Sisindiran Sunda, Belajar Memahami dan Mengetahui Jenisnya

Sisindirian dalam bahasa Indonesia itu kita kenal sebagai pantun, yang bisa juga digunakan pada percakapan sunda dan kadang-kadang sisindiran atau pantun ini biasa digunakan pada biantara atau pidato sunda, ini dimaksudkan sebagai pemanis atau mamanis basa.

Selain itu, sisindiran ini juga dapat digunakan pada dialog percakapan, sehingga digunakan untuk saling balas membalas dialog dengan menggunakan sisindiran, karena isi dari sisindiran yang digunakan ini bukan berisi pepatah maupun silih Asih, akan tetapi sifatnya hanya untuk bercanda atau dalam bahasa Sunda disebut heureuy atau banyol, seperti misalnya sisindiran di bawah ini.

Rarasaan cengkéh konéng
Kulit peuteuy dina nyiru
Rarasaan lengkéh konéng
Kulit beuteung mani nambru

Kemudian, nantinya akan dijawab menggunakan sisindiran kembali seperti dibawah ini:

Najan peuteuy dina nyiru
Sakoteng dibawa muter
Najan kulit beuteung nambru
Da ganteng katambah pinter

Dalam percakapan sisindiran menggunakan bahasa Sunda di atas, meskipun terlihat saling mengejek, Akan tetapi tidak membuat sakit hati apabila dikatakan dengan menggunakan sisindiran. Sehingga orang tua sunda dahulu apabila berkata sering ditambahkan dengan sisindiran, ini maksudnya supaya obrolan tidak terlalu membuat sakit hati dan terasa lebih santai.

Nah, sekarang mari kita sama-sama belajar bagaimana caranya menulis sisindiran itu sendiri, supaya nantinya kita dapat bercerita atau berdialog dengan menambahkan sisindiran sunda tersebut.

Baca juga: Wangun Sisindiran, Jenis dan Unsur Intrinsik Sisindiran

A. Membaca Sisindiran dalam Percakapan Bahasa Sunda

Membaca Sisindiran bahasa sunda dalam Percakapan

Guru : Ayeuna pangajaran kaopat. Urang diajar sisindiran.
Ngawuluku ngawalajar
kudu dibaladah heula
dina waktu rék diajar
hayu ngadaro’a heula
Sok KM siapkeun heula!

KM : Mangga Bu… siap! ngado’a ngawitan!
Guru : Amiiin… dicandak bukuna sadayana?
Barudak : Dibantun, Bu…!
Guru : Muhun saé pisan.
Ulah loba dahar peuteuy
ngala awi ngan sabuku
barudak ulah hareureuy
sok geura baruka buku
Kamari dugi ka mana diajar téh?

Andi : Meuli roti ka Lodaya
Balikna téh kaburitan
kamari abdi sadaya
dialajar guguritan.
Barudak : Horéééé… Andi pinter…!
Guru : Wah, Andi hébat pisan tiasa ngadamel sisindiran.
Ka leuweung néwak titiran
dijualna ngan sarébu
budak pinter sisindiran
éta pasti murid ibu…

Dadan : Ah, Ibu mah mujina ka Andi wungkul. Geura dangukeun ieu Bu:
Ka toko rék mésér kendi
salah jalan kalah muter
ibu ulah muji Andi
abdi gé da sami pinter.
Barudak : Horééééé… Dadan ogé pinter…!
Guru : Uluh geuning Dadan ogé tiasaan.
Kudu getol neukteuk kuku
ngarah pinter lamun dangdan
kudu getol maca buku
ngarah pinter jiga Dadan.

