✓ Siloka Sunda Buhun Keur Pepeling Kahirupan Jeung Hartina

SILOKA BAHASA SUNDA BUHUN

Siloka sunda buhun yaitu termasuk kedalam bahasa sindir, bahasa yang perlu dipikirkan kembali tentang isi yang sebenarnya, karena mengandung arti yang mendalam. Dalam kamus umum bahasa sunda sendiri siloka diartikan sebagai cerita yang harus dikupas.

“Siloka nyaeta basa sindir atawa basa pikiraneun baheula, nu miboga harti nu jero nu kudu diteuleumaneun”

Dengan kata lain, siloka adalah seperti ungkapan yang di kemas kedalam bentuk simbol dalam pemakaian kata atau kelompok kata, bukan dengan arti yang sebenarnya melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan kesamaan atau perbandingan makna yang dimaksud.

Siloka Sunda Buhun Keur Pepeling Kahirupan

Kumpulan Siloka Sunda Buhun

Dibawah ini adalah contoh siloka sunda buhun yang menggunakan kata-kata perumpamaan yang digunakan sebagai pengingat dan nasihat hidup. Sebab, ada arti mendalam yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran.

Siloka Islami Tauhid (Siloka Pepeling Diri)

Hariring lain nu kuring, haleuang lain nu urang. Hariring kagungan Nu Maha Wening, Haleuang kagungan Nu Maha Wenang

Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya, nu ngajadikeun bumi, langit, sawarga, naraka jeung sagala eusina

Niti wanci nu mustari, ninggal mangsa nu sampurna, kahirupan di dunya taya lian keur taqwa. Nyumput buni tinu caang, negrak bari teu katembong

Najan Buuk hideung jadi bodas, dada antel kana bumi, buluan belut, jangjangan oray. moal waka wangsul saacan kenging ridho Gusti.

Siloka Nulung Ka nu Butuh

Sing diajar nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, ngajait kanu titeuleum, nyaangan kanu poekeun, mere kanu daek, nganteurkeu kanu sieun.

Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun, sok mineng kabandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema kareup hanteu reureuh-reureuh.

Da geuning anu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran, manusa kadar rencana, kabul aya tinu maha agung, laksana aya tinu maha kawasa.

“Hirup katungkul ku umur, paéh teu apal dimangsa, numatak rinik-rinik kulit harti, cicing harti ngawincik diri, mun nya’ah kana raga sing nyaho kana dasar agama” (Apabila sayang dengan raga, harus tahu dengan dasar agama. Karena hidup bertumpu dengan umur, tidak tahu kapan kematian akan datang)

“Jalma nu iman ka Pangeran, dimana datang bala sobar, datang untung sukur” (Orang yang beriman dimana di uji kesabaran, maka ia mengucap syukur)

“Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati, aral subaha nu nyayang dina dada” (Segera hilangkan syirik yang ada dalam hati, serta rasa putus asa yang bersemayam di dalam dada)

Siloka Awak:

“Tunggul tong dirurud, catang tong dirumpak, hirup katungkul ku umur, paeh teu nyaho dimangsa” (Harus hafal dengan diri, asal dari mana, berada dimana, dan pulang kemana)

“Urang téh bakal pinanggih jeung poé akhir, nu ngandung harti poé pamungkas, raga ditinggalkeun nyawa, maot pingaraneunana. Bakal digiring kurung keur kuring, bakal dibulen saeneng-eneng, bakal nga-gebleg deui jeung manténna” (Kita akan bertemu dengan hari akhir, raga akan ditinggalkan nyawa, kematian namanya, dan akan kembali kepada sang pencipta.)

“Dahareun nu asup ka awak, bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sumsum, jadi balung, matak sing ati-ati” (Makanan yang masuk ke badan akan menjadi kulit, daging, oleh karena itu berhati hatilah, jauhilah makanan dan rezeki yang haram)

“Sasanget-sangetna leuweung, moal leuwih sanget tibatan sungut” (Seangker-angkernya hutan, tidak akan lebih angker daripada mulut)

“Kudu mampu tungkul kanu jukut, ulah tanggah ka sadapan, sing awas kana tincakan” (Janganlah sombong, dan jangan merendahkan orang lain, harus dapat berbuat baik)

“Jelema mah tungkul tumpuk kalalaputan, tanggah tempat kalalepatan. Samenit ganti sajam robah, sore janji isuk teu dipake” (Seiring berjalannya waktu, fikiran manusia itu sering berubah dan lupa)

Siloka Sunda Ngeunaan Kahirupan

Siloka Sunda Ngeunaan Kahirupan

“Siloka Kuatkeun Silaturahmi”

Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket geura raketan nu dekeut geura deueusan. Moal jauh tina wujud moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha?

Tina diri sorangan, cirina satangtung diri. Pek geura panggihan silaturahmi teh jeung diri sorangan, ulah waka nyaksian batur, saksian heula diri sorangan.

