Ngamumule Basa Sunda di Jawa Barat Materi Pembelajaran Siswa

Sangkan basa jeung budaya Sunda henteu musnah, mangka urang kudu ngamumule Basa Sunda jeung ngamumule oge budaya sundana, kumargi kitu kudu dipiara jeung diriksa ku urang sadaya.

Basa Sunda ngadeg téh minangka gerbangna budaya Sunda. Basa jeung budaya teu bisa dipisahkeun, lantaran basa mangrupa sala sahiji unsur anu ngawangun budaya hiji bangsa. Wajar upama aya kekecapan “leungit basana leungit budayana, leungit budayana leungit bangsana”.

Jadi, lamun basa jeung budaya Sunda dipiara ku para panyaturna, nyaéta ku urang Sunda anu jadi rahayat Jawa Barat kalawan hadé, tinangtu basa Sunda téh bakal diajénan tur dipiara ogé ku nagara. Tapi sabalikna, lamun urang Sunda ngantep kana basana, tinangtu ku nagara ogé bakal diantep moal dipiroséa. Jadi prakarsa urang Sunda daraék miara basana téh, mangrupa prasarat pikeun ayana pangajén jeung pangriksa ti pamaréntah atawa ti nagara.

Saha Pupuhu Rahayat jeung Papayung Masarakat Jawa Barat nu Kudu Soson-soson Miara Basa Sunda téh?

Sedengkeun, ari nu jadi pupuhu rahayat jeung papayung masarakat Jawa Barat nu kudu soson-soson miara basa Sunda téh nyaéta Gupernur jeung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daérah Jawa Barat. Kawijakan Gupernur ngaliwatan kasaluyuan DPRD Propinsi Jawa Barat netepkeun kawijakan kumaha kuduna ari miara basa Sunda teh. Saperti jalna Peraturan Daérah (Perda) Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003, tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daérah.

Mungguhing Jawa Barat téa apan mangrupa daérah multi kultur jeung multi basa. Basa Sunda téh mangrupa salah sahiji basa daérah anu tumuwuh jeung mekar di sabagian gedé wilayah tatar Sunda. Nu dipimaksud ku kecap pemeliharaan basa dina éta Peraturan Daérah (Perda) Nomor 5 Tahun 2003 teh nyaéta upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan éta basa (Sunda).

Tujuan Ngamumule Basa Sunda

Tujuan Ngamumule Basa Sunda

Anu jadi tujuan jeung jadi sasaran ngawujudna miara atawa ngamumule basa ku éta Perda teh nyaéta:

a. maheutkeun adegan jeung hubungan, makéna basa Sunda nepi ka jadi faktor pangrojong tumuwuhna jati diri jeung kareueus urang Sunda.

b. muguhkeun kalungguhan jeung pancén basa Sunda.

c. nangtayungan, mekarkeun, ngabelejagkeun jeung ngamangpaatkeun basa Sunda nu dipiharep bakal bisa ngarojong budaya nasional.

d. ngaronjatkeun kualitas makéna poténsi basa Sunda.

e. kurikulum pangajaran basa Sunda, boh keur di sakola boh keur di luar sakola.

f. kahirupan makéna basa Sunda nu leuwih hadé tur leuwih jembar.

g. tingkat aprésiasi para panyatur basa Sunda kana kaéndahan basana leuwih hadé

h. tingkat partisipasi para panyatur basa Sunda dina gerakan miara basa Sunda leuwih puguh.

Anu miboga wewenang jeung tanggung jawab pangluhurna pikeun miara basa Sundanyaéta taya lian, nya Gupernur, anu dina prakna mah éta wewenang jeung tanggung jawab téh babakuna dilaksanakeun ku Dinas Pendidikan jeung Dinas Kebudayaan jeung Pariwisata, tuluy diumumkeun ka sakumna panyatur basa Sunda.

Hakékatna mah ngamumule basa Sunda téh jadi tanggung jawab balaréa jeung saréréa, boh masarakat boh pamaréntah, boh Dinas Pendidikan boh Dinas Kebudayaan jeung Pariwisata, boh dinas-dinas séjénna, saperti Dinas Kaséhatan, Dinas Pertanian, Kanwil Agama jeung nu séjénna.

