Kecap Rajekan Dwireka dan Contoh Kata Serta Kalimatnya Lengkap

Diartikel ini akan dituliskan materi mengenai kecap rajekan dwireka, baik itu contoh-contoh kata dasarnya, menerapkan atau menuliskannya menjadi sebuah kalimat, dan arti dari kata atau kalimat tersebut.

Baca juga: Kecap Rajekan Dwimurni dan Contoh Kata Dasar Beserta Kalimatnya

Kecap rajekan dwireka termasuk kedalam jenis dari rajekan Dwilingga yakni merupakan kata yang diulang pada bagian bentuk dasarnya. Kecap rajekan dwilingga sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni rajekan dwireka dan dwimurni.

KECAP RAJEKAN DWIREKA

RAJEKAN DWIREKA
Rajekan dwireka sendiri adalah kata rajekan (kata ulang) yang diulang pada kata dasarnya, dengan merubah suara pada suku katanya (mengubah suara kata dasar).

Rajékan Dwiréka nya éta kecap anu dirajékan wangun dasarna bari ngarobah sorana.

Ingat ini:

  • Reka (rekaan) Diubah

Contoh Kecap Rajekan Dwireka

Berikut dibawah ini adalah beberapa contoh dari rajekan dwireka, atau bisa kita sebut juga sebagai kecap rajekan dwilingga dengan jenis dwireka.

Kata DasarRajekan DwirekaArtinya
GeserGusar-GeserMenggeser
GulingGulang-GulingBulak-Balik
PelongPulang-pelongSaling memandang
LieukLuak-lieukMelihat
CiduhCudah-ciduhMeludah
ToelTual-toelMenoel
LeosLuas-LeosMelewati
SeuriSura-seuriTersenyum
CileukCulak-cileukMenengok
KiceupKucap-kiceupMengedip
Huleunghulang huleungMelamun
TempoTumpa-tempoMelihat
TarikTurak-TarikMenarik
GotongGutang-GotongMenggotong
CengoCenga-CengoTerdiam
BalikBulak-balikMembalikan
GitekGutak-gitekGerak
GeolGual-geolMenggeol
CabakCubak-cabakMenyentuh
PengkolPungkal-pengkolBelok
CabokCubak-cabokMenampar
PindahPundah-pindahBerpindah
TulisTulas-tulisMenulis
TajongTujang-tajongMenendang
LantungLuntang-lantungNganggur
KaputKupat-kaputMenjahit
TeangTuang-teangMenjemput
SapuSupa-sapuMenyapu
TaekTuak-taekMenaiki
CokotCukat-cokotMengambil
RiungRuang-riungBerkumpul
SimpangSumpang-simpangMenyimpang
IlikUlak-ilikMenoleh
SasarSusur-sasarMeraba-raba
CileungCulang-cileungBingung
TanyaTunya-tanyaBertanya
IngkigUngkag-ingkigBerjalan-jalan
NgajakNgujak-ngajakMengajak
TenjoTunja-tenjoMelihat-lihat
TempoTumpa-tempoMelihat
TenggeulTunggal-tenggeulMemukul
WarnaWarna-warniWarna-warni

 

Contoh Kalimat Dwireka

Kalimat rajekan dwireka

Contoh rajekan Dwireka apabila kita terapkan kedalam bentuk kalimat adalah sebagai berikut :

Bulak Balik

Si andi bulak-balik waé ka kamar mandi lantaran nyeuri beuteung. (Si andi mundar mandir ke kamar mandi karena sakit perut)

Kupat Kaput

Pun indung keur kupat kaput baju di tukangeun imah (Ibu sedang menjahit-jahit baju di belakang rumah)

Luak Lieuk

Lantaran teu bisa ngisi jawaban ulangan si andi luak liek ka tukang (Karena tidak bisa mengisi jawaban ulangan si andi melihat-lihat ke belakang)

Ungkag Ingkig

Ceunah rek ka pasar, tapi kang ujang titadi ngan ukur ungkag ingkig di jalan doang (Katanya mau kepasar, tapi kang Ujang dari tadi hanya pulang-pergi dijalan saja)

Cubak Cabak

Ulah di cubak cabak sangu teh panas keneh (Jangan di pegang-pegan nasi itu masih panas)

Pundah Pindah

Teh Mari mah pundah-pindah wae ari ngontrak imah teh (Teh Mari mah pundah pindah saja ngontrak rumahnya)

Pungkal Pengkol

Mangkat ka gunung teh pikaresepeun, Jalana pungkal pengkol (Berangkat ke kegunung itu menyenangkan, jalannya berbelok-belok)

Tulas Tulis

Ulah tulas-tulis di tembok, kotor! (Jangan menulis-nulis di tembok, kotor!)

