Materi Pupujian Bahasa Sunda Untuk Tugas & Pelajaran Sekolah

Disawang tina proses morfologis, kecap pupujian téh diwangun ku kecap puji ku jalan dirajek (rajékan dwipurwa) sarta dirarangkenan tukang “-an”, nu hartina nuduhkeun rupa-rupa puji atawa muji sababaraha kali. Sedengkeun disawang tina kecap barangna pupujian téh hartina rupa-rupa puji.

Dina kasusastraan pupujian téh ngabogaan harti karangan ugeran anu eusina ngebrehkeun kaagungan Allah SWT jeung kapunjulan Nabi Muhammad SAW. Lian ti éta, aya ogé pupujian anu eusina ngebrehkeun kalaipan jeung kateudayaan manusa.

Ari dina Kamus Umum Basa Sunda ditetelakeun yén pupujian nyaéta puji, kecap-kecap atawa ucapan pikeun ngagungkeun nu Maha Kawasa: Sadaya puji kagungan (kanggo) Allah, Pangeran sakabeh alam.

Baca juga: Kumpulan Nadoman Sunda Pupujian, Sholawat, Pepeling dll

Iskandar wassid, netelakeun yén anu disebut pupujian atawa puisi pupujian teh nyaéta puisi tradisional anu eusina muji-muji kaagungan Pangeran, salawat ka Kangjeng Nabi, pepeling atawa umajak ngajalankeun ibadah salat, puasa, jeung sajabana. Nepi ka ayeuna pupujian masih kénéh tetep hirup, dibandingkeun jeung sastra lisan Sunda séjénna.

Hal ieu patali jeung fungsi sarta masarakat nu ngagunakeun pupujian, boh di kota boh di pilemburan pupujian sunda masih keneh dipaké di masjid-masjid, dina mangsa nungguan adan atawa nungguan komat.

Komo deui di lingkungan pasantrén nu salawasna suasana agamis. Salain kitu, pupujian biasana dikawihkeun babarengan (rampak) di masjid ku para jamaah ngadagoan salat magrib, ku para santri sareureuh ngaji, ku para jamaah di pangajian (tablig) bari ngantay sasalaman ka ajengan.

Penyebaran Pupujian di Masyarakat Sunda

Penyebaran Pupujian di Masyarakat Sunda

Sumebarna agama Islam di Pajajaran dina taun 1522, nyaéta kalamangsa palabuhan Banten kajojo ku sudagar Islam, sabada Malaka ragrag kana kakawasaan Portugis taun 1511, di Pula Jawa ngadeg karajaan Islam. Pupujian digunakeun pikeun mangaruhan pikiran, parasaan, jeung kalakuan manusa, di sagigireun pikeun nepikeun ajaran agama.

Pupujian mangrupa salah sahiji média atikan, nu eusina ngandung rupa-rupa nasehat jeung pangajaran agama, ku cara diapalkeun.

Pupujian Ngabogaan Fungsi Atikan

Nu mindeng ngahariringkeun pupujian sacara teu dihaja geus ngapalkeun ajaran agama. Ku kituna, pupujian ogé ngabogaan fungsi atikan. Lian ti éta, pupujian ogé dipaké geusan méré pangajaran ngeunaan bagbagan agama, nyebarkeun agama Islam, jeung nepikeun do‘a. Dumasar kana eusina pupujian téh bisa dipasing-pasing jadi genep golongan diantarana nyaéta:

Papasingan pupujian Sunda

D. Kagiatan Diajar Siswa

Kagiatan diajar nu kudu dipilampah ku siswa/siswi nyokot kana runtuyan kagiatan saperti ieu di handap!

1. Niténan tujuan jeung indikator pupujian
2. Maca pedaran materi ngeunaan wangun jeung eusi pupujian dina pangajaran basa Sunda.
3. Diskusi kelompok pikeun migawé latihan atawa pancén ngeunaan pupujian.
4. Maca tingkesan materi pupujian diluhur.
5. Néangan tur maca referensi pupujian nu séjénna pikeun ngalengkepan latihan atawa pancén.
6. Tanya jawab jeung guru lamun aya bangbaluh ngeunaan materi dina kagiatan diajar.

E. Latihan/Pancén

Jawab atawa tétélakeun sakur pananya jeung paréntah ieu di handap!

1. Jelaskeun sacara singget wangenan wangun pupujian!
2. Jentrékeun opat eusi pupujian!
3. Jelaskeun sacara singget sumebarna pupujian dina kamekaran sastra Sunda!
4. Jieun conto pangajaran basa Sunda anu maké wangun pupujian!
5. Jieun conto pangajaran basa Sunda anu maké eusi pupujian!

F. Tingkesan

Disawang tina proses morfologis, kecap pupujian téh diwangun tina kecap puji ku jalan dirajek (rajékan dwipurwa) sarta dirarangkénan tukang (-an), nu hartina nuduhkeun rupa-rupa puji atawa muji sababaraha kali. Sedengkeun disawang tina kecap barangna pupujian téh hartina rupa-rupa puji.

Dina kasusastraan, pupujian téh ngabogaan harti karangan ugeran anu eusina ngebrehkeun kaagungan Allah SWT jeung kapunjulan Nabi Muhammad SAW.

