12+ Contoh Pupuh Kinanti Sunda Terbaru, Terlengkap!

Ada dua pupuh kinanti yang sekarang dikenal luas dan sekaligus dijadikan contoh pupuh dalam kurikulum sekolah yang ada di daerah Jawa barat, yakni Pupuh Kinanti laras salendro (pupuh Kinanti buhun) yang diciptakan oleh Sultan Adi E, serta Pupuh Kinanti Kidung (nyanyian) yang berlaras pelog degung, yang dipopulerkan oleh Mang Koko K. Sehingga hanya kedua Pupuh Kinanti tersebut yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sunda.

Baca juga: 17+ Contoh Pupuh Sunda Lengkap, Sinom, Asmarandana, Jsb

Pupuh Kinanti adalah pupuh yang berwatak nineung (menanti), deudeupeun (harap-harap cemas) dan atau kanyaah (rasa sayang atau rasa cinta) dengan patokan guru wilangan dan guru lagu: 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i. Pupuh Kinanti berkembang dibeberapa daerah dengan kekhasan daerah masing-masing, seperti laras (tangga nada) dan lagu (melodi) yang berbeda sesuai dengan perkembangan kebudayaan di daerah tersebut.

Contoh Pupuh Kinanti Sunda

Contoh Pupuh Kinanti
Pupuh Kinanti

Pupuh kinanti merupakan salah satu pupuh yang termasuk kedalam golongan sekar ageung. Pada pupuh kinanti dalam satu bait (pada) terdiri dari 6 baris (padalisan) dengan komposisi pola guru lagu dan guru wilangannya adalah: 8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i. Dibawah ini adalah beberapa contoh pupuh kinanti bahasa sunda, baik yang sudah ada, dan ada juga beberapa hasil karangan dari teman-teman.

Nama Pupuh: Kinanti
Tema: Penantian, Khawatir
Laras: Pelog/Selendro
1 Pada: 6 Padalisan
Gerak: Sedang
Guru Lagu/Wilangan: 8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i.

Contoh 1

Pupuh Kinanti Budak letik bisa ngapung

Nurmawati Griya Al-Fatih

Lirik Pupuh

Budak leutik bisa ngapung
Babakuna ngapungna peuting
Ngalayang kakalayangan
Neangan nu amis-amis
Sarupaning bungbuahan
Naon bae nu kapanggih

Ari beurang ngagarantung
Eunteup dina tangkal kai
Disada kokoreakan
Cik hempek ku hidep pikir
Nu kitu naon ngaranna
Lolong lamun teu kapanggih

 

Contoh 2

Pupuh Kinanti KANYAAH INDUNG Lirik Oleh: Tbhadi Sutiksna

Kanyaah indung mo suwung
Lir jaladri tanpa tepi
Lir gunung tanpa tutugan
Asihna teuing ku wening
Putra teh di dama dama
Di anggo pupunden ati


Terjemahan:Kasih sayang ibu tak pernah sirna
Bagai samudra tak berpantai.
Bagai gunung tanpa turunan (terus menanjak)
Diasuh dengan teliti
Dijadikan pujaan hati..

Contoh 3

Lirik Pupuh Kinanti Tentang Alam, Bunga

Dina lahan anu subur
Tatangkalan gampang jadi
Anu èndah tangkal kembang
Nu jarangkung tangkal kai
Mèrè manfaat ka urang
Hasilna bisa kapetik

Tapi teu cukup ku kitu
Tatangkalan butuh cai
Anggur kudu dipiara
Ulah aya hama cicing
Di gemuk reujeung di cèbor
Di pariksa saban wanci

Hama hileud dina daun
Komo mun hente saeutik
Èta tèh jadi gangguan
Tatangkalan bakal rigil
Nya moal alus buahna
Pariksa masing taliti

 

