17+ Contoh Pedaran Bahasa Sunda Singkat, Makanan, Sekolah Jsb

Contoh Pedaran Bahasa Sunda – Pedar atau medar dalam bahasa sunda sama artinya dengan jentre atau ngajentrekeun sedangkan dalam bahasa Indonesia artinya menjelaskan. Karangan pedaran termasuk kedalam karangan eksposisi yaitu karangan yang isinya menjelaskan suatu proses kegiatan, tujuan, beserta manfaatnya.

Nah, dalam artikel ini akan dituliskan beberapa macam contoh pedaran bahasa sunda seperti tentang makanan (kadaharan), budaya, tradisi sunda, lingkungan, jaipongan, kesenian, lingkungan sekolah, pendidikan dan sebagainya. Namun sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu materi pedaran dibawah ini.

MATERI PEDARAN BAHASA SUNDA

Pedaran merupakan karangan tulisan yang menjelaskan satu masalah berdasarkan dengan fakta-fakta yang di temukan, baik dari hasil penelitian, maupun dari pengalaman pribadi si penulis untuk memberikan pemahaman baru kepada pembaca.

Bahasan atau pedaran sebenarnya sama saja dengan artikel, baik itu cara penulisanya maupun isinya. Namun, pada karangan artikel subjektifitas pengalaman si penulis lebih jelas atau tegas.

WANGUN TULISAN PEDARAN SUNDA

1. Argumentasi

Argumentasi nya éta wacana nu eusina ngajéntrékeun atawa nerangkeun bener henteuna hiji perkara, dumasar kana alesan anu kuat, nepi ka percaya jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawéan.

2. Deskripsi

Déskripsi nya éta tulisan nu ngagambarkeun objék, tempat atawa kajadian kalayan jéntré ka pamaca, siga nu ngarasakeun langsung éta kajadian nu digambarkeun dina wacana.

Baca : Kumpulan Contoh Karangan Deskripsi Singkat Bahasa Sunda

3. Narasi

Narasi mangrupakeun karangan tulisan nu nyaritakeun lumangsungna hiji kajadian ti mangsa ka mangsa, kalawan ngaruntuy turut runut.

4. Eksposisi

Eksposisi nya éta wacana nu eusina ngajéntrékeun tur medar hiji objék, prosésna, tujuanana jeung gunana. Tulisan bahasan mah ilaharna sok maké wangun tulisan campuran contona déskripsi jeung narasi, atawa narasi jeung argumentasi.

STRUKTUR PEDARAN SUNDA

Struktur penulisan pada pedaran atau bahasan dalam bahasa sunda di bentuk oleh pembuka, isi, dan penutup. Sebagai pembuka atau pengantar pada kalimat bisa dengan menuliskan keterangan gambaran tempat, menceritakan apa yang akan dijelaskan, atau menceritakan perkara lain yang ada hubungannya dengan bahan sebagai perbandingan.

Pada bagian isi dapat menceritakan isi bahasan, sedangkan dibagian penutup sebagai ringkasan tulisan pembahasan yang dapat diceritakan, harapan dari sang penulis, atau menceritakan keadaan sekarang baik itu yang benar salahnya kepada pembaca.

MENULIS PEDARAN SUNDA

Dibawah ini ada beberapa kerangka dalam penulisan pedaran atau bahasan bahasa sunda, diantaranya adalah:

Mencari Ide Tulisan

Biasanya saat kita akan menulis sebuah pedaran yang sulit itu mencari idenya, untuk itu kita dapat mengambil dari pengalaman pribadi dan objek yang ada disekitaran kita untuk dijadikan sebagai ide tulisan.

Menentukan Topik

Sesudah kita menemukan ide, selanjutnya kita tentukan tema atau topik pembicaraanya sebagai inti dari tulisan, dengan memikirkan hal-hal apa saja yang akan dibahas nantinya, misalnya saja di sekitar kita ada tradisi dan budaya sunda, maka kita bisa menjadikannya sebagai topik pembahasan kita.

Menyusun Rangka Tulisan

Setelah menyusun topik dari pembicaraan yang akan ditulis, kita selanjutnya membuat kerangka tulisan. Buatlah kerangka tulisan berdasarkan dengan struktur tulisan bahasan, yang meliputi bagian bubuka, isi dan juga penutup.

Bahasa Yang digunakan

Bahasa merupakan alat yang utama saat kita menulis, dalam menulis bahasan atau pedaran umumnya kita menggunakan basa loma.

Menentukan Judul

dalam menentukan judul sebaiknya dua atau tiga kata yang sesuai dengan topik pembahasan, bermanfaat, dan mengundang rasa penasaran pembaca.