Mémang Gupernur bisa baé ngadegkeun badan atawa lembaga nu tugas poko jeung pancénna husus miara, naliti jeung mekarkeun basa Sunda anu anggota-anggotana diwangun ku para ahli basa, akademisi, jeung tokoh masarakat anu pohara nyaah jeung mikacinta kana basa Sunda. Éta wewenang jeung tanggung jawab Gupernur anu dilimpahkeun ka Kepala Dinas Pendidikan jeung Kepala Dinas Kebudayaan jeung Pariwisata katut instansi terkait séjénna ngawengku kagiatan-kagiatan saperti ieu di handap:

a. ngayakeun rupa-rupa latihan, penataran, seminar, loka karya, sawala, pasanggiri dina perkara ngagunakeun basa Sunda nu hadé tur bener dimimitian ku para birokrat, para pamingpin, para guru, para dai, ibu-ibu, jeung para tokoh masarakat lianna.

b. netepkeun basa Sunda jadi basa panganteur atikan boh di sakola, luar sakola boh di masarakat.

c. netepkeun basa Sunda jadi basa resmi kadua sajaba ti basa Indonesia dina ngalaksanakeun tugas Pamaréntah Daérah ti mimiti tingkat provinsi, tingkat kabupaten atawa kota, tingkat kacamatan nepi ka tingkat désa atawa kelurahan.

d. ngabantu medalna buku-buku pelajaran, modul atikan boh keur sakola, luar sakola, boh keur masarakat.

e. ngabelejagkeun jeung ngamangpaatkeun média massa basa Sunda, boh citak boh éléktronik.

f. ngagunakeun basa Sunda dina rupa-rupa aspék kahirupan masarakat (agama, ekonomi, pulitik, sosial, pendidikan, kaséhatan, lingkungan hirup, kabudayaan, pertahanan, jeung kaamanan).

Kagiatan Diajar Siswa

Kagiatan diajar nu kudu dipilampah ku Sadérék nyokot kana runtuyan kagiatan saperti ieu di handap.

1. Titénan heula tujuan jeung indikator hontalan diajar.
2. Baca pedaran materi ajar nu dipidangkeun.
3. Pigawé latihan atawa pancen nu dipidangkeun dina ieu kagiatan diajar.
4. Baca deui saliwat pedaran matéri ajar, tuluy titénan tur bandingkeun jeung tingkesan matéri ajar.
5. Lamun manggih bangbaluh, Sadérék bisa sawala (diskusi) jeung kancamitra séjénna.

Latihan (Pancén) Siswa

Jawab sakur pananya atawa paréntah ieu di handap!

1. Kumaha ceuk pamadegan hidep perkara basa Sunda teh?
2. Jéntrékeun naon bae nu dimaksud basa sunda téh mibanda sipat arbitrér jeung konvénsional!
3. Tétélakeun naon nu dimaksud masarakat basa?
4. Sebutkeun naon baé tarékah pikeun miara basa Sunda?
5. Nilik kana Perda nomor 5 taun 2003, sasaran naon waé nu hayang dihontal dina upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan éta basa (Sunda) teh?

Tingkesan

Dina kalungguhanana jadi basa daérah, basa Sunda miboga sababaraha fungsi (kalungguhan) di masarakatna, di antarana: lambang kareueus daérah, lambang jati diri daérah, pakakas atawa alat gaul di kulawarga jeung masarakat daérah, pangdeudeul basa nasional, basa panganteur di SD kelas-kelas handap di Jawa Barat, jeung pakakas pikeun mekarkeun jeung ngadeudeul budaya Sunda.

Tarékah pikeun maluruh hakékat basa Sunda ditilik tina sifat basa. Basa téh mibanda sifat salaku hiji sistem, sora omongan (vokal),  simbolis), arbitrér, unik, hiji kabiasaan, komunikatif, kultural, barobah, rinéka, ragem, ngamasarakat, jeung midunya.

Tarékah Pikeun Ngamumule jeung Miara Basa Sunda

Tarékah Pikeun Ngamumule jeung Miara Basa Sunda

Tarékah pikeun ngamumule jeung miara basa Sunda, diantarana nyaéta ngayakeun rupa-rupa latihan, penataran, seminar, lokakarya, sawala, pasanggiri dina perkara ngagunakeun basa Sunda nu hadé tur bener, dimimitian ku para birokrat, para pamingpin, para guru, para dai, ibu-ibu, jeung para tokoh masarakat lianna.

Netepkeun basa Sunda jadi  basa panganteur atikan boh di sakola, luar sakola boh dimasarakat, netepkeun basa Sunda jadi basa resmi kadua sajaba ti basa Indonesia dina ngalaksanakeun tugas Pamaréntah Daérah ti mimiti tingkat provinsi, tingkat kabupaten atawa kota, tingkat kacamatan nepi ka tingkat désa atawa kelurahan.

