WAWALES KA NU TELENGES

Hiji mangsa sakadang puyuh kacida sediheunnana, sabab anakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna. Padahal can lila diparaban. 

Sabot indung jeung bapak puyuh ka luar tina sayang rek neangan hakaneun keur anakna, ari balik anakna geus teu aya. Nu aya teh ngan ukur getih ucrat-acret. Puyuh curiga ka beurit, sabab cenah geus lila manehna tunghal-tenghol kawas nu keur ngintip. 
Malah puyuh meunang beja ti cangehgar nu tara bohong, cenah enya nangenan beurit ka luar tina sayang puyuh bari sungutna pinuh ku getih. Cangehgar teu bisa nulungan da si beurit kaburu kabur. 
Bakat ku ngenes harita keneh puyuh jalu jeung bikang indit ka sayang alap-alap. Barang geus panggih derekdek puyuh jalu nyaritakeun kasedih hatena. 
Alap-alap nyanggupan mangnaurkeun kasedih puyuh, cenah si beurit rek dijejewet. Ti harita alap-alap sok nyumput dina tangkal teureup, panonna mah teu weleh gular giler ka handap nempoan sugan beurit tea ka luar tina sayangna. Kungsi sakali mah alap-alap nyamber si monyong. 
Ngan nu disamber rikat nyumput kana sayangna handapan tunggul. Ti harita nu diincer ku alap-alap tehteu ka luar deui. 
Ari beurit sanggeus rumasa boga dosa ngahakan anak puyuh, bari dirina ngarasa diancam ku alap-alap, dina hiji peuting kabur. Ngan di perjalanan nyorang wahangan. Manehna teu biasaeun meuntas. 
Keur huleng jentul di sisi wahangan naha atuh ari gajlok tehbangkong hejo ka hareupeun nana. Puguh we beurit teh kacida reuwaseunana, disangkana alap-alap ngudag, Ceuk beurit, “Alah sampean mah ngareureuwas!” . 
“Naha make reuwas sakadang beurit, kawas boga dosa!” ceuk bangkong. “Rek kamana ieu teh wayah kieu geus aya di dieu?” ceuk bangkong deui. 
Ngadenge omongan bangkong kitu teh beurit balaham-belehem asa kasindiran. Tungtungna mah beurit waleh hayang dipangmeuntaskeun, sabab cenah aya perlu ka beulah ditu. Bangkong nyanggupan ngan cenah kudu isuk dimana geus caang, sabab harita mah poek keneh. 
Isukna bangkong nalian suku beurit beulah hareup. Tungtung tali nu sabeulahna deui ditalikeun kana sukuna beulah tukang. Geus kitu gajlok bangkong ka wahangan atuh beurit kagugusur. 
Ti dinya mah soloyong we bangkong ngojay ka tengah wahangan. Puguh we bangkong beurateun biasana ngojay sorangan ari harita kudu meuntaskeun beurit. 
Barang nepi ka tengah-tengah wahangan, bangkong teh hayang ngaheureuyan beurit. Ti dinya bangkong teh teuleum ka dasar wahangan. Atuh beurit ka bawa. Beurit gogorowokan embung di bawa teuteuleuman da cenah eungap. Tapi ku bangkong teu didenge, lep teuleun deui.  
Ku sabab sababaraha kali di bawa teuleum, tungtungna mah beurit nepi ka hanteuna, paeh. Geus kitu mah bangkong seuri bari ambang-ambangan. 
Keur kitu teu kanyahoan ti tadina, kalayang alap-alap nu ngincer beurit ti kamari, seot nyamber beurit nu geus jadi bangke, ber dibawa hiber ka awang-awang. 
Atuh bangkong ge ka bawa, roroesan paureun, da tara biasa ngapung. Mokaha we poe harita alap-alap meunang kauntungan. Sanggeus meakeun beurit nu sakitu lintuhna, bibilasna ku bangkong hejo.

Thanks @source: google.com

Terjemahan:


Suatu waktu seekor burung puyuh begitu sedihnya, sebab anaknya ke dua-duanya yang masih kecil dan belum tumbuh bulu tidak ada di sarangnya, padahal belum lama di beri makan.