Ada beberapa teknik yang dapat dugunakan saat kita mngerjakan tugas wacana pedaran dalam bahasa sunda, yakni diantaranya adalah:

  • Identiikasi
  • Babandingan
  • Ilustrasi
  • Klasifikasi
  • Difinisi
  • Proses

Contoh Pedaran Bahasa Sunda Singkat tentang makanan (Kadaharan), Budaya, Tradisi Sunda, Kesenian, Lingkungan Sekolah Jsb

Contoh Pedaran Bahasa Sunda
Berikut dibawah ini akan dituliskan beberapa macam contoh pedaran bahasa sunda seperti tentang makanan (kadaharan), budaya, tradisi sunda, lingkungan, jaipongan, kesenian, lingkungan sekolah, pendidikan dan sebagainya secara singkat.

Contoh Pedaran Budaya Sunda

Budaya sunda mangrupakeun hasil tina pola kagiatan urang sunda anu geus aya mangtaun-taun sarta geus jadi hiji kabiasaan dina diri urang sunda contona bae upacara adat, meuleum harupat, ngenyang bakakak, jeng lain sajabana.

Jadi bisa disimpulkeun pedaran budaya sunda teh nya éta wacana nu eusina ngajéntrékeun tur medarkeun pola kagiatan anu geus mangtaun taun sarta jadi hiji kabiasaan dina diri urang sunda boh dina segi proses na jeung tujuanna. Contona di dieu: Kumpulan 6 Artikel Bahasa Sunda Tentang Kebudayaan Sunda

Pedaran Tentang Makanan (Kadaharan) Singkat

Pedaran Tentang Makanan (Kadaharan) Singkat

Pedaran Kurupuk

Kurupuk mangrupa sala sahiji jenis kadaharan jajanan nu ilahar aya di warung. Najan kitu, di sababaraha wewengkon, utamana di Tatar Sunda, kurupuk biasa dijadikeun batur dahar, boh dahar sangu atawa dahareun beurat séjénna (hucap, baso, lotek, jsb).

Bahan dasar kurupuk biasana sabangsaning tipung nu diadon jeung cai tur bungbu atawa rasa nu dipikahayang nepi ka dalit, diseupan, tuluy ditiiskeun. Bahan satengah jadi ieu tuluy dipotongan atawa dicitak sakumaha bentuk nu dipikahayang (buleud, rungga-renggi, atawa kotak), digaringkeun pikeun engkéna digoréng maké lisah kalapa atawa disangray.

Pedaran Papais

Papais nya èta hiji kadaharan nu dijieuna tina tipung bèas. Papais aya nu asin jeung aya ogé nu semu amis. Papais asin mah biasana tara aya eusian, tapi papais nu teu amis teuing, mung semu amis mah di tengah-tengah papaisna sok aya potongan cau, biasana mah cau nangka atawa cau sejenna gè sok dianggo. Terus ditèmpèlan daun pandan saeutik ditengahna, nu ngajadikeun seungit kana papaisna.

Papais sok disuguhkeun dina acara-acara raramèan, sapertos hajat nikah, nyunatan, tahlilan, muludan, rajaban, jsb. Tapi sok aya ogè nu ngajual èta kadaharan téh utamana di pilemburan.

Pedaran Rujak

Rujak nya éta kadaharan lada nu dijieun tina rupa-rupa bungbuahan ngora atawa beubeutian. Bungbuahan jeung beubeutian nu dijieun rujak biasana tina buah ngora, kayaning balingbing, bangkuang, jsb.

Nyieunna rujak kawilang babari. Rupa-rupa bahan nu disebut di luhur dikeureutan. Bungbuna kayaning asem, cengek, cabe, jeung gula beureum diréndos dina coét. Rujak kawas kieu disebut rujak uleg.

Ilaharna di dahar pabeubeurang babarengan. Aya ogé rujak nu ngahaja dijieun dina acara husus anu disebutna babarit, rujakna disebut rujak kanistren. Aya ogé rujak anu bungbu, bungbuahan, jeung beubeutian dibeubeuk babarengan, disebutna rujak beubeuk.

Pedaran Karédok

Karédok mangrupakeun kadaharan khas Sunda anu bahan-bahan na tina sabangsaning bonteng, engkol, kacang panyang, surawung, toge, jeng terong, sedengkeun sambelna tina bahan cengek, suuk, muncang, asem, gula anu di renos dina coét, sakabéh bahan dihijikeun.