Ngabantu medalna buku-buku pelajaran, modul atikan boh keur sakola, luar sakola, boh keur masarakat, ngabelejagkeun jeung ngamangpaatkeun média massa basa Sunda, boh citak boh éléktronik, ngagunakeun basa Sunda dina rupa-rupa aspék kahirupan masarakat (agama, ekonomi, pulitik, sosial, pendidikan, kaséhatan, lingkungan hirup, kabudayaan, pertahanan, jeung kaamanan).

Baca oge: Pidato Singkat Ngariksa Budaya Ngaliwatan Mikacinta Basa Sunda

Nah, sakitu bae pedaran materi ngenaan kana tarekah atawa upaya urang dina ngamumule basa sunda Jeung budayana, sangkan bisa terus lestari. Mugia tiasa aya mangpaatna pikeun urang sadaya salaku warga masyarakat sunda di jawabarat, sareng utamana keur bahan pangajaran siswa-siswi di sakola.


Diterjemahkan oleh goggle:Bahasa Sunda yang mapan merupakan pintu gerbang budaya Sunda. Bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan, karena bahasa merupakan salah satu unsur pembentuk budaya suatu bangsa. Wajar jika ada pepatah “hilang bahasa hilang budaya, hilang budaya hilang bangsa”. Oleh karena itu, agar bahasa dan budaya sunda tidak musnah, maka bahasa dan budaya sunda perlu kita lestarikan, karena harus dipupuk dan diperiksa.Jadi, jika bahasa dan budaya sunda dibina oleh penuturnya, yaitu oleh masyarakat sunda yang merupakan masyarakat Jawa Barat dengan baik, maka bahasa sunda akan dihormati dan dilestarikan oleh negara. Namun di sisi lain, jika orang Sunda membiarkan bahasanya digunakan, negara tertentu juga akan membiarkannya dan tidak diproses. Maka prakarsa masyarakat Sunda untuk merawat bahasanya merupakan prasyarat adanya pengakuan dan pemeriksaan dari pemerintah atau dari negara.

Siapakah Ketua Rakyat dan Pembela Rakyat Jawa Barat yang Harus Selalu Peduli Bahasa Sunda?
Sementara itu, yang menjadi ketua rakyat dan pelindung rakyat Jawa Barat yang wajib merawat bahasa Sunda adalah Gubernur dan Ketua DPR daerah Jawa Barat. Kebijakan Gubernur melalui persetujuan DPRD Provinsi Jawa Barat menetapkan kebijakan tentang cara merawat bahasa sunda. Seperti Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003, tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah.

Baca juga : Pidato Penyuluhan Bahasa Budaya Sunda Singkat

Namun, Jawa Barat merupakan daerah yang multi budaya dan multi bahasa. Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa daerah yang tumbuh dan berkembang di sebagian besar wilayah Tatar Sunda. Yang dimaksud dengan kata pelestarian bahasa dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2003 adalah perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan bahasa (Sunda).

Apa maksud dan tujuan terwujudnya kepedulian atau pembudayaan bahasa dengan Perda tersebut adalah:

A. menghangatkan suasana dan pergaulan, penggunaan bahasa sunda hingga menjadi faktor pendukung tumbuhnya identitas dan kebanggaan kesundaan.
B. peran dan tanggung jawab bahasa sunda.
C. melindungi, mengembangkan, memajukan dan memanfaatkan bahasa sunda yang diharapkan mampu mendukung budaya bangsa.
D. meningkatkan kualitas potensi bahasa sunda.
E. Kurikulum pengajaran bahasa sunda, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
F. Kehidupan orang Sunda lebih baik dan lebih luas.
G. tingkat apresiasi penutur bahasa Sunda terhadap keindahan bahasanya lebih baik
H. tingkat partisipasi penutur bahasa Sunda dalam gerakan peduli bahasa Sunda lebih lambat.

Yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertinggi untuk mengurus bahasa sunda tidak lain adalah Gubernur, yang dalam pelaksanaannya merupakan wewenang dan tanggung jawab yang pertama kali dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kemudian diumumkan kepada semua penutur bahasa Sunda.

Sejatinya pembudayaan bahasa sunda merupakan tanggung jawab masyarakat dan setiap orang, baik masyarakat maupun pemerintah, baik Dinas Pendidikan maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maupun dinas lainnya, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Kementerian Agama dan lain-lain.

