurit, sabab cenah geus lila Si Monyong teh ulal-elol kawas nu keur ngintip.

Malah puyuh meunang beja ti cangehgar nu tara bohong, cenah enya nangenan beurit ka luar tina sayang puyuh bari sungutna pinuh ku getih. Cangehgar teu bisa nulungan da si Monyong kaburu kabur. Bakat ku ngenes harita keneh puyuh jalu jeung bikang indit ka sayang alap-alap. Barang geus panggih derekdek puyuh jalu nyaritakeun kasedih hatena.

Alap-alap nyanggupan mangnaurkeun kasedih puyuh, cenah si monyong rek dijejewet. Ti harita alap-alap sok nyumput dina tangkal teureup, panonna mah teu weleh gular giler ka handap nempoan sugan beurit tea ka luar tina sayangna. Kungsi sakali mah alap-alap nyamber si monyong. Ngan nu disamber rikat nyumput kana sayangna handapeun tunggul. Ti harita nu diincer ku alap-alap teh teu ka luar deui.

Ari beurit sanggeus rumasa boga dosa ngahakan anak puyuh, bari dirina ngarasa diancam ku alap-alap, dina hiji peuting kabur. Ngan di perjalanan nyorang wahangan. Manehna teu biasaeun meuntas. Keur huleng jentul di sisi wahangan naha atuh ari gajlok teh bangkong hejo ka hareupeun nana. Puguh we beurit teh kacida reuwaseunana, disangkana alap-alap ngudag, Ceuk beurit, “Alah sampean mah ngareureuwas!”.

“Naha make reuwas sakadang beurit, kawas boga dosa!” ceuk bangkong. “Rek kamana ieu teh wayah kieu geus aya di dieu?” ceuk bangkong deui. Ngadenge omongan bangkong kitu teh beurit balaham-belehem asa kasindiran. Tungtungna mah beurit waleh hayang dipangmeuntaskeun, sabab cenah aya perlu ka beulah ditu. Bangkong nyanggupan ngan cenah kudu isuk dimana geus caang, sabab harita mah poek keneh.

Isukna bangkong nalian suku beurit beulah hareup. Tungtung tali nu sabeulahna deui ditalikeun kana sukuna beulah tukang. Geus kitu gajlok bangkong ka wahangan atuh beurit kagugusur. Ti dinya mah soloyong we bangkong ngojay ka tengah wahangan. Puguh we bangkong beurateun biasana ngojay sorangan ari harita kudu meuntaskeun beurit.

Barang nepi ka tengah-tengah wahangan, bangkong teh hayang ngaheureuykeun beurit. Ti dinya bangkong teh teuleum ka dasar wahangan. Atuh beurit ka bawa. Beurit gogorowokan embung di bawa teuteuleuman da cenah eungap. Tapi ku bangkong teu didenge, lep teuleum deui. Ku sabab sababaraha kali di bawa teuleum, tungtungna mah beurit nepi ka hanteuna, paeh. Geus kitu mah bangkong seuri bari ambang-ambangan.

Keur kitu teu kanyahoan ti tadina, kalayang alap-alap nu ngincer beurit ti kamari, seot nyamber beurit nu geus jadi bangke, ber dibawa hiber ka awang-awang. Atuh bangkong ge ka bawa, roroesan paureum, da tara biasa ngapung. Mokaha we poe harita alap-alap meunang kauntungan. Sanggeus meakeun beurit nu sakitu lintuhna, bibilasna ku bangkong hejo.

Baca: Cara Menemukan Tema dalam Sebuah Cerita Dongeng

Cerita Dongeng Fabel (Sasatoan) Panjang, Pendek, Dan Singkat Bahasa sunda

contoh dongeng bahasa sunda singkat dan lengkap
Selain pada judul-judul dongeng diatas, dibawah ini adalah kumpulan dongeng lainnya yang merupakan contoh dongeng jenis fabel atau dongeng yang berhubungan dengan binatang atau sato (sasatoan) dengan menggunakan bahasa sunda.

Silahkan dipilih sesuai dengan judul dongeng yang sudah disediakan dibawah ini. Lain kali akan saya tambahkan cerita dongeng fabel atau dongeng tentang sasatoan bahasa sunda yang lainnya yang juga memiliki atau mengandung pesan moralnya didalamnya nanti.

