Cerita Dongeng Lutung Kasarung Bahasa Sunda, Lengkap!

Basasunda.com – Dalam Cerita dongeng lutung kasarung bahasa sunda ini akan menceritakan tentang kisah seekor kera yang tak lain ternyata adalah sesosok pria yang sangat tampan yang bertemu dengan ratu yang sangat cantik bernama purbasari.

Baca juga: Kumpulan 15+ Judul Dongeng Sunda Legenda Sasakala Jawa Barat!

Cerita sasakala lutung kasarung bahasa sunda lengkap!
Kisah tentang dongeng bahasa sunda lutung kasarung ini merupakan cerita yang berasal dari daerah jawa Barat. Nah, langsung saja berikut dibawah ini adalah cerita dongengnya.

LUTUNG KASARUNG
(Cerita Dongeng Dari Jawa Barat)

Dina jaman kapungkur, di tatar pasundan aya hiji karajaan anu di pimpin ku saurang raja anu wijaksana, namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduhan dua anak awewe anu geulis, namina Purbararang sarta adi na Purbasari.Dina wanci ngadeukeutan ahir hayatnya, raja Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari, putri bungsu na pikeun nga gentosan jabatana. “Abdi atos sepuh teuing, waktuna abdi turun tahta.” Ceuk raja Prabu.

Lamun, dilain sisi Purbararang, nu mangrupakeun kakana purbasari manehna henteu satuju adina diangkat ngagantikeun Bapana. “Abdi putri anu kedah bapa pilih, kuduna abdi anu ngagantikeuna.” ceuk Purbararang naroskeun ka tunangan na, nu namina Indrajaya.

Ku sabab sirik, purbararang teras ngagaduhan niat jore ka purbasari. Manehna manggihan saurang nini sihir kanggo nyilakakeun Purbasari. Nini sihir eta nyieun Purbasari kulitna barobah jadi kaayaan totol-totol hideung.

Saentos kitu, Purbararang janten gaduh alesan kanggo ngusir kakana. “Jalma anu dikutuk sepertos maneh, henteu pantes jadi saurang Ratu !” Ceuk Purbararang.

Saterusna, manehna nitah saurang Patih kanggo ngasingkeun Purbasari ka hiji leuweung. Satepina di leuweung, patih eta ngarasa karunyaeun ka purbasari, sarta anjeuna mangnyieun keun hiji pondok kanggo Purbasari.

Anjeuna oge masihan nasehat ka Purbasari,“Sing Tabah Tuan Putri. Cocobi ieu tangtos pasti lekasan, Anu Maha Kawasa sareng Putri”. “Hatur nuhun.” Bales Purbasari.

Salila di leuweung, purbasari ngagaduhan seueur rerencangan nu mangrupakeun sasatoan anu balalager ka manehna. Diantara sasatoan, aya hiji monyet anu buluan hideung nu misterius namina nyeta lutung kasarung.

Nanging, monyet eta anu manawi paling perhatian ka Purbasari. Lutung kasarung terus ngahibur Purbasari, masihan kekembangan anu endah sarta buah-buahan.

Dina wanci onggal wengi, di bulan purnama. Lutung Kasarung mapah ka tempat anu sepi teras anjeuna ngalakukeun semedi. Manehna menta hiji hal ka Dewata. Ieu ngabuktikeun yen Lutung Kasarung teh sanes makhluk biasa.

Dina semedi eta, taneuh nu aya di dekeut Lutung kasarung barobah jadi hiji telaga alit, cai na herang kacidaan. Cai na ngandung ubar anu seungit pisan.

Enjing poena, Lutung Kasarung manggihan Purbasari sarta nitah purbasari ibak di telaga eta. “Naon mangpaatna pikeun abdi?” Pikir Purbasari.

Nangging, anjeuna nurutkeun wae. Teu lami sanggeus manehna nyeburkeun awakna. Kulitna barobah jadi bersih sarta geulis sepertos harita deui. Purbasari rewas pisan dicampur ku hawa atoh sabot manehna ngaca ditelaga eta, kulitna bisa mulus deui.

Dina wartos lain di karajaan, Purbararang mutuskeun bade ningali kakana nu aya di leuweung. Manehna mangkat sareng tunangana indrajaya sarta para pangawalna.

Satepina di hutan, purbararang manggihan adinya si purbasari. Purbararang teu percaya ningali adina tiasa jadi geulis deui kos harita.

Purbararang embungen eleh, teras anjeuna ngajak Purbasari nitah ngadu papanjang-panjang buuk. “Saha anu paling panjang buukna, manehna anu menang!” Saur Purbararang.

Mimitina Purbasari alimeun, nanging purbararang teras-terasan ngadesek. Nah  pas ditingali, buuk Purbasari malah nu lewih panjang ti purbararang.

“Kajeun ayena abdi eleh, nanging ayeuna hayu urang paganteng-ganteng tunangan, tah ieu tunangan abdi”, saur Purbararang sabari nyampeurkeun ka Indrajaya. Purbasari mimitina gelisah da lantaran kabingungan.

Ahirna, purbasari narik panangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ajol-ajolan kawas mangmenangkeun Purbasari. Purbararang seuri nyalakatak ngabahak-bahak. “Jadi monyet eta tunangan maneh?” Saur purbararang.

Dina wanci eta oge, Lutung Kasarung teras geura semedi sakedap, sarta lumangsung barobah jadi lalaki anu ganteng kacidaan, lewih-lewih ganteng ti Indrajaya.

Sadaya nu aya didinya rewasen ningali kajadian eta. Purbararang ahirna ngaku kaelehan nana, sarta menta maaf pikeun kalepatan salila ieu ka purbasari.