Lian ti éta, ogé aya pupujian anu eusina ngébréhkeun kalaipan jeung kateudayaan manusa. Pupujian digunakeun pikeun mangaruhan pikiran, parasaan, jeung kalakuan manusa, di sagigireun pikeun nepikeun ajaran agama. Pupujian mangrupa salah sahiji média atikan, nu eusina ngandung rupa-rupa naséhat jeung pangajaran agama, ku cara diapalkeun.


Diterjemahkan oleh Google:Dilihat dari proses morfologinya, kata kupujian tersusun dari kata pujan dengan cara dirajek (rajekan dwipurwa) dan diikuti dengan akhiran “-an”, yang artinya menunjukkan berbagai pujian atau sanjungan beberapa kali. Sedangkan jika dilihat dari kata bendanya pujian berarti berbagai macam pujian.

Dalam literatur pujian memiliki arti sebuah karangan yang isinya mengungkapkan kebesaran Allah SWT dan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada juga pujian yang menonjolkan kesalahan dan kelemahan manusia. Dalam Kamus Umum Bahasa Sunda dijelaskan bahwa puji-pujian adalah kata-kata atau ucapan untuk memuliakan Yang Maha Kuasa: Segala puji milik (kepunyaan) Tuhan, Penguasa seluruh alam.

A. Sejarah perkembangan pupujian di Masyarakat Sunda

Penyebaran Islam di Pajajaran pada tahun 1522, ketika pelabuhan Banten didatangi para pedagang Islam, ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, berdirilah kerajaan Islam di Pula Jawa. Pujian digunakan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang, selain untuk menyampaikan ajaran agama. Pupujian adalah salah satu media pendidikan yang berisi berbagai petuah dan ajaran agama, dengan cara dihafalkan.

Mereka yang sering memberikan pujian tanpa sengaja telah hafal ajaran agama. Oleh karena itu, pupujian juga memiliki fungsi mendidik. Selain itu, pujian juga digunakan untuk mengajarkan agama, menyebarkan Islam, dan berdoa. Berdasarkan isi pupujian, dapat dibedakan menjadi enam kelompok, antara lain:

Baca juga : Kumpulan Pupujian Sunda Nadoman, Sholawat, Pepeling dll

Iskandar wassid, menjelaskan bahwa yang disebut syair pupujian atau puji-pujian adalah syair adat yang memuji kebesaran Pangeran, salam kepada Nabi, peringatan atau naik haji untuk menunaikan shalat, puasa, dan lain-lain. Pupujian sampai saat ini masih hidup dibandingkan dengan sastra lisan Sunda lainnya.

Hal ini terkait dengan fungsi dan masyarakat yang menggunakan pujian, baik di kota maupun di filmburan, pupujian sunda masih digunakan di masjid-masjid, pada saat menunggu adan atau menunggu koma. Terlebih lagi di lingkungan pesantren yang selalu ada suasana religius. Selain itu, pupujian biasanya dinyanyikan bersama (rampak) di mesjid oleh jamaah yang menunggu salat isya, oleh santri yang berhenti sejenak untuk shalat, oleh jamaah yang sedang mengaji (tablig) sambil menunggu berjabat tangan dengan pimpinan.

Pujian itu memiliki fungsi pendidikan

Mereka yang sering memberikan pupujian tanpa sengaja telah menghafal ajaran agama. Oleh karena itu, pupujian juga memiliki fungsi mendidik. Selain itu, pupujian juga digunakan untuk mengajarkan agama, menyebarkan Islam, dan berdoa.

D. Kegiatan Belajar Siswa

Kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa dalam mengikuti rangkaian kegiatan seperti berikut ini!

1. Amati tujuan dan indikator pupujian
2. Membaca uraian materi tentang bentuk dan isi pupujian dalam pembelajaran bahasa sunda.
3. Diskusi kelompok untuk mengerjakan latihan atau tugas tentang pupujian.
4. Baca ringkasan materi pupujian di atas.
5. Cari dan baca referensi pupujian lainnya untuk menyelesaikan latihan atau tugas.
6. Bertanya dan menjawab dengan guru jika ada masalah tentang materi dalam kegiatan pembelajaran.

E. Pelatihan/Penugasan

Jawab atau jelaskan pertanyaan dan perintah di bawah ini!

1. Jelaskan secara singkat bentuk pupujian!
2. Jelaskan empat isi pupujian!
3. Jelaskan secara singkat penyebaran pupujian dalam perkembangan sastra Sunda!
4. Buatlah contoh ajaran sunda yang menggunakan bentuk pupujian!
5. Buat contoh pembelajaran bahasa sunda yang menggunakan konten pujian!

Ringkasan materi Pupujian

Dilihat dari proses morfologinya, kata pupujian dibangun dari kata puji dengan artian dirajek (rajekan dwipurwa) dan dirangkai dengan akhiran (-an), yang artinya untuk menyatakan berbagai macam pujian atau puji-pujian beberapa kali. Sedangkan jika dilihat dari kata bendanya kujian berarti berbagai macam pupujian. Dalam sastra, pupujian memiliki arti sebuah karangan yang isinya memuji kebesaran Allah SWT dan keutamaan Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, ada juga pupujian yang mengungkapkan kesalahan dan ketidak berdayaan manusia. pupujian digunakan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang, selain untuk menyampaikan ajaran agama. Pupujian adalah salah satu media pendidikan yang berisi berbagai petuah dan ajaran agama, dengan cara dihafal. ajaran agama, dengan cara dihafal.

Populer

Flashnews