Contoh Dialog Wawancara Singkat Bahasa Sunda Tentang Bahaya Narkoba

Bahaya penggunaan narkoba dikalangan pelajar selain merugikan diri sendiri juga dapat membahayakan orang lain yang ada disekitarnya. Dalam contoh wawancara kali ini, kita akan mencari sebuah informasi dari salah seorang narasumber yang ahli atau yang dapat dipercaya untuk mendapatkan sebuah informasi yang akurat terkait tentang penggunaan narkoba.

Artikel ini hanya sekedar bahan referensi saja untuk menemukan contoh pertanyaan wawancara yang tepat kepada narasumber seputar narkoba, yang mudah-mudahan dapat bermanfaat jika kebetulan kamu sedang memiliki tugas wawancara bahasa sunda tentang narkoba ataupun hal yang berhubungan dengan kesehatan lainnya disekolah.

Naon Sih Wawancara Teh? 

Wawancara merupakan kagiatan tanya jawab, untuk mendapatkan sebuah informasi dari narasumber. Dan hal yang harus disiapkan tentu saja adalah menyusun pertanyaannya untuk ditanyakan, seperti misalnya dengan menggunakan bahasa sunda yang sopan, jelas, dan juga ringkas.

Selain itu sikap kita harus selaras dengan étika ataupun tatakrama budaya sunda, seperti misalnya harus berbicara dengan sopan terhadap orang yang lebih tua dengan menggunakan tutur bahasa yang halus dengan menghindari kata-kata ataupun ucapan yang kasar.


Saha Waé Anu Ngawawancara Téh? 

Kegiatan wawancara selain dilakukan oleh wartawan, tugas wawancara biasanya juga dilakukan oleh mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, siswa-siswi yang mendapat tugas dari gurunya disekolah, ataupun wawancara saat melamar pekerjaan.

Karna kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan seleksi dengan cara mewawancarai narasumber untuk mendapatkan keterangan dari seseorang tersebut. Oke, berikut langsung saja dibawah ini adalah contoh hasil wawancara singkat tentang narkoba dengan bahasa sundanya.

Contoh Hasil Wawancara Tentang Narkoba Bahasa Sunda

Contoh teks dialog pertanyaan wawancara bahasa sunda tentang bahaya narkoba
@image source

Contoh Hasil Wawancara : 

  • Pelajar : “Assalamualaikum.. Pa, punten abdi badé nyuhunkeun katerangan kana naon baé masalah anu dipayunan ku pamaréntah akibat tina narkoba téh?”

Narasumber : “Kiwari narkoba mémang jadi masalah, lain baé keur pamaréntah, tapi keur sakumna masarakat, ogé lain ukur di Indonesia, tapi di unggal nagara. Ari nu jadi sababna narkoba téh tiasa ngaruksak mental bangsa, utamana barudak ngora sapertos pelajar.”

  • Pelajar : “Kumaha kaayaan jalma anu ngagunakeun narkoba dina mangsa kiwari téh Pa?”

Narasumber : “Justru éta kaayaanana geus matak pikahariwangeun. Nu nyalahgunakeun narkoba ti taun ka taun téh lain kalah ngurangan, nanging geuning kalah ngalobaan. Tah ieu téh padamelan anu beurat pikeun pamaréntah.”

  • Pelajar : “naon waé anu karandapan ku jalma anu ngagunakeun narkoba téh, Pa?”

Narasumber : “Saukur nu nyalah gunakeun narkoba, utamana nu ngagunakeun jarum suntik, baris nimbulkeun masalah séjénna, salah sahijina nyebarna virus HIV.”

  • Pelajar : “Kinten-kinten naon nu nyababkeun jalma wawanian ngagunakeun narkoba?”

Narasumber : “Ari nu jadi sababna mah rupa-rupa, aya faktor psikologis, biologis, sosial, katut spiritual saperto kurangna bingbingan atikan agama. Lamun jalma nu geus katagihan sok hésé ngeureunkeunana. Matak urang ulah sakali-kali kumawani ngagunakeun narkoba, lamun geus katagihan mah hésé ngubarana.”

  • Pelajar : “Kumaha sangkan ieu kasus narkoba téh teu nerekab ka generasi ngora?”

Narasumber : “Sangkan ieu masalah téh teu nerekab kedah diihtiaran ku sarerea, di antarana ku cara ngalibetkeun pamaréntah, LSM, kaasup ogé média massa, jeung pusat réhabilitas HIV/AIDS.”

  • Pelajar : “Tarékah naon kinten-kintenna sangkan jalma-jalma hususna generasi ngora béh teu kalibet ngagunakeun narkoba?”

Narasumber : “Anu leuwih utama mah dijaga timimiti lingkungan kulawarga. Barudak salaku generasi ngora dididik ku atikan agama sangkan pengkuh kaimanannana. Salian ti éta, méré nyaho sangkan barudak apal yén narkoba téh barang haram anu dilarang ku agama jeung pamaréntah. Sabab bakal ngaruksak méntal jeung runtuhna nagara.

  • Pelajar : “Naha tina narkoba tiasa ngaruntuhkeun nagara?”

Narasumber : “Nya muhun, pan narkoba mah bisa ngaruksak pisik jeung méntal. Awak ruksak, pikiran kaganggu, teu bisa konséntrasi, da pikiranana pinuh ku lamunan nu teu pararuguh. Tah lamun generasi ngora geus kitu, saha anu baris ngolah nagara? Antukna nagara moal aya nu maliré. Tah ieu pisan anu dipikahariwang ku sakumna masarakat Indonesia téh.”

  • Pelajar : “Nah, mung sakitu wae pa patarosan abdi, hatur nuhun kana waktosna sareng jawabanana. wassalamualaikum wr, wb?”

Narasumber : “Wa’alaikum salam. Nya muhun, sami-sami.”

Rengse..

Mungkin itu saja contoh daftar pertanyaan-pertanyaan yang dapat disusun dalam materi wawancara dalam bahasa sunda tentang bahaya narkoba kepada narasumber, semoga dapat bermanfaat dan terimakasih atas waktunya. Hatur nuhun..

Populer

Flashnews