Sejarah Dan Pengertian Carita Pantun Dalam Bahasa Sunda!

Diposting pada

Pada artikel sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang pengertian carita pantun sunda, yang dibahas dengan menggunakan bahasa indonesia.

Baca juga: √ Carita Pantun Sunda, 8+ Contoh dan Materinya Lengkap!

Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini basasunda.com akan kembali memberikan materi carita pantun, struktur carita pantun bahasa sunda, sajarah carita pantun, dan pengertian carita pantun dalam bahasa sunda. Baiklah langsung saja disimak penjelasannya.

Pengertian carita pantun dalam bahasa sunda

Sejarah dan pengertian carita pantun dalam bahasa sunda

Carita pantun nyaeta carita Sunda buhun anu sok dipagelarkeun kalawan dipirig make kacapi. Jalma anu magelarkeun carita pantun disebutna Tukang Pantung atawa Juru Pantun. Umumna umurna geus kolot sarta loba diantarana anu lolong.

Ayeuna mah kasenian pantun teh geus meh tilem. Juru Pantun loba nu geus pangsiun tina profesina. Pangna kitu lantaran ayeuna mah geus langka anu nanggap. Sanajan kitu aya keneh Juru Pantun anu ngeureuyeuh.

Genteng-genteng ulah potong cenah, sataun sakali mah aya keneh anu sok manggung, utamana dina acara ngaruat imah, ngaruat lembur, atawa dina rengse panen.

Sajarah carita pantun

Ti taun 50-an ka ditu mah kasenian pantun teh karasa tur katembong majuna. Mangsa harita mah kacida dipikaresepna ku masarakat patani padesaan. Harita pantun raket patalina jeung tata kahirupan urang lembur.

Juru pantun boga kalungguhan minangka juru panerang di masarakat, meh sarua jeung kalungguhan dalang wayang golek dina jaman ayeuna. Nu matak juru pantun mah kudu jalma anu ngawasa kaparigelan jeung miboga pangaweruh anu jembar.

Pantun teh hiji wangun kasenian titinggal karuhun urang. Beda jeung kasenian lianna, anu jadi lulugu dina pantun nyaeta karya sastrana anu mangrupa leunjeuran lalakon atawa carita. Lalakon anu turun tumurun nepi ka kiwari dina wujud lisan.

Hanjakal ku generasi kiwari mah kurang dipikaresep lantaran meureun karasana geus tinggaleun jaman, henteu nyaritakeun kaayaan jaman kiwari. Padahal carita pantun teh pituin milik urang Sunda.

Materi carita pantun

 


Magelarkeun carita pantun kudu dirojong ku sarana upacara, upamana nyadiakeun parukuyan jeung parawanten. Parukuyan teh tempat keur meuleum menyan, ari parawanten nyaeta wadah tempat sasajen, kayaning: kembang tujuh rupa, roko, eunteung, sisir, minyak, jsb.

Samemeh magelarkeun carita, juru pantun sok meuleum menyan heula, tuluy mapatkeun rajah pamuka dipirig make kacapi. Eusina rajah nyaeta menta idin ka karuhun atawa para dewa ngarah anu mantun jeung anu nanggapna salamet.

Rengse ngarajah, kakara juru pantun ngalalakonkeun carita. Pagelaran pantun bisa tepi ka sapeuting atawa dua peuting jeput, lantaran umumna carita panjang.

Struktur carita pantun bahasa sunda

Carita pantun umumna nyaritakeun Karajaan Pajajaran jeung Karajaan Galuh. Lamun lalakon geus tamat, sok dipungkas deui ku rajah, disebutna rajah pamunah atawa rajah panutup.

Baca juga: Pengertian Carita Pantun Sunda, Bahasa Indonesia!

Alur carita pantun umumna ngabogaan pola anu sarua, nyaeta: nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu keur neangan elmu pangaweruh, di satengahing jalan meunang cocoba, tepung jeung putri geulis, mulang deu ka karajaan sarta diangkat jadi raja. Carita pantun anu kawentar diantaran: Lutung Kasarung, Ciung Wanara, Mundinglaya di Kusumah, Badak Pamalang, jeung Nyai Sumur Bandung.

Nah, demikianlah artikel mengenai Sejarah Dan Pengertian Carita Pantun Dalam Bahasa Sunda. Semoga bisa bermanfaat buat kamu, terutama untuk bidang pendidikan disekolah, dan terimakasih atas waktunya.