Bahasa Sunda Kelas 5, Download Buku Pelajaran Siswa dan Guru!

Diposting pada

Dalam buku pelajaran bahasa sunda untuk kelas 5 ini memuat delapan bahan materi pelajaran yang akan dibahas seperti tentang kaulian barudak, pupuh, aksara sunda, paguneman, kasehatan, sajak sunda, carpon, dan pelajaran dongeng, dengan menggunakan kurikulum 2013.

Selain buku pelajaran basa sunda untuk siswa, basasunda.com juga sudah menyiapkan silabus untuk sistem penilaian muatan lokal bahasa sunda untuk guru semester 1 dan 2. Nah, dibawah ini adalah daftar lengkap materi pelajaran bahasa sunda dalam buku tersebut.

Baca juga: Pelajaran Bahasa Sunda Kelas 4, Semester 1 dan Smester 2

Daftar Materi Pelajaran Bahasa Sunda Kelas 5

PELAJARAN 1: KAULINAN

A. Molahkeun Kaulinan Barudak
B. Medar Kaulinan
C. Ngajembaran Wawasan
D. Ngalarapkeun Kecap kana Kalimah
E. Ngadiskusikeun Kaulinan
F. Molahkeun Kaulinan
G. Latihan
H. Migawé Pancén di Imah

PELAJARAN 2: KAHIRUPAN

A. Nembangkeun Pupuh
B. Ngadiskusikeun Pupuh
C. Ngalarapkeun Kecap
D. Nembangkeun jeung Ngadiskusikeun
Pupuh
E. Nyusun Pupuh
F. Bacaeun di Imah

PELAJARAN 3: AKSARA SUNDA

A. Nengetan Aksara Sunda
B. Mikawanoh Aksara Sunda
C. Medar Aksara nu Mirip
D. Nulis Aksara Sunda
E. Maca Aksara Sunda

PELAJARAN 4: HIRUP SAUYUNAN

A. Maca Bedas
B. Maham Eusi Paguneman
C. Ngalarapkeun Kecap kana Kalimah
D. Molahkeun Paguneman
E. Migawé Latihan
F. Ngalengkepan Paguneman
G. Migawé Pancén di Imah
C. Ngalarapkeun Kecap kana Kalimah
D. Molahkeun Paguneman
E. Migawé Latihan
F. Ngalengkepan Paguneman
G. Migawé Pancén di Imah

PELAJARAN 5: KASÉHATAN

A. Maca Jero Haté
B. Ngadiskusikeun Ubar-Ubaran
C. Medar Istilah Ubar-Ubaran
D. Ngalarapkeun Kecap
E. Ngajembaran Kaweruh
F. Migawé Pancén di Imah

PELAJARAN 6: CINTA LEMAH CAI

A. Maca Bedas Sajak
B. Ngadiskusikeun Eusi Sajak
C. Néangan Harti jeung Ngalarapkeun Kecap
D. Maham Unsur Sajak
E. Ngadiskusikeun Sajak
F. Midangkeun Hasil Diskusi (Sawala)
G. Migawé Pancén di Imah

PELAJARAN 7: KAJADIAN

A. Maca Jero Haté
B. Nyawalakeun Eusi Carpon
C. Ngalarapkeun Kecap
D. Ngajembaran Carpon
E. Néangan Harti Kecap
F. Maca Carpon di Imah
G. Ngarang Carpon
H. Nyaritakeun Eusi Carpon

PELAJARAN 8: KAJADIAN TEMPAT

A. Maca Jero Haté
B. NgadIskusikeun Dongéng Sasakala
C. Ngalarapkeun Kecap
D. Mikaweruh Dongéng
E. Ngadongeng
F. Ngajembaran Dongeng
G. Néangan Dongéng

Baca juga: Kumpulan 15+ Judul Dongeng Sunda Legenda Sasakala di Jawa Barat

Download Buku Pelajaran Bahasa Sunda Kelas 5

Pelajaran Bahasa Sunda Kelas 5

Buku ini diperuntukkan untuk murid kelas 5 dengan menerapkan kurikulum 2013. Buku ini disusun dan ditelaah oleh suatu tim dengan koordinasi balai pengembangan bahasa daerah dan kesenian, dinas pendidikan provinsi jawa barat sebagai buku kurikulum daerah. Buku ini bersifat dokumen hidup, artinya akan terus digunakan sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan jaman, Kontribusi dari beberapa pihak diharapkan dapat mengapresiasi nilai dalam buku ini.

Download Buku Siswa

PANYUSUN:

 • Tatang Sumarsono
 • Ahmad Hadi
 • Ano Karsana
 • Asep Ruhimat
 • Darpan
 • Dede Kosasih
 • H. Dingding Haerudin
 • H. Yayat Sudaryat
 • Risnawati

PENELAAH:

 • Prof. Dr. H. Iskandarwassid, M.Pd.
 • Dr. Hj. Ai Sofi anti, M.Pd.
 • Drs. H. Elin Syamsuri
 • Drs. Apip Ruhamdani, M.Pd.
 • Budi Riyanto
 • Rarancang Eusi: Yoshi Sukadar
 • Rarancang Jilid: Yoshi Sukadar
 • Rarancang Gambar: Toto

Dipedalkeun ku:

 • DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
 • Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Download Silabus

Silabus Bahasa Sunda kelas 5 Semester 1 dan Semester 2

Pada file ini berisi mengenai penjelasan secara panjang lebar tentang silabus, metodologi pelajaran bahasa Sunda dan evaluasi, dan termasuk pengembangan dari buku siswa atau murid. (Isi medar silabus, métodologi pangajaran, sareng évaluasi, ogé mangrupi pangjembar buku murid)

Silabus kelas 5 semester 1&2

Dengan adanya buku digital pelajaran bahasa Sunda untuk kelas 5 ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh murid yang belajar bahasa Sunda disekolah maupun dirumah, agar semakin mudah dalam belajar, serta diharapkan dapat memanfaatkan buku ini dengan sebaik-baiknya.

Dengan belajar bahasa Sunda dalam buku ini, diharapkan kita dapat lebih tahu serta dapat menambah wawasan dan  pengetahuan kita dalam menggunakan bahasa Sunda sehingga bisa lebih meningkat. Selain itu, mudah-mudahan kita juga lebih mencintai penggunaan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari.

Buku dan Pelajaran Bahasa Sunda SD Lainnya:

Demikian artikel mengenai buku pelajaran bahasa Sunda untuk kelas 5 semester 1 maupun semester 2 ini. Semoga dapat bermanfaat dan digunakan bagi pihak dalam mendukung media pendidikan khususnya di jawa barat, baik di sekolah maupun untuk belajar siswa di rumah, terima kasih atas waktunya.