Pelajaran Bahasa Sunda Kelas 4, Semester 1 dan Smester 2

Di artikel kali ini, basasunda.com share buku pelajaran bahasa sunda untuk kelas empat sebagai bahan referensi dalam belajar yang bisa kamu unduh langsung. Untuk bahan pelajaran bahasa sunda kelas 4 semester 1 dan 2 ini sendiri meliputi 9 bahan materi pelajaran bahasa sunda, materi-materi pelajaran tersebut adalah seperti dibawah ini

Pelajaran Bahasa Sunda Kelas 4 Semester 1 dan Semester 2

pelajaran bahasa sunda kelas 4 semester 1 dan semester 2

PANGAJARAN 1: KOMUNIKASI DINA PAKUMBUHAN

A. Maca dina Jero Haté
B. Ngabandungan Pupujian
C. Ngalisankeun Jawaban
D. Ngapalkeun Istilah Kaagamaan
E. Ngadiskusikeun Istilah Kaagamaan
F. Nyusun Pupujian
G. Miwanoh Robahna Kecap
H. Latihan Ngalarapkeun Robahna Kecap

PANGAJARAN 2: HÉMAT ÉNERGI

A. Maca dina Jero Haté
B. Nganggeuskeun Kalimah
C. Ngabandungan Pedaran Ngeunaan Hémat Énergi
D. Ngadiskusikeun Eusi Stiker
E. Nyusun Kalimah pikeun Stiker
F. Ngapalkeun jeung LatihanKabeungharan Kecap
G. Ngapalkeun jeung Latihan Ngeunaan Istilah Kadaharan

PANGAJARAN 3: SILIH PIKANYAAH PAPADA MAHLUK

A. Maca Bedas
B. Ngadiskusikeun Eusi Dongéng
C. Molahkeun Paguneman dina Dongéng
D. Ngabandungan Dongéng
E. Nganggeuskeun Kalimah
F. Ngadongéng Hareupeun Batur Sakelas
G. Ngapalkeun Kabeungharan Kecap
H. Ngantebkeun Kalimah
I. Migawé Pancén di Imah

PANGAJARAN 4: DISIPLIN, JUJUR, JEUNG TANGGUNG JAWAB DINA PAGAWÉAN 

A. Maca Bedas
B. Ngabandungan Pedaran
C. Ngadiskusikeun Rupa-Rupa Pagawéan jeung Kaahlian
D. Nyusun Kalimah
E. Nyusun Karangan
F. Nganggeuskeun Karangan
G. Ngalarapkeun Robahna Kecap

PANGAJARAN 5: NGAJÉNAN JASA PAHLAWAN

A. Ngaregepkeun Tembang
B. Ngadiskusikeun Eusi Tembang
C. Nembangkeun Pupuh Babarengan
D. Ngalengkepan Jajaran Pupuh
E. Nyusun Pupuh Dumasar Carita
F. Nyusun Jajaran Pupuh
G. Ngapalkeun Kabeungharan Kecap
H. Ngalarapkeun Robahna Kecap

BAB 6: CINTA LEMAH CAI

A. Ngaregepkeun jeung Ngawihkeun
B. Ngadiskusikeun Eusi Kawih
C. Ngadiskusikeun Kandaga Kecap
D. Ngawihkeun
E. Ngajembaran Kawih
F. Ngaregepkeun Pedaran Kawih
G. Migawe Pancén

PANGAJARAN 7: CITA-CITA

A. Maca Jero Hate
B. Ngalisankeun Jawaban
C. Ngalarapkeun Undak-Usuk Basa
D. Ngajembaran Carita
E. Ngajawab Pananya
F. Ngalarapkeun Kecap
G. Nuliskeun jeung Nyaritakeun Cita-Cita

PANGAJARAN 8: LINGKUNGAN PADUMUKAN

A. Maca Jero Haté
B. Nyangkem Eusi Bacaan.
C. Ngalengkepan Kalimah
D. Nyusun Karangan Dadaran
E. Maca Ngajembaran
F. Nyaritakeun Dadaran

PANGAJARAN 9: KADAHARAN

A. Maca Jero Haté
B. Nyangkem Eusi Pedaran
C. Nyebutan Istilah Kadaharan
D. Ngalarapkeun Kecap kana Kalimah
E. Nyawalakeun Kadaharan
F. Midangkeun Hasil Sawala
G. Latihan
H. Migawé Pancén di Imah
I. Néangan Kadaharan

Buku Pelajaran Bahasa Sunda Kelas 4

Dalam buku pelajaran bahasa Sunda kelas 4 ini diberi judul dengan pamekar diajar bahasa Sunda, semua bahan pelajaran ini terdiri dari 24 halaman. Buku pelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 ini meliputi buku siswa sebanyak 12 halaman dan buku guru sebanyak 12 halaman dengan bahan pelajaran sebagai patokan yang dapat digunakan di sekolah yang memiliki muatan lokal basa sunda di Jawa Barat.

Pada buku pelajaran bahasa Sunda kelas 4 semester 1 maupun semester 2 ini diperuntukkan untuk seluruh murid berdasarkan dari tingkatan kelas. Pada materi pelajaran buku siswa, isinya membahas materi pelajaran serta pertanyaan-pertanyaan, latihan, tugas yang sangat erat hubungannya dengan kompetensi dasar.

Sedangkan kalau untuk buku guru isinya mengenai pembahasan tentang silabus, metodologi pelajaran serta evaluasi, dan juga merupakan pembahasan dari buku murid tersebut. 

Baca juga: 40+ Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 4 SD

Komponen-komponen yang diperluas baik dalam buku murid maupun buku guru ini berdasarkan dari empat kapaligeran bahasa yang meliputi pelajaran mendengarkan atau menyimak, bercerita, membaca, dan menulis yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan atau saintifik dan penilaian auténtik.

Disusunnya buku pelajaran bahasa Sunda kelas 4 ini merupakan dari kelanjutan praktik berdasarkan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 423/2372/26 mengenai pembelajaran muatan lokal bahasa dan sastra daerah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Selain itu juga, berdasarkan dengan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013 mengenai pembelajaran muatan lokal bahasa dan sastra daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Download Buku Siswa

Download Bahan Pelajaran Kelas 4

Silabus Kelas 4

Contoh Silabus Kelas 4

Pelajaran Bahasa Sunda Tingkat Sekolah Dasar Lainnya:

Semoga saja buku-buku pelajaran bahasa Sunda ini banyak manfaatnya untuk kita semua, dan dapat dijadikan sebagai upaya dalam melestarikan, menjaga budaya serta untuk mengembangkan bahasa dan sastra daerah dengan jalur pendidikan di Jawa Barat.

Populer

Flashnews