Bahasa Sunda Kelas 6, Pelajaran Basa Sunda dan Materinya

Diposting pada

Pada pelajaran bahasa sunda untuk kelas 6 kali ini, akan dibahas tentang apa saja materi-materi pelajaran basa sunda yang dapat dipelajari disekolah, dan selain itu pula kamu juga dapat mengunduh buku pelajaran untuk siswa serta silabus untuk guru dengan menggunakan kurikulum 2013 sebagai bahan referensi yang dapat digunakan disemester 1 ataupun semester 2.

Materi pelajaran basa sunda kelas 6 ini meliputi tentang pembendaharaan kata atau kandaga kecap, mempelajari pupuh sunda, memahami karangan narasi dan deskripsi, sajak sunda, dan lain sebagainya. Nah untuk selengkapnya apa saja yang terdapat dalam buku pelajaran bahasa sunda kelas 6 ini, silahkan perhatikan pada list dibawah ini.

Daftar Materi Pelajaran Bahasa Sunda Kelas 6 Kurikulum 2013

Materi Pelajaran Bahasa Sunda Kelas 6 Kurikulum 2013 semester 1 dan semester 2

PELAJARAN 1: NYALAMETKEUN MAHLUK PAPADA CICIPTAN ALLOH

A. Maca Jero Haté
B. Ngajawab Pertanyaan
C. Ngadiskusikeun Kandaga Kecap
D. Ngaringkeskeun Bacaan
E. Ngalarapkeun Paribasa
F. Nyaritakeun Eusi Bacaan
G. Mikaweruh Kecap Sangaran
H. Ngawih
I. Maca Dongéng
J. Nyaritakeun
K. Ngaregepkeun

PELAJARAN 2: KAHIRUPAN TURTA NYAAH BUMÉLA KA LEMAH CAI

A. Ngaregepkeun Pupuh Durma
B. Ngajawab Pertanyaan
C. Ngalarapkeun Rarangkén Tengah
D. Ngabandingkeun Pupuh jeung Kawih
E. Nembangkeun Pupuh tina Wawacan
F. Maca Jero Haté
G. Migawé Pancén

PELAJARAN 3: TOKOH NU MANGGIHKEUN

A. Maca Jero Haté
B. Ngalisankeun Jawaban
C. Ngadiskusikeun Kandaga Kecap
D. Ngaringkes Bacaan
E. Ngalarapkeun Kecap Rajékan
F. Ngabandingkeun Wangun /di/, /ka/ dina Kalimah
G. Ngalisankeun Sora
H. Maca Ngajembaran
I. Nulis Sajak
J. Ngadéklamasikeun Sajak
K. Nyaritakeun Deui
L. Maca Ngeuyeuban Pangajaran

PELAJARAN 4: PANGARUH GLOBALISASI

A. Maca Jero Haté
B. Ngajawab Pertanyaan
C. Ngalarapkeun Kecap
D. Maca Jero Haté
É. Nyaritakeun Deui
F. Néangan Harti Kecap
G. Maca Ngajembaran

PELAJARAN 5: WIRAUSAHA

A. Maca Jero Haté
B. Ngajawab Pertanyaan
C. Néangan Harti Kamus
D. Ngalarapkeun Kecap Sawanda
E. Kecap tina Basa Arab
F. Maca Ngajembaran
G. Carita Narasi jeung Déskripsi
H. Maca Sajak
I. Maca Jero Haté
F. Migawé Pancén

PELAJARAN 6: MIARA KASÉHATAN MASARAKAT

A. Ngaregepkeun Biantara
B. Ngajawab Pertanyaan
C. Migawé Pancén
D. Ngabédakeun Biantara jeung Ceramah
E. Nepikeun Biantara
F. Nulis Biantara
G. Ngajembaran Kaweruh Biantara
H. Ngahariringkeun Kawih
I. Nembang jeung Ngahariring
J. Migawé Pancén Ahir

Download Buku Pelajaran Bahasa Sunda Kelas 6 Untuk Siswa

Bahasa Sunda Kelas 6

Ada banyak sekali manfaat yang dapat diambil terutama untuk para siswa yang terdapat dalam buku ini, yakni dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk belajar bahasa sunda disekolah maupun dirumah khususnya untuk tingkat sekolah dasar kelas 6.

Selain bermanfaat untuk siswa peserta didik juga untuk para pendidik atau guru, karena mengingat fungsi buku pelajaran ini adalah untuk mempermudah aktivitas dalam proses pembelajaran bahasa Sunda Sekaligus merupakan substansi kompetensi yang dapat diajarkan kepada para siswa di sekolah.

Jika tertarik, silahkan kamu dapat mengunduh semua bahan materi pelajaran bahasa Sunda kelas 6 di atas, pada Link di bawah ini.

Download Buku Bahasa Sunda Untuk Siswa Kelas 6

Download Silabus Basa Sunda Kelas 6

Silabus Basa Sunda Kelas 6

Silabus adalah sebagai pedoman yang penting untuk guru sebagai referensi dalam kegiatan pembelajaran dengan tepat, yang nantinya untuk mempermudah pencapaian pada kompetensi dasar atau standar kopetensi, indikator pencapaian dan penilaian.

Selain buku pelajaran bahasa Sunda kelas 6 untuk siswa di atas, di bawah ini basasunda.com siapkan juga silabus sebagai contoh yang dapat diterapkan sebagai metodologi pembelajaran, evaluasi, maupun sebagai pembahasan materi dari buku siswa tersebut.

Download Silabus Basa Sunda Kelas 6

Dengan materi-materi yang terdapat dalam buku pelajaran bahasa Sunda kelas 6 berupa file PDF di atas, Semoga dapat bermanfaat bagi seluruh siswa yang sedang belajar bahasa Sunda. Semoga buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita terhadap bahasa dan kebesaran budaya Sunda sehingga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi siswa.

Baca juga pelajaran basa sunda lainya:

Demikian artikel mengenai materi pelajaran bahasa Sunda untuk kelas 6 SD atau MI ini, mudah-mudahan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk semester 1 dan semester 2 muatan lokal pembelajaran bahasa Sunda khususnya sekolah di Jawa Barat. Makin rajin yah, belajar dirumahnya..