Manehna menta dihampurakeun sagala kasalahan nana ka purbasari, sarta menta supardos henteu dihukum. Purbasari anu bageur, langsung ngahampurakeun sagala kasalahan kakana purbararang.

Sanggeus kajadian eta, ahirna maranehna sadaya balik ka karajaan. Purbasari ahirna jadi saurang ratu, di rendengan ku saurang lalaki idamana. Lalaki eta teu lain anu salila ieu maturan purbasari salami dileweung, nyaeta lutung kasarung.


Dahulu di Pasundan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, namanya Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung memiliki dua orang putri cantik bernama Purbararang dan adiknya Purbasari.

Menjelang akhir hayatnya, Raja Tapak Agung mengangkat Purbasari, putri bungsunya untuk menggantikan posisinya. “Aku sudah terlalu tua, saatnya aku turun tahta.” Kata Prabu Tapak agung. Sebaliknya, jika Purbararang yang merupakan kakak Purbasari tidak setuju adiknya diangkat menggantikan ayahnya. “Aku adalah anak perempuan yang harus dipilih ayahku, akulah yang harus menggantikannya.” tanya Purbararang kepada tunangannya yang bernama Indrajaya.

Karena cemburu, purbararang kemudian berniat jahat ke purbasari. Dia menemukan nenek penyihir untuk menyelakakan Purbasari. Kesaktian nenek membuat kulit Purbasari berubah menjadi bintik hitam. Setelah itu, Purbararang punya alasan untuk mengusirnya. “Orang terkutuk sepertimu tidak layak menjadi Ratu!” kata Purbararang.

Kemudian, ia memerintahkan seorang Patih untuk mengucilkan Purbasari di sebuah hutan. Sesampai di hutan, sang patih merasa kasihan pada Purbasari, dan dia membangun sebuah gubuk untuk Purbasari. Ia pun memberikan nasehat kepada Purbasari, “Tabahkanlah hatimu Tuan Putri. Lelucon ini pasti akan berakhir, Yang Mahakuasa akan mengunhkapkannya”. “Terima kasih.” Jawab Purbasari.

Selama di hutan, Purbasari memiliki banyak teman binatang yang menyayanginya. Di antara hewan tersebut, terdapat seekor monyet berbulu hitam yang secara misterius bernama lutung kasarung. Namun, kera itulah yang paling memperhatikan Purbasari. Lutung kasarung terus menghibur Purbasari dengan memberikan bunga dan buah yang indah.

Di waktu setiap malam, di bulan purnama. Lutung Kasarung pergi ke tempat yang sunyi dan kemudian dia bersemedi. Dia meminta sesuatu kepada Dewa. Ini membuktikan bahwa Lutung Kasarung bukanlah makhluk biasa. Dalam meditasi itu, tanah di dekat Lutung Kasarung berubah menjadi danau kecil, airnya sangat jernih. Airnya mengandung obat yang sangat harum.

Ke esokan paginya, Lutung Kasarung menemukan Purbasari dan menyuruh Purbasari untuk mandi di danau. “Apa manfaatnya bagi saya?” Pikir Purbasari. Tetapi, purbasari mengikuti ajakan tersebut. Tidak lama kemudian dia berubah menjadi cantik Kulitnya berubah menjadi bersih dan cantik seperti dulu. Purbasari sangat terkejut bercampur dengan heran, ketika dia melihatnya, kulitnya menjadi halus kembali.

Di waktu lain di kerajaan, Purbararang memutuskan untuk pergi menemui kakaknya di hutan. Dia pergi dengan tunangannya Indrajaya dan pengawalnya. Sesampai di hutan, Purbararang menemukan adiknya Purbasari. Purbararang tidak percaya adiknya bisa kembali cantik. Purbararang kemudian mengajak Purbasari untuk mengadu rambut siapa yang paling panjang.

“Siapa pun yang memiliki rambut terpanjang, dialah menang!” kata Purbararang. Awalnya Purbasari diam, tapi Purbararang terus mendesak. Nah, kalau diperhatikan, rambut Purbasari malah lebih panjang dari Purbararang. “Saya kalah, tapi sekarang mari kita bicara tentang tunangan saya, ini tunangan saya”, kata Purbararang sambil mendekati Indrajaya. Awalnya Purbasari gelisah karena kebingungan.

Akhirnya Purbasari menarik tangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung seperti menenangkan Purbasari. Purbararang tertawa keras. “Jadi monyet itu tunanganmu?” kata Purbararang. Saat itu, Lutung Kasarung langsung bertapa, dan kemudian berubah menjadi pria yang sangat tampan, lebih tampan dari Indrajaya.

Semua yang ada disana terkejut melihat kejadian tersebut. Purbararang akhirnya mengaku kalah, serta meminta maaf atas semua kesalahannya kepada purbasari, dan dia juga meminta agar dirinya tidak dihukum. Purbasari yang baik hati akhirnya memaafkan segala kesalahan kakaknya tersebut.

Sesudah kejadian tersebut, akhirnya mereka semua pulang ke kerajaan. Purbasari akhirnya menjadi seorang ratu, berdampingan dengan seorang lelaki idamannya. Lelaki itu tidak lain adalah seseorang yang selama ini menemani purbasari selama di hutan, yaitu lutung kasarung.

Dari cerita sasakala lutung kasarung diatas, bisa kita ambil hikmah yang sangat penting, yakni bahwa “perbuatan yang syirik itu sangatlah tidak baik.” Nah, demikianlah cerita sasakala bahasa sunda kali ini, semoga bermanfaat.

Sumber referensi: google.com

Baca juga:
• Kumpulan Contoh Dongeng Jenis MITE, Bahasa Sunda
• Cerita Sasakala Tentang Malin Kundang

Populer

Flashnews