Contoh Rarakitan 30+ Sisindiran Silih Asih, Piwuruk, Sesebred

Contoh Rarakitan – Rarakitan sendiri maksudnya adalah kata yang berpasangan, disebut rarakitan karena ada hal atau makna yang berpasangan. Yakni, “sampiran” dengan “isi”. Jadi hubungan antara sampiran (cangkang) dan isi haruslah satu suara serta sama purwakanti dalam setiap akhirannya.

Baca juga:  Contoh Wawangsalan Bahasa Sunda

Sedangkan jumlah suku katanya di setiap baris biasanya berjumlah delapan kata, dengan jumlah yang sama banyak dalam satu baitnya. Jumlah setiap baris berupa bilangan yang sama persis, setengahnya sampiran dan isi. Sekarangan yang populer rarakitan biasanya di susun oleh empat baris: dua sampiran dan dua isi.

Arti Kata Rarakitan

Kata rarakitan sendiri mengandung arti seperti rakit atau berpasangan (sarakit = sepasang). Disebut rarakitan karena kata pada awal baris bagian sampiran diulangi atau dipergunakan lagi pada awal baris di bagian isi.

Aturan serta Perbedaan Paparikan dan Rarakitan

Contoh Rarakitan

Yang membedakan antara paparikan dan rarakitan yaitu pada rarakitan ada kata atau kata-kata di awal baris pertama yang disebutkan lagi di awal baris ketiga, dan ada kata atau kata-kata di awal baris kedua yang disebutkan lagi di awal baris ke empat, sedangkan dalam paparikan tidak ada aturan tersebut, nah inilah yang membedakannya.

Sehingga, awal pada kata pada sampiran harus sama dengan kata awal pada isi, untuk contoh sisindiran rarakitan kamu dapat memperhatikan contoh dibawah ini:

Contoh Rarakitan:

Mihapé sisir jeung minyak
Kadé kaancloman leungeun

Mihapé pikir jeung niat
Kadé kaangsonan deungeun

Pada contoh diatas terdapat pengulangan kata di sampiran baris pertama dan kedua, dan di ulang lagi pada isi sisindirannya. Sampai disini, tentunya kamu sudah dapat membedakan mana sisindiran rarakitan mana yang rarakitan.

Contoh Sisindiran Rarakitan Silih Asih, Piwuruk, dan Sesebred

Contoh Sisindiran Rarakitan Silih Asih
Dilihat dari isinya, sama seperti halnya paparikan, rarakitan juga di bagi menjadi tiga golongan, yaitu  rarakitan silih asih, rarakitan piwuruk dan rarakitan sésébréd. Dibawah ini akan diberikan beberapa contoh dari masing-masing 3 golongan tersebut.

Baca juga:  35+ Contoh Paparikan Sisindiran Silih Asih, Piwuruk, Sesebred

Contoh Sisindiran Rarakitan Silih Asih

Sisindiran rarakitan silih asih, yaitu salah satu jenis sisindiran yang isinya berhubungan atau mengenai percintaan, cinta, atau birahi. Dibawah ini sudah disediakan beberapa contoh rarakitan silih asih tersebut.

Sapanjang jalan Soréang
Moal weléh diaspalan

Sapanjang tacan kasorang
Moal weléh diakalan

Daék sotéh ka Cikonéng
Ka Cisitu mah teu purun

Daék sotéh ka Nyi Onéng
Ka nu itu mah teu purun

Hayang teuing buah hiris
Teu bisa ngasakanana

Hayang teuing ka nu geulis
Teu bisa ngakalanana

Lain bangban lain pacing
lain kananga kuduna

Lain babad lain tanding
lain ka dinya aduna

Kuring mah alim ka Bandung
hayang ka Sumedang bae

kuring mah alim dicandung
hayang ku sorangan bae

Hayang teuing buah muris
teu bisa ngasakanana

Hayang teuing ka nu geulis
Teu bisa ngakalanana

Ka mana nya neangan kulit
Hayang seubeuh sesewiran

Ka mana nya neangan duit
Hayang seubeuh pelesiran

Majar maneh nganyam samak
Rek neukteukan bari motongan

Majar maneh neang anak
Rek ngadeukeutan popotongan

Mun teu tulus ka paseukna
Ka pacirna oge hade

Mun teu tulus ka lanceukna
Ka adina oge hade


Sisindiran Rarakitan Piwuruk

Rarakitan piwuruk merupakan jenis sisindiran rarakitan yang dalam isinya memberikan nasehat, entah itu tentang kehidupan, agama atau pun sebagainya yang bersifat memberi petunjuk atau kebaikan, berikut adalah contohnya.

Sisindiran Rarakitan Piwuruk

Ulah ngeumbing areuyan
bisi lepot ninggang jurang

Ulah teuing heuheureuyan
bisi kolot meunang wiring

Jauh-jauh ngala awi
Nyiar-nyiar pimerangeun

Jauh-jauh ngala kami
Nyiar-nyiar pimelangeun

Lamun urang ka Cikole
Moal hese tumpak kahar

Lamun urang boga gawe
Moal hese barangdahar

Lamun urang ninun kanteh
Ulah resep make poleng

Lamun urang leutik keneh
Ulah resep ngomong goreng

Meugeus diangir ku jeungjing
Geura ganti ku kihiang

Meugeus pelesir tipeuting
Geura ganti ku sambeang

Sing getol nginum jajamu
Nu guna nguatkeun urat

Sing getol neangan elmu
Nu guna dunya aherat

Lamun hayang dahar noga
Kudu daék nya meulina

Lamun hayang asup sorga
Kudu getol nya sholatna

Lamun urang ka Cikolé
Moal hésé tumpak kahar

Lamun urang boga gawé
Moal hésé barang dahar

Sing getol nginum jajamu
Nu guna nguatkeun urat

Sing getol néangan élmu
Nu guna dunya ahérat

Ti batan mawa pedang
Mending gé mawa ragaji

Ti batan ulin bagadang,
Mending gé diajar ngaji


Sisindiran Rarakitan Sesebred

Sisindiran rarakitan sésébréd yaitu rarakitan yang isinya berupa banyolan, atau umumnya kita menyebutnya dengan “humor” lelucon ataupun keritik, dan berikut adalah contohnya.

Sisindiran Rarakitan Sesebred

Ngimpi ngajul kembang tanjung
ari meunang cau kepok

Ngimpi tepung jeung nu jangkung
ari gok jeung nu betekok

Itu wayang ieu wayang
Teu kawas wayang arjuna

Itu hayang ieu hayang
Teu kawas hayang ka dinya

Nini-nini mawa cai
Langsung mawa ti susukan

Nini-nini lari pagi
Langsung pingsan na tanjakan

Aya budak mawa casan
Ngan hanjakal teu dibeli

Aya budak gelis pisan
Ngan hanjakal tara mandi

Majar manéh cengkéh konéng
Kulit peuteuy dina nyiru

Majar manéh lengkéh konéng
Kulit beuteung mani nambru

Rarasaan ngala mayang
Teu nyaho cangkeuteuk leuweung

Rarasaan konéng umyang
Teu nyaho cakeutreuk hideung

Aya listrik di masigit
Hanjakal moncor ka kolong

Aya istri jangkung alit
Hanjakal tonggongna bolong

Untuk sementara mungkin hanya itu dulu pembahasan singkat mengenai contoh sisindiran rarakitan yang dapat dituliskan pada kesempatan kali ini, kumpulan dari rarakitan ini dirangkum berdasarkan sumber google.co.id. Semoga dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk tugas kamu nantinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *