√ Pribahasa Bahasa Sunda Lengkap 200+ Contoh Dan Artinya

Diposting pada

Pribahasa bahasa sunda atau paribasa adalah ungkapan atau susunan kalimat yang digunakan untuk menjadi sebagai bahan perbandingan seperti misalnya dalam hal tingkah laku manusia. Paribasa ini merupakan salah satu dari jenis pakeman basa.

Baca juga: Contoh Gaya Bahasa Sunda Lengkap Beserta Kalimat dan Artinya

Jadi, paribasa ini berbentuk ucapan atau untaian kalimat yang sudah ditetapkan artinya atau yang sudah ditentukan maksudnya, yang tidak dapat diubah lagi patokannya (pakeman).

Materi Pribahasa Sunda

pribahasa bahasa sunda dan Artinya
pribahasa sunda

“Paribasa Nya éta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup, ngawangun omongan atawa runtuyan kalimah nu geus puguh eunteup seureuhna, geus puguh surupanana, atawa nu geus tangtu pok-pokanna”.

Baca Juga: Babasan Bahasa Sunda, Arti dan Contoh Kalimatnya

Ciri Ciri Paribasa

Paribasa sifatna ngabandingkeun, ngupamakeun, jeung mapandékeun. (Pribahasa mempunyai sifat membandingkan, mengupamakan, dan mengibaratkan)

Paribasa téh omongan anu hartina lain harti sajalantrahna (Pribahasa adalah ucapan yang artinya berbeda dengan arti yang sesungguhnya)

Paribasa mangrupa kalimah anu teleb sarta anteb kana haté nu diajak nyarita. (Pribahasa merupakan kalimat yang sudah tegas serta sesuai dengan hati yang diajak bercerita)

Paribasa henteu bisa dirobah, dikurangan, dileuwihan, sarta dilemeskeun kekecapanana, sabab geus mangrupa wangun basa anu geus matok/pakeman. (Pribahasa sudah tidak dapat dirubah lagi, dilebihi, atau dikurangi serta diganti dengan bahasa lemes, sebab sudah merupakan bentuk bahasa yang sudah ditetapkan/pakeman)

Paribasa Bahasa Sunda Wawaran Luang, Panyaram Lampah Salah, Jeung Paribasa Pangjurung Laku Hade

Paribasa Bahasa Sunda Wawaran Luang, Panyaram Lampah Salah, Jeung Paribasa Pangjurung Laku Hade dan artinya

Jika dilihat dari maksud yang dikandungnya, pribahasa dalam bahasa sunda dapat dibagi-bagi menjadi tiga golongan diantaranya yaitu: pribasa wawaran luang, panyaram lampah hade, dan pribasa pangrijung laku hade. Dibawah ini akan dijelaskan satu persatu contoh mengenai bagian-bagian paribasa tersebut beserta artinya.

Pribasa Sunda Pangjurung Laku Hade/Alus

Contoh Kalimat Pribahasa Sunda Pangjurung Laku Hadé

Paribasa pangjurung laku hade merupakan pribasa yang isinya untuk mendorong kita dalam berprilaku yang baik atau benar, pribasa ini juga sekaligus akan memberikan nasihat-nasihat yang baik, untuk diri kita sendiri dalam hal bersikap atau dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

“Paribasa pangjurung laku hadé nyaéta paribasa anu eusina pikeun pangjururng milampah pagawéan anu hadé.”

Contoh Paribasa Pangjurung Laku Hade Jeung Hartina

Carincing pageuh kancing, saringset pageuh iket

Artina nya éta: taki-taki ngajaga kaamanan, mageuhan tulak jeung sajabana, bisi aya bancang pakéwuh.

Maksudnya: Kita harus siap siaga dalam menjaga keamanan, seperti mengencangkan pintu supaya tidak dapat dibuka dari luar dan lain sebagainya, berjaga-jaga kalau nantinya ada kekacauan yang datang.

Kudu bisa ngeureut neundeun/pakéan

Artina nya éta: kudu bisa ngajeujeuhkeun rejeki, kudu sina mahi.

Maksudnya adalah kita harus dapat memanfaatkan seperti mengurus rezeki, agar supaya dapat mencukupi.

Kudu boga pikir rangkeupan,

Artina nya éta: ulah sabrongbrong, kudu aya rasa curiga.

Maksudnya adalah kita jangan merasa cuek, harus ada rasa curiga. Jangan mudah percaya kepada orang lain dan bertindak sembarangan.

Kudu hadé gogod hadé tagog,

Artina nya éta: hadé basa jeung hadé tingkah lakuna.

Maksudnya, dalam bertutur kata kita harus baik seperti saat berbicara kepada orang lain dan tingkah laku kita harus baik juga terhadap orang lain.

Kudu nepi méméh indit,

Artina nya éta: kudu direncanakan kalawan asak.

Maksudnya, kita harus benar-benar merencanakan terlebih dahulu secara masak-masak ketika akan mengabil keputusan terhadap sesuatu atau tindakan.

Kudu bisa kabula kabalé,

Artina nya éta: kudu bisa mawa awak.

Maksudnya, kita harus dapat membawa diri atau badan kita sendiri bagaimanapun situasinya.

Bibilintik ti leuleutik babanda ti bubudak, geus gedé ngan kari maké,

Artina nya éta: kudu gemi jeung daék babanda ti leuleutik ngarah dimana geus kolot teu loba kakurang.

Élmu tungtut dunya siar,sukan – sukan sakadarna,

Artina nya éta: téangan élmu jeung harta banda keur pibeukeuleun engkena, sarta kudu bisa hirup basajan. Jsb

Maksudnya, kita harus mencari ilmu dan harta benda untuk perbekalan nanti, serta harus hidup sekedarnya, dan lain sebagainya.

Ari diarah supana, kudu dijaga catangna

Artina nya éta: Ari gaduh banda nu di ala hasilna, kudu daék ngurusna

Maksudnya, Jika memiliki sesuatu hal atau benda yang dapat diambil hasil atau manfaatnya kita harus mau mengurusnya.

Cikaracak ninggang batu, laun-Iaun jadi legok

Artina nya éta: Upama dilakukeunna bari junun sagala rupa nu hésé ogé bakal bisa

Maksudnya, jika dilakukan secara tekun segala hal atau pekerjaan yang sulit sekalipun akan terasa mudah dan dapat teratasi.

Kahareup ngala sajeujeuh, ka tukang ngala sajeungkal

Artina nya éta: Hirup kudu ati-ati, maké itungan keur kahareupna sareng pangalaman sa acanna

Maksudnya, hidup harus berhati-hati, harus punya perhitungan agar tidak salah melangkah.

Kajeun panas tonggong asal tiis beuteung

Artina nya éta: Nuduhkeun jelma getol digawé, capé ogé ngereuyeuh wé, nu antukna bisa meunang pangupa jiwa.

Kudu bisa ngeureut neundeun saeuitik mahi loba nyesa

Artina nya éta: Kudu apik dina nyekel harta banda supaya boga bekel

Kudu bodo alewoh

Artina nya éta: Lamun teu nyaho kudu daek tatanya

Kudu hade gogog, hade tagog

Artina nya éta: Sopan santun, hade tatakrama

Kudu ka cai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak

Artina nya éta: Sauyunan silih pihapekeun

Kudu nete taraje nincak hambalan

Artina nya éta: Kudu puguh tahapanana mun migawe pagawean

Kudu loba luang jeung daluang

Artina nya éta: Loba pangalaman jeung pangaweruhna

Pribasa Bahasa Sunda Wawaran Luang

Paribasa wawaran luang adalah paribasa yang isinya memperlihatkan pengalaman yang sudah umum atau yang biasa dimasyarakat, serta ucapan atau susunan kalimatnya merupakan bahan untuk membanding-bandingkan tingkah laku seseorang.

“Wawaran luang nya éta paribasa anu eusina ngébréhkeun pangalaman nu tos lumrah di masyarakat, sarta mangrupakeun bahan babandingan pikeun laku lampah urang”.

Contoh Pribahasa Wawaran Luang dan Artinya

Contoh Pribahasa Sunda Wawaran Luang dan Artinya

Uyah mah tara téés ka luhur
Artina nya éta: Sipat atawa tabiat budak tara béda jauh jeung kolotna.

Uncal tara ridueun ku tanduk

Artina nya éta: Ari boga élmu pangaweruh mah moal hésé mamawana.

Wiwirang dikolongcatang nya gedé nya panjang

Artina nya éta: ngalaman hiji kajadian anu matak pikaéraeun

Buruk-buruk papan jati

Artina nya éta: sagoréng-goréngna dulur sorangan, moal téga nganteupkeun mun menang papait.

Hadé ku omong goréng ku omong

Artina nya éta: dina nyanghareupan masalah, rék hadé rék goréng kudu di badamikeun.

Umur gagadihan, banda sasampiran

Artina nya éta: umur jeung harta banda hakékatna milik Allah Swt.

Ungguh baléwatangan
Artina nya éta: di bawa ka pangadilan

Buburuh nyatu diupah béas

Artina nya éta: meunang dua kauntungan sakaligus, saperti nu sakola meunang béa siswa, Jsb.

Anu burung diangklungan, anu gélo didogdogan, anu édan dikendangan

Artina nya éta: anu gedebul dihaminan, ngarah tambah maceuh

Ari umur tunggang gunung, angen-angen pecat sawed

Artina nya éta: najan umur geus kolot, kahayang kawas nu ngora

Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar

Artina nya éta: jaman geus robah, jalma ogé loba nu ganti pacabakan, atawa robah-robah tingkah lakuna

Cécéndét mandé kiara, cileuncang (cileungcang) mandé sagara

Artina nya éta: nu miskin hayang nyaruaan nu beunghar.

Pribasa Sunda Panyaram Lampah Salah

Paribasa Sunda Panyaram Lampah Salah Bahasa Sunda

Paribasa panyaram lampah salah adalah pribasa yang didalam isinya terdapat perintah atau larangan agar kita jangan mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dapat merugikan atau yang kurang baik bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain.

“Paribasa panyaram lampah salah nya eta paribasa nu isina mangrupa panyaram sangkan ulah migawé pagawean anu matak pirugieun, boh keur diri sorangan boh keur batur.”

Conto Pribahasa Panyaram Lampah Salah Jeung Hartina

Ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan

Artina nya éta: ulah sieun, kudu gedé kawani

Ulah koméok saméméh dipacok

Artina nya éta: ulah waka ngomong teu sanggup atauwa teu bisa saméméh dicobaan.

Ulah incah balilahan

Artina nya éta: ulah ninggakkeun tapi kudu tetep satia

Ulah nyeungceurikan upih ragrag

Artina nya éta: ulah popoyok ka jalma nu geus kolot sabab urang gé bakal ngalaman.

Ulah cara ka kembang malati kudu cara ka picung

Artina nya éta: ulah babari bosenan, tapi kudu satia salilana.

Cul dog tinggal igel

Artina nya éta: ninggalkeun gawé baku, terus milampah pagawéan nu taya hartina.

Mareubutkeun balung tanpa eusi

Artina nya éta: marebutkeun perkara anu papada can jelas.

Pagiri-giri calik, pagirang-girang tampian

Artina nya éta: teu sauyunan, papada hayang menang sorangan, papada hayang leuwih, jsb.

KUMPULAN ISTILAH PRIBAHASA BAHASA SUNDA LENGKAP

Kumpulan Paribasa Bahasa Sunda Lengkap

Dibawah ini sudah disiapkan kumpulan pribahasa bahasa sunda yang diambil dari berbagai sumber media yang sudah tersusun menjadi 3 halaman, karena pada dasarnya paribasa bahasa sunda ini ada banyak sekali jumlahnya, namun berikut ada beberapa yang dapat kamu ambil sebagai contoh kumpulan pribahasa atau istilah bahasa sundanya.

(HALAMAN 1 DARI 3)

 

