30+ Soal Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 1, Untuk Latihan!

Diposting pada

Latihan soal untuk kelas 3 SD dengan mata pelajaran bahasa sunda dibawah ini, saya ambil dari lembar ulangan tahun lalu. Soal latihan ini dapat digunakan untuk mengukur mengenai pencapaian pada kompetensi para siswa-siswi pada semester 1. Dalam hal ini, faktor yang menjadi penilaian adalah pada keseluruhan indikator yang merepresentasikan kopetensi siswa pada semester tersebut.

Nah, sebagai latihan untuk menghadapai ujian penilaian akhir tahun atau soal ulangan semester berikutnya khusus siswa SD maupun MI berikut dibawah ini basasunda.com sudah mempersiapkan contoh-contoh latihan soal bahasa sunda kelas 3 untuk tingkat Sekolah dasar Kurikulum 2014, Selamat belajar.

Soal Bahasa Sunda Kelas Kelas 3 Semester 1 (2014-2015)

Mata Pelajaran : B. Sunda
Hari/ tanggal : ….
Nama Kelas : III (Tiga)
Waktu : 90 Menit
No. Absen : ….

A. Ngaregepkeun Pedaran

[asap_note color_bg=”#ffffc1″ color_text=”#181818″ position=”left”]Bapa/Ibu Guru bade medar ngeunaan kadaharan anu sehat. Pek regepkeun ku hidep sing saregep!
Unggal jalma perlu dahar. Cing, naon sababna urang kudu dahar? Bener. Sangkan urang boga tanaga pikeun hidup. Jalma anu kurang dahar sok langlayeuseun. Awakna laleuleus kurang tanaga jeung kuru.

Loba dahar oge bisa jadi henteu sehat, upama henteu jeung aturan. Anu matak dahar teh kudu puguh aturanana, boh waktuna, boh lobana. Loba teuing barangdahar oge bisa ngalantarankeun rupa-rupa kasakit deuih, saperti kasakit jajantung jeung darah tinggi. Dahar anu alus mah, anu meujeuhna, ulah kurang, ulah seubeuh teuing, komo lamun nepi ka kamerekaan mah.

Kadaharan teh kudu sehat. Cing, nu kumaha ari kadaharan anu sehat teh? Kadaharan anu sehat teh nyaeta kadaharan anu be-resih sarta ngandung gizi, protein, atawa vitamin. Beresih tina kokotor atawa kuman jeung bibit panyakit lianna. Alusna mah kadaharan diasakan heula samemeh didahar teh. Lamun atahan seperti lalab atawa bungbuahan, kudu dikumbah heula ku cai beresih.[/asap_note]

B. Ngajawab Pananya
Sanggeus hidep ngaregepkeun pedaran di luhur, pek jawab pananya di handap!

1. Naon sababna urang kudu dahar?
2. Sok kumaha ari jalma anu kurang dahar?
3. Alus henteu lamun urang loba dahar? Naon sababna?
4. Nu kumaha ari dahar alus teh?!
5. Nu kumaha ari kadaharan anu sehat teh?

I. Cakra (X) aksara a, b, c, atawa d di hareupeun jawaban nu pangbenerna !

Soal Bahasa Sunda Kelas Kelas 3 Semester 1

6. Murid-murid di pasantren disebutna…..
a. santri
b. mahasiswa
c. siswa
d. bolon

7. (joang) para pahlawan kudu dihargaan.
a. berjoang
b. joang-joang
c. perjoangan
d. dijoang

8. Haji Zaenal Mustofa teu gimir ku soldadu Jepang. Sinonim tina kecap gimir nya eta…
a. resep
b. sieun
c. suka
d. sono

9. Sanggeus gigisik heula kuniang manehna….
a. dahar
b. naek
c. hudang
d. uncat

10. Nu kaasup kalimah aktip nya eta….

a. maman ngudag anjing
b. maman diudag ku anjing
c. Sampeu dibeuleum ku abah
d. Saha nu diudag teh ?

11. Cacarita jeung kolot ulah ku basa kasar. Sinonim tina basa kasar nya eta….
a. basa sedeng
b. basa lemes
c. basa hormat
d. basa garihal

12. Nuduhkeun barang ka kolot kudu ku….
a. leungeun kenca
b. leungeun katuhu
c. indung suku
d. suku katuhu

13. Tentara manggul….
a. pacul
b. jarum suntik
c. balincong
d. bedil

14. Nu lain tokoh dina carita wayang nya eta….
a. Sincan
b. Srikandi
c. Arjuna
d. Bima

15. Bulan Romadon wajib….
a. ibadah haji
b. taraweh
c. puasa
d. kurban

16. Sora… nu keur adan mani halimpu.
a. malim
b. imam
c. anjun
d. muadin

17. Olahraga teh penting pikeun…..
a. kabeungharan
b. kasehatan
c. kajayaan
d. kaendahan.

18. Nu curang maen balna meunang kartu… ti wasit,
a. bodas
b. koneng
c. hejo
d. kayas

19. Nu kaasup kalimah pasip nya eta….
a. kipper newak bal
b. bal ditewak ku Nanang
c. eta pamaen najong bal
d. Wasit niup priwit

20. “Barudak keur… di buruan”
a. ulin
b. arulin
c. ulinkeun
d. diulinkeun

I. Eusian titik titik di handap ieu ku jawaban nu bener !

21. Antonim tina kecap gering nya eta…
22. Pagawean tutulisan di kantor mangrupa tugas…
23. Geura…. dahar atuh !
24. Samemeh solat kudu… heula ku cai nu suci.
25. Salah saurang pahlawan ti tatar sunda nya eta?
26. Jambu nu garede diala kabeh. Kecap asal tina galede nyaeta.
27. Comro teh wancahan tina oncom…
28. Tong sok panjang leungeun! Panjang leungeun hartina…
29. Upami……. sareng sepuh kedah ngangge basa lemes.
30. Kabersihan teh sabagian tina …..

Baca juga: 15+ Contoh Soal Latihan Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *