Ari aqo’idul iman lima puluh kayakinan
kanyahokeun sing enyaan
mun ngaku jalma ber-iman
nu dua puluh sifat na
wajib aya di alloh na

Dua puluh nu muhal na
nu jadi lalawan nana
Sifat nu jaiz na hiji
jumlah opat puluh hiji
hak alloh nu maha suci

teras na di tambah deui
opat nu wajib di rusul
opat nu muhal di rusul
nu jaiz na hiji hungkul,
jumlah salapan nu nyusul

jadi opat puluh hiji
tambah salapan ber arti
jumlah lima puluh pasti
pek sebutan hiji hiji

wujud, qiddam, baqqo, mukholafatul’lil, hawa’dissi, qiyamuhhu binafsihhi, wahdanniat, qudrot, irodat, ilmu hayat, sama basor kalam, qodiron muridan, aliman, hayan samingan basiron mutakaliman..

Aya heubeul langgeung beda jeung kabeh nu anyar
jumeuneung kalawan dat na, hiji alloh dina dat na

hiji na sifat na, hiji padameulan nana
kawasa kersa uninga alloh nu hirup na, ngadangu ningali

sasawuran bukti kawasa
bukti alloh kersa uninga alloh nu hirup na

bukti nu ngadangu nu ningali nu dadawuh
jadi sadayana nu wajib na dua puluh

Adam Hudus fana munasalah lil’hawadis itiaj Tangadud ngajju wakarohah
jahal mao somam umyum bukmum kaunuhu ajijan

karihan jahilan maitan assom ama abkham
Eweuh anyar ruksak sarupa eujeung nu anyar

Butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun
Bimbilangan dat na sifat na sareng dameul na

Apeus kapaksa bodo maot torek lolongna
Pireu bukti alloh anu apeus anu kapaksa

anu bodo maot,torek,lolong,jeung pireuna
Wenang ti alloh na

mi’dameul barang nu mungkin
ta aya anu wajib midameul barang nu mungkin.

sidiq amanah tablig patonah khiddib khianat khidmam kiladah
Bener kapercaya ngadugikeun eujeung pinter

bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodo na
wenang ti rusul na sifat manusia biasa

kaya tuang leuet angkat kuleum sajabana.