Pengertian Novel Dalam Bahasa Sunda Lengkap

Pengertian Novel Dalam Bahasa Sunda
Pengertian Novel Dalam Bahasa Sunda

NOVEL SUNDA – Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengertian novel dalam bahasa sunda yang mungkin saja dapat membantu untuk referensi pembelajaran tugas bahasa sunda di sekolah mu. Seperti kita tahu, novel adalah salah satu karya sastra yang sebenarnya bukan berasal dari budaya sunda sendiri.

Layaknya karya sastra modern, novel ini seperti cerita pondok atau carpon, namun novel sendiri memiliki alur cerita yang lebih panjang umumnya dibuat hingga beberapa halaman dan di dalam satu buku. seperti contoh buku novel dibawah ini.

Pengertian Novel Dalam Bahasa Sunda
Pengertian Novel Dalam Bahasa Sunda

Langsung saja dibawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian novel sendiri yang akan dituliskan dengan menggunakan bahasa sunda lengkap beserta unsur-unsurnya dan beberapa contoh judul novel dan pengarangnya dalam bahasa sunda.

Pengertian Novel Dalam Bahasa Sunda

Novel mangrupakeun sala sahiji genre sastra sunda nu datangna tina sastra bangsa deungeun, lain asli pituin sastra Sunda. Novel nya éta carita rékaan nu rélatif panjang dina wangun prosa sarta miboga alur, carita, jeung karakter anu kompéks.

Ku lantaran panjang, novel biasana mah sok mangrupa buku. Novel Sunda nu mimiti medal nya éta Baruang Kanu Ngarora nu ditulis ku D.K. adiwinata dina taun 1914, dipedalkeun ku Balai Pustaka.

Novel Sunda ogé lain di pangaruhan tina sastra Indonesia, sabab novel dina basa Indonesia mah kakarak aya dina taun 1920 dina judul novel Azab dan sengsara, karya Merani siregar.

Jenis-Jenis Novel

Unsur-unsur nu aya dina sastra novél sarua baé jeung dina genre sastra lianna kayaning téma, alur, latar, penokohan, sudut pandang, jeung amanat. Carita dina novél biasana mah sok dipasing-pasing dina bab atawa bagian.

Dumasar kana caritana, novel bisa dipasing-pasing mun ditilik tina wanguna aya sababaraha jenis-jenis novel sunda dumasar kana umur jeung kana eusina, diantarana jenisna nyaeta:

A. Jenis novel dumasar umur

1. novel barudak
2. novel rumaja
3. novel dewasa

B. Jenis novel dumasar kana eusina

1. Novel silih asih
2. Novel kulawarga
3. Novel sosial
4. Novel misteri
5. Novel sajarah
6. Novel jiwa

Novel silih asih : Nyaeta novel nu nyaritakeun cinta asmara palaku utama

Novel kulawarga : Nyaeta novel nu nyaritakeun masalah kulawarga palaku utama

Novel sosial : Nyaeta novel nu nyaritakeun atawa nyoko kana masalah sosial masarakat

Novel misteri : Nyaeta novel nyaritakeun hal-hal nu ngandung rusiah

Novel sajarah : Nyaeta novel nu nyaritakeun kajadian sajarah

Novel jiwa atawa psikologi : Nyaeta novel nu nyaritakeun kayaan kajiwaan

Judul novel sunda jeung pangarangna

Judul novel sunda

Dihandap ieu aya sababaraha conto judul novel bahasa sunda jeung pangarangna nu pernah ditulis dina karya sastra novel basa sunda daintarana nya éta:

Judul NovelNgaran Pangarangna
Baruang kanu NgaroraD.K. adiwinata
Carios Agan PermasJoehana
Pangéran KornelR.Memed Sastrahadiprawira
Perang bubatYosef Iskandar

Selengkapnya, berikut adalah kumpulan lengkap dari nama-nama pengarang novel sunda beserta judul karya dan tahun terbitnya.

Baca:

Unsur carita novel basa sunda

Pengertian Novel Sunda Lengkap

Sapertos nu tos disebutkeun diluhur yén novel oge miboga unsur nu sarua jeung sastra lianna nya éta téma, alur, latar, penokohan, sudut pandang, jeung amanat.

1. Téma

Nya éta inti pikiran atawa puseur implengan tina carita novel.

2. Alur

Mangrupakeun leunjeuran carita atawa lumangsungna carita. alur carita novel dibagi tilu nya éta:

 • Ngaguluyur: Nyaritakeun carita ti awal nepi ka ahir
 • Bobok tengah: Langsung kana masalah atawa ka tengah-tengah carita
 • Ti tukang: Nyaritakeun ti tungtung carita

3. Palaku

Bèda jeung palaku anu ngalalakon dina sastra buhun, palaku dina novel mah umumna manusa. Salaku pribadi, palaku anu ngalalakon miboga watek sewing-sèwangan. Demi watek anu ngancik dina diri palaku bisa dièbrèhkeun ku sababaraha cara.

Kahiji, ku tingkah lacuna. Kadua, ku jalan pikiranana. Katilu, ku ucapanana anu dikedalkeun dina paguneman. Kaopat, ku gambaran wujudna. Kaima, ku gambaran langsung.