1. “GAGAK HAYANG KAPUJI” 

2. “WAWALES KA NU TELENGES”

3. “KUDA HADE BUDI” 

4. “SAKADANG KUYA & SAKADANG M*NYET NGALA NANGKA”

5. “DONGENG SIREUM JEUNG JAPATI”

6. “SAKADANG MAUNG JEUNG SAKADANG BAG*NG”

7. “SAKADANG KUYA JEUNG SAKADANG MONYET NGALA CABE”

8. “DONGENG ENTOG EMAS”

9. “GAJAH ELEH KU SIREUM”

10. “DONGENG SI KANCIL ANU HANA’ANG”

11. “HAYAM KONGKORONGOK TI SUBUH”

12. “KUYA NGAGANDONG IMAHNA”

13. “DONGENG FABEL INSPIRATIF KUDA NU TARA MANDI”

14. “REUNGIT NU SOK DISADA NA CEULI”

15. “DONGENG IKAN SEGAR, LAUK LELE BOGAEUN PAMATIL!”

16. “DONGENG FABEL KUDA NGEDUL BAHASA SUNDA DAN AMANATNYA”

17. “SAKADANG BAGONG NU ADIGUNG NANGTANG KA MANUSA”

18. “MARI BERBAGI MAKANAN (DONGENG SAKADANG PEUCANG MENTA JAMBU)”

Materi Pembelajaran Tentang Dongeng

Materi Tentang Pembelajaran Dongeng Sunda

Jika dilihat keadaan dijaman sekarang, anak-anak khususnya yang tinggal di tatar sunda kebanyakan tidak mengenal bahkan sama sekali tidak mengetahui tentang dongeng yang ada dalam sastra sunda. Oleh sebab itu, selaku generasi muda yang tinggal di tatar sunda harus memiliki kewajiban mengenalkan dan mengajak anak-anak supada menyukai dengan sastra sunda terutama dongeng berbahasa sunda ini.

Sajarah Dongéng

Gelarnya sastra lisan di tatar sunda kira-kira dipengaruhi oleh pengaruh hindu, pada jaman ini semua sastra yang ada tidak diketemukan nama pengarangnya siapa (anonim).

Tidak seperti pantun, cerita-cerita mithologia, pabél, jangjawokan, asihan, jampé-jampé, kawih, dan seterusnya. terlihat jelas bahwa sastra lisan ada lebih dulu jika dibandingkan dengan sastra tulis. Sastra lisan ada setelah orang sunda mengenal tradisi tulis. Karena teknologi sekarang semakin maju, banyak dongeng yang dimuat dalam majalah dan surat kabar.

Definisi Dongéng

Menurut kamus, dongeng bahasa sunda itu biasanya ceritanya yang berhubungan dengan suatu tempat (babad) yang dibuat-buat, cerita karangan yang bukan kejadian yang sebenarnya.

Dongéng mangrupa carita rékaan anu méré kesan pamohalan tur ukuranana parondok


Awalnya dongeng hanya berupa bentuk cerita lisan, yang menyebar dari seseorang ke orang lainya, jadi tidak ditemukan yang mengarangnya atau anonim. Karena penyebarannya secara lisan, teks dongeng gampang sekali berubah dan hilang.

Dongeng merupakan salah satu golongan cerita dalam bentuk prosa. Dilihat dari bentuk dan tempatnya, dongeng biasanya menggambarkan keadaan dahulu. Tokoh-tokoh dalam dongeng bukan hanya manusia saja, tetapi juga hewan (sasatoan) sasatoan, buta,  atau makhluk lainya, bisa juga menceritakan tempat.

Unsur-unsur dina Dongéng

1. Téma

Tema, yaitu ide, maksud, atau tujuan yang ingin diceritakan oleh pengarang yang ingin diceritakan oleh pengarang dalam satu cerita dongeng, yang akan dijumpai oleh pembaca saat membaca atau mendengarkan dongeng tersebut.

2. Alur (Plot)

Alur (bahasa sundanya Galur) atau yang disebut juga jalan cerita atau untaian cerita  adalah bagian kejadian-kejadian yang saling berhubungan dengan cerita, untuk melanjutkan suatu jalannya cerita dongeng. Alur diartikan sebagai untaian dan berhubungan kejadian yang diceritakan oleh pengarang dari mulai awal cerita hingga pada akhir cerita.

Galur bisa dibagi jadi tilu rupa nya éta galur merélé, galur mabok tengah, jeung galur campuran.

3. Tokoh

Tokoh cerita atau pelaku yaitu orang atau pihak yang berperan di dalam suatu cerita dongeng.

4. Latar

Latar (setting), yaitu waktu dan tempat kejadian suatu cerita dongeng.

5. Amanat

Amanat yaitu pesan pengarang yang ingin disampaikan ke pembaca. Umumnya amanat dalam dongeng tidak dijelaskan, tetapi akan terasa saat sesudah kita selesai membaca atau mendengarkan cerita hingga pada akhirnya.

