Karangan basa sunda

Karangan Bahasa Sunda Tentang Lingkungan Rumah Singkat

×

Karangan Bahasa Sunda Tentang Lingkungan Rumah Singkat

Sebarkan artikel ini

Menjaga kebersihan lingkungan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk lingkungan rumah. Nah, pada contoh karangan bahasa sunda kali ini basasunda.com akan menuliskan karangan tentang lingkungan rumah dalam bahasa sunda dan indonesia yang singkat beserta dengan artinya.

Begitu pentingnya kita harus menjaga dan memelihara keindahan lingkungan disekitar, termasuk juga dalam hal memperindah lingkungan rumah seperti dengan membuat taman yang asri misalnya, merupakan salah satu contoh yang mudah untuk diterapkan dalam memelihara keindahan lingkungan rumah selain tetap menjaga kebersihannya.

Advertise By Adsense
Advertise By Adsense

Baca juga:  Contoh karangan deskripsi, narasi, dan sebagainya dalam bahasa sunda

Dalam karangan bahasa sunda tentang lingkungan rumah ini, sebenarnya merupakan salah satu karangan jenis deskripsi atau deskriptip karena dalam karangan tersebut menggambarkan suasana yang terdapat disana, sehingga pembaca dapat membayangannya. Nah,  berikut adalah contohnya.

Karangan Bahasa Sunda Tentang Lingkungan Rumah Singkat

Sakedik Abdi rek ngajelaskeun ngeunaan kana lingkungan imah abdi, sabenerna mah leuwih tepatna imah kolot. Sabab Abdi masih cicing di imah bapa jeung umi. Kuring teh cicing deukeut wewengkon pakotaan anu lokasina teu jauh ti puseur dayeuh Bandung, hususna mah di Jl. Batu nunggal No.x, Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat.

Lingkungan imah abdi teh asri pisan kusabab loba pisan tatangkalan jeung tangkal kembang nu aya di pisan di hareupeun imah eta sababna nu nyieun lingkungan imah abdi teh karasa tiis tur tumaninah pikeun saha bae nu ningali.

Karangan Bahasa Sunda Tentang Lingkungan Rumah Singkat

Tiap ungal isuk, Abdi biasana mah sok nyiram tatangkalan utamana tangkal kembang nu aya di hareupeun imah jeung di buruan imah. Kadang mah umi abdi teh sok nitah  ati-ati saurna ulah nepi ka ngaruksak kembang. Salain unggal isuk, kadang mah Abdi oge sok nyiram sorena.

Di hareupeun imah abdi teh aya taneuh kosong anu lumayan lega sarta biasa digunakeun keur budak laleutik arulin di sabudeureun imah. Teu jauh ti imah kuring oge aya masjid nu nu mayan gede, unggal sore kuring jeung lanceuk sok ngaos Al Qur’an di masjid.

Baca juga: Contoh Karangan Deskripsi Tentang Sekolah Bahasa Sunda

Terjemahan:

Contoh Karangan Tentang Lingkungan Sekitar Rumah Bahasa Indonesia

contoh karangan tentang lingkungan sekitar rumah

Aku akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan rumahku, sebenarnya lebih tepatnya rumah orang tuaku. Karena aku masih tinggal di rumah ayah dan ibuku.Aku tinggal di dekat daerah perkotaan yang tidak jauh dari pusat kota Bandung, lebih tepatnya  di Jl. Batu nunggal No.x, Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat.

Lingkungan rumahku sangat asri karena di depan rumahku banyak  sekali terdapat pepohonan dan bunga yang indah, itulah sebabnya lingkungan rumahku terasa sejuk dan tenteram bagi siapa saja yang melihatnya.

Setiap pagi biasanya saya menyiram pepohonan, terutama tanaman bunga yang ada di depan rumah dan di halaman rumah. Terkadang ibuku selalu menyuruhku untuk berhati-hati agar Aku tidak merusak bunga-bunga tersebut. Selain di pagi hari, aku juga terkadang menyiramnya di sore harinya.