Contoh 4

PRABU SILIWANGI DINA PUPUH KINANTI

Jenenganana sang ratu
kangjeng prabu siliwang
ngeréh nagri pajajaran
wijaksana sarta adil
nyaah ka somah-rahayat
tara pisan pilih kasih

Kitu panganggo sang prabu
taliti ka rayat leutik
towéksa tulatén pisan
pajajaran sugih mukti
nagara kerta raharja
taya bangsat sepi paling

Rahayat hirup subur mamur
dagang senang tani mukti
henteu kurang sandang pangan
hirup jauh ti karisi
raja gedé komarana
dihormat tur dipiamrih

 

 

Contoh 5

Contoh pupuh Kinanti Lirik Panggih Jeung Manehna

Sanggeus kuring lila nunggu (8-u),
ahirna manehna nepi (8-i),
beuheung nyeri teu karasa (8-a),
nu aya bungah tur seuri (8-i),
sabab panggih jeung manehna (8-a),
hirup rasa pinuh harti (8-i)

 

Contoh 6

Contoh Teks Pupuh Kinanti Lirik Tentang Musibah

1. Musibah Caah

Salian ti gunung bitu, (8-u)
kapanggih musibah deui (8-i)
caah dengdeng di walungan (8-a)
ngeueum lemah cai kuring (8-i)
kampung warga di mamana (8-a)
loba kaserang kasakit (8-i)

2. Lirik Kinanti Musibah Tsunami

Taun- taun nu kalangkung
di Aceh aya tsunami
di Tungtung Pulo Sumatra
rea jalma keuna pati
kabawa cai sagara
kana hate matak ngeri
Contoh 7

Lirik Kinanti Gunung Bitu

Di urang mah loba gunung
gunungna loba nu aktip
urangna kudu waspada
hanteu weleh ati-ati
bisi ngadadak musibah
gunung teh ngutakeun api

urut gunung anu bitu
aya gawir nu lungkawing
ngagerewong jadi kawah
bisa katempo ti sisi
tur ngahasilkeun walirang
sok dipake ubar kulit

Galunggung ngawurkeun lebu
dibarengan keusik panas
mudalkeun kubikan keusik
mancawura ka mamana
kana walungan ngamalir
ngamalirkeun lahar panas

 

Contoh 8

Lirik Pupuh Kinanti Tara Bosen Nunggu

Abdi tara bosen nunggu
Nungguan kasih kamari
Iraha pun badé datang
Ceunah rék datang kiwari
Tapi anjeunna teu datang
Nunggu kasih nu teu pasti

 

Contoh 9

Lirik Pupuh Kinanti Nulung Kanu Butuh

Nulung kudu kanu butuh
Jeung papada silih asih
Nalang kudu kanu susah
Leuleus awak hamo pamrih
Awak bagja hate bungah
Jati diri sing kapanggih

 

Contoh 10

Pupuh Kinanti Indung tunggulna rahayu

Indung tunggulna rahayu
Nyaah deudeuh bela pati
Bapa tangkalna darajat
Ngatik ngadidik gumati
Tos teu kawerat jungjat
Anjeun nu dianti-anti

 

Contoh 11

Pupuh Kinanti Anaking nu ngaran Jalu

Anaking nu ngaran Jalu
Poma ulah leutik burih
Masing ludeung ngalalana
Sing rancage sepi pamrih
Nalang ka jalma nu susah
Nyaah ulah pilih kasih

 

Contoh 12

PUPUH KINANTI MIKANYAAH SASATOAN

Hirup jeung papada mahluk
Pola ulah hiri dengki
Sanajan ka sasatoan
urang kudu welas asih
Ulah nyiksa sangeunahna
Da miboga rasa nyeuri

 

Contoh 13

TATARUCINGAN DALAM BENTUK PUPUH KINANTI

Budak leutik bisa ngapung
Hanjakal ngapung-na peuting
Ngalayang ka kalayangan
Neangan nu amis-amis
Sarupaning bubuahan
Naon wae nu kapanggih

Jawab: kalong alias kelelawar

Sejarah Perkembangan Pupuh Kinanti di Tatar Sunda

Sejarah Perkembangan Pupuh Kinanti di Tatar Sunda

Di daerah Sunda sendiri, pupuh berkembang sangat cepat, sehingga banyak peminat para budayawan membuat puisi dalam bentuk pupuh. Salah satu pupuh yang tumbuh cepat adalah pupuh Kinanti, Jenis pupuh ini berkembang hampir di seluruh wilayah jawa barat, hampir setiap daerah memiliki pupuh Kinanti yang diciptakan oleh masyarakat budayawan setempat, yang kemudian berkembang dan dianggap sebagai pupuh kinanti daerah tersebut.

Baca juga: Contoh Guguritan Sunda Lengkap, Pupuh Asmaranda, Sinom, Dangdanggula, Jsb

Seperti Pupuh Kinanti yang dikembangkan di daerah Cianjur dikenal dengan Kinanti Ligar dan Pupuh Kinanti yang dikembangkan di daerah Kawali dikenal dengan Kinanti Kawali. Pupuh Kinanti hanya berkembang di wilayah mereka sendiri. Pupuh Kinanti Kawali adalah sebuah karya seni dari daerah Kawali, nama sebuah kecamatan di sebelah utara ibu kota Kabupaten Ciamis, berketinggian 300 – 1200 m dpl yang terdiri dari 11 desa, nama Kawali digunakan sebagai nama Pupuh Kinanti yang berkembang di sana.

Berbeda dengan Pupuh Kinanti pada umumnya, Pupuh Kinanti Kawali ini memiliki keunikan tersendiri, pupuh ini diciptakan oleh Ki Reksa sekitar tahun 1901 dan berkembang di daerah Kawali saat itu. Ada perbedaan yang menarik antara laras (tangga nada) dan dongkari (ornamentasi) yang dipergunakan. Teks lirik yang terkandung di dalamnya bercerita tentang suasana ibu kota Kec, Kawali pada saat itu,  khususnya di sekitar Alun-alun Kawali. Dalam lirik pupuh tersebut menggambarkan tumbuhan yang hidup disana sehingga mencerminkan kecintaan terhadap lingkungan.

Kinanti Ligar dan Pupuh Kinanti Kawali

Pupuh ini tidak ada buktai tertulis, pengembangannya hanya sebatas cara tradisional, dilakukan dengan cara diajarkan di sekolah dasar di wilayah Kawali tanpa notasi, hanya dinyanyikan oleh guru saja. Namun saat ini, hal tersebut sangat jarang terjadi di Kawali sendiri yang mengetahui keberadaan pupuh kinanti ini. Hal ini karena Pupuh berkembang pada saat itu dan tidak ada bukti fisik bagi banyak orang untuk mempelajarinya. Dan sekarang hanya sedikit orang yang masih hidup yang mengenal pupuh ini.

Tidak ada bukti fisik, dan seiring dengan perkembangan jaman, Pupuh Kinanti Kawali semakin dilupakan. Generasi berikutnya hampir tidak ada yang tahu keberadaan Pupuh ini. Selain itu, Pupuh Kinanti Kawali tidak lagi dijadikan acuan dalam kurikulum sekolah dasar, sehingga secara tidak langsung menghambat perkembangannya. Pupuh Kinanti yang dikenal masyarakat saat ini hanyalah Pupuh Kinanti yang digunakan sebagai acuan dalam kurikulum sekolah.

Beberapa peneliti dari budaya lokal mulai mempelajari dan mengkhawatirkan keberadaan dan keunikan pupuh kinanti kawali tersebut. Tapi sejauh ini tidak ada penelitian akademis tentang Pupuh Kinanti Kawali ini, sehingga sumber yang menunjukan adanya pupuh kawali ini masih sangat kurang, sehinggga masih perlu adanya pengkajian terhadap pupuh kawali tersebut.

Populer

Flashnews