Ucapan Ramadhan Bahasa Sunda, Persiapan Diri Ngawitan Sasih Romadon!

Diposting pada

Ucapan ramadhan bahasa sunda – Marhaban Ya Romadon.. Alhamdulillah, saparantosna urang nyeueurkeun mahabbah, ti kawitan sasih Rojab dugi ka sasih Sya’ban, ayeuna cunduk kana waktuna, insya allah urang ditepangkeun deui sareng sasih anu mulya, nyatana sasih Romadon.

Sasih nu disebat sayyidu suhur, panghuluna sakabéh bulan. Margi dina éta sasih, dilungsurkeunana rohmat, dilungsurkeun mangpirang-pirang magfiroh sareng ditebihkeunnana tina seuneu naraka.

Dulur basasunda.com, pasipatan manusa nu sarwa balagah jeung lemah, ayeuna pisan tiasa diriksa ku mangrupa-rupa ibadah. Sawangsulna, upama manusa dina sasih mulya ieu masih angger balangah jeung lemah, tangtos moal kénging ganjaran puasana.

10 Ucapan dina Persiapan Diri Ngawitan Sasih Ramadhan

Sajak Tentang Romadon

Margi kitu, dina ngawitan sasih anu mulya ieu, mangga urang siapkeun diri, nu diantawisna;

1. Didikan Jasmani

Nyaéta tumuwuhna jasmani jeung mulasara kaséhatan

2. Didikan ka Sopanan

Nyaéta ngalelempeng létah (ucapan) jeung ngoméan raga dina ngalampahkeun hirup

3. Didikan Aktual

Nyaéta minterkeun akal pikiran sarta ngajuruskeunana ka nu langkung maslahat

4. Didikan ka Parigelan

nyaéta ngalatih gawé geusan nyiar kabutuh hirup

5. Didikan Ilmiah

Nyaéta upaya ngalengkepan manusa reujeung élmu pangaweruh anu bener tur ajén guna

6. Didikan Méntal

nyaéta ngahudangkeun acining rasa reujeung kaéndahan alam, geusan nyadap pangajaranana

7. Didikan Sosial ka Masarakatan

nyaéta ngawanohkeun kana hak-hak masarakat

8. Didikan Rasa ka Manusaaan

Nyaéta rasa duduluran di antarana umat manusa

9. Didikan Ahlak (Moral Spiritual)

Nyaéta ngalempeng- keun katukuhan reujeung katoatan kana sagala paréntah Alloh ogé ngajauhan laranganana

10. Didikan Rohani

Nyaéta ngaronjatkeun rohani geusan sumambung reujeung Sang Kholiq, Alloh Azza Wajalla, Alloh Swt. Mudah-mudahan.

Ucapan Menyambut Ramadhan Bahasa sunda

ucapan ramadhan bahasa sunda
Mun Simkuring rumaos diri seueur kalepatan neda di pangapunten nu sa-ageung ageungna kanasamudaya kalepatan, nu dihaja sinareng nu teu dihaja. Mugia ibadah urang salawasna aya dina kamulya’an. Marhaban ya Ramadan…

Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara nu satung kebing rasa.  Marhaban ya Ramadan.

“Cai soca teu kariksa, raheut mana nu teu kahaja, mugi janten pangampura ucap lampah nu teu kajaga tur samudaya kalepatan. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar rahuet manah. Wilujeng sasaih siam. Marhaban ya Ramadan.

Jati diri nu suci rasa jiwa anu tanpa noda, mugia sing ngajadi disarengan ku iman taqwa anu antukna nunda kanyaah nyimpen kadeudeuh silih hampura papada jalma. Panuhun sihapunten sadaya. Marhaban ya Ramadan.

Wilujeng sumping puasa Ramadan! Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna balik diri kanu suci. Hapunten samudaya kalepatan lahir sinareng batin. Wilujeng ibadah shaum Ramadan.

Kedaling rasa nu pinuh ku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meunpeung wanci can mustari. Tayya basa nu bisa direka, taya saur nu bisa jadi panjajap catur, lintang ti kedalna ucapan “Marbahan ya Ramadan’ neda dihapunten lahir tumekanin batin.

Mugi cukup lumur jembar, pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten samudaya kalepatan hapunten nu kasuhun. Wilujeng ibadah shaum Ramadan.

Sakitu bae anu ka haturkeun mugi aya mangpaatna hususna kanggo admin, umumna ka balarea urang sadaya. Hatur nuhun nu kasuhun, wilu jeng tepang deui… Cag!


# (Perhatian terjemahan ini dibuat secara otomatis, sehingga mungkin kurang sesuai karena tidak melalui proses revisi ulang)Marhaban Ya Ramadon.. Alhamdulillah setelah kita memperbanyak mahabbah, dari awal bulan Rajab sampai bulan Sya’ban, kini saatnya insya Allah kita akan diperkenalkan lagi dengan bulan mulia yang sesungguhnya yakni bulan Ramadhan.Bulan itu disebut sayyidu suhur, rajanya segala bulan.

Karena di bulan itu akan diberi rahmat, banyak serta diberi magfiroh dan di selamatkannya dari api neraka. Sahabat basasunda.com, sifat manusia bisa ditelaah melalui berbagai bentuk ibadah. Jika seseorang di bulan suci ini masih lalai dan lemah, tentu dia tidak akan mendapatkan pahala puasa.

10 Persiapan Diri di Awal Bulan Ramadhan. Oleh karena itu, di awal bulan yang mulia ini, mohon untuk mempersiapkan diri yang meliputi;1. Pendidikan Jasmani, Ini adalah pertumbuhan fisik dan menjaga kesehatan tubuh

2. Pendidikan sopan, Yaitu meluruskan lidah (berbicara) dan menggerakkan badan

3. Pendidikan aktual, Yaitu untuk mengasah pikiran dan mengarahkannya pada hal yang lebih bermanfaat

4. Pendidikan keterampilan, yaitu melatih untuk bekerja setelah mencari kebutuhan hidup

5. Pendidikan ilmiah, Ini adalah upaya membekali manusia dengan ilmu yang benar dan bermanfaat

6. Pendidikan mental, yaitu membangkitkan perasaan bergembira atas keindahan alam, setelah mendengarkan ajaran

7. Pendidikan sosial masyarakat, adalah untuk memperkenalkan hak-hak rakyat

8. Pendidikan kemanusiaan, Ini adalah rasa persaudaraan di antara umat manusia

9. Pendidikan moral (moral spiritual), Yaitu, menegakkan iman dan mentaati segala perintah Allah serta menjauhi larangannya

10. Pendidikan rohani, Yaitu untuk meningkatkan semangat terus bertemu Sang Kholiq, Allah Azza Wajalla.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *