Guguritan Sunda Lengkap, Pupuh Asmaranda, Sinom, Dangdanggula, Jsb

Guguritan nyaeta karya sastra dina wangun ugeran atawa puisi nu kaiket ku aturan pupuh. Guguritan kagolong dina karangan ugeran dina wangun puisi heubeul. Guguritan disebut karangan ugeran, lantaran ka iket ku aturan nu tangtu, nyaeta aturan pupuh.

Baca juga:√ 17+ Contoh Pupuh Sunda Lengkap, Sinom, Asmarandana, Jsb

Dari pengertian diatas kini sudah jelas bahwa guguritan ini merupakan karangan pendek yang disusun menggunakan patokan pupuh, dalam kamus sastra sunda guguritan juga disebutkan sebagai karangan puisi yang merupakan dangding yang terbilang tidak panjang.

Selain guguritan contoh puisi lainnya yang terikat oleh aturan pupuh adalah seperti wawacan. Bedanya, kalau guguritan ini termasuk kedalam bentuk puisi yang isinya tidak berupa cerita sedangkan kalau wawacan termasuk kedalam bentuk puisi yang isinya berupa ceita, dan berikut adalah perbedaannya.

Perbedaan guguritan jeung wawacan

Guguritan kaasup kana wangun puisi nu eusina henteu mangrupakeun carita. Sedengkeun ari wawacan mah ka-asup kana wangun puisi nu eusina mangrupa carita.

Karena apabila dilihat dari bentuk isinya ada dua jenis puisi sunda yaitu puisi yang isinya berupa cerita dan puisi yang isinya bukan merupakan cerita. Contoh puisi yang isinya bukan berupa cerita selain guguritan adalah sajak, mantra, sisindiran, pupujian dan juga kawih. Sedangkan contoh puisi lainnya yang berupa cerita seperti wawacan dan cerita pantun sunda.

Unsur Dalam Guguritan

Unsur-unsur yang ada di dalam guguritan atau intrinsik adalah seperti: tema, rasa, nada dan juga amanat. Sedangkan unsur lainnya yang ada hubungannya dengan struktur unsur luar atau ektrinsik diantaranya yaitu: pilihan kata, imajinasi, majas, lambing, wirahma, purwakanti, pedotan, guru lagu, dan guru wilangan.

Dan didalam isi guguritan ini dapat berupa nasihat, kejadian, pengalaman seseorang, keindahan alam, dan juga isi surat ataupun pidato.

4 Unsur Guguritan :

1. Tema

merupakan ide pokok yang menjiwai dari isi guguritan.

2. Nada

Adalah sikap dari pengarang yang akan dirasakan oleh pembaca guguritan.

3. Rasa

Adalah sikap pembaca guguritan terhadap guguritan itu sendiri

4. Amanat

Adalah pesan yang terkandung dalam guguritan

Indeks
 1. Unsur Dalam Guguritan
 • KUMPULAN CONTOH GUGURITAN BAHASA SUNDA DAN ARTINYA
 • Guguritan Pupuh Asmarandana
 • Contoh Guguritan Pupuh Sinom
 • Guguritan Pupuh Dangdanggula
  1. Guguritan Tentang Cinta
  2. Guguritan Tentang Pemandangan Alam Afrika (Dangdanggula)
  3. Kumpulan Guguritan Sastrawan Sunda Lainnya
  4. Guguritan Bahasa Sunda Tentang Tema Lingkungan Alam
 • KUMPULAN CONTOH GUGURITAN BAHASA SUNDA DAN ARTINYA


  Berikut, langsung saja dibawah ini sudah ada beberapa contoh guguritan yang cukup populer di jamannya, diantaranya yaitu karya dari Wahyu Wibisana, Dyah Padmini, dan Dedy Windyagiri yang sudah dilengkapi beserta artinya.

  Selain itupula ada beberapa karangan dari sastrawan lainnya yang meliputi Guguritan pupuh asmarandana, Pupuh Sinom, Dangdanggula tentang guguritan tentang lingkungan alam, tentang cinta dan lain sebagainya.

  1. Guguritan Karya Wahyu WibisanaGuguritan Karya Wahyu Wibisana

  Guguritan dari Wahyu Wibisana dibawah ini menjadi guguritan yang kerap dilantunkan pada seni Cianjuran dulunya, dan beberapa guguritan ini sebagian besar sudah dimuatkan pada buku.