Di depan rumahku juga terdapat sebuah lahan kosong yang cukup luas dan sering digunakan oleh anak-anak kecil berlarian di sekitar rumah. Tak jauh dari rumahku juga terdapat masjid yang cukup besar, setiap sore aku dan adikku membaca Alquran di masjid tersebut.

Baca juga: Cara Membuat Teks Deskripsi Dengan Bahasa Sunda

Taman di Hareupeun Imah

Di hareupeun imah Maya aya taman. Teu lega, tapi mani resik, sabab hadé di piara. Saban poé tara poho diberesihan. Éta taman teh sakurilingna dipager. Malah nu rek ka sisi jalan mah ngahaja dipelakan tangkal puring, dijajarkeun sapanjang pager.

Tangkal eta tara diantep tepi ka jangkung, da matak ngahalangan pamandangan. Anu dipiara di éta taman ku Maya téh lolobana kekembangan nu dipelakna dina pot mah jeung dijajarkeun dina téras, sawaréh deui digantungkeun.

Maya jeung ibuna rajin ngurus éta taman. Lamun keur usum halodo, tara poho disiraman, isuk-isuk jeung pasosoré. Maya mah biasana giliran nyiram téh pasosoré. Cai keur nyiramna diwadahan kana ember, sangkan taneuh anu di siram baseuhna rata.

Sajaba ti siram, tatangkalan anu aya dilingkungan imah eta jukutna dipiceunan. Sawaktu-waktu sok disemprot, sangkan hama anu ngagangguna paraéh. Hama anu sok ngaruksak téh hileud. Tatangkalan di taman imahna Maya oge sok dipangkas, sabab lamun diantep jadi ngurangan kaéndahan.

Maya oge sering sasapu di buruan imahna. Sabab, lamun keur muguran bari gedé angin, sok ngabalaan buruan. Kalakay anu marurag ku Farida gancang disapukeun, terus diasupkeun kana lombang, sina buruk. Engkéna bisa dijieun kompos, alus pisan keur ngagemuk pepelakan. Miara tatangkalan téh kaasup ibadah sarta réa gunana pikeun kalurupan balaréa.

Artinya:

Taman di depan rumah

Di depan rumah Maya terdapat sebuah taman. Memang tidak lebar, tapi sangat bersih, karena bagus untuk dipelihara. Tiap hari lupa dibersihkan. Taman itu dikelilingi pagar. Bahkan Maya juga menanam pohon puring yang berjejer di sepanjang pagar.

Pohon itu tidak dibiarkan menjadi tinggi, karena dapat menghalangi pandangan. Yang Maya pelihara di taman depan lingkungan rumahnya adalah sebagian besar bunga, yang ditanamnya dalam pot dan dijajarkan di teras, bahkan ada pula yang digantung.

Maya dan ibunya rajin merawat taman itu. Jika musim kemarau ia juga tidak lupa menyiramnya pagi dan sore. Maya biasanya mendapat giliran menyiram pada sore hari. Air untuk penyiraman ditaruh dalam ember, agar tanah yang disiram dapat basah merata.

Selain disiram, tanaman yang ada di sekitar rumah Maya, rumputnya pun sering di pangkas. Sesekali disemprot, agar hama pengganggunya mati. Hama yang paling merusak adalah ulat bulu. Pepohonan di taman rumah Maya juga sering dipangkas, karena jika dibiarkan akan mengurangi keindahannya.

Maya juga sering menyapu halaman rumahnya. Sebab, jika ada angin kencang, dedaunan akan berjatuhan. Namun, Maya segera menyapu daun kering yang jatuh, lalu memasukkannya ke dalam tempat, hingga membusuk. Karena, nanti bisa dibuat kompos yang sangat baik untuk penggemukan tanaman. Merawat pohon termasuk ibadah dan banyak manfaatnya bagi kesejahteraan semua.

Baca juga: Contoh Karangan Argumentasi Bahasa Sunda dan Artinya

Nah, itulah contoh karangan tentang lingkungan sekitar rumah yang mudah untuk dibuat. Sedangkan untuk membuat cerita karangan untuk rumahmu sendiri sebenarnya kamu bisa memulainya dengan menuliskan apa saja yang ada di lingkungan rumahmu tersebut, kemudian barulah dirangkai menjadi kalimat.