Ciri-ciri Dongéng

Ciri-ciri Dongeng Sunda

 

1. Ceritanya pendek, jalan cerita dalam dongeng biasanya sederhana dan pendek. Yang menjadi alasannya yaitu cerita dingeng suka didongengkan kepada anak-anak, yang tentunya kemampuan menangkap bahasa dan ceritanya terbatas.
2. Ada bagian yang mustahil atau tidak mungkin
3. Termasuk kedalam bentuk lancaran dan ugeran (aturan)
4. Anonim atau tidak diketahui siapa nama pengarangnya.
5. Mempunyai fungsi dan bermanfaat sebagai alat pendidikan, hiburan, sosial, dll. Walaupun dongeng disampaikan secara santai akan tetapi mempunyai nilai pendidikan, yang utamanya mengenai tentang budi pekerti dan contoh prilaku yang baik (pieunteungeun).
6. Sifatnya pralogis, yaitu memiliki logika yang berbeda dengan logika umum.
7. Sifatnya tradisional, yaitu penyebarannya secara turun temurun.
8. Pola mendongeng tetap atau tidak berubah

Fungsi Dongéng


Kedudukan dongeng begitu pentingnya untuk masyarakat yang masih memegang teguh tradisi. Menurut kepercayaan, dulu dongeng tidak dapat dipisahkan dalam upacara ritual manusia.

Fungsi dongeng dari jaman ke jaman berubah. Menurut kepercayaan dahulu, pada jaman masyarakat kuno dongeng tidak dapat dipisahkan dari asal-usul upacara-upacara ritual manusia. Dongeng bisa diartikan sebagai sarana untuk menghibur anak yang mudah menangis (céngeng).

Tapi jika dilihat lebih dalam lagi, kedudukan dongeng bukan hanya sebatas untuk menghibur anak saja, tetapi memiliki tujuan lain seperti yang dijelaskan dibawah ini.

1. Agar anak kita tahu akan keturunannya.
2. Agar anak kita tahu akan hubungan keluarga (pancakaki).
3. Agar anak kita tahu dengan asal muasal suatu tempat.
4. Agar anak kita tahu keadaan di kampungnya, baik keadaan alamnya maupun tradisi atau adat istiadatnya.
5. Agar anak kita menemukan luang dalam pekerjaan dari leluhur atau nenek moyangnya untuk bekal hidupnya.
6. Agar pekerjaan berat terasa lebih ringan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan Bambang Sudarmoyo pada tahun 1975, bahwa dongéng dapat meningkatan Intelegence Question (I.Q) pada anak.

Dongeng dapat memotivasi anak supaya mempunyai cara berfikir dan berprilaku yang lebih efisien untuk mencapai hasil yang lebih bagus dari sebelumnya, juga salamanya dapat meraih prestasi dengan optimal.

Penelitian lainya menyebutkan bahwa dongeng dapat memberikan kenikmatan, kabahagiaan batin dan meningkatkan kecerdasan bagi yang membacanya. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian di Amerika, yang menjelaskan bahwa anak turunan Asia di Amérika lebih cerdas jika dibandingkan dengan anak-anak turunan orang Amérika.

Sebab, warga Asia yang tinggal di amerika tidak meninggalkan tradisi dari leluhurnya, terutama yaitu membacakan dongéng-dongéng mengenai leluhur atau nenek moyang mereka kepada anaknya.

Jenis-Jenis Dongéng

Jenis Dongeng Sunda

1. Dongéng Fabel (Sasatoan)

Dongéng Fabél yaitu dongeng atau cerita rekaan yang isinya mengajarkan moral atau pendidikan budi pekerti, oleh sebab itu ceritanya menggambarkan sifat-sifat, watak, dan budi pekerti manusia, tapi diperankan oleh hewan atau binatang.

Umumnya dongeng fabel ini menceritakan hewan yang pola pikirnya seperti layaknya manusia, misalnya saja bisa bercerita dan juga dapat menggunakan akal dan fikiran.

Dongeng fabel biasanya watak pelakunya sudah berpola, contohnya saja cerita Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet itu merupakan dongeng asli dari Sunda.

2. Dongéng Sage (Babad)

Dongéng Sagé adalah cerita mengenai kepahlawanan yang menceritakan kejadian atau manusia, yang mengandung unsur sejarah.

Dongeng Sagé merupakan cerita peperangan dijaman dahulu, umumnya menceritakan tokoh yang legendaris serta panjang, dan isinya tentang kepahlawanan, orang tersohor, atau perjalanan yang lucu. Contohnya Dongeng Prabu Siliwangi, Dipati Ukur, Séh Abdul Muhyi, dan sebagainya.

3. Dongéng Parabel (Kahirupan Jalma Biasa)

Dongeng Parabél yaitu dongeng yang isinya menceritakan kisah seseorang yang dianggap berbeda dari orang lain. Ceritanya banyak lelucon tapi mengandung suatu nilai pendidikan.

Contohnya yang sudah tersohor dalam sastra Sunda yaitu dongeng-dongeng Si Kabayan. Bukan hanya itu, ada juga dongeng terjemahan dalam sastra asing seperti dongéng Abu Nawas, Nasarudin, Si Congcorang, dan sebagainya.