Jeung dulur mah, Jauh silih tepungan, anggang silih teangan, gering silih ubaran, paeh silih lasanan, salah silih benerkeun, poekeun silih caangan, mun poho silih bejaan.” (Dengan saudara itu harus, jauh saling mengunjungi, pisah saling mencari, sakit saling mengobati, mati saling menjenguk, salah saling membenarkan, gelap saling menerangi, apabila lupa saling memberitahukan.)

Ulah taluk pedah pajauh, tong hoream pedah anggang, tong cicing pedah tebih. Jauh kudu dijugjug, anggang kudu diteang, tebih kudu di sungsi!” (Jangan menyerah sebab berjauhan, jangan malas bila berpisah, jangan diam karena jauh. Jauh harus di datangi, pisah harus dijemput, jauh haru di cari.)

Geus loba pangarti nu kapimilik, pangabisa nu geus kapibanda, elmu nu geus katimu. kari diamalkeun” (Apabila punya ilmu yang sudah dimiliki itu harus di amalkan)

Inditna ulah ngagidig, nyokotna ulah ngaleos, mawana ulah ngalengkah” (Jangan pergi, mengambil dan membawa begitu saja, kita harus punya sopan santun)

Geus loba pangarti nu kapimilik, pangabisa nu geus kapibanda, elmu nu geus katimu, kari diamalkeun” (Banyak yang di ketahui dan pengetahuan ilmu itu harus di amalkan)

Indung tunggul rahayu, bapa tangkal darajat” (Keselamatan serta kebahagiaan seorang anak adalah tergantung dari keridhoan serta doa dari ibu dan bapaknya)

Legok tapak genteng kadek” (Jika punya banyak pengalaman tentu banyak pengetahuannya)

Bobot pangayun timbang taraju” (Sebelum bertindak dalam melakukan sesuatu, alangkah baiknya mempertimbangkan terlebih dahulu)

Repeh rapih nu salembur, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak, pageuh pakuat pakait, ulah ingkah balilahan Ancrubna ngajadi hiji” (Kita harus hidup akur dalam lingkungan masyarakat, seperti air menjadi satu lubuk, kedarat menjadi selubang, harus kuat dalam ikatan, janganlah kita sampai lupa diri, harus bersatu)

Carincing pageuh kancing, saringset pageuh iket” (Kita harus bersama-sama siap siaga dan waspada dalam menghadapi marabahaya yang datang)

Inggis ku bisi, rempan ku sugan” (Jangan khawatir berlebihan terhadap sesuatu hal yang belum tentu terjadi)

Nyaur kudu diukur, nyabda kudu diunggang” (Jika berbicara harus tepat atau bermakna, tidak asal berbicara)

Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek” (Jangan mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang punya)

Nete taraje nincak hambalan” (Harus berhati-hati dalam bersikap atau bertindak)
“Sacangreud pageuh sagolek pangkek” (Apa yang dilakukan harus diiringi dengan komitmen dan kosisten)

Séjén palid ku cikiih,. séjén datang ku cileuncang” (Sebelum melangkah, kita terlebih dahulu harus punya tujuan)

Teu unggut kalinduan, teu gedag ka anginan” (Harus berpegang teguh dan kuat pada pendirian serta prinsip)

Taraje nangeuh dulang pinande” (Setiap tugas yang diberikan harus dapat di selesaikan dengan baik dan benar)

Tunggul di parud, catang di rumpak” (Menuturkan hawa nafsu, ada yang dianggap terlarang, dilabrak saja, melanggar aturan)

Ulah omong batan GOONG” (Jangan memfitnah, apabila berbicara jangan dilebihkan karena mudah tersebar)

Kalakuan ngaliarkeun taleus ateul” (Kelakuan yang menyebarkan isu atau fitnah kepada orang lain)

Kudu nepi memeh indit” (Sebelum kita mengabil tindakan, harus di pikirkan terlebih dahulu)

Kalakuan pagiri-giri calik, pagirang-girang tampian” (Kelakuan yang berebut kekuasaan dan siapa yang paling bagus)

Ulah ngukur baju sasereg awak” (Jangan menilai seseorang sesuka hati sendiri)

Kalakuan nyaliksik ku buuk leutik” (Kelakuan seperti memperdayakan orang yang lemah)

Kudu bisa kabula kabale” (Harus dapat menyesuaikan diri dimana saja)

Kudu paheuyeuk- heuyeuk leungeun paantay-antay leungeun” (Harus bersama dan saling tolong menolong dengan sesama)

Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring, bakal cicing dinu eling” (Ilmu akan bersemayam dan diam pada orang yang benar/sadar)

Siloka merupakan salah satu bentuk kekayaan akan ragam ungkapan dalam bahasa Sunda, di samping ragam lainnya seperti: Kacapangan, sisindiran, wawangsalan, rarakitan, paparikan dan juga sesebred. Setiap siloka tentu akan memberikan tafsiran atau artian yang beragam

Dari beberapa artian siloka sunda buhun diatas saya rangkum dari beberapa sumber, agar kita sebagai masyarakat Sunda tidak kehilangan akan siloka dari karuhun. Mohon maaf, apabila ada pengertian yang kurang tepat.

Populer

Flashnews