Wangun Sisindiran, Jenis dan Unsur Intrinsik Sisindiran

Diposting pada

Wangun Sisindiran – Sisindiran merupakan suatu keterampilan bahasa yang dimiliki oleh masyarakat Sunda. Sebenarnya setiap bangsa maupun tiap-tiap budaya juga memiliki keterampilan bahasa yang sama, contohnya di indonesia sendiri setiap budaya pasti memiliki keterampilan bahasa seperti sisindiran yang setara dengan orang Sunda.

Keberadaan dan tumbuh berkembangnya sisindiran di masyarakat sunda sendiri tidak diketahui kapan awal mulanya, serta siapa sih orang yang pertama kali menggunakannya? Yang jelas, sisindiran ini sudah lama ada di masyarakat sunda.

Baca juga: Kumpulan 50+ Pantun Pilihan Sisindiran Bahasa Sunda

Namun, semakin kesini keberadaan sisindiran semakin jarang digunakan, mungkin saja terpengaruh oleh adanya teknologi, namun jangan sampai dianggap musnah oleh orang Sunda itu sendiri, terutama bagi mereka yang tidak mau melestarikan budaya Sunda.

“Anu jadi patalékan, naha kabinangkitan sisindiran téh masih kénéh dianggap perlu pikeun diajarkeun? Urang salaku urang Sunda, geus tangtu bakal ngajawab saklek, perlu. Lamun nganggap éta kabinangkitan sisindiran téh perlu diajarkeun, cara kumaha anu pangéféktifna sangkan siswa di sakola, raresepeun jeung pogot diajar sisindiran?”

Oleh karena itu, sisindiran perlu dilestarikan terutama bagi mereka generasi muda seperti misalnya disekolah, contohnya menciptakan suasana baru dalam belajar dan mengajar bahasa sunda supaya lebih disukai oleh siswa dan siswi di sekolah, tergantung dari metode dan teknik dari guru yang mengajarkannya, selain itu cara pemilihan dan menentukan bahan pelajaran juga sangat mempengaruhi.

Sisindiran Bentuk Wangun Sastra Asli Orang Sunda

Sisindiran itu termasuk bentuk sastra asli orang sunda. Jadi, artinya hasil dari keterampilan orang Sunda itu sendiri, bukan saja orang sunda karena dalam bahasa indonesia juga ditemukan sastra yang sama yang disebut dengan “pantun”.

Baca juga: Kumpulan Pantun Sisindiran Jorang, Lucu, Dan Nasehat!

Sisindiran itu jika menurut tata bahasa atau wangun kecap termasuk kedalam bentuk kecap rajekan dwipurwa, yang asal katanya dari kata sindir. Sindir diartikan sebagai kata atau obrolan yang tidak langsung kepada yang dimaksud. Sindir sampir yaitu berbicara dengan sindiran serta memiliki tujuan atau maksud yang kurang baik.

“Sisindiran téh hiji cara pikeun ngedalkeun kereteg atawa naon-naon nu aya dina eusi haté ku jalan dibalibirkeun. Numutkeun M.A. Salmun mah dina buku Kandaga Kasusastran, sisindiran nyaéta kasenian ngaréka basa anu diwangun ku cangkang jeung eusi, pikeun ngedalkeun maksud anu henteu saceplakna bari dipambrih karesmianana.”

Apa Perbedaan Antara Sisindiran dengan Pantun Bahasa Indonesia?

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sisindiran, sekarang kita akan membandingkannya terlebih dahulu, jadi apa itu sisindiran basa sunda dengan pantun dalam bahasa indonesia, berikut di bawah ini adalah contohnya.

Kacang kandel gégébéngan
Gararing dina jajaran
Lamun resep nyéngcéléngan
Sok ginding dina lebaran

Réréntétan réréndéngan
Ka pasar néangan benang
Anu daék nyéngcéléngan
Awal ahir bisa senang

Dalam bahasa Indonesia sisindiran juga disebut dengan pantun. Contohnya seperti di bawah ini.

Dibawa itik pulang petang
Dapat di rumput bilang-bilang
Melihat ibu sudah datang
Hati cemas jadi hilang

Lurus jalan ke payakumbuh
Kayu jati bertimbal di jalan
Di mana hati tidaklah rusuh
Ibu mati bapak berjalan

Setelah kita memperhatikan beberapa contoh di atas, sekarang kita sudah tahu mengenai pantun dalam bahasa Indonesia dan sisindiran dalam bahasa sunda itu adalah sama, baik bentuknya maupun sifatnya, yang membedakan hanya bahasanya saja yang digunakan.

Wangun Sisindiran (Bentuk dan unsur intrinsik sisindiran)

A. Jika dilihat dari ikatan atau wangun sisindiran, bentuk sisindiran itu ada tiga jenis, yang diantaranya adalah

1) Wawangsalan (Bangbalikeun)
2) Rarakitan, jeung
3) Paparikan.

B. Dilihat dari unsur intrinsik sindiran itu ada tiga jenis, yaitu:

1) Piwuruk
2) Lulucon, jeung
3) Asmara.

Untuk lebih jelasnya, silakan di perhatikan wangun sisindiran atau bentuk dan unsur instrinsik pada sisindiran dalam tabel di bawah ini:

Nah, mungkin itu saja sedikit materi tentang wangun sisindiran ini, kini kita sudah tahu bentuk serta unsur intrinsik apa saja yang terdapat pada sisindiran, dan kita harus bangga dengan seni satu ini, karena merupakan sastra asli orang sunda. Terimakasih atas waktunya dan semoga bermanfaat.

TUJUAN DIAJAR PUISI SISINDIRAN

A. Tujuan

Tujuan kagiatan diajar Ix ngawengku ieu tujuan di handap.

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]1. Sanggeus maca pedaran, Sadérék mampuh ngajéntrékeun wangenan sisindiran kalawan bener.
2. Sanggeus tanya jawab, Sadérék mampuh méré conto sisindiran basa Sunda jeung pantun basa Indonesia
3. Sanggeus sawala, Sadérék mampuh ngajéntrékeun wangun jeung unsur instrinsik sisindiran kalawan taliti.
4. Sanggeus sawala, Sadérék mampuh ngajéntrékeun wangun jeung unsur intrinsik wawangsalan kalawan bener.
5. Sanggeus sawala, Sadérék mampuh méré conto wangun jeung unsur intrinsik rarakitan kalawan taliti.
6. Sanggeus sawala, Sadérék mampuh méré conto wangun jeung unsur intrinsik paparikan kalawan taliti.[/asap_note]

B. Indikator Kahontalna Kompetensi

Indikator Kahontalna Kompeténsi kagiatan diajar IXngawengku ieu di handap.

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]1. Ngajéntrékeun wangenan sisindiran.
2. Méré conto sisindiran basa Sunda jeung pantun basa Indonesia.
3. Ngajéntrékeun wangun jeung unsur instrinsik sisindiran.
4. Ngajéntrékeun wangun jeung unsur intrinsik wawangsalan.
5. Méré conto wangun jeung unsur intrinsik rarakitan.
6. Méré conto wangun jeung unsur intrinsik paparikan.[/asap_note]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *