“Pangaruh Ngaronjatna Industri Pikeun Pertanian”

Beuki kadieu perékonomian nu aya di nagara urang téh beuki maju baé. Ieu bisa katingal ku urang upamana waé ku dugdegna industri nu aya di sawatara wéwéngkon. Contona di Jawa Barat kamekaran industri téh museur di kota-kota gedé, upamana waé di Bogor, Bandung, Karawang, Bekasi, jeung Tanggerang.

Kamekaran industri téh tangtu merlukeun lahan anu lega, saperti pikeun ngawangun kantor, pabrik atawa pasilitas pangrojongna. Di sagigireun éta, ku lantaran pabrik-pabrik merlukeun karyawan nu loba, pamukiman ogé milu ngarékahan.

Tangtu baé, lahan nu dipaké téh nyaéta lahan pertanian. Ku kituna, ti taun ka taun lahan tatanén mimiti dialih gunakeun jadi lahan industri. Salain éta, jumlah penduduk di nagara urang ti taun ka taun beuki lila beuki nambahan, padahal lahan tatanén téh geus beuki ngaheureutan. Balukarna, rahayat nu baroga taneuh, lila-lia beuki saeutik sarta beuki ngurangan.


Ku lanataran lahan tatanén beuki ngurangan, nu ngagarap sawah téh moal mucekil, malah mah bisa pirugieun. Naon sababna? Kahiji lantaran lahan nu digarapna henteu lega, kaduana biaya tatanén téh bisa leuwih mahal. Sedengkeun kabutuh hirup masarakat ogé terus ngaronjat ti waktu ka waktu, balukar tina ngaronjatna di widang industri.

Jadi ku ayana kamekaran industri, jumlah tanaga kerja beuki dieu beuki nambahan. Éta tanaga kerja téh jolna ti padésaan. Hal ieu téh geus ngagésér pola hirup masarakat padesan, nyaéta ganti pacabakan, nu tadina tina tani ayeuna jadi pagawé pabrik. Ieu parobahan téh ngabalukarkeun, diantarana: beuki nguranganana jumlah penduduk di padésaan, nguranganana lahan pertanian, sarta nguranganana jumlah patani.

Kacindekan

Beuki dieu perékonomian beuki maju contona di jawa barat, ieu bisa nyebabkeun pamukiman ogé milu ngarékahan jeung ngurangan lahan tatanén.

Dampakna ngurangan jumlah penduduk di padésaan, ngurangan lahan pertanian, ngurangan jumlah patani. Nu ngagarap sawah ogé moal mucekil, malah bisa pirugieun sabab lahan sawah ayeuna mah teu lega.

Terjemahan:

Berikut adalah terjemahan dari artikel tentang industri diatas, namun tidak sama persis dengan artikel berbahasa sunda diatas, namun maksudnya tetap sama saja.

Pengaruh Meningkatnya Industri Terhadap Lahan Pertanian

masterplandesa.com

Semakin kesini perekonomian di negara kita semakin maju saja. Ini terlihat dari pertumbuhan industri di beberapa wilayah sekarang ini. Di jawa barat sendiri perkembangan industri berpusat di kota-kota besar, seperti di Bogor, Bandung, Karawang, Bekasi, dan Tanggerangg

Perkembangan industri memerlukan lahan yang besar, baik itu untuk membangun pabrik, kantor, atau fasilitas pendukungnya. Disamping itu karena sebab pabrik-pabrik memerlukan karyawan yang banyak, masyarakat yang tinggal dipermukiman juga ikut beralih profesi.

Tentu saja, lahan yang dipakai itu merupakan lahan yang tadinya pertanian. Sehingga dari tahun ke tahun, lahan pertanian menjadi lahan perindustrian. Selain itu, jumlah penduduk di negara kita dari tahun ke tahun semakin bertambah, padahal lahan pertanian semakin berkurang. Akibatnya rakyat yang memiliki banyak tanah semakin lama semakin sedikit.

Karena lahan pertanian semakin berkurang, yang menggarap tanah tidak akan mendapat banyak untung, malah bisa jadi merugikan. Apa sebabnya? Pertama, karena lahan yang digarapnya tidak luas, kedua biaya bertani bisa lebih mahal. Sedangkan kebutuhan hidup masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu akibat dari meningkatnya bidang industri.

Karena adanya perkembangan industri, jumlah tenaga kerja semakin bertambah, tenaga kerja itu banyak datangnya dari pedesaan. Hal ini sudah menggeser pola hidup masyarakat pedesaan, yaitu ganti pegangan, yang tadinya bertani kini bekerja di pabrik. Perubahan ini mengakibatkan, diantaranya: Semakin berkurangnya jumlah penduduk pedesaan, berkurangnya lahan pertanian, serta berkurangnya jumlah petani.

Kesimpulan:

Semakin kesini perekonomian semakin maju, contohnya di Jawa barat. Ini dapat menyebabkan mengurangnya lahan permukiman dan pertanian.

Dampaknya mengurangi jumlah penduduk dipedesaan, mengurangi jumlah petani, yang menggarap sawah juga tidak akan mendapat banyak untung, malah bisa merugi karena lahan yang sempit.