01. Kandel kulit beungeut
(Artinya adalah “Tidak punya rasa malu”)

02. Katuliskeun jurig
(Artina nyaeta “Asalna heureuy jadi enyaan”)

03. Katurug katutuh
(Artinya adalah “Sedang celaka bertambah lagi kemalangannya”)

04. Kokoro nyenang
(Artinya adalah “Menempatkan barang tidak pada tempatnya”)

05. Kudu boga pikir kadua leutik
(Artina nyaeta “Kudu boga pikir rangkepan”)

06. Kuru cileuh kentel peujit
(Artinya adalah “Mengurangi tidur dan makan”)

07. Asa aing uyah kidul
(Artinya adalah “Merasa paling gagah, pintar, tampan, dan sebagainya”)

08. Akal koja
(Artinya adalah “Akalnya pintar dalam kejahatan”)

09. Asa potong pingges leungeun katuhu
(Artina nyaeta “Kaunduran batur nu hade gawe”)

10. Buburuh nyatu diupah emas
(Artinya adalah “Belajar tetapi sambil diberi upah padahal gunanya untuk dirinya sendiri”)

11. Buntut kasiran
orang yang pelit

12. Cara hurang tai ka hulu-hulu
Bodo pisan, sangat bodoh.

13. Dihurun-suluhkeun / Dikompet-daunkeun
Yang jelek (salah) seorang, tetapi semuanya kena / dianggap salah semua.

14. Luncat mulang
Tidak jelas.

15. Lungguh tutut
Seperti pendiam padahal liar.

16. Malapah gedang
Ngomong basa basi dulu kesana kemari, tidak langsung ke topik utama.

17. Maliding sanak
Pilih kasih

18. Manis lambe
janji sanggup apa saja, tetapi cuma di mulut

19. Menta buntut
Minta lagi

20. Meungpeun carang
Dia yang nyuri tetapi pura-pura ikut mencari, atau tahu tapi pura-pura

21. Balungbang timur, caang bulan opat welas, jalan gede sasapuan
Ikhlas, sangat suka

22. Bisa lolondokan
Bisa mengikuti atau menempatkan diri dengan kebiasaan orang lain supaya akrab

23. Biwir nyiru rombengeun
Cerewet, semua rahasia diceritakan

24. Bobot pangayon timbang taraju
Hukuman yang adil (pengadilan)

25. Hade gogog, hade tagoh
Halus bahasanya dan baik sikapnya

26. Hampang birit
daekan

27. Heurin ku letah
Yang perlu diomongkan susah untuk diucapkan

28. Hirup dinunuh paeh dirampes
Pasrah menerima – Ieu aing: merasa diri paling pintar, gagah, dan sebagainya

29. Elmu Tumbila
Pribumi merugikan tamu.

30. Elmu sapi
Samiuk kana kagorengan

31. Ginding kekempis
Berpenampilan keren seperti orang kaya padahal isi sakunya kosong

32. Gurat cai
Menyalahi janji

33. Indit sirib
Berangkat semuanya, anak, cucu dan kerabat

34. Jabung tumalapung, sabda tumapalang
Orang yang tidak tahu urusan tapi motong omongan orang lain

35. Jauh ka bedug, carang ka dayeuh
Orang dusun tidak tahu adat/sopan santun

36. Jelema pasagi
Orang yang tidak ada kekurangan

37. Kakeureut ku sieup, katindih ku kari-kari
Pantes keuna ku panyangka

38. Kalapa bijil ti cungap
Rahasianya terbuka dengan sendirinya

39. Murag bulu bitis
Tidak betah diam di rumah, lebih suka bepergian

40. Mobok manggih gorowong
Mencari akal berbuat baik kemudian ada yang membantu

41. Heuras letah
Hatinya keras, omongannya kasar

1 of 3

Baca Juga:

Kesimpulan:

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita tentunya memerlukan adanya nasehat ataupun pepatah, dalam bahasa sunda sendiri banyak sekali ragamnya entah itu pepatah, piwuruk maupun pribahasa yang dapat bermanfaat dalam mendorong perlakuan yang baik, seperti misalnya salah satu Paribasa Wawaran Luang, Paribasa Panyaram Lampah Salah, dan Paribasa Pangjurung laku Hade seperti diatas.

Pribahasa sunda atau biasa kita kenal juga dengan sebutan istilah bahasa sunda merupakan kata istilah (kiasan) yang memiliki makna atau maksud dari tujuan perkataan. Kebanyak pribahasa atau istilah dalam bahasa sunda ini biasanya kebanyakan berupa nasehat yang identik dengan papatah yang dibuat oleh orang tua sunda jaman dahulu kala.

Nah, Mungkin itu saja mengenai kumpulan pribahasa atau istilah bahasa sunda! Pribahasa bahasa sunda diatas ini dikutip berdasarkan dari buku yang pernah ditulis karya samsoedi yang diterbitkan oleh tirta kencana.