4. Dongéng Mite

Dongéng mité yaitu dongeng yang menceritakan kisah seseorang yang dianggap karamat oleh masarakat. Umumnya dongeng mite sangat kental dengan kepercayaan masyarakat dengan alam gaib. Cerita dalam dongeng mite umumnya mengisahkan kejadian alam dunia, manusia, dan adanya kematian.

Ada juga dongeng mite yang menceritakan ciri khas hewan, bentuk topografi, dan tanda-tanda alam. seperti nasi, jagung, dan lain sebagainya.

Contohnya Dongeng Dewi Sri, Dongéng Nyi Roro Kidul, Dongéng Munjung, Dongéng Maung Kajajadén, dan Dongéng Ngipri.

5. Dongéng Pieunteungeun

Dongéng Pieunteungeun yaitu dongeng yang isinya terdapat nilai pendidikan yang dapat dijadikan contoh yang baik, suri tauladan untuk kehidupan manusia. Baik itu dongeng tentang manusia biasa maupun hewan. Contohnya Dongeng Cikaracak Ninggang Batu Laun-laun jadi Legok.

6. Dongéng Pamuk

Dongéng pamuk yaitu dongeng yang menceritakan kegagahan atau kesaktian seseorang yang biasanya ada hubungannya dengan tokoh atau kejadian sejarah. Contoh cerita pamuk di daerah Sunda dapat dilihat dari kisah cerita ”Prabu Siliwangi”.

Prabu Siliwangi yaitu tokoh yang terbilang sakral di daerah Jawa Barat. Sebagaimana yang kita tahu, Prabu Siliwangi adalah seorang raja yang pernah memerintah di wilayah jawa barat, Pasundan.

7. Dongéng Légénda (Sasakala)

Dongeng legenda yaitu dongeng yang menceritakan asal-usul suatu tempat, barang, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Dongeng sasakala merupakan golongan cerita rakyat yang sudah turun menurun, yang sudah menjadi milik satu golongan masyarakat.

Pelaku utama dalam dongeng legenda ini manusia biasa. Berdasarkan dari ceritanya, dongeng legenda dibagi menjadi tiga, yaitu dongeng Legenda Agama, Dongeng Legenda Alam gaib, Dongeng Legenda tokoh manusia dan Dongeng Legenda tempat (wewengkon).

Teknik Jeung Cara Ngadongéng


a. Membaca langsung dari buku

Teknik ini yang paling efektif, kalau guru memiliki buku dongeng yang disukai dan cocok untuk dibacakan kepada muridnya.

Ciri-ciri bahwa dongeng dapat dipahami oleh anak-anak, yaitu pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut dapat diserap dan dipahami, bahwa kelakuan dalam cerita tersebut benar apa salahnya.

b. Mendongeng menggunakan ilustrasi dalam gambar

Teknik ini efektif kalau dongeng yang disampaikan mengandung ilustrasi gambar dalam buku yang disenangi oleh anak-anak. Menceritakan dongeng menggunakan ilustrasi gambar maksudnya untuk menjelaskan pesan-pesan yang ada dalam ceritanya.

c. Menceritakan dongeng secara langsung

Teknik ini efektif digunakan kalau guru menyediakan dongeng yang dapat menarik perhatian siswa. Teknik ini merupakan teknik yang paling simpel, sebab tidak memerlukan media lainya.

d. Mendongeng menggunakan papan flannel

Cara membuat papan flanel yaitu dengan cara melapisi papan dengan kain flannel yang warnanya netral, kemudian gambar tokoh-tokoh yang mewakili karakter dalam dongeng tersebut digunting sesuai polanya pada kertas, lalu ditempelkan pada papan tersebut.

e. Mendongeng Menggunakan Bonéka

Biasanya metode ini disesuaikan dengan umur serta pengalaman anak, karna pada umumnya anak-anak akan sangat menyukai sekali jika dongeng tersebut dibacakan sambil menggunakan boneka.

Penutup:

Dongeng begitu pentingnya untuk masyarakat yang masih memegang teguh tradisi. Dongeng dapat dipergunakan untuk menyampaikan pesan seperti pesan moral. Oleh karena itu, dongeng bisa dijadikan sebagai media pembelajaran di sekolah.

Baca juga: Dongeng Sunda Legenda Sasakala Jawa Barat, Kumpulan 15+ Judul!

Demikian artikel mengenai kumpulan contoh dongeng bahasa sunda singkat, mulai dari cerita dongeng pendek, singkat, hingga dongeng fabel dengan alur cerita yang panjang, beserta materi pembelajaran tentang dongeng. Semoga dapat bermanfaat dan terimakasih atas waktunya.

Populer

Flashnews