41. Paturay jeung Sawarga 
Sanes abdi alim sujud
Mung nurutkeun hate
Nurani salira nu nampik
Sadaya-daya kagungan Gusti
Kalebet diri abdi
Abdi mah teu wantun
Bedegong ka Gusti
Joledar ka Gusti
Cinta abdi leuwih ti anjeunna
Sababaraha rewu abdi ngabdi
Naha bet disilih ku nu lian
Upami cinta abdi jadi papait
Abdi mah bade ngantunkeun
Cinta Gusti salamina
42. Pamingpin Anyar 
Geus barinasa
Umat-umat kupur
Dewi Pertiwi sujud ka Gusti
Hoyong pamingpin
Ti golongan kami
Anu langkung kasep
Anu langkung geulis
Anu langkung iman
Najan pondok yuswa
Turunan sawarga sawareh
Pikeun mingpin umat
Dugi ka ahir jaman
43. Bungsu Sajodo
Kami ciptakeun keur maneh
Gaganti keur nu tiheula
Ku Kami dibere pangaweruh
Banda-banda alam
Ku Kami dibere cinta kasih
Pikeun nurunkeun turunan
Pok geura cicing
Di Tatar Eden
Pok geura solawat
Ku Kami dijodokeun
Pok hirup didieu
Hirup sauyunan
44. Musuh Salawasna
Kaburu ku napsu
Kabengbat panggoda
Kapikat manisna pangajak
Hasad ka nu jadi manusa
Teu rido kana takdir
Jangji dugi pati
Nunutur anak Adam
Nyalindung ka nu Maha Agung
Ti musuh nu saenyana
Tina tipu daya
Kana amisna dosa
45. 5000 Taun 
Cinta,
Kanyaah,
Pasea,
Paadu-adu,
Silih ala pati,
Silih babantu,
Roda kahirupan tutuluyan muir
Manusa mah tetep manusa
Lain nu sampurna
  
46. Papasangan Alam
Dua mahluk sajodo
Tina dua pasipatan
Mamanisna hirup
Papaitna jaman
Geus Kadarna
Ti Hyang Widi
Sajodo tina dua
Pasipatan nu bareda
Kacipta kakuatan taya tanding
Ajeg moal lebur
Kasaimbangan nu pinasti
Keur jembar hate
Keur ubar manah
47. Ngalap Kasih
Duh Gusti Pangeran abdi
Abdi dolim ka diri
Gusti Pangeran abdi
Tulungan abdi
Dina pangumbaraan
Milari anu dipiasih
Paparin abdi pituduh
Cinta saendah layung
Keudeung nanging karasa
48. Cinta Salawasna
Hate ihlas bijaksana
Silih nembongkeun pangarti
Panas jeung tiisna
Panceg jeung pangarti
Moal ka nu lian
Mun ka anjeun salawasna
Sanajan teu kacumpon
Sanajan pajauh
Nanjeur salamina dina ati
Mo kaganti mo kasilih
Dina sajak sajak alam
Ku kuring ditepikeun
Kanggo nu manis
Sami-sami sipit
Sami-sami koneng
49. Kasidah
Pami abdi janten langit
Anjeun janten bumi
Pami anjeun kapanasan
Ku abdi dipasih iuhan
Pami anjeun kapanasan
Ku abdi dipasih mega
Pami anjeun kagaringan
Ku abdi dipasih hujan
Pami bidadari kacipta di bumi
Anjeun kalebet salah sahijina
Pami bidadari kacipta di langit
Mun anjeun tandinganna ti bumi
50. Pertiwi
Paturay jeung Sawarga
Na bet kurang kumaha
Kami welas asih
Ka aranjeun
Na bet anjeun jalir kana jangji
Joledar tina piwarang Kami
Sok am buah-buah sawarga
Iwal ti hiji
Bet naha anjeun teu tumut
Geura turun siah
Maraneh mo sakali-kali
Ngambeu tatar kahyangan
Maraneh bakal silih ala pati
Diantara turunan maneh
Maraneh bakal ngarasa kasusah
Salila cicing di Pertiwi
51. Pikeun kamakmuran
Kami dicipta
Ngalangkungan Rahmat
Diselapkeun sababaraha rijki
Pikeun Putra
Putra Langit Putra Pertiwi
Jeung Putra ti Indung Dunya
Siki-siki kahirupan
Dibawa ku kami
Pikeun kamakmuran
Nu bakal jadi pamingpin
Nu ngokolakeun kami sadaya

4 of 4 NEXT >>