Pelajaran Bahasa Sunda Kelas 2, Download Buku Gratis!

Untuk materi pelajaran bahasa Sunda kelas 2 untuk tingkatan SD atau MI ini, berdasarkan dari hasil rancangan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan kepala Balai pengembangan bahasa daerah dan kesenian dinas provinsi Jawa Barat. Sedikitnya terdapat beberapa pelajaran yang akan diajarkan disekolah dan pelajaran yang akan dipelajari di sekolah ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Materi Pelajaran Bahasa Sunda Kelas 2 SD

Materi Pelajaran Bahasa Sunda Kelas 2 SD

Pelajaran 1: Hirup sauyunan

A. Ngaregepkeun Tembang
B. Ngajawab Pananya
C. Mikanyaho Kecap
D. Nulis Kalimah
E. Ngalemeskeun Kecap
F. Nembangkeun Pupuh
G. Nyangkem Pupuh
H. Ngalengkepan Kalimah
I. Nyaritakeun Gambarg

Dalam pelajaran ke-1 ini siswa akan diperkenalkan dengan lagu-lagu berbahasa Sunda atau tembang, disamping sambil menambah pembendaharaan kata dalam bahasa Sunda hingga dengan belajar menulis kalimat sendiri, mengetahui penggunaan bahasa kasar dan bahasa lemes, dan juga belajar pupuh.

PELAJARAN 2: KAULINAN BARUDAK

A. Ngaregepkeun Bacaan
B. Nyangkem Eusi Bacaan
C. Nyangkem Harti Kecap
D. Nyaritakeun Eusi Bacaan
E. Ngalarapkeun Kecap
F. Ngajembaran Kaulinan
G. Ngahartikeun Kecap
H. Ngalarapkeun Kecap Anteuran
I. Nyebutan Ngaran Bubuahan jeung Tatangkalan

Pada pelajaran kedua ini, siswa kelas 2 akan diperkenalkan dengan beberapa permainan tradisional khas Sunda, sambil terus belajar mengenai tingkatan-tingkatan (undak usuk) dalam penggunaan kata bahasa Sunda dan sebagainya.

PELAJARAN 3: PANCÉN SAPOPOÉ

A. Maca Jero Haté
B. Ngajawab Pananya
C. Mikaweruh Kecap
D. Nyaritakeun Eusi Bacaan
E. Ngalarapkeun Undak Usuk Basa
F. Maca Ngajembaran
G. Ngalengkepan Kalimah
H. Migawé Pancén

Dalam pelajaran ketiga ini, murid diharapkan lebih mengerti dan paham dalam soal membaca, memahami isi bacaan serta mengetahui beberapa pembendaharaan kata-kata yang terdapat dalam isi cerita, dengan mengetahui tingkatan undak usuk bahasa Sunda.

PELAJARAN 4: LINGKUNGAN SAKOLA

A. Maca Jero Haté
B. Ngalisankeun Jawaban
C. Nyebutan Gambar
D. Ngalengkepan Kalimah
E. Nyaritakeun Eusi Bacaan
F. Ngawangun Kalimah
G. Menerkeun Tulisan

PELAJARAN 5: HIRUP BERESIH TUR SEHAT

A. Molahkeun Paguneman
B. Ngajawab Pananya
C. Ngalarapkeun Kecap
D. Ngalengkepan Kalimah
E. Ngajembaran Paguneman
G. Nyusun Paguneman
H. Nembangkeun Pupuh

PELAJARAN 6: LINGKUNGAN ALAM SABUDEUREUN

A. Maca Jero Haté
B. Ngalisankeun Jawaban
C. Mikawanoh Kecap
D. Nyusun Kalimah
E. Menerkeun Kalimah
F. Nadomkeun Pupujian
G. Maca Ngajembaran

PELAJARAN 7: MIARA SASATOAN JEUNG TUTUWUHAN

A. Maca Jero Haté
B. Ngalisankeun Jawaban
C. Ngalengkepan Kalimah
D. Nyusun Karangan
E. Ngalarapkeun Kecap
F. Nyusun Omongan

PELAJARAN 8: NGAJAGA KASALAMETAN

A. Ngaregepkeun Kakawihan
B. Ngalisankeun Jawaban
C. Ngahariringkeun Kakawihan
D. Ngalengkepan Kakawihan
E. Ngajembaran Kakawihan
F. Ngalarapkeun Kecap
G. Nembangkeun Pupuh

Download Buku Pengajaran Materi Bahasa Sunda Kelas 2 SD


DOWNLOAD BUKU

Yang akan dibagikan ini merupakan buku Pamekar Diajar bahasa Sunda. Buku ini diperuntukkan untuk seluruh murid di Jawa Barat, dalam pengajaran bahasa Sunda. Secara keseluruhan ada 12 buku hasil dari kerja tim penyusun yang mendapat tugas dari dinas pendidikan provinsi di Jawa Barat, yakni jilid 1 sampai dengan jilid 6 untuk murid SD/MI, jilid 7 sampai 9 untuk murid SMP/MTS dan jilid 10 sampai 12 untuk Murid SMA/SMK.

Bahan Pelajaran Bahasa Sunda Lainnya:

Buku ini digunakan untuk seluruh murid yang belajar bahasa Sunda, sehingga diharapkan mereka dapat meningkatkan penggunaan bahasa Sunda mereka. Bukan saja itu, namun  juga diharap mereka lebih menyukai menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di tempat bermain.

Karena dengan belajar bahasa Sunda ini banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, yang paling terasa misalnya saja kita dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Sunda dengan baik dan benar. Selain itu, banyak keuntungan lainnya apabila kita dapat menggunakan bahasa Sunda, yakni kita akan tahu lebih dalam terhadap kebesaran budaya Sunda, sebab budaya Sunda ini merupakan bagian penting dalam budaya nasional Indonesia.

Populer

Flashnews