Pedaran Peuyeum Bandung

Peuyeum nya éta kadaharan khas ti bandung, nu dijieun tina sampeu atawa béas ketan. Cara ngolahna di seupan tuluy di ragian sangges kitu di bungkusan ku daun waru atawa daun tisuk.
Lamun peuyeum ketan biasana mah di bungkusan ku daun muncang atawa daun hangasa, tuluy di simpen kira-kira dya poé. Raos di daharna dina wanci panas atawa tengah poé.

Pedaran kadaharan Comro

Comro mangrupakeun kadaharan khas ti Jawa Barat. Comro dijieuna tina parudan sampeu anu dibentuk buleud atawa lonjong anu bagian jerona dieusian sambel oncom nu saterusna digoréng, mangkana kadaharan ieu dingaranan comro anu mangrupa singketan tina oncom di jero. Kadaharan ieu leuwih ngeunah lamun di dahar waktu haneut kénéh.

Pedaran Dodol Garut

Dodol mangrupa sala sahiji kadaharan tradisional sarta hiji komoditas nu bisa ngangkat ngaran Garut salaku kabupatén produsén dodol nu miboga kualitas luhung, alus, sarta dodol nu dihasilkeun ogé kacida loba rupana. Dodol Garut ogé geus kasohor di mana-mana lantaran rasana nu béda jeung dodol nu sarupa ti daérah lianna.

Pedaran Misro

Misro nya éta kadaharan khas ti Jawa Barat. Misro dijieuna tina parudan sampeu anu dibentuk lonjong sarta bagian jerona dieusian gula beureum nu saterusna digoréng. Kusabab kitu dingaranan misro anu mangrupa singketan tina amis di jero. Kadaharan ieu leuwih ngeunah lamun di dahar mangsa masih kénéh haneut.

Pedaran Cilok

Cilok mangrupakeun kadaharan asli ti Sunda. Dijieunna tina tipung aci wungkul atanapi dicampur jeung tarigu nu dicampur cai, tuluy dikulub. Jang nambah kanu rasana, ilaharna adonanna ditambahan deui ku bungbu, bisa ogé maké uyah hungkul.

Aya deui istilah anyar cilok gaul, nya éta cilok anu aya eusina. Eusina bisa rupa-rupa, saperti: abon, sosis, gajih, urat, enog puyuh, jeung sajabana. Cilok biasa didahar jeung sambeul kacang jeung kecap.

Pedaran Ranginang

Ranginang mangrupakeun kadaharan nu kasohor di Indonesia. Teu sirikna di unggal wewengkon, utamana di Pulo Jawa, miboga kamonésan ranginang gumantung wewengkonna masing-masing.
Ranginang bisa di dahar langsung, minangka susuguh keur semah boh di imah atawa di nukariaan, atawa bisa oge keur dengeun sangu. Keur di dahar langsung, cocog lamun di dahar jeung cikopi.

Pedaran Katimus

Katimus nya éta kadaharan khas ti daerah Jawa Barat, di sabudereun Tatar Sunda. Katimus dijieuna tina parudan sampeu nu dicampur gula beureum, naha rék gula kawung atawa gula kalapa anu dibentuk paranyang dibungkus ku daun cau.
Ngasakeunna nya éta ku cara diseupan nepi ka geunyal, cirining éta katimus téh geus asak. Kadaharan ieu leuwih ngeunah lamun ngadaharna dibaturan ku bajigur. Katimus biasa disuguhkeun dina acara tahlilan, muludan, jsb.

Pedaran Surabi

Surabi nya éta olahan nu dijieuna tina tipung béas, sanggeus diuyahan jeung parudan, kalapa diasupkeun kana citakan tina taneuh nu dipanaskeun maké suluh. Sakapeung di luhurna dipurulukkan oncom.
Surabi biasana dijual di sisi jalan isuk-isuk keur opieun, aya ogé anu dicampur jeung gula beureum maké cipati (santen). Kiwari mah surabi téh geus rupa-rupa rasana, saperti keju, stoberi, coklat, jsb, cara nyieunna mah sarua baé.