Memang Gubernur dapat membentuk suatu badan atau lembaga yang tugas dan tugas pokoknya adalah merawat, meneliti, dan mengembangkan bahasa Sunda yang anggotanya terdiri dari para ahli bahasa, akademisi, dan tokoh masyarakat yang mencintai dan mencintai bahasa Sunda. Wewenang dan tanggung jawab Gubernur yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta instansi terkait lainnya meliputi kegiatan sebagai berikut:

A. mengadakan berbagai latihan, pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi, lomba dalam soal penggunaan bahasa sunda dengan baik dan benar, mulai dari birokrat, tokoh, guru, dai, ibu-ibu, dan tokoh masyarakat lainnya.

B. menetapkan bahasa Sunda sebagai media pendidikan baik di sekolah, di luar sekolah maupun di masyarakat.

C. menetapkan bahasa Sunda sebagai bahasa resmi kedua selain bahasa Indonesia dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota, tingkat kecamatan sampai tingkat desa atau desa.

D. membantu pembuatan buku pelajaran, modul pendidikan baik untuk sekolah, luar sekolah, maupun untuk masyarakat.

e. mengeksplorasi dan memanfaatkan media massa Sunda, baik cetak maupun elektronik.

F. menggunakan bahasa Sunda dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (agama, ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, budaya, pertahanan, dan keamanan).

Kegiatan Belajar Siswa

Kegiatan belajar yang harus Anda lakukan mengikuti rangkaian kegiatan seperti di bawah ini.

1. Melihat terlebih dahulu tujuan dan indikator pencapaian pembelajaran.
2. Membaca deskripsi bahan ajar yang ditampilkan.
3. Kerjakan latihan atau latihan yang ditunjukkan dalam kegiatan pembelajaran ini.
4. Baca kembali uraian bahan ajar, kemudian amati dan bandingkan dengan ringkasan bahan ajar.
5. Jika menemukan bangbaluh, bisa berdiskusi dengan teman yang lain.

Pelatihan (Tugas) Siswa

Jawab pertanyaan atau perintah apa pun di bawah ini!

1. Apa pendapat Anda tentang masalah bahasa Sunda?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan bahasa sunda arbitrer dan konvensional!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat bahasa?
4. Apa saja upaya untuk merawat bahasa sunda?
5. Melihat Perda nomor 5 tahun 2003, apa target yang ingin dicapai dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan bahasa (Sunda)?

Ringkasan

Dalam perannya sebagai bahasa daerah, bahasa Sunda memiliki beberapa fungsi (peran) dalam masyarakat, antara lain: lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, alat atau alat gaul dalam keluarga dan masyarakat daerah, penyumbang bahasa nasional, bahasa komunikasi kelas SD ke bawah di Jawa Barat, dan alat untuk mengembangkan dan berkontribusi pada budaya Sunda.

Pencarian hakikat bahasa Sunda dinilai dari hakikat bahasanya. Bahasa memiliki sifat sistem, bunyi ujaran (vokal), simbolik), arbitrer, unik, kebiasaan, komunikatif, budaya, berubah, beragam, beragam, sosial, dan duniawi.

Upaya pembinaan dan perawatan bahasa sunda antara lain dengan mengadakan berbagai latihan, pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi, perlombaan dalam hal penggunaan bahasa sunda dengan baik dan benar, mulai dari birokrat, pimpinan, guru, dai, ibu-ibu. – ibu, dan tokoh masyarakat lainnya.

Menetapkan bahasa Sunda sebagai bahasa pendidikan baik di sekolah, di luar sekolah maupun di masyarakat, menetapkan bahasa Sunda sebagai bahasa resmi kedua selain bahasa Indonesia dalam menjalankan tugas Pemerintah Daerah dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota, tingkat kabupaten sampai tingkat desa atau desa.

Membantu menerbitkan buku pelajaran, modul pendidikan baik untuk sekolah, luar sekolah, maupun untuk masyarakat, memajukan dan memanfaatkan media massa berbahasa Sunda baik cetak maupun elektronik, menggunakan bahasa Sunda dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (agama, ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, budaya, pertahanan, dan keamanan).

Baca juga: Pidato Singkat Mengkaji Budaya Lewat Mencintai Bahasa Sunda

Nah, demikianlah kira-kira uraian materi tentang usaha atau usaha kita dalam membudayakan bahasa dan budaya sunda, agar dapat terus lestari. semoga dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai warga masyarakat sunda di jawabarat, dan khususnya untuk bahan ajar bagi siswa di sekolah

Populer

Flashnews