Saat ibu dan ayah burung puyuh keluar dari sarang mau mencari makanan untuk anaknya. Yang ada hanya darah yang berserakan. Burung puyuh curiga kepada tikus, sebab sudah lama dia melihat-lihat seperti yang sedang mengintip.

Malah burung puyuh dapat kabar dari ayam hutan yang tidak pernah berbohong, katanya benar melihat tikus keluar dari sarang puyuh sambil mulutnya penuh dengan darah. Ayam hutan tidak bisa menolong sabab tikus keburu kabur.

Karena merasa sakit hati disitu juga uyuh jantan dan betina berangkat ke sarang alap-alap. Saat sudah bertemu kemudian puyuh jantan menceritakan kesedihan hatinya.

Alap-alap menyanggupi masalah kesedih puyuh, katanya si tikus akan di cabik-cabik. Saat itu juga alap-alap suka bersembunyi di pohon teureup, matanya tidak luput melihat-lihat ke bawah melihati siapa tahu tikus keluar dari sarangnya. Sesekali alap-alap suka menyambarnya.

Namun yang disambar suka cekatan bersembunyi dalam sarangnya di bawah tunggul (bagian pohon sisa tebangan. Pada saat itu juga di incar oleh alap-alap hingga tidak keluar lagi.

Sedangkan tikus sesudah merasa mempunyai dosa memakan anak puyuh, sambil merasa dirinya merasa diancam oleh alap-alap, saat suatu malam sedang melarikan diri diperjalanan melintasi sungai, dia tidak bisa menyeberangi.

Saat berdiam diri di sisi sungai, saat itu pula kodok hijau melompat ke hadapannya. Tentu saja tikus begitu terkejut, disangkanya alap-alap mengejar, kata tikus, “alah kamu mah mengagetkan saja!”.

“Kenapa kamu terkejut seekor tikus, seperti punya dosa!” Kata kodok. “Mau kemana, jam segini sudah ada disini?” Kata kodok lagi.

Mendengar omongan kodok itu tikus merasa salah tingkah merasa tersindir. Ujung-ujungnya tikus ingin di seberangkan, sebab katanya ada perlu kesebelah sana. Kodok menyanggupi namun harus pagi dimana sudah terang, sebab dulu waktu itu masih gelap.

Paginya kodok mengikat kaki tikus bagian depannya. Ujung tali yang sebelah lagi di ikatkan kepada kakinya bagian belakang. Sesuadah itu kodok meloncat ke sungai sehingga tikus terseret.

Disana lah seekor kodok berenang ketengah sungai. Tentu saja kodok merasa keberatan biasanya berenang sendirian, namun saat itu harus menyebrangkan tikus.

Saat sudah sampai ke tengah-tengah sungai, kodok ingin menjahili tikus. Di sana kodok tenggelam ke dasar sunggai, sehingga tikus terbawa. Tikus berteriak-teriak tidak mau dibawa ke bawah sungai, pengap katanya. Tapi oleh kodok tidak di dengar, lep kembali menyelam.

Sebab karena beberapa kali dibawa menyelam,ujung-ujungnya tikus itu mati. Sesudah itu mah kodok tersenyum sambil mengapung-ngapung.

Saat itu tidak diketahui dari tadinya, terbang alap-alap yang sedang mengincar tikus dari kemarin, seot di sambar tikus yang sudah menjadi bangkai, ber dibawa terbang ke awang-awang.

Sehingga kodok pun ikut terbawa, meronta-ronta ketakutan, lantaran tidak biasa terbang. Lumayan hari itu juga alap-alap mendapat keuntungan. Sesudah menghabiskan tikus yang begitu besarnya, dia mendapat makanan tambahannya oleh kodok hijau.

Diterjemahkan oleh : Kustian

Pesan/Amanat

Dalam cerita dongeng sunda ini menceritakan tentang kesedihan se-ekor burung puyuh, sedangkan amanat yang bisa diambil dalam cerita kali ini adalah semua perbuatan pasti akan mendapat balasannya, begitu juga dengan perbuatan yang jahat, maka akan mendapat balasan yang setimpal.