Rina : Kin heula Bu, ulah waka séséépan muji Andi sareng Dadan. Cobi dangukeun geura:
Mandi dangdan tos balébat
terasna muka komputer
Andi Dadan leres hébat
tapi Rina langkung pinter.
Barudak : Horééééé… istri ogé aya nu tiasa…
Guru : Wah… wah… ieu mah leres-leres hébat.
Isukna muka komputer
diseuseulan ku Bu Lilis
Rina mah sanés mung pinter
katambihan ogé geulis…

Rina : Héhé… Ibu hatur nuhun.
Manuk piit manuk wilis
eunteup dina tangkal waru
Rina mémang leres geulis
margi nurun ti Bu Guru…
Nunur : Ibu, Nunur mah teu ngalartos hartosna, tapi mani resep pisan. Buah Nanas Buah kedongdong, ikutan doooong…
Guru : Ih éta mah sanés sisindiran atuh.
Titiran eunteup ngajajar
bangkuang palid ka sisi
sisindiran opat jajar
aya cangkang aya eusi.

Rina : Muhun atuh Nur, éta mah sanés sindiran.
Haur Geulis Indramayu
Mésér ayakan jeung nyiru
Nunur geulis sareng ayu
Tah dangukeun Ibu Guru
Andi : Sanaos ka Haur geulis
Andi mah resep ka Cina
Sanaos Néng Nunur geulis
Andi mah resep ka Rina

Barudak : Adeueueueueuh… suit suiw…
Dadan : Wah… wah… Rin… kumaha tah?
Mandi isuk rada beurang
Tampian jalanna nanjak
Andi atos terus terang
Badé ditampi, ditolak?

Guru : Eh, kadé ah janten ka mana karep. Sing
émut Rin:
ulah ngala cocongoan
Bisi ruksak tangkal manggu
Ulah waka bogohan
Bisi sakola kaganggu
Andi : Ha ha…. Ibu mah meni kitu.
Tangkal waru tangkal randu
Jaradi handapeun peuteuy
Ibu guru ulah bendu
Andi mah mung ukur heureuy

Rina : Muhun Bu, ulah dianggap Andi mah.
Andi resep dahar peuteuy
Ngan sapérak sakilona
Andi mémang resep heureuy
Nu matak awét jomlona
Dadan : Eh Rin, ulah waka moyok teu payu ka Andi, dangukeun geura:
Meuli pedes ngan sakilo
Diwadahan ku Si bayu
Andi mah da sanés jomlo
Ngan sakadar henteu payu

Andi : Euleuh-euleuh moyok téh meni jero. Yeuh geura dangukeun:
meuli cingcin jeung Néng Ayu
dahar nangka jeung si Johan
abdi mah lain teu payu
moal waka bobogohan
Guru : Tah leres Andi. Nuju sakola mah kadé ulahwaka ngémutan nu karitu, dialajar waé sing daria.
Anténeu piring nu badag
Sing garetol ka sakola
Mesin ketik maké layar
Dialajar ambéh pinter

Andi : Tah kadangu kasauran Ibu Guru. Abdi mah kapiring leutik Kaisinan ku gamparan.
Guru : Hé hé hé …. ah Andi mah tiasa waé. Hayu ayeuna mah urang teraskeun diajarna.

Baca juga: Kumpulan 50+ Contoh sisindiran bahasa sunda lengkap

B. Berdialog Menggunakan Sisindiran Sunda

Berdialog menggunakan sisindiran sunda

Pada wacana diatas, teks obrolan atau percakapan yang diberi tulisan miring itu disebut dengan sisindiran, yaitu obrolan yang isinya diungkapkan secara tidak terus terang, jadi isinya tidak langsung mengenai maksud obrolan. Menurut bentuknya, sisindiran itu ada tiga macam yaitu paparikan, rarakitan, dan wawangsalan. Di bawah ini mari kita pelajari satu persatu ya?

1. Sisindiran Paparikan

Paparikan ini termasuk dalam bentuk sisindiran yang suaranya berdekatan atau mirip serta purwakanti yang terdapat pada akhir kata atau akhir baris, berikut cuplikan contoh sisindiran dalam percakapan bahasa sunda di atas.

