Kecap Barang Bahasa Sunda, Ciri-Ciri, dan 50+ Contoh Kalimatnya

Kecap Barang dalam bahasa sunda adalah kata yang menunjukkan barang, atau bisa juga nama yang menunjukan barang. Kécap barang ini juga dapat menunjukan waktu, nama, manusia, tumbuh-tumbuhan, kaulinan barudak, dan lain sebagainya.

“Ari nurutkeun hartina, kecap barang téh nyaéta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran-ngaran nu dianggap barang.”

Kecap Barang dalam bahasa sunda

Jika dilihat dari artinya “kecap barang” itu merupakan suatu kata yang menunjukan barang atau nama yang dianggap barang, sehingga dalam bahasa sunda ada istilah kecap barang nyata atau kongkrit dan kecap barang tidak nyata atau abstrak.

A. Kecap Barang Nyata (Konkret) jeung Kecap Barang Teu Nyata (Abstrak)

Jadi menurut wujudnya kécap barang bahasa sunda ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kécap barang nyata dan kécap barang tidak nyata.

Baca juga: Contoh Kalimat Bahasa Sunda dan Artinya Halus dan Loma

a. Kecap barang nyata (konkret)

Kécap barang nyata yaitu kécap barang yang memang benar-benar nyata atau memang merupakan nama suatu barang tersebut. Jadi, kecap barang nyata atau konkret adalah barang yang sifatnya nyata, sehingga dapat dirasakan dengan panca indera manusia, dapat diraba, disentuh, dicium, dilihat, dan lain sebagainya.

Dilihat secara umum, kita bisa menyatakan bahwa kécap barang konkret itu adalah segala jenis barang yang memiliki wujud, contoh kata atau kecap-kecapnya seperti dibawah ini.

Contoh Kécap Barang Nyata

Nomerbarang nyata (konkret)
01.Motor
02.Mobil
03.Imah
04.Kapal
05.Kadaharan
06.Sapedah
07.Palu
08.Paku
09.Sandal
10.Sapatu

b. Kecap barang teu nyata (abstrak)

Sedangkan kécap barang tidak nyata adalah kécap barang yang sebenarnya bukan merupakan barang, akan tetapi hanya dianggap barang saja. Barang abstrak atau benda abstrak adalah segala benda yang tidak memiliki wujud.

Sebaliknya, barang tidak nyata atau abstrak ini tidak bisa dirasakan dengan panca indera manusia. Contoh kécap barang tidak nyata atau abstrak dalam bahasa sunda, antara lain adalah sebagai berikut.

Contoh Kecap Barang Teu Nyata

NomerBarang Teu Nyata
01.Jangji
02.Kayakinan
03.Rarasaan
04.Paguneman
05.Tulisan
06.Kabungahan
07.Kayakinan
08.Kasedihan
09.Tembang
10.Kaendahan

Baca juga: Contoh Kalimat Sapaan Dalam Bahasa Sunda Sehari-Haridan Artinya

B. Kecap Barang Hirup jeung Kecap Barang Paeh

Kécap barang hirup dan kécap barang paéh keduanya sama-sama merupakan kécap barang nyata atau kongkret. Dibawah ini adalah beberapa contoh kecap barang hirup, yang diantarananya adalah.

Contoh Kecap Barang Hirup

NomerBarang Hirup
01.Jelema
02.Hayam
03.Lauk
04.Tangkal
05.Sapi
06.Kuya
07.Munding
08.Oray
09.Kalenci
10.Gajah

Contoh Kecap Barang Paeh

NomerBarang Paeh
01.Buku
02.Kardus
03.Lomari
04.Korsi
05.Palu
06.Ragaji
07.Sapedah
08.Baju
09.Calana
10.Topi

Kumpulan Contoh Kecap Barang dan Kalimatnya

Kumpulan Contoh Kecap Barang dan Kalimatnya

Nah, sekarang kita sudah mengetahui berbagai wujud serta pengelompokan pada jenis kécap barang dalam bahasa sunda ini. Dibawah ini merupakan kumpulan contoh-contoh kécap barang baik itu benda mati maupun hidup, yang nyata maupun tidak nyata, karena kalian sendiri sudah dapat mengetahuinya.

Baca juga:  Kecap Panganteur Atau Kecap Anteuran Jeung Contoh Kalimahna

NB: Kécap barang nyata (konkret) diberi teks warna hitam, sedangkan kécap barang teu nyata atau (abstrak) diberi teks warna merah.

NoKecap BarangArtinya
1RagajiGergaji
2SapatuSepatu
3AwiBambu
4BajuBaju
5TangkalPohon
6WalunganSungai
7JukutRumput
8BeasBeras
9BedilSenapan
10PakuPaku
11BentangBintang
12TopiTopi
13EmberEmber
14CaiAir
15BukuBuku
16ParéPadi
17LeuweungHutan
18SuluhBatang kayu
19KoleciKelereng
20LomariLemari
21LaciLaci
22HordengGorden
23KacaKaca
24PanghapusPengapus
25YuswaUmur
26SoraSuara
27ElmuIlmu
28SumangatSemangat
29SajakPuisi
30PancenTugas
31KayakinanKeyakinan
32KakuasaanKekuasaan
33KaajaibanKeajaiban
34RarasaanPerasaan
35KabungahanKegembiraan
36KasedihKesedihan
37KaendahanKeindahan
38NgaranNama
39TulisanTulisan
40JabatanJabatan
41PagaweanPekerjaan
42BabaturanPersahabatan
43KabungahanKebahagiaan
44KasempatanKesempatan
45KarugianKerugian
46KauntunganKaret
47OmonganUcapan
48SedihSedih
49KakayaanKebun; ladang
50KaadilanKeadilan

Ciri Ciri Kécap Barang Bahasa Sunda Dan Conto Kalimatnya

Berdasarkan dari contoh kata-kécap barang diatas, dalam membuat kalimat dari kécap barang dalam bahasa sunda dapat dengan ditaruh ditempat subjek maupun pada objek dalam suatu kalimat. Misalnya pada contoh kalimat “Budi keur maca buku”.

Nah, kecap Budi adalah subjek sedangkan buku adalah objeknya, sehingga 2 kata tersebut merupakan kécap barang. Agar lebih mudah, dibawah ini ada beberapa ciri-ciri dari kécap barang yang dapat kita perhatikan, sekaligus langsung dibuatkan contoh kalimatnya, berikut adalah diantaranya.

Ciri-Ciri Kécap Barang dan Contoh kalimatnya

1. Kécap barang dapat mengikuti kecap bilangan contohnya: dua jalma, tilu imah, sapuluh tangkal, dan lain sebagainya.

Contoh Kalimat:

“Dua jalma mangkat ka jakarta”
“Sapuluh tangkal raragagan di jalan”

2. Kécap barang dapat di ikuti oleh kata pengganti diri seperti: buku kuring, imah manéhna, lancingan anjeunna, dan sebagainya.

Contoh Kalimat:

Buku kuring warna-na bodas”
Imah manéhna kamari kabanjiran”
Lancingan anjeuna nembe di setrika”

3. Kécap barang dapat di dahului oleh frasa “nu + kecap sipat”, contohnya seperti: awéwé nu geulis, imah nu alus, buku nu kandel, baju nu bodas, dan sebagainya.

Contoh Kalimatnya:

Awéwé nu geulis ngarana Erni”
Imah nu alus boga pa Haji”
Baju nu bodas nembé di kumbah”

4. Kécap barang dapat didahului oleh kecap pangantét, seperti misalnya: di Bandung, dina méja, ti Garut, kana mobil. dan lain sebagainya.

Contoh Kalimatnya:

“Di Bandung abdi ayeuna cicing”
“Mang ujang karak nembe ti Garut
“Barudak numpak kana mobil

Nah, mungkin itu saja mengenai sedikit materi tentang kecap barang dalam bahasa sunda, baik itu yang sifatnya konkret atau nyata maupun kécap barang yang tidak nyata atau abstrak, beserta dengan contoh cara membuat kalimat-kalimatnya.

Semoga dapat dengan mudah di pahami maupun sebagai bahan referensi tugas, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan artikel di atas, terimakasih.

Populer

Flashnews