Pedaran Tentang Miara Kabersihan Lingkungan Sekolah

Pedaran Tentang Miara Kabersihan Lingkungan Sekolah

Miara kabersihan teh, nyaeta salah Sahiji bagean Tina iman Komo deui dilingkungan urang anu pinuh ku penduduk, sakuduna urang sarerea, ngabiasakeun diri ngajaga Jeung miara kabersihan, Komo deui ayeuna nyinghareupan usum hujan. Karangan pedarana bisa sapertos kieu: Contoh Karangan Bahasa Sunda Kebersihan Lingkungan Sekolah

Baca oge:

PEDARAN TENTANG KESENIAN SUNDA

PEDARAN TENTANG KESENIAN SUNDA

Pedaran Kasenian Kuda Lumping

Kuda Lumping nya éta kasenian wangun ibing anu dipaénkeun ku saurang maké kukudaan minangka média. Iwal ti éta ibing kuda lumping biasana sok aya atraksi anu bahaya saperti ngadahar beling, jukut, mesek kalapa maké huntu, jsb. Ieu hal nu ngajadikeun kuda lumping sok dipatalikeun keun hal-hal anu magis, saméméh minton pamaén kudu ngayakeun ritual pikeun kasalametan.

Masarakat mikawanoh kasenian kuda lumping minangka kasenian anu magis lantaran dina ritual pamaén jiga nu diasupan roh sangkan bisa ngadahar beling atawa nu séjénna, katambah ku gamelan jawa anu marengan nambah suasana magis dina pintonnana.

Cenah, ibing Kuda Lumping mangrupa wangun apresiasi sarta pangrojong rahayat cacah ka pasukan kuda Pangeran Diponegoro dina nyanghareupan pangjajah Walanda. Aya ogé vérsi anu nyebutkeun, yén ibing Kuda Lumping ngagambarkeun carita perjuangan Raden Pites, anu dibantuan ku Sunan Kalijaga, ngalawan pangjajah Walanda.

Vérsi séjén nyebutkeun yén, ibing ieu mengisahkan ngeunaan latihan perang pasukan Mataram anu dipingpin Sultan Hamengku Buwono I, Raja Mataram, pikeun nyanghareupan pasukan Walanda.Kiwari kuda lumping dijadikeun kasenian pikeun hiburan, teu jarang kuda lumping anu teu ngasupkeun unsur magisna tapi leuwih kana ibing katut gerakanna.

Pedaran Kasenian Jaipongan

Jaipongan mangrupakeun hiji wanda seni tari nu lahir tina kreativitas seniman asal ketuk tilu nyababkeun anjeunna wanoh bener-bener kana perbendaharaan pola-pola gerak tari tradisi nu aya dina kiliningan atawa bajidoran atawa ketuk tilu.
Gerak-gerak bukaan, pencugan, nibakeun jeung sababaraha ragem gerak mincid tina sababaraha kasenian di luhur cukup miboga inspirasi keur ngamekarkeun tari atawa kasenian nu kiwari dipikawanoh minangka jaipongan.
Kiwari jaipongan sering dipake keur hiburan dina acara kawinan jeung sunatan, utamana di daerah Subang jeung Karawang.

Pedaran Tentang Degung

Degung nya éta kasenian sunda anu biasana dipitonkeun diacara hajatan. Kasaenian degung ieu di iringan ku musik pangiring. Degung ie mangrupa gabungan ti peralatan khas sunda nyaeta gendang, goong, kempul, saron, bonang, kecapi, suling, rebab jsb.
Pedaran salengkapna: Kasenian degung sunda

Pedaran Tentang Sisingaan

Sisingaan anu sok disebut oge kirab helaran nya éta salah sahiji jenis kasaenian tradsional atawa seni partunjukan rahayat anu di pintonkeuna ku cara arak-arakan.
Sisingaan mangrupa tradisi ti daérah subang jawa barat. Kasaenian ie ditampilkeun ku cara ngagotong patung anu bentukna siga singa nu ditaékan ku budak letik sarta digotong ku opat urang nu diiringan kutatabehan kawas gendang jeung tarompet.
Kasenian ieu biasana ditampilkeun diacara hajatan, kegiatan HUT RI atawa budak sunat jsb. Pedaran lengkepna bisa di baca didieu: Kasenian sisingaan

Pedaran Kesenian Reog

Di daérah jawa barat aya kasenian anu disebutna Réog. Kasenian ieu ilaharna digelar ku cara bobodoran sarta diiringan ku alat musik tradisional, kasenian ieu di paen keun ku opat jalmi anu ngabogaan bakat ngalawak jeung seni.

Kasenian ieu biasana ngagunakeun alur carita anu lucu jeung lelucon. Réog anu masih aya kénéh sarta masih kasohor nepi ka kiwari nya éta Réog BUHUN nu asalna ti desa cengal, kab. kuningan.

Baca juga: Pedaran Tentang Kesenian Wayang Golék Bahasa Sunda

Nah mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai materi pedaran atau bahasan dalam bahasa sunda yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi yang bermanfaat. Terimakasih.

Populer

Flashnews