Ngawuluku ngawalajar
kudu dibaladah heula
dina waktu rék diajar
hayu ngadaro’a heula

Jadi, pada sindiran di atas bahwa ibu guru itu mengajak berdoa kepada anak-anak sebelum belajar. maksud atau pokok yang ditunjukkan ini terdapat pada baris ketiga dan keempat, yaitu

Dina waktu rék diajar
Hayu ngadaro’a heula

Tetapi ketika pengucapan atau melisankannya diucapkan secara tidak langsung, ini dapat kita lihat pada bagian cangkangnya yaitu pada jajaran pertama dan kedua, yang isinya

Ngawuluku ngawalajar
Kudu dibaladah heula

Jadi pada paparikan ini ada bagian cangkang dan bagian isi. Dengan adanya cangkang atau suara yang menyindir kepada bagian isi, terasa indah terdengarnya. Apabila kita perhatikan terlihat paparikan ini dibentuk oleh empat baris. Pada setiap barisnya dibentuk oleh 8 suku kata, untuk lebih mudahnya silakan perhatikan contoh di bawah ini.

Jumlah suku kata pada sisindiran paparikan

Selajutnya, silahkan perhatikan kata pada akhir di setiap barisnya….

Ciri-ciri Paparikan

Jika kita perhatikan dari contoh-contoh paparikan bahasa sunda diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa ciri-ciri dari paparikan ini adalah sebgai berikut:

a. Secara keseluruhan paparikan dibentuk oleh empat baris (jajar
b. Pada baris pertama dan kedua merupakan cangkang sedangkan pada baris ke 3 dan 4 adalah isinya
c. Jumlah suku kata setiap baris umumnya ada delapan suku kata
d. Suara pada akhir baris pertama sama dengan akhir baris ke tiga, suara ujung baris kedua sama dengan suara diujung baris ke empat.

2. Sisindiran Rarakitan

Rarakitan ini hampir sama dengan paparikan, baik itu suaranya maupun ciri-cirinya, perbedaannya kalau pada rarakitan itu ada kata-kata yang dibalikan kembali sepenuhnya jadi sepasang-sepasang, contohnya adalah seperti dibawah ini.

Kudu getol neukteuk kuku
ngarah pinter lamun dangdan
kudu getol maca buku
ngarah pinter jiga Dadan

Pada kata “kudu getol” pada baris pertama dibalikkan kembali pada baris ketiga, Begitu juga dengan kata “ngarah pinter” yang berada pada baris kedua dibalikkan kembali pada baris ke empat. Jadi ada kata yang sepasang sepasang eperti contoh diatas, yakni kata “kudu getol” dan kata “ngarah pinter”.

3. Sisindiran Wawangsalan

Jenis yang ketiga adalah wawangsalan, meskipun termasuk dalam bentuk sisindiran, namun pada wawangsalan ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan paparikan maupun rarakitan. Wangsalan ini hanya dibentuk oleh dua baris, yakni pada baris pertama merupakan cangkang sedangkan pada baris kedua merupakan isi.

sepintas memang antara cangkang dan isi ini seperti tidak ada hubungannya apa-apa, akan tetapi baru akan terasa nyambung apabila sudah bertemu dengan isinya (wangsalna) yaitu suatu kata yang ucapkan secara tidak langsung (ditarucingkeun) pada cangkangnya.

Silakan perhatikan contoh di bawah ini:

Anténeu piring nu badag
Sing garetol ka sakola (parabola)

Pada kata “Anténeu piring nu badag” (Antena piring yang besar) ini merupakan cangkangnya. Jadi kira-kira apa yang disebut dengan antena piring yang besar itu? Jadi, sudah pasti itu adalah parabola, dan kata parabola diucapkan secara tidak langsung dibaris kedua pada kata “sakola”, sehingga kata sakola murwakanti dengan parabola.

Nah, bagaimana sudah pahamkan mengenai perbedaan-perbedaan dari setiap jenis sisindiran dalam bahasa sunda ini? Mungkin itu saja sedikit materi pelajaran tentang sisindiran kali ini, semoga dapat dengan mudah dimengerti oleh teman-teman semua, terutama bagi yang belum pernah mempelajari sisindiran sebelumnya.

Populer

Flashnews