Walikota Ngajak Murid Merangkeun Narkoba

Ihtiar dina merangan bahaya narkoba lain saukur kawajiban ti pamaréntah wungkul, tapi ogé kawajiban balaréa. Ku ayana organisasi kamasarakatan nu ancrub milu merangan bahaya narkoba, saperti Komite Peduli Pendidikan Nasional (KPPN) Kota Bandung nu geus ngalaksanakeun pembinaan ka murid-murid SMU mangrupa babakti masarakat dina merangan bahaya narkoba. (What, Who, Why)

Kitu ditandeskeun Walikota Bandung, H. Dada Rosada, SH, M.Si. basa ngaluncurkeun “Buku Saku” sababaraha waktu kaliwat. “Barudak sakola minangka generasi penerus bangsa sangkan bisa ngahulag narkoba tina kahirupan, sabab narkoba mangrupa musuh utama nu baris ngancurkeun kahirupan saréréa,” pokna tandes naker. (Who, Why)

Tarékah merangan narkoba, ceuk Dada, mangrupa sumanget pikeun ngagempur peredaran jeung sindikatna, enggoning nyalametkeun kaum nonoman tina bahaya narkoba. Lamun narkoba bisa diperangan tinangtu baris medalkeun masarakat Kota Bandung nu bermartabat. (What, Who, Why)

“Buku Saku” nu diluncurkeun téh dimaksudkeun keur barudak SMU sa-Kota Bandung. “Eusina ngeunaan bahaya narkoba jeung pencegahanana sangkan tong ngadeukeutan narkoba,” teges Ketua KPPN Kota Bandung Diddy R. Ridjadi, S.IP. Ieu buku téh dipiharep mampuh ngadorong barudak nu keur nyuprih élmu di SMU, salian bisa ngajauhan narkoba, ogé bisa milu ancrub meranganana. (Why, Who)

Sekretaris KPPN Kota Bandung Drs. Fajar Kurniawan, M.Si negeskeun tarékah pembinaan jeung sosialisasi di lingkungan barudak sakola téh dilaksanakeun ngaliwatan pagelaran seni budaya jeung konser-konser musik. Lian ti éta, nu geus rutin dipigawé nyaéta ku jalan datang langsung ka sakola-sakola, tujuana pikeun méré piwuruk jeung ngabagi-ngabagikeun buku saku sangkan generasi ngora bisa ngajauhan tina bahaya narkoba. (Who, How, Why)

Rengse

Terjemahan Berita Sunda Memerangi Bahaya Narkoba Diatas

Untuk sekolah yang memuat muatan lokal bahasa sunda khususnya di jawa barat, mungkin akan menemuinya tugas seperti ini, yakni tugas untuk membuat artikel yang berhubungan dengan warta atau berita. Nah, dibawah ini merupakan terjemahan dari warta atau berita diatas.

Dalam usaha memerangi bahaya narkoba bukan sekedar kewajiban dari pemerintah saja, tetapi juga kewajiban masyarakat. Dengan adanya organisasi kemasyarakat yang berkecimpung ikut memerangi bahaya narkoba, seperti Komite Peduli Pendidikan Nasional (KPPN) Kota Bandung, yang sudah melaksanakan pembinaan kepada murid-murid SMU merupakan bakti masyarakar dalam memerangi bahaya narkoba.

Itu yang di jelaskan Walikota Bandung, H. Dada Rosada, SH, M.Si. saat meluncurkan “Buku Saku” beberapa waktu yang lalu. “Anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa supaya dapat melarang narkoba dalam kehidupan, sebab narkoba merupakan musuh utama yang dapat menghancurkan kehidupan semuanya, tegasnya.

Cara memerangi narkoba, menurut Dada, merupakan semangat untuk menggempur peredaran dan sindikatnya, dalam rangka menyelamatkan kaum remaja dari bahaya narkoba. Apabila narkoba dapat diperangi tentu saja dapat menciptakan masyarakat Kota Bandung yang bermartabat.

“Buku Saku” yang diluncurkan itu dimaksudkan untuk anak SMU se-kota Bandung. “Isinya mengenai bahaya narkoba dan pencegahannya supaya tidak mendekati narkoba, “Tegas ketua KPPN Kota Bandung Diddy R. Ridjadi, S.IP. Buku ini diharapkan mampu mendorong anak yang sedang mencari ilmu di SMU, selain dapat menjauhkan narkoba, juga dapat ikut berkecimpung memeranginya.

Sekertaris KPPN kota bandung Drs. Fajar Kurniawan, M.Si menegaskan jalan pembinaan dan sosialisasi dilingkungan anak sekolah dilaksanakan melalui pagelaran seni budaya dan konser musik. Bukan itu saja, yang sudah rutin dikerjakan yaitu dengan jalan datang langsung untuk memberikan nasehat dan membagi-bagikan buku saku agar generasi muda dapat menjauhi dari bahaya narkoba.

Diterjemahkan:
Desember 2020