Tuak Taek

Ulah tuak taek tangkal, bisi ragag (Jangan naik-naik pohon, nanti jatuh)

Cukat Cokot

Ulah cukat-cokot barang nu batur (Jangan mengambil barang orang lain)

Sumpang Simpang

Mun balik sakola ulah sumpang-simpang kamana-mana (Kalau pulang sekolah jangan menyimpang kemana-mana)

Ngujak Ngajak

Ulah ngujak-ngajak hal nu teu pibenereun (Jangan mengajak-ngajak hal yang tidak benar)

Ulak Ilik

Manga ocim keur ulak ilik buahna di kebon (Mang ocim sedang melihat-lihat buah di kebun)

Gular Goler

Mun peré sakola kuring sok gular-goler di kamar (Jika libur sekolah saya suka tidur-tiduran di kamar)

Tujang Tajong

Ulah tujang tajong ka batur, bisi doraka (Jangan menendang-nendang kepada orang lain, nanti durhaka)

Kecap Rajekan DWIREKA make RARANGKEN (imbuhan)

Dibawah ini adalah contoh-contoh kecap rajekan dwireka ditambahkan dengan imbuhan, atau dalam bahasa sunda disebut dengan rarangken, rarangken ini umumnya dapat ditambahkan di bagian awal atau akhir dari suku kata dasar.

Baca juga: Kecap Rajekan Dwipurwa dan Contoh Kalimatnya Lengkap

Kata DasarRajekan DwirekaArtinya
Coretdicurat-coretDicoret
Alungdiulang-alungDilempar
ToelDitual-toelMenoel
LirikDilarak-LirikDilirik
GulingDigulang-gulingDibalik
GeserDigusar-geserMenggeser
TarikDiturak-TarikDitarik
GotongDigutang-GotongDi gotong

Contoh kalimat :

Diulang-alung (Kata dasar alung)

Mun merekeun nanaon ka kolot téh ulah diulang-alung eta teu meunang! (Jika memberikan apa saja ke orang tua itu jangan dilempar-lempar, itu tidak boleh!)

Ditual-toel (Kata dasar toel)

Lantaran bogoh ka si ani mang ujang sok tual-toel ka manehna (Oleh sebab suka kepada si ani, mang ujang suka menoel/sentuh kepadanya)

Dilurak-Lirik (Kata dasar Lirik)

Abong-abong boga motor anyar, mani dilurak-lirik waé. (Mentang-mentang punya motor baru, sampai di lirik-lirik saja)

Digulang-guling (Kata dasar Guling)

Hese hudangna di gulang guling ge tetep wéh teu hudang (Susah bangunnya dibulak balik juga tetap saja tidak bangun)

Digusar-geser (Kata dasar Geser)

Mang dadang karak anyar pindah, manehna keur gusar-geser lemari. (mang dadang baru pindah rumah, dia sedang menggeser-geser lemari

Diturak-Tarik (Kata dasar Tarik)

Baju téh ulah diturak-tarik bisi soék (Baju itu jangan ditarik-tarik nantis obek)

Digutang-Gotong (Kata dasar Gotong)

Kayu nu karak dituar éta téh keur digutang-gotong arék di piceun (Kayu yang baru di tebang itu sedang digotong-gotong mau di buang)

Nah mungkin itu saja mengenai sekilas materi tentang kecap rajekan dwireka, yang sudah dituliskan contoh-contoh katanya, dan ccara menerapkannya kedalam bentuk kalimat. Semoga bermanfaat.

Populer

Flashnews