  Wahyu wibisana lahir di Cisayong, Tasikmalaya, pada tahun 1939. Awalnya beliau menuliskan sastra sunda dalam bentuk prosa, puisi, dan drama. Selain itu pula beliau termasuk penyair yang mahir dalam menulis sajak atau puisi bebas, puisi modern dan juga guguritan.

  Guguritan-guguritan karya dari Wahyu Wibisana banyak dilantunkan dalam seni Cianjuran, salah satunya yang cukup populer ditulis menggunakan pupuh asmarandana, dan dilantunkan dalam lagu Eros. Dan berikut adalah teksnya:

  Guguritan Pupuh Asmarandana

  Mahoni di Cipaganti
  Tanjakan jalan ka Lémbang
  Ngasona di Gegerkalong
  Jauh kénéh ka Burangrang
  Ari rét ka Manglayang
  Aya gupay ti nu jauh
  Mega sutra lir salempay

  Artinya:

  Pohon Mahoni sepanjang (Jalan) Cipaganti)
  jalan menuju ke arah Lembang
  beristirah sejenak di Gegerkalong
  masih jauh tuk tiba di Burangrang
  menoleh ke arah Gunung Manglayang
  seolah ia melambai, dari jauh
  ah, awan bak saputangan saja

  Guguritan pupuh asmarandana di atas merupakan guguritan yang bertemakan asmara atau cinta, akan tetapi bukan cinta yang disebabkan oleh kepedihan dari seseorang yang disakiti oleh kekasihnya seperti pada kebanyakan guguritan yang biasa ditulis penyair sebelum tahun 60-an.

  Contoh Guguritan Pupuh Sinom

  Selanjutnya, berikut ini adalah contoh guguritan lainnya yang ditulis oleh Wahyu wibisana dalam pupuh sinom yang cukup terkenal dan sering dibawakan dalam lagu Mangu-mangu.

  Sareupna lebah Labuan
  pamayang muru basisir
  layarna sabelegbegan
  hideung dina latar kuning
  layung keur meujeuhna jadi
  pur ngempur luhureun laut
  dikarawang ku kalangkang
  poék ngahaeub ka peuting
  geus reupreupan kalapa antay-antayan

  Artinya:

  Senja di Labuan
  nelayan menepi ke pantai
  layarnya membentuk bayang
  menghitam di langit jingga
  dan lembayung menyala-nyala
  membara di atas laut
  berhalang bayang-bayang
  gelap menjelang malam
  pohon nyiur berjajar melambai

  Guguritan Pupuh Sinom Lainnya Karya Wahyu wibisana

  Koléang heulang ngalayang
  luhur dina tangkal kai
  siga anu mikamelang
  ngalanglang bari mépéling
  geus meujeuhna anaking
  buru-buru geura wangsul
  wangsul ka nagarana
  geura ngahenang-ngahening
  beurat bunghar jembarna salalawasna

  Artinya:

  Melayanglah sang elang
  terbang di atas pohon
  membawa kabar rindu
  ataukah sekadar mengingatkan
  sudahlah, Nak
  lekaslah pulang
  pulang ke kampung halamanmu
  dan berbaktilah
  hingga kamu berhasil di sana

  Dalam guguritan pupuh sinom di atas, pengarang terlihat lebih banyak menggunakan pengimajian visual yaitu imajinasi penglihatan. Dan Wahyu wibisana menggunakan majas personifikasi atau dengan bahasa figuratif di dalam guguritannya.

  Guguritan Pupuh Dangdanggula

  Di dalam menulis guguritan, Wahyu wibisana juga seolah sudah terbiasa dengan latar belakang kesundaan dan juga sejarah pasundan. Sejarah yang biasa digunakan dalam guguritannya yaitu Siliwangi atau segala sesuatu yang berhubungan dengan padjajajaran. Seperti yang terlihat pada guguritan pupuh dangdanggula di bawah ini:

  Siliwangi nu ngancik di mendi
  Pajajaran nu aya di mana
  koréléng horéng na haté
  dina kentrung jajantung
  usik-usik na sanubari
  lebah Sipatahunan
  aing manjing ingsun
  peupeuntasan keukeumbingan
  jol ka tegal Si Awat-awat kiwari
  reujeung Pamanahrasa

  Artinya:

  Siliwangi yang bersemayam entah di mana
  Pajajaran yang entah berdiam di mana
  ah, ternyata ada di dalam hati
  tepat di dalam degup jantung
  berdenyut dalam sanubari
  dalam jiwa Sipatahunan
  dalam diri sang aku
  tempat berkeluh kesah
  tibalah di masa kini
  bersama sang Pamanahrasa

  2. Guguritan Karya Dedy Windyagiri

  Guguritan Karya Dedy Windyagiri
  Sumber gambar: Flickr

  Guguritan karya Dedy Windyagiri sudah terkumpul didalam buku "Jamparing Hariring" buku ini adalah salah satu buku kumpulan guguritan pertama dari khazanah Sastra Sunda dan sempat membuat heboh setelah penerbitannya pada tahun 1992. Sastrawan ini lahir di Bandung, tahun 1941.

  Guguritan yang dipilih Dedy lebih banyak memilih tentang cinta. Tema ini lebih banyak menceritakan tentang kepedihan, karena pengkhianatan cinta atau ditinggal kekasih.

  Diksi-diksi yang dipilih pun kemudian lebih banyak membangun kalimat tanya dan kalimat yang mendeskripsikan kepiluan, berikut adalah salah satu guguritan karyanya:

  Guguritan Tentang Cinta

  Na naon atuh margina
  engkang téh dugi ka lali
  da menggah diri abdi mah
  asa teu kirang gumusti
  gumati lahir batin
  teu luntur pengkuh sumujud
  satia mikatresna
  wekasan diapilain
  luas nolas ka nu teu tutas miwelas

  Artinya:

  Apa dosa dan kesalahanku
  hingga kau tinggalkan daku
  ketahuilah
  aku senantiasa berbakti padamu
  setulus hati dan jiwaku
  dan tak pernah berpaling
  setia mencintaimu
  namun kau campakkan aku
  kau lukai ketulusan kasih sayangku

  Karémbong Sutra Kayas

  Pamungkas abdi talatah
  upami dugi ka pati
  rurub ku karémbong téa
  nu tara tebih ti abdi
  nu cipruk ku citangis
  luhur pasir abdi kubur
  iuhan ku samoja lalu
  tawis asih nu kasapih
  pileuleuyan maot abdi kaleleban

  Artinya:

  inilah pesan terakhirku
  kalau saja aku mati
  tutupi aku dengan selendang
  selendang yang biasa kudekap
  yang senantiasa basah dengan airmata
  kuburlah aku di bukit itu
  teduhi aku dengan kemboja
  sebagai ungkapan hancurnya cinta
  selamat tinggal, matiku (yang selalu ingat kepada yang telah tiada)

  Guguritan di atas menggambarkan tentang cinta yang tak sampai. Guguritan karya Dedy Windyagiri pun kerap dijadikan sebagai lagu Cianjuran. Salah satu guguritannya dijadikan lagu pokok oleh Mang Engkos, dalam wanda Rarancagan berlaras sorog dengan judul "Pegat Duriat".

  3. Guguritan Karya Dyah Padmini

  Guguritan Karya Dyah Padmini

  Guguritan hasil karya Dyah Padmini yang terbit di tahun 1999 pernah di anugerahi penghargaan "Hadiah Sastra Rancage" sebagai salah satu buku karya sastra terbaik yang terbit di tahun 1999 tersebut.

  Sastrawati yang satu ini adalah salah satu pengarang yang juga mahir dalam menuliskan prosa, cerpen, dan juga gguritan, karya sering sekali dimuat dalam majalah Mangle waktu itu.

  Beliau dilahirkan di kota Sukabumi pada tahun 1941. Dan berikut adalah salah satu guguritan hasil karyanya dalam pupuh dangdanggula.

  Guguritan Tentang Pemandangan Alam Afrika (Dangdanggula)

  Ngambah dunya diri mingkin leutik
  nyawang alam tataran Afrika
  ngarandeg palebah léngkob
  panon teu wasa ngukur
  pigurana sapipir
  lewang raheut tengahna
  dina hiji waktu di suatu waktu
  manéhna ngewag gudawang
  ngan hanjakal kuring moal
  Afrika dibeulah dua

  Artinya:

  Semakin kecil aku di atas langit
  saat kulihat tanah Afrika
  terpagut di hamparan lembah
  luasnya tak bertepi
  langit terbingkai cakrawala
  seperti ada luka di tengahnya
  ia memang telah terluka
  jadi saksi namun aku tak bersaksi
  Afrika terbelah dua

  Guguritan pupuh dangdanggula:

  Ka rundayan teureuh Siliwangi
  anu nyangking nya si kujang runcang
  geura ponténgkeun srangéngé
  bur lelemah sing mancur nyalakaan
  dina lebah tutunggul nagri
  bagal bumi Pakuan
  geus mangsa manggung
  nanjeurkeun kahayang alam
  gunung urug tetengger kula deuk
  ngerabkeun hideung bodas itulah aku, tlah mengibarkan panji
  kebangkitan

  Artinya:

  Bagi anak cucu Siliwangi
  yang terwarisi pusaka kujang
  genggamlah matahari
  tanah lahirmu
  tepat di pusat kota
  jantung kota Pakuan
  telah tiba saatnya
  menjadi pemangku negeri
  nitis jikalau gunung runtuh
  itulah aku, tlah mengibarkan panji
  kebangkitan

  Diksi serta idiom yang dipilih oleh Dyah Padmini diatas terhindar dari diksi yang mendayu, lembut, dan liris sebagaimana diksi yang sudah terbiasa dipilih oleh para penulis guguritan seni Cianjuran.

  Nada serta suasana yang ditawarkan sangat membangkitkan suasana, serta nada guguritannya tidak ada kesan melankolis atau nada-nada romantis.

  Kumpulan Guguritan Sastrawan Sunda Lainnya


  Setelah kita mengetahui beberapa contoh guguritan dari karya sastrawan yang cukup terkenal dijamannya, baik itu dalam bentuk pupuh asmaranda, sinom, dan dangdanggula, berikut ini sudah dituliskan juga beberapa contoh guguritan lainnya untuk sekedar bahan referensi kamu.

  BANJAR KARANG PAMIDANGAN (Karya: ET Satibi)

  Pasosoré angin ngahiliwir
  nebak daun arendag aroyag
  panonpoé lingsir ngulon
  layung sumedeng mayung
  di mumunggang luhureun pasir
  cahyana menggah hibar
  jangjang peuting kumpul
  di langit pating arudat
  dalit ngancik meulit lir emas sinangling
  mingkin asri sarakan

  Tepiswiring dilingkung ku lamping
  Pasir Maja reujeung Gunung Sawal
  pama ngalanglang ti kulon
  kalér wétan jeung kidul
  ngaplak cai eusining tasik
  kitu deui di tengah
  lambak tingsuruwuk
  lir sisit emas jeung pérak
  sorot cahya sumirat sedeng lumingsir
  mapag peuting lumampah

  Pamayangna geus wancina ngampih
  muru sisi mulang ka daratan
  kitu deui sato kalong
  ihtiar sangkan mupul
  balangsiar lumrah ti peuting
  hamo bisa ti beurang
  dupi eusi situ
  nusa kalintang éndahna
  pangjugjugan pamuruan jalmi tebih
  anu sumeja nyekar

  Laut Kidul (Karya Dadang Sulaéman)

  Sumiriwing angin ngahariring (10-i)
  Rarandegan radén pangapungna (10-a)
  Ngadongdon nu kapiomong (8-o)
  Nalutur nu kacatur (7-u)

  Ngilik-ngilik geusan keur ngancik (9-i)
  Anggang mo burung datang (7-a)
  Jauh wandé cunduk (6-u)
  Témbong daun kalapana (7-a)
  Tingarulang oyag katebak ku angin(12-i)
  Dayeuh di padjajaran (7-a)

  MANUK JAPATI - Karya: Muhamad Ramdan (KINANTI)

  Kuring boga hiji manuk
  Manukna manuk japati
  Bujurna utek-utekan
  Manehna te daek cicing
  Siga nu hayang ka bikang

  Ari pek teh hayang cacing
  Tapi ku kuring dikurung
  siga nu menang ka pusing
  Menuk teh labuh katukang
  Ku kuring di bere cai
  Tetep manehna teu hudang
  Ari pek teh hudang deui

  Guguritan Bahasa Sunda Tentang Tema Lingkungan Alam

  Guguritan Bahasa Sunda Tentang Tema Lingkungan Alam Pupuh Kinanti

  Jaga Lingkungan Beresih (Guguritan Pupuh Kinanti)

  Hayu atuh dulur dulur
  Jaga lingkungan beresih
  Supaya urang sarehat
  Eweh bibit panyakit
  Eweh runtah di susukan
  Atuh alus katingali

  BAKUNG BODAS - Karya : Zulaikha Sobana (Asmaranda)

  Nyacas bodas mawa sri
  naratay dina tambakan
  estu endah matak moho
  daunna patinggarulang
  ngagupay lelembutan
  sok komo nu liwung gandrung
  matak labas pangacian

  Ngahiliwir angin tingtrim
  mawa beja ti anggangna
  bebene pamepes hate
  sanajan anggang disawang
  asih ligar lir kembang
  dina wujud kembang bakung
  nu mangkak mapaes taman

  Seungitna malipir peuting
  heasna mawa subaya
  lalayaran na kasono
  medarkeun carita lawas
  endah tembang katresna
  bakung bodas ngawih liwung
  asmara meuntas sagara

  Asih sakadar pasini
  teu wasa mungpang ka kadar
  kembang nu jadi totonden
  pasini reuntas ku mangsa
  pingkasna ku nalangsa
  bakung rareunung ku sirung
  paragpag di pajaratan

  MANUK JAPATI - Karya : Muhamad Ramdan (Kinanti)

  Kuring boga hiji manuk
  Manukna manuk japati
  Bujurna utek-utekan
  Manehna te daek cicing
  Siga nu hayang ka bikang
  Ari pek teh hayang cacing

  Tapi ku kuring dikurung
  siga nu menang ka pusing
  Menuk teh labuh katukang
  Kukuring di bere cai
  Tetep manehna te hudang
  Ari pek teh hudang deui

  Guguritan Pupuh Asmarandana

  Sim kuring nyuhunkeun widi ka sadaya nu mayunan
  bade nyelang heula nyawera
  samemeh ngersakeun tuang
  metakeun karasmian
  galib talari karuhun
  turunan ti Nabi Adam

  Metik galibna nu alim
  noeulad pituah pandita
  didamel sundana bae
  puguh pulunganeunnana
  aya nu resep ngadangu
  tah kieu ieu ungelna

  Guguritan Kinanti

  Repeh sadaya nu kumpul
  nu nyawer kaluli-luli
  nyawer murangkalih sunat
  nurutan jaman bihari
  lampah sepuh nu baheula
  nyuhunkeun salamet diri

  Mentas ngaluluskeun laku
  parantos ngabangbrangkeun galih
  munjung ka ibu ka rama
  ka nini sareng ka aki
  ka bibi sareng ka paman
  ku dumeh nembean sumping

  Guguritan Pupuh Sinom

  Sekar bingbin jangarian
  Sekar kalapa cinugi
  Sekar pinang di majangna
  Sukur kamanjangan teuing
  Disawer ku beas kuning
  Beas beureum anu hurung
  Kuningna kawas teja
  Di tingalna langkung resmi

  Ngagurilap herang mani siga emas
  Nabi Yusup nu majengan
  Disanding ku nabi Idris
  Digenggem koe Rasululloh
  Murub sakuriling diri
  Nabi kabeh nu ngaraping
  Lungguhna dina rahayu
  Jayana kamanusaan
  Calik di sanggiang sakti
  Malaikat sadayana nu ngajaga

  Pupuh Kinanti

  Payung tilu nungku-nungku
  Payung tujuh nu nguriling
  Payung dalapan ngajajar
  Payung salapan ngabanding

  Ulah katungkul ramana
  Sareng ulah beurat galih
  Kudu nganggit-nganggit kalmu
  Kadah ngaraoskeun galih

  Nu nyawer kedah sampurna
  Supanten tumbalna matih
  Panajem ulah katilar
  Bati dagang kedah bijil
  ucutkeun poponden rajut
  pikeun tulak sial diri

  malar tebih balaina
  masingna parek rejeki
  salamet panjang yuswana
  dugi ka alam nu lahir

  Neda ma’lum cukup lumur
  Ka sadaya nu lalinggih
  Ieu anu nyawer tamat
  Geura lebet murangkalih
  Calikkeun di papajangan,
  Ondangan sumangga linggih

  Penutup:

  Dalam gaya penulisan puisi guguritan untuk setiap orang tentunya berbeda-beda serta memiliki gaya dan karakternya masing-masing, termasuk dari ketiga penyair di rentang waktu 1990-an diatas.

  Baca Juga: Kumpulan Contoh Pupuh Durma Bahasa Sunda dan Artinya

  Nah, mungkin itu saja dulu sedikit materi mengenai pengertian Guguritan sunda, beserta Unsur, Jenis dan contoh-contohnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penulisan artikel diatas, semoga dapat bermanfaat untuk bahan referensi dan pembelajaran kita bersama.


  Jangan lupa, kunjungi juga channel youtube kami ya gaes, tentang Animasi si Otong anak sekolah lucu di @sundanation. Hatur nuhun!

  1. Feby berkata:

   Thank you