Ngeunaan jumlahna, palaku anu ngalalakon tèh aya anu ngan saurang jeung aya anu leuwih ti saurang. Palaku anu sifatna protagonist nya èta palaku utama, sedengkeun palaku anu sifatna antagonis nya èta palaku tambahan

 • Palaku utama
 • Palaku pembantu
 • Palaku tambahan

4. Lattar atawa setting

Nya éta tempat kajadiana nu aya dina alur carita dina karya sastra novel. Ieu istilah tèh mangrupa tarjamahan tina setting, maksudna nuduhkeun waktu jeung tempat lumangsungna kajadian anu dicaritakeun. Lian ti latar anu nuduhkeun waktu jeung tempat lumangsungna kajadian anu dicaritakeun, ogè aya anu disebut latar kaayaan atawa latar suasana. Maksudna, nya èta latar anu ngèbrèhkeun kaayaan atawa kajadian anu karandapan ku palaku anu ngalalakon.

5. Sudut pandang

 • Ngagunakeun “kuring”
 • Ngagunakeun ngaran tokoh atawa jalma

6. Amanat

Amanat naon waè anu dititipkeun ku pangarang ngaliwatan karyana. Nu mangrupakeun hal atawa maksud nu rék ditepikeun ku pengarang tina eusi eta carita novelna.

Nah, jadi Novel tèh karya rèkaan (fiksi) dina wangun prosa/lancaran. Umumna panjang, henteu pondok kawas carita pondok. Ku sabab panjang, galur caritana atawa plotna ngarancabang (loba). Ku kituna bisa midangkeun rupa-rupa tokoh (palaku, kajadian, sarta laluasa medar karakter masing-masing tokohna).

Eusina ngindung kana kajadian sapopoè. Jadi henteu kawas dongèng, sanajan sarua fiksi, carita dina novel mah kaharti ku akal. Nilik kana wangenana bisa dicindekkeun 3 ciri-ciri novel:

Ciri Ciri Novel Sunda

 • Wanguna prosa (fiksi) panjang, jauh leuwih panjang batan carpon. Keur ngagampangkeun, upama dicitak cukup keur sabukueun. Upama dibaca nepi ka tamat moal cukup ku satengah jam.
 • Ku sabab panjang, tokohna loba sarta kajadian nu dicaritakeunana bisa rupa-rupa (ngarancabang)
 • Jejer eusina nyaritakeun kahirupan sapopoè

Dina kamekaranana, novel Sunda leuwih ti heula batan novel Indonesia. Novel pangheulana dina basa Sunda tèh nya èta Baruang Ka nu Ngarora karangan D.K Ardiwinata (1914). D. K Ardiwinata, sastrawan moyan samèmèh perang.

Lahir di Bandung taun 1866, nampi gelar kanduruan ti pamarèntahan Walanda dina taun 1912, minangka panghargaan kana jasa-jasana ka nagara, sarta kènging ngagunakeun gelar Daèng. Ku margi kitu, jenenganana janten Daèng Kanduruan Ardiwinata.

Ari Novel dina basa Indonesia nu pangheulana terbit nya èta Azab dan Sengsara karangan Mèrari Siregar ( 1920), bèdana ogè 6 taun sapandeurieun novel Sunda.

Unsur Intrinsik Novel Sunda

a. Tèma

 • Tèma tèh mangrupa poko karangan nu ditepikeun ku pangarang dina hasil karyana.

b. Galur

 • Ieu istilah mangrupa tarjamahan tina plot. Sakapeung mah sok pabeulit ngaartikeun plot jeung jalan carita. Sabenerna plot tèh lain jalan carita, sanajan antara plot jeung jalan carita henteu bisa dipisahkeun. Plot nya èta dasar anu nimbulkeun jalan carita.

Hiji kajadian bakal èbrèh dina jalan carita, tapi naon sababna bet timbul èta kajadian, tah ieu aya dina lilinggeran plot. Plot nyokot kana sabab musabab timbulna kajadian, sedengkeun jalan carita mah mangrupa runtuyanana.

Tina katerangan di luhur ècès yèn nu dimaksud galur tèh nya èta runtuyan jeung patalina kajadian anu dicaritakeun ku pangarang ti mimiti nepi ka pungkasan carita. Lamun dipasing-pasing, galur tèh bisa dibagi jadi 3 golongan.

3 Golongan Galur Dina Novel

Galur mèrèlè

Nu dimaksud galur mèrèlè nya èta runtuyan jeung patalina kajadian anu dicaritakeun ku panagarang sacara mèrèlè. Di mimitian ku mangkat carita, ditèma ku nyaritakeun lalakon, nepi ka pungkasanana.

Galur Mobok Tengah

Karangan anu make galur mobok tengah mah umumna sok langsung nyaritakeun penggelan carita anu dianggap pangramèna. Bèda jeung karangan anu make galur mèrèlè, karangan anu make galur mobok tengah mah tara kungsi ngawanohkeun kaayaan palaku jeung tempat lumangsungna kajadian sacara papanjangan.

Galur ti heula pandeuri

Karangan anu make galur ti heula pandeuri nya èta karangan anu ngamimitian nyarita tina “buntut”-na heula, tuluy maju ka tengah, nepi kana pungkasanana. Cindekna nu dimaksud galur ti heula pandeuri tèh sabalikna tina galur mèrèlè.

Nah, mung sakitu waé pedaran karya sastra novel dina bahasa sunda. Jadi novel téh mangrupakeun sahiji karya sastra nu kaasup dina wangun lancaran atawa prosa. Novel ka asup kana prosa modern, sarua jeung carita pondok atawa carpon bedana, ngan novel mah leuwih panjang di pasing-pasing babaraha bagean atawa bab.

Populer

Flashnews